Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós kikötőkbe érkező árukra és személyekre vonatkozó statisztikák

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós kikötőkbe érkező árukra és személyekre vonatkozó statisztikák

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/42/EK irányelv – a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatás

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza, hogy az uniós országoknak miként kell elkészíteniük az uniós kikötőket érintő, tengeri áru- és személyszállításra vonatkozó statisztikákat.

FŐBB PONTOK

Az adatok

Ezek a statisztikai adatok a rakomány- és utasforgalmi információkkal, illetve a hajóra vonatkozó információkkal kapcsolatosak. Ezen irányelv mellékletei pontosan meghatározzák az adatgyűjtési sajátosságokat, többek között a következőkre vonatkozóan:

a bruttó súly és az áruk leírása;

a jelentést tevő kikötő;

a hajórakomány-osztályozás típusa;

az utasok száma;

a hajók típusa és mérete.

A 100 tonna bruttó űrtartalmat meg nem haladó hajók mentesülhetnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól.

Adatgyűjtés

A Bizottság felel azon jegyzék kidolgozásáért, amely tartalmazza az összesített adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó valamennyi uniós kikötőt. Ezen túlmenően e listáról valamennyi uniós ország kiválasztja azokat a kikötőket, amelyek

éves áruforgalma meghaladja az egymillió tonnát, vagy

éves utasforgalma meghaladja a 200 000 főt.

Ezekre a kiválasztott kikötőkre ezt követően részletesebb adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik.

Az adatok továbbítása

Az uniós országoknak továbbítaniuk kell az adatgyűjtés eredményeit a Bizottság (Eurostat) felé:

a negyedéves gyakoriságú megfigyelési időszakok esetében a tárgyidőszak végétől számított öt hónapon belül;

éves gyakoriságú megfigyelési időszakok esetén pedig nyolc hónapon belül.

Az uniós országnak tájékoztatniuk kell az Eurostatot az adatok összeállításában felhasznált módszerekről, valamint az alkalmazott módszerekben bekövetkező bármely lényeges változásra vonatkozó információkról. Az Eurostat ezt követően közzéteszi az összegyűjtött, megfelelő statisztikai adatokat.

Az irányelvet az 1090/2010/EU rendelet módosította azzal a céllal, hogy összehangolja a tengeri áruszállításra és az egyéb közlekedési ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatást.

A 2010/216/EU határozat néhány technikai sajátosságot módosított az adatgyűjtéssel kapcsolatban, ideértve a hajók regisztrálásának nemzetisége tekintetében alkalmazott kódokat, illetve a statisztikai adatkészletek struktúráját.

A 2012/186/EU határozat az adatszolgáltatásban használt statisztikai változók közül módosított néhányat, valamint egyértelműsítette a hajórakomány-osztályozás fogalommeghatározásait és típusait.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. június 26-án lépett hatályba.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/42/EK irányelve (2009. május 6.) a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról (átdolgozás) (HL L 141., 2009.6.6., 29–47. o.).

A 2009/42/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 2009/42/EK irányelv módosításáról szóló 1090/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása tekintetében az Európai Bizottságra ruházott hatáskör gyakorlásáról (COM(2015)362 final, 2015.7.28.)

utolsó frissítés 16.11.2015

Top