Help Print this page 
Title and reference
Határon átnyúló egészségügyi ellátás: a betegek jogai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Határon átnyúló egészségügyi ellátás: a betegek jogai

Az egészségügyi ellátás igénybevételének szabadságát az egész Európai Unióban (EU) minőségi és biztonsági garanciákkal kell ellátni. A betegek megalapozott választásának elősegítése érdekében biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy tájékozódni tudjanak az Európai Unió más tagállamai által nyújtott egészségügyi ellátás igénybevételének és az ahhoz kapcsolódó költségek visszatérítésének feltételeiről.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/24/EU irányelve (2011. március 9.) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv egy általános keret létrehozásáról rendelkezik a következő célok elérése érdekében:

  • a betegek jogainak tisztázása a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésükre és az ellátáshoz kapcsolódó költségek visszatérítésére vonatkozólag;
  • az Európai Unió valamely másik tagállama által nyújtott ellátás színvonalának és biztonságának garantálása;
  • az egészségügyi ellátásra vonatkozó, tagállamok közötti együttműködés elősegítése.

Az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

  • tartós egészségügyi szolgáltatások;
  • közfinanszírozású oltási programok.

A tagállamok hatáskörei

A határon átnyúló egészségügyi ellátás érdekében minden tagállamnak ki kell jelölnie egy vagy több nemzeti kapcsolattartó pontot. A nemzeti kapcsolattartó pontok kapcsolatban állnak a betegszervezetekkel, az egészségügyi szolgáltatókkal és az egészségbiztosítókkal. Feladatuk a határon átnyúló egészségügyi ellátásban részesülni kívánó betegek tájékoztatása jogaikról, valamint a más tagállamokban lévő nemzeti kapcsolattartó pontok elérhetőségéről.

Az ellátás helye szerinti tagállam szervezi és biztosítja az egészségügyi ellátást. Ezenfelül ellenőrző mechanizmusok révén gondoskodik az egészségügyi ellátás nyújtásához kapcsolódó minőségi és biztonsági normák tiszteletben tartásáról. Biztosítja továbbá a személyes adatok védelmének betartását és a más országból származó betegekkel való egyenlő bánásmódot. Az ellátás helye szerinti ország nemzeti kapcsolattartó pontja megfelelő tájékoztatást nyújt a betegek részére.

A biztosítás helye szerinti tagállam feladata az ellátás költségeinek a biztosított személy részére történő visszatérítése, amennyiben az igénybe vett kezelést a nemzeti jogszabályok visszatérítésre jogosult ellátásként tartják nyilván.

A határon átnyúló egészségügyi ellátás költségeinek visszatérítési módja

A biztosítás helye szerinti tagállamnak kell gondoskodnia arról, hogy a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő biztosított személy költségeit visszatérítsék. A visszatérítés mértéke annak az összegnek felel meg, amelyet a kötelező szociális biztonsági rendszer fizetett volna, ha az ellátást a saját területén nyújtotta volna. A visszatérített összeg nem haladhatja meg az igénybe vett egészségügyi ellátás tényleges költségét.

A biztosítás helye szerinti tagállamnak arra is lehetősége van, hogy a járulékos költségeket, azaz a szállás vagy az utazás költségét visszatérítse.

A biztosított személy a telemedicinán keretén belül távolról nyújtott ápolási-gondozási szolgáltatások után is részesülhet visszatérítésben.

Annak érdekében, hogy egészségügyi rendszere tervezési és finanszírozási destabilizációjának veszélyét elkerülje, a biztosítás helye szerinti állam előzetes engedélyezési rendszert alkalmazhat bizonyos határon átnyúló egészségügyi ellátások tekintetében, különösen a legalább egy éjszakás kórházi tartózkodással, illetve a kiemelten költséges és speciális orvosi infrastruktúra vagy felszerelés alkalmazásával járó ellátások esetében. A biztosítás helye szerinti állam pontosan körülhatárolt esetekben megtagadhatja a betegnek az engedély kiadását. Az engedélyt azonban automatikusan ki kell állítania abban az esetben, ha az adott egészségügyi ellátás nem biztosítható a beteg saját területén, egészségügyi állapotát figyelembe véve orvosi szempontból elfogadható időtartamon belül.

Amennyiben a beteg az összes feltétel teljesítése mellett igényli az előzetes engedélyt, azt a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló rendelet alapján kell megadni, kivéve, ha a beteg kifejezetten kéri a jelen irányelv alkalmazását.

A határon átnyúló egészségügyi ellátás és visszatérítés biztosítására vonatkozó közigazgatási eljárásoknak olyan objektív és megkülönböztetésmentes feltételeknek kell eleget tenniük, amelyek szükséges és arányos módon biztosítják a célok megvalósulását. A közigazgatási eljárások alkalmazásának átlátható módon és az egyes tagállamok által megállapított ésszerű határidőn belül kell megtörténnie.

A határon átnyúló egészségügyi ellátási kérelmek adminisztrációja során a tagállamoknak elsősorban a beteg különös egészségügyi állapotát, valamint az eset sürgősségét és az egyedi körülményeket kell figyelembe venniük.

Együttműködés az egészségügy terén

A tagállamok együttműködnek egymással az irányelv megvalósításának megkönnyítése érdekében. Különösen támogatják az egészségügyi szolgáltatók európai referenciahálózatának létrejöttét. A hálózat célja a szakértelem Európán belüli mobilitásának elősegítéséhez való hozzájárulás, valamint a kiemelten speciális egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása a rendelkezésre álló források és szakértelem koncentrációja és összefogása által.

A tagállamok elismerik a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények érvényességét, amennyiben azok a területükön engedélyezett gyógyszerre vonatkoznak. A 2012/52/EU végrehajtási irányelv (2012. december 20.) ezért olyan intézkedéseket határozott meg, amelyek megkönnyítik az orvosi rendelvények elismerését. Az irányelv lényegében tartalmazza azon orvosi rendelvényeken feltüntetendő elemek nem teljes körű listáját, amelyeket a kiállító tagállamtól eltérő tagállamban váltanak be. A nemzeti kapcsolattartó pontoknak ezekről az elemekről is tájékoztatniuk kell a betegeket.

A tagállamokat ösztönzik a ritka betegségek diagnosztizálásának és kezelésének javítására irányuló együttműködésre is, nevezetesen az Orphanet adatbázis, az európai referenciahálózatok használata, valamint a 883/2004/EK rendelet révén. Ez utóbbi lehetőséget biztosít arra, hogy a ritka betegségben szenvedő betegeket átszállítsák egy másik tagállamba, amennyiben az adott betegség diagnosztizálása, illetve kezelése a biztosítás helye szerinti államban nem biztosított.

A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások nyújtását az elektronikus egészségügy online felületen található szolgáltatások is lehetővé teszik. Az irányelv előírja az elektronikus egészségügyért felelős nemzeti hatóságok együttműködését elősegítő hálózat létrehozását az ellátás folytonosságának megerősítése és a színvonalas egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés garantálása érdekében.

Végül pedig az egészségügyi technológiák értékeléséért felelős hatóságok és szervek hálózatának felállítása megkönnyíti majd az illetékes nemzeti hatóságok e területet érintő együttműködését.

Háttér

Az irányelv követi a Bíróságnak a Kohll és Decker-ügyben 1998. április 28-án hozott ítélete óta fennálló ítélkezési gyakorlatát, amely megállapította a betegek más tagállamban igénybe vett orvosi ellátás költségeinek megtéríttetésére vonatkozó jogát. Az irányelv nem kérdőjelezi meg a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet alapelveit, azaz az egy tagállam belföldi és külföldi illetőségű betegei közötti egyenlőség és az európai egészségbiztosítási kártya alapelveit.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2011/24/EK irányelv

2011.4.24

2013.10.25.

HL L 88., 2011.4.4.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2012/52/EU végrehajtási rendelete (2012. december 20.) a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről [Hivatalos Lap L 356., 2012.12.22.].

Utolsó frissítés: 10.04.2014

Top