Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A telefonkészülékekre és egyéb kommunikációs berendezésekre vonatkozó tisztességes piaci feltételek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

A telefonkészülékekre és egyéb kommunikációs berendezésekre vonatkozó tisztességes piaci feltételek

Ez az irányelv az 1988-ban és 1994-ben elfogadott irányelvek konszolidációjára irányul azzal a céllal, hogy az Európai Unió (EU) távközlési végberendezések piacait a verseny számára nyitottá tegye. Továbbá célul tűzi ki azt is, hogy a különböző berendezések jellemzőinek átláthatóságát javítsa azért, hogy a felhasználók élvezhessék a technológiai fejlődés előnyeit és fogyasztóként megfelelően informálva választhassanak.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2008/63/EK irányelve (2008. június 20.) a távközlési végberendezések piacán folyó versenyről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az uniós országok nem adhatnak különleges vagy kizárólagos jogokat a távközlési végberendezések behozatalára, marketingjére, csatlakoztatására, üzembe helyezésére vagy karbantartására.

Az uniós országok nem tagadhatják meg a végberendezések * nyilvános távközlési hálózatokhoz történő csatlakoztatását vagy a műholdas földiállomás-berendezések * üzembe helyezését az országaikban, kivéve ha ez a berendezés nem felel meg bizonyos alapvető követelményeknek. E követelmények az 1999/5/EK irányelvben kerültek meghatározásra, valamint az ehhez az irányelvhez elfogadott közös műszaki szabályozásokban találhatók. Az uniós országok kérhetnek műszaki minősítéseket az érintett gazdasági szereplőktől.

A piacon értékesített berendezésnek meg kell felelniük az 1999/5/EK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek, és adott esetben az ezzel az irányelvvel kapcsolatban elfogadott, közös műszaki szabályozásoknak. A gyártóknak és importőröknek garantálniuk kell, hogy a berendezés úgy lett megtervezve, hogy:

a felhasználó, vagy bármely más, a meghatározott feszültséghatárokon belül használható elektromos berendezésekre vonatkozó, 2006/95/EK irányelvben szereplő biztonsági célkitűzésekben beazonosított személy egészségének és biztonságának védelme biztosított;

megfelel a 2004/108/EK irányelvben szereplő elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó biztonsági követelményeknek (azaz a berendezés nem idéz elő interferenciát más berendezésnél);

lehetővé teszi a földi/műholdas rádió kommunikációhoz és az orbitális forrásokhoz (például műholdakhoz) rendelkezésre bocsátott spektrum használatát oly módon, hogy elkerülhető a káros interferencia.

A nyilvános távközlési hálózat új interfészeinek hozzáférhetőnek kell lenniük a felhasználók számára. Azért, hogy ez utóbbiak számára lehetővé tegyék a hozzáférést a választásuknak megfelelő végberendezéshez, az uniós országoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az üzemben tartók közzétegyék a végberendezés, valamint azon interfész műszaki leírását, amelyhez a berendezés csatlakoztatva lesz.

Az uniós országoknak, az 1999/5/EK irányelvben megállapított eljárást követve, tájékoztatniuk kell a Bizottságot a műszaki leírások tervezetéről (amely a lehetséges jövőbeli szabványok alapjául szolgál). Minden végberendezés leírását hivatalos formába kell önteni és közzé kell tenni.

Az uniós országok által kijelölt, a leírások alkalmazásának nyomon követésével megbízott testületeknek függetleneknek kell lenniük az olyan állami- vagy magánszervezetektől, amelyek árukat és/vagy szolgáltatásokat kínálnak a távközlési szektorban.

Háttér

Ez az irányelv hatályon kívül helyezte a 88/301/EGK irányelv 1994-ben módosított rendelkezéseit. Egy olyan politika első fázisát képviselte, amely a távközlési piacok liberalizációját tűzte ki célul, és amely aztán 1998. január 1-jén e piacok teljes liberalizációjához vezetett.

Kulcsfogalmak

* Végberendezés: olyan berendezés, amely közvetlenül vagy közvetve csatlakozik egy nyilvános távközlési hálózat interfészéhez azért, hogy információt küldjön, továbbítson vagy kapjon. A földiállomás-berendezés is ebbe a kategóriába tartozik.

* Műholdas földiállomás-berendezés: olyan berendezés, amely műholdak vagy egyéb űrbe telepített rendszerek segítségével csak a rádiókommunikációs jelek adására („csak adó”), vagy azok adására és vételére („adó-vevő”), vagy csak azok vételére („csak vevő”) alkalmas.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/63/EK irányelv

2008.7.11.

-

HL L 162., 2008.6.21., 20-26. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve (1999. március 9.) a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről (Hivatalos Lap L 91., 1999.4.7., 10-28. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/108/EK irányelve (2004. december 15.) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 390., 2004.12.31., 24-37. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/EK irányelve (2006. december 12.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (kodifikált változat) (Hivatalos Lap L 374., 2006.12.27., 10-19. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU irányelve (2014. február 26.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (Hivatalos Lap L 96., 2014.3.29., 357-374. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 153., 2004.5.22., 62-106. o.).

Utolsó frissítés: 29.07.2015

Top