Help Print this page 
Title and reference
Biztonságos rovarriasztó szerek, fertőtlenítőszerek és egyéb ipari vegyi anyagok (biocidok) az EU-ban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biztonságos rovarriasztó szerek, fertőtlenítőszerek és egyéb ipari vegyi anyagok (biocidok) az EU-ban

ÖSSZEFOGLALÓ

A biocid termékeket (háztartási fertőtlenítőszereket, rovarölőket és egyéb vegyi anyagokat) a kártevők (élősködők, gombák, baktériumok stb.) elleni védekezésre, illetve anyagok védelmére használják. Mivel egyes tulajdonságaik azonban veszélyt jelenthetnek az emberekre, az állatokra és a környezetre, szabályozásukra európai uniós szinten kerül sor.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet összehangolja a biocid termékek értékesítésére és használatára vonatkozó uniós szabályokat, egyúttal biztosítja az emberi és állati egészség, valamint a környezet magas szintű védelmét.

FŐBB PONTOK

Jóváhagyás

Az EU-ban való értékesítés lehetővé tételéhez valamennyi biocid termékhez engedélyt kell beszerezni, ahogy a bennük lévő hatóanyagokat is jóvá kell hagyatni.

A biocidok hatóanyagainak értékelésére uniós szinten kerül sor. Valamennyi értékelés előtt álló hatóanyaghoz valamely uniós országot jelölik ki „előadóként”. Ez az ország készít értékelési jelentést, amelyet aztán valamennyi uniós ország megvitat, hogy uniós szintű döntés szülessen az adott anyag jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról.

A kizárási kritériumoknak eleget tevő hatóanyagokat nem hagyják jóvá. Ezek rákkeltő, mutagenitást vagy reproduktív toxicitást okozó, az endokrin rendszert károsító, perzisztens*, bioakkumulatív* és mérgező* (PBT), illetve nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagok. Lehetőség van azonban e szabályok alóli mentességre, ha a kockázatok elhanyagolható mértékűek.

A nanoanyagokat tartalmazó bicoidokkal* összefüggő kockázatok értékelésére különös figyelmet kell fordítani.

A hatóanyagok jóváhagyása legfeljebb tízéves időtartamra szól.

A jóváhagyott hatóanyagok listája az Európai Vegyianyag-ügynökség (Ügynökség) honlapján található.

Engedélyezés

Amikor valamely hatóanyagot jóváhagynak, a vállalkozásoknak forgalomba hozatali engedélyt kell kérelmezniük:

vagy uniós engedély iránti kérelemnek az Ügynökséghez való benyújtása révén: ha a termék biztonságosnak minősül, közvetlenül értékesíthetővé válik az EU-ban anélkül, hogy külön nemzeti engedélyt kellene szerezni hozzá;

vagy nemzeti engedély iránti kérelem benyújtása révén, ha a termék értékesítésére csak egy országban kerül sor. A vállalkozások, amennyiben megkapják az engedélyt, forgalomba hozhatják a terméket más uniós országok piacán is a termékek engedélyének a kölcsönös elismerésére vonatkozó elv alapján.

A bizonyos kritériumoknak megfelelő legkevésbé ártalmas - például az aggodalomra okot adó anyagokat vagy nanoanyagokat nem tartalmazó - termékek esetében egyszerűsített engedélyezési eljárás is alkalmazható.

Adatmegosztás

Az állatkísérletek alkalmazásának, illetve azok költségeinek a lehető legkisebbre való csökkentése érdekében a rendelet alapján a jóváhagyott anyagokra és az EU-ban engedélyezett termékekre vonatkozó adatokat meg kell osztani. Az Ügynökség ebből a célból információs rendszert hozott létre (a biocid termékek nyilvántartását).

Kezelt termékek

A rendelet hatálya a biocid termékkel kezelt vagy azt tartalmazó árucikkekre terjed ki (például bútorokra vagy élelmiszer-csomagolásokra). Az árucikkek csak az EU-ban jóváhagyott hatóanyagokkal kezelhetők, és ennek megfelelő címkével kell őket ellátni.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2013. szeptember 1.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

* Perzisztens: olyan vegyi anyagok, amelyek tartósan megmaradnak a környezetben (azaz nem bomlanak le), és ily módon káros hatással lehetnek az emberi egészségre. Ilyen például a DDT nevű növényvédő szer.

* Bioakkumuláció: valamely anyag, például vegyi anyag felhalmozódása egy szervezetben. Bioakkumulációra kerül sor, amikor a szervezet gyorsabban szívja fel az adott anyagot, mint ahogy kiválasztja.

* Mérgező: azon anyagok, amelyek károsíthatják a környezetet vagy belélegzés, lenyelés, illetve bőrön át történő felszívódás esetén az emberi egészséget.

* Nanoanyagot tartalmazó biocid: nanoanyag felhasználásával előállított biocid. A nanoanyagok rendkívül kis méretben előállított és felhasznált vegyi anyagok vagy anyagok, amelyek egyedi és markánsabb tulajdonságokkal rendelkeznek a nanoméretű tulajdonságok nélküli ugyanolyan anyagokhoz képest (forrás: Európai Vegyianyag-ügynökség).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012//EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

528/2012/EU rendelet

2012.7.17.

-

HL L 167., 2012.6.27., 1-123. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

736/2013/EU rendelet

2013.8.20.

-

HL L 204., 2013.7.31., 25. o.

837/2013/EU rendelet

2013.9.23.

-

HL L 234., 2013.9.3., 1-2. o.

334/2014/EU rendelet

2014.4.25.

-

HL L 103., 2014.4.5., 22-32. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 283/2013/EU rendelete (2013. március 1.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról (HL L 93., 2013.4.3., 1-84. o.)

A Bizottság 284/2013/EU rendelete (2013. március 1.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról (HL L 93., 2013.4.3., 85-152. o.)

A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (HL L 109., 2013.4.19., 4-13. o.)

A Bizottság 88/2012/EU végrehajtási rendelete (2014. január 31.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosítására irányuló eljárás meghatározásáról (HL L 32., 2014.2.1., 3-5. o.)

utolsó frissítés 26.10.2015

Top