Help Print this page 
Title and reference
Takarmányok forgalomba hozatala

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Takarmányok forgalomba hozatala

A 767/2009/EK rendelet egyszerűsíti a takarmányok címkézésére és forgalomba hozatalára vonatkozó eljárásokat. Javítja a rendszer átfogó hatékonyságát, miközben szavatolja az állatok egészségének és jólétének, valamint a közegészségügynek a magas szintű védelmét. Ezenfelül a rendelet hozzájárul a felhasználók megfelelő tájékoztatásához az állataik számára vásárolt takarmányok valódi tartalmáról.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 229., 2009.9.1.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet szabályokat határoz meg az élelmiszer-termelés céljából tartott és a kedvtelésből tartott állatoknak szánt takarmány forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan. Ezenfelül a címkézésre, a csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozó követelményeket is meghatároz.

Takarmányok

Ezt a rendeletet a takarmányokra, azaz olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyagokra vagy termékekre, többek között adalékokra kell alkalmazni, amelyet állatok szájon át történő táplálására szánnak.

A jogszabály a takarmányozásra alkalmazandó egyéb, az alábbi területekkel kapcsolatos rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó:

Forgalmazás és felhasználás

A takarmányoknak meg kell felelniük a biztonsági és forgalomba hozatali követelményeknek. Ez akkor teljesül, ha a takarmány:

 • biztonságos;
 • nincs közvetlen káros környezeti vagy állatjóléti hatása;
 • romlatlan, valódi, hamisítatlan, a célnak megfelelő és forgalomképes minőségű;
 • címkézése, csomagolása és kiszerelése a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő; és
 • megfelel a szennyeződésekre és egyéb vegyi tényezőkre vonatkozó technikai rendelkezéseknek (lásd a rendelet I. mellékletét).

A takarmány nem tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek forgalomba hozatala vagy felhasználása korlátozott vagy tilos (lásd a rendelet III. mellékletét).

Az előállítás, feldolgozás és forgalmazás valamennyi szakaszában biztosítani kell a takarmányok nyomon követhetőségét. A takarmányipari vállalkozóknak ezért képesnek kell lenniük minden olyan személy azonosítására, aki részükre takarmányt, élelmiszer-termelés céljából tartott állatot vagy olyan anyagot szállított, amelyet bizonyosan vagy feltételezhetően takarmányban való felhasználásra szánnak.

Az Európai Közösségben forgalomba hozott vagy valószínűleg forgalomba hozott takarmányok címkézésének vagy megjelölésének lehetővé kell tennie azok nyomon követését.

Amennyiben a takarmányipari vállalkozó úgy ítéli meg, hogy egy takarmány nem felel meg a takarmánybiztonsági előírásoknak, haladéktalanul megindítja az érintett takarmány visszahívását célzó eljárást. Ezt követően erről a lehető legrövidebb határidőn belül értesíti az illetékes hatóságokat és a felhasználókat.

Címkézés és kiszerelés

Ez a rendelet általános rendelkezéseket ír elő a takarmányok címkézésére és kiszerelésére vonatkozóan, amelyek értelmében kötelező feltüntetni az alábbiakat:

 • a takarmány fajtája;
 • a takarmányipari vállalkozó neve és címe;
 • a tétel hivatkozási száma;
 • a nettó súly;
 • a felhasznált adalékanyagok listája; és
 • a nedvességtartalom.

A takarmányok címkézése és kiszerelése a takarmány rendeltetése vagy jellemzői tekintetében nem vezetheti félre a felhasználót. A kötelező címkézési adatokat a takarmány csomagolásán, tartályán, az ezekre erősített címkén vagy a kísérőokmányon tisztán láthatóan kell feltüntetni. Az információknak jól olvashatónak és letörölhetetlennek kell lenniük, és legalább a forgalomba hozatal helye szerinti tagállam vagy régió egyik hivatalos nyelvén kell szerepelniük.

A takarmány-alapanyagokra, az összetett takarmányokra és a „diétás” minősítésű takarmányokra vonatkozóan egyedi címkézési követelményeket határoznak meg. A takarmányra vonatkozó valamennyi állítást megfelelően alá kell támasztani.

A kedvtelésből tartott állatok eledelének címkéjén fel kell tüntetni egy telefonszámot azon vásárlók számára, akik többet szeretnének tudni a felhasznált összetevőkről.

Csomagolás

A takarmány-alapanyagokat és az összetett takarmányt lezárt csomagokban vagy tartályokban kell forgalomba hozni.

Ezzel szemben bizonyos takarmányokat ömlesztve, illetve le nem zárt csomagokban vagy tartályokban is forgalomba lehet hozni. Az eltérés az alábbiakra vonatkozik:

 • takarmány-alapanyagok;
 • szemtermés vagy egész gyümölcs keveréke;
 • az összetett takarmányok előállítói közötti szállítások;
 • az előállítótól közvetlenül a takarmány-felhasználónak vagy a csomagolóüzemig leszállított összetett takarmány;
 • az összetett takarmány 50 kg-ot meg nem haladó, a végső felhasználónak szánt olyan mennyiségei, amelyeket közvetlenül egy lezárt csomagból vagy tartályból vettek ki; és
 • tömbök vagy nyalósók.

A takarmány-alapanyagok közösségi jegyzéke

A takarmány-alapanyagok közösségi jegyzékének célja a takarmány-alapanyagok és összetett takarmányok címkézésének fejlesztése. A jegyzék minden egyes, jegyzékbe vett takarmány-alapanyag esetében tartalmazza az alábbi adatokat:

 • elnevezés;
 • azonosító szám;
 • leírás (beleértve adott esetben a gyártási eljárásról szóló információt is); és
 • a fogalommeghatározásokat magában foglaló szószedet.

A helyes címkézési gyakorlat közösségi kódexei

Az érdekelt feleket az önkéntes címkézés keretében helyes címkézési gyakorlatról szóló közösségi kódexek kidolgozására ösztönzik, amelyek közül az egyik a kedvtelésből tartott állatok eledelére, a másik az élelmiszer-termelés céljából tartott állatok összetett takarmányára vonatkozik.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.9.21.

HL L 229., 2009.9.1.

A 767/2009/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A JOGSZABÁLYTÓL VALÓ ELTÉRÉS

454/2010/EU bizottsági rendelet [Hivatalos Lap L 128., 2010.5.27.]. A 79/373/EGK irányelvnek és a 70/524/EGK irányelv 16. cikkének megfelelően felcímkézett, kedvtelésből tartott állatoknak szánt eledel 2011. augusztus 31-ig forgalomba hozható.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 242/2010/EU rendelete (2010. március 19.) a takarmány-alapanyagok jegyzékének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 77., 2010.3.24.].

Utolsó frissítés: 01.04.2011

Top