Help Print this page 
Title and reference
Növényvédő szerek forgalomba hozatala

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Növényvédő szerek forgalomba hozatala

Ez a rendelet megállapítja a kereskedelmi formában kapható növényvédő szerek Unión belüli engedélyezésére, forgalomba hozatalára, felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Biztosítja az egészség és a környezet magasabb szintű védelmét, hozzájárul a mezőgazdasági termelés fokozott védelméhez, valamint kibővíti és megerősíti a növényvédő szerek egységes piacát.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 309., 2009.11.24.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet megerősíti, hogy az Európai Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít az egészség és a környezet magas szintű védelmének, miközben törekszik a növényvédő szerek forgalomba hozatalának harmonizációjára. Ezenkívül közre kíván működni a mezőgazdasági termelés fejlesztésében.

Hatály

A rendelet hatálya alá tartoznak a növényvédő szerek és azok hatóanyagai .

Hatóanyagok jóváhagyására vonatkozó kritériumok

A hatóanyag jóváhagyható, ha megfelel az e rendelet II. melléklete 2. és 3. pontjában meghatározott kritériumoknak. A kritériumok az anyag hatékonyságát, összetételét, tulajdonságait, a rendelkezésre álló analitikai módszereket, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat, az ökotoxikológiát, a metabolitok és a szermaradékok jelentőségét érintik. Ennélfogva egy hatóanyag csak akkor hagyható jóvá, ha azt nem sorolták be 1A. vagy 1B. kategóriájú mutagénként, rákkeltőként vagy reprodukciót károsító anyagként, és nem tekinthető endokrinromboló tulajdonságú anyagnak. Továbbá nem hagyható jóvá az a hatóanyag, amely a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagnak, illetve tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgező, illetve a környezetben igen tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó anyagnak tekinthető.

Az első jóváhagyást bizonyos feltételekhez és korlátozásokhoz lehet kötni, úgymint a hatóanyag tisztasági foka, a célzott növény vagy a felhasználói kategória.

Forgalomba hozatali engedély kiadása

A növényvédő szerek forgalomba hozatali engedélyének kiadása továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. A kérelmeket a kérelmezőnek azon tagállamhoz kell benyújtania, amelynek területén a terméket elsőként forgalomba hozzák. A kérelemhez két dokumentációt kell mellékelni, amelyek minden olyan rendelkezésre álló információt tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik az emberek vagy állatok egészségére, illetve a környezetre gyakorolt lehetséges hatások értékelését. A kérelmező vagy a gyártó által szolgáltatott információk védelme titoktartási záradékkal biztosítható, ha azok ipari vagy üzleti titkot képeznek.

A forgalombahozatalra irányuló kérelem elbírálási időszaka a kérelem tagállam általi kézhezvételétől számított legfeljebb tizenkét hónap. Ebben az időszakban a tagállam ellenőrzi, hogy az érintett termék teljesíti-e az engedélyezési követelményeket. Ha a tagállamnak kiegészítő információkra van szüksége, meghosszabbíthatja a vizsgálat határidejét, hogy a kérelmező ezen információkat benyújthassa. Ez a további időtartam legfeljebb hat hónap lehet, és a kiegészítő információknak a tagállam általi kézhezvételével ér véget. Amennyiben a kérelmező ezen időszak végéig nem nyújtja be a hiányzó elemeket, a tagállam tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy a kérelem nem elfogadható.

A forgalomba hozatali engedély érvényessége

A forgalomba hozatali engedély 10 évig érvényes, és meghosszabbítható. A tagállam bármikor felülvizsgálhatja az engedélyt, ha az a forgalomba hozatal valamely előzetes követelményének már nem tesz eleget. Ilyen esetben a tagállam visszavonhatja vagy módosíthatja az engedélyt.

A még nem jóváhagyott hatóanyagot tartalmazó gyógyszeripari termékek forgalomba hozatala ideiglenesen engedélyezhető. Az ideiglenes engedélyt legfeljebb három évre állítják ki.

A kölcsönös elismerés elve

Ez az elv lehetővé teszi az engedélyes számára, hogy másik tagállamban is forgalomba hozza a terméket, amennyiben az érintett régiókban hasonlóak a mezőgazdasági, növény-egészségügyi és környezeti feltételek. A tagállam mindazonáltal ideiglenesen korlátozhatja vagy megtilthatja egy termék forgalmazását saját területén, ha a szóban forgó termék kockázatot jelent az emberek vagy állatok egészségére, illetve a környezetre.

Annak érdekében, hogy egy növény se maradjon védelem nélkül, a rendelet felhatalmazza egy növényvédő szerre az adott tagállamban már kiadott engedély jogosultját, hogy kérhesse az engedély kiterjesztését olyan kisebb jelentőségű felhasználásokra, amelyekre az még nem terjed ki. A kölcsönös elismerés elve az ilyen kiterjesztett felhasználásokra is vonatkozik.

Tájékoztatás, besorolás, címkézés és csomagolás

A tagállamok legalább negyedévente naprakésszé teszik az engedélyezett vagy visszavont növényvédő szerekre vonatkozó információkat. Ezeket az információkat a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani.

A növényvédő szerek osztályozására, címkézésére és csomagolására a veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelvben foglalt követelmények alkalmazandók. Az ilyen termékek csomagolását úgy kell kialakítani, hogy az megelőzze a fogyasztók általi téves felhasználást.

Ellenőrzések és szükséghelyzeti intézkedések

A tagállamok e rendelet betartásának biztosítása érdekében hatósági ellenőrzéseket végeznek. Az ellenőrzések tárgyáról és eredményeiről jelentést készítenek, és azt a jelentés tárgyát képező év végét követő hat hónapon belül megküldik a Bizottságnak. A Bizottság szakértőket kér fel, hogy általános és célzott ellenőrzéseket végezzenek a tagállamokban. Ezek célja a tagállamok által végzett hatósági ellenőrzések hitelességének vizsgálata.

A Bizottság szükséghelyzeti intézkedéseket fogadhat el egy növényvédő szer használatának és/vagy értékesítésének korlátozása vagy tilalma érdekében, amennyiben feltételezhető, hogy az súlyos kockázatot jelent az emberek vagy állatok egészségére, illetve a környezetre, és hogy az érintett tagállam(ok) nem kezeli(k) kielégítően a problémát.

Háttér

Ez a rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.12.14.

HL L 309., 2009.11.24.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 283/2013/EU rendelete (2013. március 1.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a hatóanyagokra vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról [Hivatalos Lap L 93., 2013.4.3.].

Az 544/2011/EU rendeletet hatályon kívül helyező rendelet - a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretekre tekintettel - módosítja a hatóanyagok jóváhagyása céljából benyújtandó dokumentációra vonatkozó feltételeket, nevezetesen a kémiai hatóanyagok adatszolgáltatási követelményeit.

A Bizottság 284/2013/EU rendelete (2013. március 1.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a növényvédő szerekre vonatkozó adatszolgáltatási követelmények meghatározásáról [Hivatalos Lap L 93., 2013.4.3.].

Az 545/2011/EU rendeletet hatályon kívül helyező rendelet - a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretekre tekintettel - módosítja a növényvédő szerek engedélyezésénél alkalmazott, a kémiai készítményekre vonatkozó adatszolgáltatási követelményeket.

Javaslat a Tanács rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek Horvátország csatlakozása okán történő módosításáról [ COM(2013) 073 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A javaslat módosítja az 1107/2009/EK rendelet I. mellékletét, amely meghatározza a növényvédő szerekre vonatkozó engedélyek megadásának zónáit. Horvátországot a C zóna - dél kategóriába kell felvenni.

Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, és a(z) […]/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) [ COM(2013) 265 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok betartatása a tagállamok felelőssége, amelyek hatóságai az Unió egész területén biztosítják a megfelelő előírások hatékony alkalmazását, tiszteletben tartását és végrehajtását. A 882/2004/EK rendelet meghatározza a tagállamok által végzett hatósági ellenőrzési tevékenységekre vonatkozó uniós szabályokat, integrált és egységes megközelítést vezetve be az élelmiszer-termelési láncot érintő hatósági ellenőrzések terén. A 882/2004/EK határozatot, valamint számos más jogi aktust és ágazati rendelkezést hatályon kívül helyező és felváltó javaslat felülvizsgálja a hatósági ellenőrzésekre vonatkozó jogszabályokat annak érdekében, hogy kiküszöbölje az azok alkalmazását követően feltárt hiányosságokat.

Javaslat Az Európai Parlament es a Tanács rendelete az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a 98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK rendelet, a 2009/128/EK irányelv és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről [ COM(2013) 0327 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Ez a javasolt rendelet rögzíti az élelmiszer-termeléssel és az állatok takarmányozásával kapcsolatos kiadások tervezett hatásait és céljait a 2014-2020-as időszakban, amelynek összegét folyó áron 1 891 936 EUR-ban javasolja maximalizálni. A konkrét célkitűzések az alábbiak: i) az élelmiszerek és élelmiszer-termelési rendszerek magasabb szintű biztonsága; ii) az állategészségügyi és állatjóléti helyzet javítása; iii) a káros organizmusok észlelése és felszámolása; iv) a hatósági ellenőrzések hatékony végrehajtása. Ezen célkitűzések mindegyikéhez iránymutatások tartoznak.

Utolsó frissítés: 10.04.2014

Top