Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok (GMM-ek) zárt rendszerben történő felhasználása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok (GMM-ek) zárt rendszerben történő felhasználása

A 2009/41/EK irányelv megállapítja a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok (GMM-ek) zárt rendszerben történő felhasználása tekintetében az emberi egészség és a környezet védelme érdekében szükséges közös intézkedéseket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/41/EK irányelve (2009. május 6.) a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról [Hivatalos Lap L 125., 2009.5.21.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A tagállamok kötelesek minden intézkedést megtenni a genetikailag módosított mikroorganizmusok * (GMM-ek) zárt rendszerű felhasználásából * esetlegesen származó, az emberi egészségre és a környezetre nézve káros hatások elkerülése érdekében.

Ezen irányelvet nem kell alkalmazni:

 • ha a géntechnológiai módosítást a II. melléklet A. részében meghatározott bizonyos eljárások/módszerek használatával érték el;
 • a II. melléklet C. részében felsorolt GMM-ek zárt rendszerű felhasználásánál. Az itt szereplő GMM-ek megfelelnek a II. melléklet B. részében felsorolt, az emberi egészséggel és a környezettel szembeni biztonság megállapítására vonatkozó feltételeknek;
 • a GMM-ek közúti, vasúti, belföldi vízi úti, valamint tengeri és légi szállítása esetén;
 • azon GMM-ek tárolása, tenyésztése, szállítása, megsemmisítése, ártalmatlanítása vagy felhasználása esetén, amelyeket a GMO-k kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelvnek megfelelően, vagy pedig más, olyan közösségi jogszabály alapján hoztak forgalomba, amely az abban az irányelvben foglaltakhoz hasonlóan meghatározott környezeti kockázatértékelést ír elő, feltéve, hogy az érintett GMM zárt rendszerben történő felhasználása összhangban van a forgalombahozatali engedély feltételeivel, amennyiben ilyen feltételek elő vannak írva.

A GMM-nyilvántartások értékelése alapján a zárt rendszerű használat kockázatát négy kockázati osztályba rangsorolják. Ezután az elszigetelés intézkedéseit szintén e négy hierarchikus szint szerint kell megállapítani.

 • 1. osztály: nincs, illetve elhanyagolható a kockázat, 1. szintű elszigetelés;
 • 2. osztály: kis kockázat, 2. szintű elszigetelés;
 • 3. osztály: közepes kockázat, 3. szintű elszigetelés;
 • 4. osztály: nagy kockázat, 4. szintű elszigetelés.

A GMM zárt rendszerű használata során a kibocsátás elkerülése érdekében szükség van a meghozott elszigetelési és óvintézkedések ellenőrzésére.

Létesítmények első zárt rendszerű felhasználásra történő használatba vétele esetén a felhasználó köteles az ilyen használat megkezdése előtt bejelentést tenni az illetékes hatósághoz. A bejelentésnek az esettől függően tartalmaznia kell legalább az V. melléklet A., B. vagy C. részében felsorolt bizonyos adatokat. Miután a felhasználó megtette a bejelentést, a további, 1. osztályba tartozó, zárt rendszerű felhasználások külön bejelentés nélkül végezhetők. Az 1. osztályba tartozó zárt rendszerű GMM-felhasználás folytatói kötelesek nyilvántartást vezetni minden értékelésről, amelyet kötelesek az illetékes hatóság kérésére hozzáférhetővé tenni.

Ha a létesítményeket egy korábbi, 2. vagy magasabb osztályba tartozó, zárt rendszerű felhasználás végzésére már bejelentették, és minden ezzel kapcsolatos engedélyezési feltétel teljesült, akkor a 2. osztályba tartozó, zárt rendszerű felhasználást az új bejelentés után azonnal folytatni lehet. Azonban a kérelmező maga kérhet az illetékes hatóságtól egy formális engedélyezési határozatot. A határozatot a bejelentéstől számított 45 napon belül kell meghozni.

Ha a létesítményeket előzőleg nem jelentették be 2. vagy magasabb osztályba tartozó, zárt rendszerű felhasználás folytatásához, akkor az illetékes hatóságtól származó ellentétes nyilatkozat hiányában a 2. osztályba tartozó zárt rendszerű felhasználást a bejelentést követő 45. naptól lehet folytatni, vagy az illetékes hatóság engedélyével ennél rövidebb időn belül.

Az illetékes hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a 3. vagy magasabb osztályba tartozó, zárt rendszerű felhasználás nem folytatható:

 • az új bejelentés benyújtása után legkésőbb 45 napig, olyan létesítmény esetében, amelyet korábban 3. vagy magasabb osztályba tartozó zárt rendszerű felhasználás folytatására már bejelentettek, és ahol minden más engedélyezési követelmény teljesült, ugyanarra vagy magasabb zárt rendszerű felhasználási osztályra, mint amilyen felhasználást folytatni szándékoznak;
 • egyéb esetekben legkésőbb 90 nappal a bejelentés benyújtása után.

Az irányelv mellékletei részletesen ismertetik a GMM-ek által az emberi egészségre és a környezetre jelentett kockázatok értékelési kritériumait, valamint a négy elszigetelési szint mindegyikére vonatkozó óvintézkedéseket.

Ha a tagállamok úgy kívánják, előírhatják, hogy a javasolt zárt rendszerű felhasználásról kikérjék egyes csoportok vagy a nyilvánosság véleményét.

A tagállamok biztosítják, hogy a zárt rendszerű felhasználás megkezdése előtt:

 • készüljön veszélyhelyzetre kidolgozott terv a balesetekkel * szembeni hatékony fellépés érdekében; és
 • a baleset által várhatóan érintett személyek kapjanak a biztonságukat érintő valamennyi szempontra kiterjedő tájékoztatást.

Baleset bekövetkeztekor a felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az illetékes hatóságot, és a következmények felméréséhez és a megfelelő intézkedések meghozatalához szükséges valamennyi információt a rendelkezésére bocsátani. A tagállamok szintén kötelesek tájékoztatni a Bizottságot és a balesetben valószínűleg érintett tagállamokat.

A Bizottság a bekövetkezett balesetekről nyilvántartást készít, feltüntetve benne a balesetek okainak elemzését, a szerzett tapasztalatokat és a hasonló balesetek megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket.

A Bizottságot egy bizottság segíti, amely az ezen irányelv alkalmazásához és a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához kapcsolódó kérdéseket szabályozza.

Háttér

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi és felváltja a 90/219/EGK irányelvet. A formális módosítás célja, hogy az eredeti irányelvet és annak későbbi módosításait az alapvető rendelkezések módosítása és a nemzeti jogba történő újabb átültetés nélkül egyetlen jogi aktusban egyesítse.

Végül, ez az irányelv meghatározza a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerű felhasználása keretében alkalmazandó minimumszabályokat. A tagállamok szigorúbb intézkedéseket is előírhatnak. Ezenfelül az irányelv hatályát kiterjeszthetik a géntechnológiával módosított növények, állatok vagy halak zárt rendszerű felhasználására.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Géntechnológiával módosított mikroorganizmus: olyan mikroorganizmus, amelyben a génállományt olyan módon változtatták meg, ami természetes párosodás és/vagy természetes rekombináció során nem következik be; e fogalommeghatározás szerint:
 • Zárt rendszerű felhasználás: minden olyan tevékenység, amely során mikroorganizmusokat géntechnológiával módosítanak, vagy amely során ilyen GMM-eket tenyésztenek, tárolnak, szállítanak, megsemmisítenek, ártalmatlanítanak, vagy bármely más módon használnak, és amely tevékenységeknél különleges elszigetelési intézkedéseket alkalmaznak a GMM-eknek a népességgel és a környezettel való érintkezésének korlátozására, valamint utóbbiak fokozott védelmének biztosítására.
 • Baleset: minden olyan véletlen esemény, amely során a zárt rendszerben használt GMM-ek jelentős, nem szándékos kibocsátása történik, és amely azonnali, illetve később bekövetkező veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2009/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.6.10.

HL L 125., 2009.5.21.

See also

 • A géntechnológiával módosított szervezeteket érintő élelmiszerjogi előírások (EN).

Utolsó frissítés: 19.01.2010

Top