Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatos vonatkozások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatos vonatkozások

Ez a határozat a szolgáltatások kereskedelmére vonatkozó elvek és szabályok többoldalú keretét alkotja meg azzal a céllal, hogy tárgyalásokon keresztül előmozdítsa ennek a kereskedelmi ágazatnak a terjeszkedését és fokozatos liberalizációját, miközben biztosítja a szabályozások átláthatóságát és a fejlődő országok növekvő arányú részvételét.

JOGI AKTUS

A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) az első többoldalú szinten hozott szabályrendszer a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmének irányítására vonatkozóan. Az egyezmény három elemből áll: egy általános keretből, amely a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) valamennyi tagjára érvényes alapvető követelményeket tartalmazza, a piacra jutásra vonatkozó egyedi kötelezettségek nemzeti engedményes listáiból, és végül a különböző ágazatokban alkalmazandó külön feltételeket lefektető mellékletekből.

Általános keret

Az egyezmény egyetemes alkalmazási köre miatt kiemelkedő. Az állami hatóságok által nyújtott szolgáltatások kivételével valamennyi ágazat szolgáltatásaira vonatkozik. Alkalmazandó továbbá a szolgáltatásokra vonatkozóan a kormányzat minden (központi, regionális, helyi stb.) szintjén meghozott valamennyi intézkedésre. Az egyezmény a szolgáltatásnyújtás négy módját határozza meg:

  • egy adott tag területéről valamely másik tag területére nyújtott szolgáltatás (például nemzetközi telefonhívások);
  • egy adott tag területén valamely másik tag fogyasztói számára nyújtott szolgáltatás (például turizmus);
  • egy adott tag szolgáltatója által valamely másik tag területén lévő üzleti jelenlétén keresztül nyújtott szolgáltatás (például banki szolgáltatások);
  • egy adott tag természetes személyeinek jelenlétén keresztül, valamely másik tag területén megvalósuló szolgáltatás (például építkezési projektek, divatmodellek, tanácsadók).

Az egyezmény a legnagyobb kedvezmény elvén alapul, amelynek értelmében minden tag bármely másik tag szolgáltatásainak és szolgáltatóinak feltétel nélkül köteles biztosítani legalább azt a kedvezményes elbánást, amelyet bármely más ország szolgáltatásainak és szolgáltatóinak megad. Ugyanakkor egy lista keretében előre kijelölik kivételként azokat az egyedi szolgáltatási tevékenységeket, amelyek mentességet élveznek az legnagyobb kedvezmény elvének követelménye alól. Minden kormány engedményes listájába foglalta azokat a szolgáltatásokat, amelyek számára biztosítja a saját piacára való bejutást, és megjelöli a bejutásra vonatkozóan általa megőrizni kívánt korlátozásokat.

Azok a tagok továbbá, amelyek gazdasági integrációról szóló megállapodást kötnek egymással, felhatalmazást kapnak arra, hogy a megállapodásban részt vevő felek között liberalizálják a szolgáltatások kereskedelmét anélkül, hogy más GATS-tagokra is ki kellene terjeszteniük a megállapodást, feltéve, hogy az széles körben lefedi az ágazatokat és rendelkezik a megkülönböztetésmentesség megteremtéséről, illetve gyakorlatilag minden megkülönböztetés megszüntetéséről.

A legnagyobb átláthatóság biztosítása érdekében az egyezmény arra kötelezi a kormányokat, hogy tegyenek közzé minden ide vonatkozó törvényi és rendeleti előírást. Ezen intézkedések ügykezelésének méltányosnak, tárgyszerűnek és elfogulatlannak kell lennie.

A képesítések elismeréséről szóló kétoldalú kormányközi megállapodásokat nyitottá kell tenni a többi olyan tag számára, amely tárgyalni kíván az ilyen megállapodáshoz történő csatlakozásról. Ezenfelül minden tagnak biztosítani kell, hogy a monopóliumok és kizárólagos szolgáltatók ne élhessenek vissza helyzetükkel. Hasonlóképpen a tagok kötelesek konzultációt kezdeni a versenyt esetleg korlátozó üzleti gyakorlatokról, azok megszüntetése céljából.

A GATS-ben foglalt egyedi kötelezettségvállalásaikkal kapcsolatos folyó ügyletekkel összefüggő nemzetközi átutalásokat és kifizetéseket nem lehet korlátozni, kivéve, ha nehézségek adódnak a fizetési mérleggel és bizonyos egyéb körülmények között.

Egyedi kötelezettségek

A piacra jutásról és nemzeti elbánásról hozott rendelkezések nem általános előírások, hanem egyedi kötelezettségvállalások, amelyeket a GATS mellékleteiben található engedményes listák tartalmaznak, és amelyek az egyezmény szerves részét képezik. Az engedményes listák meghatározzák azokat a szolgáltatásokat és szolgáltatási tevékenységeket, amelyek számára biztosított a piacra jutás, valamint kijelölik a bejutást szabályozó feltételeket. A kötelezettségek azok rögzítését követően csak az érintett ország számára nyújtandó kompenzációról folytatott tárgyalások után módosíthatók vagy vonhatók vissza.

Ezáltal minden tag bármely másik tag szolgáltatásainak és szolgáltatóinak köteles biztosítani legalább azt a kedvezményes elbánást, amelyet a saját engedményes listájában előírt feltételek meghatároznak.

Az egyezmény alapjául szolgál a nemzeti elbánás elve is. Az engedményes listában szereplő és az ott meghatározott feltételek alá eső szolgáltatások vonatkozásában minden kormány valamely másik tag szolgáltatásait, illetve szolgáltatóit legalább olyan elbánásban részesíti, mint saját szolgáltatásait vagy szolgáltatóit.

Fokozatos liberalizáció

A GATS öt éven belül megkezdődő tárgyalásokról rendelkezik, amelyek célja a szolgáltatások kereskedelmének magasabb szintű liberalizálása. A liberalizáció célja, hogy megerősítse az engedményes listákban vállalt kötelezettségeket, és csökkentse a kormányok által hozott intézkedések kedvezőtlen hatását.

Ágazatokkal kapcsolatos kérdések

A GATS részét képezi számos szolgáltatási ágazattal kapcsolatos melléklet. A mellékleteket abból a célból alkották meg, hogy számításba vegyék a kérdéses ágazatok bizonyos sajátos tulajdonságait.

A természetes személyek mozgásáról szóló melléklet engedélyt ad a kormányoknak, hogy tárgyaljanak olyan egyedi kötelezettségvállalásokról, amelyek a területükön szolgáltatást nyújtó személyek átmeneti tartózkodására vonatkoznak. Az egyezmény nem vonatkozik az állandó jellegű foglalkoztatásra, sem az állampolgárságot vagy letelepedést érintő intézkedésekre.

A légi szállítási szolgáltatásokról szóló melléklet kizárja a GATS alkalmazási köréből a forgalmi jogokat és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat (főként a leszállási engedélyt adó légi közlekedési szolgáltatásokról szóló kétoldalú megállapodásokat). A GATS vonatkozik azonban a repülőgép-karbantartási és -javítási szolgáltatásokra, a légi szállítási szolgáltatások értékesítésére és marketingjére, valamint a számítógépes helyfoglalási rendszerrel összefüggő szolgáltatásokra.

A pénzügyi szolgáltatásokról (elsősorban a banki és biztosítási szolgáltatásokról) szóló melléklet elismeri egy kormány arra vonatkozó jogát, hogy intézkedéseket hozzon a befektetők, a betétesek és a biztosítási kötvények tulajdonosai védelmének érdekében. Az egyezmény kizárja alkalmazási köréből a központi bankok által nyújtott szolgáltatásokat.

Végül a távközlésről szóló melléklet kiköti, hogy a kormányok ésszerű és megkülönböztetésmentes feltételekkel kötelesek bármely másik tag bármely szolgáltatója számára biztosítani a nyilvános távközlési hálózatokhoz való hozzáférést.

Intézményi rendelkezések

Ezek a rendelkezések elsősorban a konzultációkra és vitarendezésre, valamint a Szolgáltatáskereskedelmi Tanács létrehozására vonatkoznak. A Tanács feladatainak körét miniszteri határozatban határozzák meg.

A tárgyalások folytatása

Az uruguayi forduló végén a kormányok megállapodtak, hogy négy területen tovább folytatják a tárgyalásokat: az alapvető távközlés, a tengeri szállítás, a természetes személyek mozgása és a pénzügyi szolgáltatások területén. A tervek szerint további tárgyalásokat folytatnak még a támogatásokról, a közbeszerzésről és a védintézkedésekről.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 94/800/EK határozata

1994.12.22.

HL L 336., 1994.12.23.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 97/838/EK határozata (1997. november 28.) a WTO keretében az alapvető távközlési szolgáltatásokról folytatott tárgyalások eredményeinek az Európai Közösség nevében – a hatásköre alá eső kérdések vonatkozásában – történő elfogadásáról [Hivatalos Lap L 347., 1997.12.18.].

A GATS-ben foglalt kötelezettségvállalások értelmében 1997. április 15-én Genovában aláírtak egy alapvető távközlési szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyvet. Ez a megállapodás liberalizálja a hagyományos távbeszélő és az elektronikus adatátviteli szolgáltatások, a telex- és a faxszolgáltatások kereskedelmét, valamint szabályokat fektet le azokra a távközlési vállalatokra vonatkozóan, amelyek a működési területükön kívül fektetnek be.

A Tanács 99/61/EK határozata (1998. december 14.) a Közösség részéről a Kereskedelmi Világszervezet keretében a pénzügyi szolgáltatások tárgyában folytatott tárgyalások eredményeinek a saját hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő elfogadásáról [Hivatalos Lap L 20., 1999.1.27.].

Az uruguayi fordulót követően a pénzügyi szolgáltatásokról folytatott tárgyalások végén – amelyek célja az volt, hogy ezeket a szolgáltatásokat állandó jelleggel és a legnagyobb kedvezmény elvével összhangban belefoglalják a GATS-be – egy ötödik, pénzügyi szolgáltatásokról szóló jegyzőkönyvet csatoltak a GATS-hez. A jegyzőkönyv értelmében az érintett tagok egyedi kötelezettségekről szóló engedményes listáiban és a legnagyobb kedvezmény elve alóli mentességeket tartalmazó listákban szereplő, pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó fejezeteket új, tárgyalások keretében rögzített listákkal váltják fel, amelyeket a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

Utolsó frissítés: 18.05.2011

Top