Help Print this page 
Title and reference
Kereskedelmet gátló akadályok elleni védelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kereskedelmet gátló akadályok elleni védelem

Ez a rendelet olyan eljárást hoz létre, amely lehetővé teszi a vállalkozások és az Európai Unió (EU) országai számára, hogy kérhessék az uniós intézményektől az EU-n kívüli országok által életbe léptetett kereskedelmi akadályok vizsgálatát. A kereskedelmet gátló akadályokból eredő bármely kárnak vagy hátrányos kereskedelmi hatásoknak a nemzetközi kereskedelmi szabályokkal összhangban történő megszüntetésére irányul.

JOGI AKTUS

A Tanács 3286/94/EK rendelete (1994. december 22.) a nemzetközi kereskedelmi szabályok, különösen a Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt kialakított kereskedelmi szabályok alapján a Közösséget megillető jogok gyakorlásának biztosítása érdekében a közös kereskedelmi politika területén követendő közösségi eljárások megállapításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet olyan eljárást hoz létre, amely lehetővé teszi a vállalkozások és az Európai Unió (EU) országai számára, hogy kérhessék az uniós intézményektől az EU-n kívüli országok által életbe léptetett kereskedelmi akadályok vizsgálatát. A kereskedelmet gátló akadályokból eredő bármely kárnak vagy hátrányos kereskedelmi hatásoknak a nemzetközi kereskedelmi szabályokkal összhangban történő megszüntetésére irányul.

MI A RENDELET CÉLJA?

Célja, hogy javítsa az EU képességét a nemzetközi kereskedelmi rendszerben való jogainak érvényesítésére. Ahhoz, hogy a kereskedelmi megállapodások az uniós gazdaság javát szolgálják, elengedhetetlen, hogy a kereskedelmi partnerek tiszteletben tartsák az elfogadott szabályokat. A jogszabály az egyéb országokban hozott jogszerűtlen kereskedelmi intézkedésekre adott uniós kereskedelmi reakciókat tartalmazza, valamint lehetővé teszi az uniós vállalatok és munkavállalók érdekeinek megóvására irányuló hatékony fellépést. Fontos aspektusként kiemelhető a panasztételi eljárás létrehozása, amely a kereskedelmet gátló akadályokat hivatott kezelni.

FŐBB PONTOK

Az e rendelet szerinti panaszok valamely kereskedelmet gátló akadályra rámutató uniós iparág, egy vagy több uniós vállalat vagy uniós ország nevében nyújthatók be. A panasznak elegendő bizonyítékot kell szolgáltatnia a kereskedelmi akadály fennállásáról, valamint az abból eredő kárról vagy hátrányos kereskedelmi hatásokról.

A panaszokat az Európai Bizottsághoz írásban kell benyújtani. Az Európai Bizottságnak 45 nap áll rendelkezésére, hogy határozzon a panasz elfogadhatóságáról. Ezt a határidőt a panasztevő kérésére fel lehet függeszteni abból a célból, hogy további információk legyenek beszerezhetők.

Az uniós országok képviselőiből álló és a Bizottság elnöklete alatt álló tanácsadó bizottság biztosítja az adott információkat az országok számára. Ez egyúttal egyfajta fórum is, amely teret ad az egyes országok véleménye kifejezésének.

Ha egy panaszt a Bizottság elfogadhatónak ítél, vizsgálatot kezdeményez, és ezt kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL). Ez a kihirdetés megjelöli az érintett terméket vagy szolgáltatást és az érintett országokat. A Bizottság ezt követően összegyűjti az összes lényeges információt az érintett felektől.

Amennyiben az EU - e vizsgálati eljárás alapján - úgy határoz, hogy intézkedéseket léptet életbe, a hatályos nemzetközi kötelezettségekkel és eljárásokkal összeegyeztethető bármely kereskedelmi politikai intézkedés meghozható, különösen a következők:

1.

vámengedmények felfüggesztése és új vagy megemelt vámok kiszabása;

2.

az áruk importjára vagy exportjára vonatkozó mennyiségi korlátozások bevezetése;

3.

az árukra, szolgáltatásokra vagy szolgáltatókra vonatkozó koncessziók felfüggesztése a közbeszerzések terén.

A Tanácsnak 30 napon belül kell határoznia a Bizottság javaslatáról, amely a fent említett intézkedések egyikének vagy azok közül többnek az életbe léptetésére irányul.

Az EU 2014-ben módosította a rendeletet (654/2014/EU rendelet) új szabályokkal és eljárásokkal kiegészítve azt. E szabályok és eljárások biztosítják a koncessziók vagy egyéb kötelezettségek felfüggesztésére vagy visszavonására irányuló, az EU-t a nemzetközi kereskedelmi megállapodások alapján megillető jogok hatékonyabb és gyorsabb gyakorlását.

A Bizottság elfogadhatja az EU-n kívüli országokkal szembeni intézkedésekre irányuló jogi aktusokat, amennyiben arra sürgősen szükség van. Ezen végrehajtási jogi aktusok haladéktalanul alkalmazandók, az eljárás pedig kizárólag megfelelően alátámasztott esetekben alkalmazható. A végrehajtási jogi aktus révén esetlegesen életbe lépő intézkedések között a fent említett három intézkedés is szerepel.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

1995. január 1-jétől. A 654/2014/EU rendelet 2014. július 17-e óta alkalmazandó.

KULCSFOGALMAK

A kereskedelmet gátló akadály (azaz kereskedelmi akadály): minden olyan, EU-n kívüli ország által bevezetett kereskedelmi gyakorlat, amelyet nemzetközi kereskedelmi szabályok tiltanak; a szabályok a gyakorlat által érintett felet feljogosítják arra, hogy kísérelje meg a kérdéses gyakorlat hatásainak megszüntetését. Ezek a nemzetközi kereskedelmi szabályok lényegében a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályai, illetve olyan előírások, amelyeket az EU által EU-n kívüli országokkal kötött kétoldalú megállapodásokban határoztak meg.

Koncessziók vagy egyéb kötelezettségek: vámengedmény vagy bármely egyéb előny, amelynek alkalmazását az EU az EU-n kívüli országokkal való kereskedelmében vállalta, mégpedig olyan nemzetközi kereskedelmi megállapodások értelmében, amelyeknek az EU is részes fele.

Kár: bármely olyan anyagi kár, amelynek előidézésével az EU piacán egy uniós iparág számára a kereskedelmet gátló akadály fenyeget.

Hátrányos kereskedelmi hatások: azon hatások, amelyeket a kereskedelmet gátló akadályok idéznek elő, vagy amelyeknek előidézésével fenyegetnek egy termék vagy szolgáltatás vonatkozásában az uniós vállalkozások szempontjából bármely EU-n kívüli ország piacán.

További információk az Európai Bizottságnak a kereskedelmi akadályokra irányuló vizsgálatokról szóló honlapján állnak rendelkezésre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

3286/94/EK rendelet

1995.1.1.

-

HL L 349., 1994.12.31., 71-78. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

356/95/EK rendelet

1995.2.24.

-

HL L 41., 1995.2.23., 3. o.

125/2008/EK rendelet

2008.3.5.

-

HL L 40., 2008.2.14., 1-2. o.

654/2014/EU rendelet

2014.7.17.

-

HL L 189., 2014.6.27., 50-58. o.

A 3286/94/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 02.04.2015

Top