Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dömpingellenes intézkedések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dömpingellenes intézkedések

Dömpingről akkor van szó, ha valamely vállalkozás az exportpiacon alacsonyabb áron adja el termékét, mint saját, hazai piacán. Az Európai Unió (EU) piacán az uniós gyártók által értékesített azonos termékek tisztességes versenyének biztosítása céljából az EU dömpingellenes intézkedéseket vezethet be az ilyen jellegű behozatalra vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 1225/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

E rendelet meghatározza a dömpingellenes intézkedések EU-ban történő bevezetésével kapcsolatos eljárást.

FŐBB PONTOK

A következő feltételek teljesülése esetén vezethetők be dömpingellenes intézkedések:

  • dömpingelt behozatalról kell szó legyen;
  • a hasonló terméket* gyártó uniós iparág jelentős kárt* kell elszenvedjen;
  • ok-okozati összefüggésnek kell fennállnia a dömpingelt behozatal és a jelentős kár* között;
  • a dömpingellenes intézkedés nem sértheti az EU érdekeit.

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, az érintett termék EU-ba irányuló behozatalára dömpingellenes intézkedések vethetők ki. Ezen intézkedések általánosságban ad valoremvám formáját öltik, amely az érintett termék behozatali értékének százalékos aránya. Az intézkedések ölthetik specifikus vámok - azaz az áruk egy bizonyos mennyisége tekintetében meghatározott rögzített érték, például 100 EUR/tonna, vagy az árra vonatkozó kötelezettségvállalás - formáját is. Az árra vonatkozó kötelezettségvállalás az exportőr kötelezettségvállalása a minimum exportárak tiszteletben tartása iránt.

A vámokat az EU-ban az importőr fizeti és az érintett uniós ország nemzeti vámhatóságai szedik be.

Az intézkedések többnyire öt évre szólnak. A hatályos intézkedéseket bizonyos feltételek szerint felülvizsgálhatják (időközi felülvizsgálat). E felülvizsgálat hatálya általában a kezdeti intézkedések egy vagy több tényezőjére korlátozódik, például a dömping és/vagy a kár szintjére, a termékkörre, az intézkedések formájára.

Az intézkedések öt év után elévülnek kivéve, ha az intézkedés megszűnésének felülvizsgálata során megállapítják, hogy az intézkedések megszűnését követően valószínűleg továbbra is fennáll a dömping és a jelentős kár.

Az importőrök kérhetik a kifizetett vámok teljes vagy részleges visszatérítését, amennyiben bizonyítható, hogy a vám megfizetésének alapjául szolgáló dömpingkülönbözet* megszűnt vagy csökkent.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2010. január 11.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a dömpingellenességre vonatkozó honlapját.

KULCSFOGALMAK

* Jelentős kár: a dömpingelt behozatal által valamely uniós iparágnak okozott jelentős kár, például a piaci részesedés csökkenése, alacsonyabb árszintek és/vagy alacsonyabb jövedelmezőség.

* Hasonló termék: olyan termék, amely a szóban forgó termékkel azonos vagy igencsak hasonlít arra.

* Dömpingkülönbözet: valamely terméknek az exportőr által megszabott hazai piaci ára (rendes érték) és ugyanazon exportőr által megszabott uniós piaci ára (exportára) közötti különbség.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1225/2009/EK rendelet

2010.1.11.

-

HL L 343., 2009.12.22., 51-73. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

765/2012/EU rendelet

2012.9.6.

-

HL L 237., 2012.9.3., 1-2. o.

1168/2012/EU rendelet

2012.12.15.

-

HL L 344., 2012.12.14., 1-2. o.

37/2014/EU rendelet

2014.2.20.

-

HL L 18., 2014.1.21., 1-51. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A Bizottság 33. éves jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az EU dömpingellenes, szubvencióellenes és védintézkedéssel kapcsolatos tevékenységeiről (2014) (COM(2015) 385 final, 2014.8.3.)

utolsó frissítés 14.09.2015

Top