Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitárius segítségnyújtási eszköz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Humanitárius segítségnyújtási eszköz

Az Európai Unió humanitárius segítségnyújtási műveleteinek célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a természeti katasztrófák, a harcok vagy más hasonló, rendkívüli körülmények áldozatainak.

JOGI AKTUS

A Tanács 1257/96/EK rendelete (1996. június 20.) a humanitárius segítségnyújtásról [Lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér

A rendelet az olyan áldozatok számára biztosított uniós humanitárius segélyműveletek irányításával foglalkozik, akiknek saját hatóságai képtelenek hatékony segítséget nyújtani. Ez a tevékenység a külkapcsolatok egyik jelentős eleme, és az áru- és szolgáltatásnyújtás révén a szakpolitika az emberi szenvedés megelőzésére és enyhítésére törekszik. Egy világszinten is hatékony politika érvényesítése érdekében a tagállamok és a Bizottság közötti munkát tovább erősíti a nem kormányzati és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés.

A humanitárius segítségnyújtás elvei

A humanitárius segítségnyújtás, amelynek elsődleges kedvezményezettjei a fejlődő országokban élők, az azonnali intézkedéseken túl magában foglalja a katasztrófamegelőzési és az újjáépítési műveleteket is. E műveletek célja, hogy – a szükséges időtartamban – kielégítsék a hirtelen bekövetkező természeti (például árvíz vagy földrengés) vagy ember által előidézett katasztrófák (háborúk és harcok), illetve hasonló rendkívüli helyzetek által okozott azonnali szükségleteket.

A humanitárius segítségnyújtás keretében végzett tevékenységek

Mivel a humanitárius segítségnyújtás rövid távú (legfeljebb hat hónapra szóló) eszköz, elsősorban az alábbiakra irányul:

  • az emberi élet megmentése válságos helyzetek és azok utóhatásai idején;
  • segítségnyújtás és támogatás biztosítása a hosszabb távú, különösen harcok vagy háborúk kitöréséből származó válságok által érintett személyek számára;
  • a válsághelyzetek utóhatásai idején rövid távú rehabilitációs és újjáépítési munkálatok kivitelezése, különös figyelemmel az infrastruktúrára és felszerelésekre;
  • a lakossági mozgások következményeinek kezelése a visszatelepülést és adott esetben az újbóli letelepedést segítő tevékenységek révén;
  • az érintett kockázatokra való felkészültség biztosítása, valamint megfelelő, korai előrejelző és elhárítási rendszer használata.

Ezenfelül a segély felhasználható a végrehajtásának javítását célzó műveletekre, úgymint előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok, a projektek ellenőrzése, a humanitárius kérdésekkel kapcsolatos tudatosság növelése, valamint az Unió és a tagállamok közötti koordináció megerősítése.

Finanszírozás

A humanitárius segély nem visszatérítendő támogatás, amely felhasználható a segélyszállítmányok elosztására, a külső személyzettel kapcsolatos költségek fedezésére, menedékhely építésére stb.

Végrehajtás

Az Unió által finanszírozott humanitárius segélyeket a Bizottság, valamely nem kormányzati vagy nemzetközi szervezet, a tagállamok vagy a kedvezményezett ország kezdeményezésére lehet végrehajtani.

A Bizottság három különböző döntéshozatali eljárás közül választhat:

  • hatáskör-átruházási eljárás: a hirtelen bekövetkező válsághelyzetekkel szembeni gyorsabb fellépés érdekében a Bizottság korlátozott feltételekkel (legfeljebb 3 millió EUR összegig és három hónapig tartó intézkedések esetében) a „kiemelt sürgősségű határozatok” tekintetében az őt megillető hatásköröket átruházta a Humanitárius Segélyek Főigazgatóságának (ECHO) igazgatójára;
  • felhatalmazási eljárás: a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos vészhelyzeti műveletek esetén legfeljebb 30 millió EUR összegig és hat hónapos időszakra vonatkozóan, nem vészhelyzeti döntések esetében pedig legfeljebb 10 millió EUR összegig jogosult határozatot hozni. E határozatokról (kormányzati, illetve szolgálatok közötti) konzultációs eljárást kell folytatni. A 10 millió EUR-t meghaladó összegre vonatkozó vészhelyzeti, illetve 2 millió EUR-t meghaladó összegre vonatkozó nem vészhelyzeti határozatokat a Humanitárius Segélyek Bizottságának jóvá kell hagynia;
  • írásbeli eljárás: minden, a hatáskör-átruházási eljárás, illetve a felhatalmazási eljárás hatálya alá nem sorolható döntés esetében.

Szintén a Bizottság feladata, hogy e műveleteket megvizsgálja, irányítsa, ellenőrizze és értékelje. Munkáját a komitológiai eljárással összhangban egy, a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti.

A segítségnyújtást nem kormányzati szervezetek, nemzetközi intézmények és szervezetek, a Bizottság, valamint a tagállamok szakosodott intézményei biztosíthatják. A Bizottság jelentős szerepet tölt be azáltal, hogy gondoskodik az általa és a tagállamok által végzett műveletek összehangolásáról, valamint a nemzetközi intézmények és szervezetek intézkedéseinek egységességéről.

Értékelés

Az e területen hozott intézkedései javítása érdekében a Bizottság minden költségvetési év végén éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés tartalmazza a finanszírozott műveletek összefoglalóját, a végrehajtásban részt vevőkre vonatkozó információkat és az elvégzett külső értékelések áttekintését. A Bizottság emellett 1999-ben átfogó értékelést tett közzé az 1996 óta a rendelet alapján végzett valamennyi tevékenységről.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1257/96/EK rendelet

1996.7.5.

HL L 163., 1996.7.2.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1882/2003/EK rendelet

2003.11.20.

HL L 284., 2003.10.31.

219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

HL L 87., 2009.3.31.

Utolsó frissítés: 04.06.2010

Top