Help Print this page 
Title and reference
Az Európai Beruházási Bank (EBB) alapokmánya

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az Európai Beruházási Bank (EBB) alapokmánya

Az alapokmány lefekteti az Európai Beruházási Bank (EBB), az Európai Unió hosszú lejáratú kölcsönöket nyújtó bankja működésének szabályait. Az 1958-ban, a Római Szerződés értelmében alapított EBB az európai integrációt, a kiegyensúlyozott fejlődést, a gazdasági és társadalmi kohéziót, valamint az innovatív, tudásalapú gazdaságot előmozdító beruházási projektek finanszírozásával hozzájárul az Unió célkitűzéseinek megvalósulásához.

JOGI AKTUS

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Európai Beruházási Bank (EBB) alapokmányáról szóló jegyzőkönyv.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jegyzőkönyv meghatározza az Európai Beruházási Bank (EBB) összetételét és feladatait. Az EBB jogi személyiséggel, pénzügyi autonómiával és saját döntéshozatali struktúrával rendelkezik. Feladata, hogy hozzájáruljon az Európai Unió (EU) belső piacának fejlődéséhez. Ezért kölcsönöket és garanciákat nyújt, hogy segítse a gazdaság valamennyi szektorában végrehajtott projektek finanszírozását.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Székhely, tagok és tőke

Az EBB székhelye Luxembourgban található. Az EBB tagjai a 28 uniós tagállam, a Bank tőkéje meghaladja a 242,3 milliárd eurót. Valamennyi tagállam együttesen jegyzi a tőkét. Az egyes tagállamok hozzájárulását a csatlakozásuk idején az Unióban képviselt (bruttó hazai termékben kifejezett) gazdasági súlyuk alapján számítják ki. Az Európai Unióhoz csatlakozó minden új tagállam érkezése a tőke emelését vonja maga után. Egyhangú határozattal a Kormányzótanács is dönthet a jegyzett tőke emeléséről.

A BANK SZERVEI

A Kormányzótanács ( DE ) ( EN ) (FR )

A Kormányzótanács a tagállamok által kinevezett miniszterekből (alapvetően a gazdasági és pénzügyminiszterekből) áll. A Kormányzótanács az EBB fő döntéshozatali szerve. Meghatározza a Bank fő irányvonalát, és meghozza a legfontosabb döntéseket.

A Kormányzótanács ennek megfelelően az alábbi feladatokat látja el:

 • megállapítja a Bank hitelpolitikájára vonatkozó általános irányelveket;
 • határozhat a Bank tőkéjének felemeléséről;
 • gyakorolja az Igazgatótanács és az Igazgatási Bizottság tagjainak kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskört;
 • éves ülésén jóváhagyja az éves jelentést, az éves mérleget és az eredménykimutatást;
 • engedélyezi, hogy a Bank az Európai Unión kívüli projekteket finanszírozzon;
 • egyhangú határozattal dönthet a Bank tevékenységének felfüggesztéséről, és felfüggesztheti a tagállamoknak vagy állampolgáraiknak biztosított kölcsönök vagy garanciák nyújtását, amennyiben az adott tagállam nem teljesíti kötelezettségeit;
 • jóváhagyja a Bank eljárási szabályzatát.

Az Igazgatótanács ( DE ) ( EN ) (FR )

Az Igazgatótanács elnöki tisztségét a Bank elnöke (DE) (EN) (FR) tölti be. A testület a Kormányzótanács által kinevezett 28 igazgatóból és 18 helyettesből áll. Megbízatásuk öt évre szól és megújítható. Minden egyes tagállam és az Európai Bizottság is jelöl egy-egy olyan igazgatót, akinek a függetlenségéhez és szakértelméhez nem férhet kétség.

Az Igazgatótanács gondoskodik az EBB által biztosított finanszírozási formák odaítéléséről, így a következő feladatokat látja el:

 • kizárólagos hatáskörrel határoz a hitelek és garanciák megadásáról és a kölcsönök felvételéről;
 • rögzíti a kölcsönök kamatát, valamint a garanciákhoz kapcsolódó jutalékokat;
 • gondoskodik az EBB – a Szerződések rendelkezéseinek és a Kormányzótanács által megállapított általános irányelveknek megfelelő – jó irányításáról.

Az Igazgatótanácson belül bizonyos szakterületeken rendelkezésre álló szakértelem kibővítése érdekében a testület meghívhat soraiba legfeljebb hat szakértőt, akik tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesznek részt az üléseken.

Az Igazgatási Bizottság ( DE ) ( EN ) (FR )

A Bank teljes munkaidőben tevékenykedő végrehajtó szerve. Az Igazgatási Bizottság az Igazgatótanács javaslata alapján a Kormányzótanács által hatéves időtartamra kinevezett elnökből és 8 alelnökből áll. Megbízatásuk megújítható. A Kormányzótanács egyhangúlag megváltoztathatja az Igazgatási Bizottság tagjainak számát.

Az Igazgatási Bizottság a következő feladatokat látja el:

 • az elnök felügyelete alatt és az Igazgatótanács ellenőrzése mellett felel az EBB napi ügyeinek intézéséért;
 • előkészíti az Igazgatótanács határozatait, és gondoskodik ezeknek a határozatoknak a végrehajtásáról;
 • többségi szavazással állást foglal a kölcsönök és garanciák formájában történő finanszírozásokról és a kölcsönök felvételéről.

Az Ellenőrző Bizottság ( DE ) ( EN ) (FR )

Az Ellenőrző Bizottság a Kormányzótanács által kinevezett hat tagból áll. Független szerv, amely a Kormányzótanácsnak közvetlenül felel. Feladata, hogy biztosítsa az EBB műveleteinek és könyveinek szabályszerűségét.

Az Ellenőrző Bizottság az Igazgatótanács éves jelentésének Kormányzótanács általi jóváhagyásakor jelentést tesz a Kormányzótanácsnak, és nyilatkozatot bocsát ki az elvégzett ellenőrzésekről.

CÉLKITŰZÉS ÉS MŰKÖDÉS

Feladatok

Megbízatása keretében a Bank hiteleket nyújt a tagállamoknak vagy magánvállalkozásoknak vagy állami vállalatoknak, hogy támogassa a tagállamok Európán belüli területein megvalósítandó beruházási projekteket. Ez utóbbi kitételtől eltérve az EBB kölcsönöket nyújthat olyan projektek végrehajtására is, amelyek részben vagy egészben a tagállamok Európán kívüli területein valósulnak meg.

Támogathat például olyan projekteket, amelyek előmozdítják a hátrányos helyzetű régiók fejlődését, hozzájárulnak a vállalkozások korszerűsítéséhez vagy átalakításához, valamint olyan nagyszabású projekteket, amelyek több tagállam közös részvételével valósulnak meg.

Lehetőség szerint a kölcsönök odaítélésének feltétele, hogy más finanszírozási eszközök alkalmazására is sor kerüljön (más bankok részvételét ösztönző katalizátor szerep).

A Bank ezenkívül garanciát nyújthat állami vállalatok vagy magánvállalkozások és helyi önkormányzatok által felvett kölcsönökhöz.

A kölcsönök kamatait és a garanciákhoz kapcsolódó jutalékokat a tőkepiaci feltételekhez kell igazítani, és úgy kell megállapítani, hogy lehetővé tegyék a Bank költségeinek fedezését és tartalékalap képzését. A tartalékalap összegének fokozatosan el kell érnie a jegyzett tőke 10%-át.

Kölcsön nyújtása során követendő elvek

Az EBB gondoskodik róla, hogy alapjait az Európai Unió érdekében a lehető legésszerűbb módon használják fel.

Nem szerez részesedést vállalkozásokban, és nem vállal felelősséget azok irányításában, hacsak jogainak védelme, illetve követelései behajtásának biztosítása érdekében rá nem kényszerül.

Sem a Bank, sem a tagállamok nem támaszthatnak feltételeket a kölcsönadott összegek meghatározott tagállamon belüli elköltésére vonatkozóan. A Bank sem részben, sem egészben nem finanszíroz olyan projektet, amelyet ellenez az a tagállam, amelynek a területén a projektet végre kell hajtani.

A kölcsön kérelmezésének szakaszai

A kölcsön- vagy garanciakérelmeket vagy az Európai Bizottság, vagy pedig azon tagállam közvetítésével lehet a Bankhoz eljuttatni, amelynek a területén a projekt megvalósul. A vállalkozások kölcsön- vagy garanciakérelmükkel közvetlenül a Bankhoz is fordulhatnak.

Ha a kölcsönkérelem az Európai Bizottság közvetítésével kerül a Bank elé, akkor azt véleményezésre a tagállam elé tárják, és viszont. Ha a kölcsönkérelem közvetlenül egy vállalkozástól érkezik, akkor mind az Európai Bizottság, mind a tagállam megkapja azt véleményezésre.

Az Igazgatási Bizottság megvizsgálja a kölcsön- vagy garanciakérelmek megfelelőségét. Az Igazgatási Bizottság támogatásának elnyeréséhez a projekteknek és programoknak négy alapvető – gazdasági, műszaki, környezetvédelmi és pénzügyi – területen kell igazolniuk életképességüket. Minden egyes beruházási projekt alapos értékelésen esik át, és végrehajtásukat egészen lezárulásukig nyomon követik.

Ha az Igazgatási Bizottság a kölcsön megadása mellett foglal állást, akkor a szerződéstervezetet az Igazgatótanács elé terjeszti, amely határoz az ügyben.

Az Igazgatási Bizottság negatív véleménye esetén az Igazgatótanács csak egyhangúlag határozhat a kölcsön nyújtásáról.

Az Európai Bizottság negatív véleménye esetén az Igazgatótanács csak egyhangúlag határozhat a kölcsön nyújtásáról, amely során az Európai Bizottság által kinevezett igazgatónak tartózkodnia kell a szavazástól.

Az Igazgatási Bizottság és az Európai Bizottság negatív véleménye esetén az Igazgatótanács nem adhatja meg a kérdéses kölcsönt vagy garanciát.

A tőkepiacokon végzett műveletek

Tevékenysége keretében az EBB jogosult tőkepiaci műveletek végrehajtására. A következő műveleteket végezheti:

 • a feladatai teljesítéséhez szükséges forrásokat kölcsönözhet a tőkepiacokon;
 • értékpapírokat adhat el és vásárolhat a pénzügyi piacokon;
 • befektetéseket eszközölhet a pénzpiacokon.

Az Európai Beruházási Alap (EBA)

A jegyzőkönyv feljogosítja az EBB-t, hogy fiókintézményeket vagy más, jogi személyiséggel és pénzügyi autonómiával felruházott intézményeket hozzon létre. E szervezetek alapokmányait a Kormányzótanács egyhangúlag hagyja jóvá.

Az EBB ily módon 1994-ben létrehozta az Európai Beruházási Alapot. Az EBA az EBB csoport részét képezi. Feladata többek között, hogy kockázati tőkét nyújtson a kis- és középvállalkozásoknak. Az EBB továbbá jogosult részt venni az EBA igazgatásában, és a Kormányzótanács által meghatározott összeg erejéig hozzájárulhat annak jegyzett tőkéjéhez.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

5. jegyzőkönyv az Európai Beruházási Bank alapokmányáról.

Hivatalos Lap C 83., 2010.3.30.

12.11.2013

Top