Help Print this page 
Title and reference
Az Európai Beruházási Alap (EBA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az Európai Beruházási Alap (EBA)

Az alapokmány megállapítja az Európai Beruházási Alap (EBA) működésének szabályait. Az EBA a kis- és középvállalkozások növekedését és fejlődését támogatja. Az EBA alapító tagjai az Európai Beruházási Bank (EBB), az Európai Bizottság és magántulajdonban lévő európai pénzügyi intézmények.

JOGI AKTUS

Az Európai Beruházási Alap alapokmánya, amelyet a közgyűlés 1994. június 14-én fogadott el, majd 2000. június 19-én módosított [Hivatalos Lap C 225., 2001.8.10.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Beruházási Bank (EBB) alapokmánya felhatalmazza a Bank kormányzótanácsát, hogy egyhangú határozattal egy európai beruházási alapot (EBA) hozzon létre. Az EBA a Kormányzótanács 1993. május 25-i határozatával jött létre, és 1994-ben kezdte meg működését. A jelen alapokmány meghatározza az Alap célkitűzéseit, szerkezetét, alaptőkéjét, tagjait, pénzügyi forrásait, tevékenységének eszközeit, ellenőrzési szabályait, valamint az EBB és az Alap szervei közötti kapcsolatot.

Az EBA hozzájárulása a Közösség célkitűzéseinek megvalósításához

Az EBA fő célkitűzése, hogy kockázatitőke- és garanciaeszközök révén támogassa a kis- és középvállalkozások (kkv-k) alapítását, növekedését és fejlődését. Az Alap a Közösség tagállamainak területén, a csatlakozási folyamatot megkezdett tagjelölt országokban, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) (EN) országaiban és – határokon átnyúló projektek esetében – az Európai Unióval határos országokban fejtheti ki tevékenységét. Az Alap jogi személyiséggel és pénzügyi autonómiával rendelkezik.

Az Alap az alábbi tevékenységekkel támogatja a közösségi célkitűzések elérését:

 • kölcsönökre és más pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó garanciák és hasonló eszközök biztosítása bármilyen jogilag megengedett formában;
 • részesedés megszerzése vállalkozásokban, azok fenntartása, kezelése és elidegenítése az EBA közgyűlése által meghatározott feltételek mellett;
 • az EBA feladatához kapcsolódó egyéb tevékenységek, beleértve a kölcsönfelvételi műveleteket.

E célból az alapokmány 2 milliárd euró induló alaptőkéről rendelkezik. Az alaptőke a leadott szavazatok 85%-os többségével eljáró közgyűlés határozatával növelhető. Tőkeemelés esetén minden tagnak jogában áll az emelésből a tag által jegyzett részvények és az Alap tőkéje között az emelés előtt fennálló aránynak megfelelő hányadot jegyezni. Az Alap tagjai az Alap kötelezettségeiért csak a jegyzett és be nem fizetett tőkerészesedésük mértékéig felelősek.

Irányító szervek

Az Alapot a közgyűlés, az igazgatótanács és a főigazgató vezeti és igazgatja.

Közgyűlés – A közgyűlés az Alap tagjaiból áll: ezek az Európai Bizottság által képviselt Európai Közösség, az EBB és az alapokmány mellékletében szereplő pénzügyi intézmények.

A közgyűlés meghozza azokat a határozatokat, amelyek felhatalmazzák az Alapot a közösségi célkitűzések megvalósítását szolgáló pénzügyi műveletek végrehajtására. A közgyűlés ezenkívül:

 • jóváhagyja az Alap eljárási szabályzatát;
 • határoz az új tagok felvételéről;
 • jóváhagyja az igazgatótanács éves jelentését;
 • jóváhagyja az éves mérleget és eredménykimutatást;
 • meghatározza az Alap nettó nyereségének felhasználását és elosztását stb.

Az Alap tagjainak közgyűlése évente legalább egyszer összeül, amikor az igazgatótanács elnöke összehívja. Az Alap minden tagja az általa jegyzett részvények számával megegyező számú szavazattal rendelkezik. A közgyűlés – hacsak ezen alapokmány másképp nem rendelkezik – a leadott szavazatok többségével fogadja el határozatait. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a jelenlévő vagy képviselt tagok legalább a jegyzett tőke 50%-ával rendelkeznek. A közgyűlés elnöki tisztségét az Alapban a legtöbb részvénnyel rendelkező tag képviselője tölti be. A közgyűlésnek jogában áll megváltoztatni az igazgatótanács tagjainak számát.

Igazgatótanács – Az igazgatótanács az Alap tagjai által kijelölt és a közgyűlés által kinevezett hét tagból áll. Az igazgatótanács tagjai függetlenül járnak el, és mindent megtesznek az Alap érdekeinek szolgálatában. Csak a közgyűlésnek tartoznak elszámolási kötelezettséggel. Megbízatásuk két évre szól és megújítható.

Az igazgatótanács

 • határoz az Alap összes tevékenységéről;
 • elfogadja az Alap tevékenységeire és vezetésére vonatkozó iránymutatásokat és irányelveket;
 • elkészíti a közgyűlés elé beterjesztendő javaslatokat;
 • meghatározza a részesedések átvételének általános feltételeit;
 • meghatározza az Alap által végzett műveletek megtérülési kritériumait stb.

Az igazgatótanács elnöki tisztségét egyik tagja látja el. Az igazgatótanács az Alap érdekei által megkívánt gyakorisággal, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Az igazgatótanács többségi szavazattal fogadja el határozatait, ha a tagok legalább fele jelen van.

Főigazgató – A főigazgató függetlenül jár el, azonban az igazgatótanácsnak elszámolási kötelezettséggel tartozik. Kinevezése öt évre szól és megújítható.

A főigazgató felel az Alap napi irányításáért. Ennek érdekében feladatai a következők:

 • az igazgatótanács által elfogadott iránymutatásokkal és irányelvekkel összhangban jár el;
 • benyújtja az Alap éves jelentését az igazgatótanácsnak;
 • saját felelőssége mellett elkészíti az Alap éves beszámolóját;
 • ellátja az igazgatótanácsot az alapokmányban előírt jelentésekkel és dokumentumokkal.

Az EBA működése

Az Alap elszámolásait minden évben a közgyűlés által kinevezett három–öt könyvvizsgálóból álló könyvvizsgáló bizottság vizsgálja át.

Az Alap tevékenységeiért meghatározott díjak vagy egyéb bevételek mértékének tükröznie kell a felmerülő kockázatokat, fedeznie kell a működési költségeket, és lehetővé kell tennie tartalék képzését.

Garanciák nyújtása tekintetében az Alap kötelezettségvállalásának korlátait az igazgatótanács állapítja meg. Vállalkozásokban szerzett részesedések esetén az Alap kötelezettségvállalásának korlátait a közgyűlés határozza meg.

Az EBA összes kötelezettségvállalása nem haladhatja meg garanciaműveletek esetén a jegyzett tőke összegének háromszorosát (e felső határ a közgyűlés határozatával legfeljebb a jegyzett tőke ötszöröséig emelhető), részesedések esetén pedig a közgyűlés által meghatározott összeget.

Ha a körülmények megkívánják, az igazgatótanács ideiglenesen felfüggesztheti az Alap működését. A kérdést a közgyűlés hatáskörébe utalja, amely a leadott szavazatok 85%-os minősített többségével határoz az Alap működésének végleges megszüntetetéséről.

Az Alap feladatai keretén belül együttműködik bizonyos harmadik felekkel, például nemzetközi szervezetekkel. Az Alap és kedvezményezettjei között felmerülő vitás ügyekben az illetékes nemzeti bíróságok határoznak. Az EBA székhelye Luxemburgban található.

Háttér

Az Európai Unió politikáinak szolgálatában álló köztulajdonú bankot, az EBB-t a Római Szerződés hozta létre 1958-ban, az Európai Gazdasági Közösség (EGK) megalakulásával egyidőben. Az EBB feladata hitelek nyújtása, amelyeket a pénzpiacokon felvett kölcsönökből finanszíroz, így nem használ fel költségvetési forrásokat. Az EBB gyakran az Európai Unió vissza nem térítendő támogatásait, különösen a strukturális alapokat igazgató Európai Bizottsággal közösen finanszíroz projekteket.

Az EBA az EBB csoport részét képezi, tevékenységét a kockázati tőke területén fejti ki. Az 1994-ben, elsősorban a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fellendítésére létrehozott EBA olyan kockázatitőke-alapokba ruház be, amelyek célja a gyorsan növekedő, új technológiai ágazatokban tevékenykedő vállalkozások támogatása. Emellett garanciát nyújt az ilyen vállalkozások számára középtávú vagy hosszú lejáratú hiteleket nyújtó bankok kkv-hitelportfóliói számára. Az EBA ezenfelül stratégiai és technikai tanácsadással tevőlegesen is segíti az állami és a magánszektorhoz tartozó ügyfeleit. E tevékenységet a Pénzügyi és tanácsadói szolgáltatások osztálya biztosítja.

Utolsó frissítés: 10.11.2005

Top