Help Print this page 
Title and reference
Gépjárművek - uniós típus-jóváhagyási rendszer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gépjárművek - uniós típus-jóváhagyási rendszer

A típusjóváhagyás a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása tekintetében közös jogi keretet biztosít az uniós országoknak.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”).

ÖSSZEFOGLALÓ

A típusjóváhagyás a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása tekintetében közös jogi keretet biztosít az uniós országoknak.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a teljes járművek - köztük a több szakaszban gyártott járművek - valamennyi kategóriája tekintetében kötelezővé teszi a típusjóváhagyást. A következőket határozza meg:

összehangolt keret, amely az új járművekre, valamint az ilyen járművek rendszereire, alkatrészeire és önálló műszaki egységeire vonatkozó általános műszaki követelményeket tartalmazza az adott járművek EU-n belüli nyilvántartásba vételének, értékesítésének és forgalomba helyezésének elősegítése céljából;

a járművekhez szánt részek és berendezések értékesítésére és forgalomba helyezésére vonatkozó szabályok.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a jelenleg teljes körűen összehangolt uniós követelmények hatálya alá tartozó személygépkocsikra, kisteherautókra, tehergépkocsikra, helyi és távolsági autóbuszokra alkalmazandó.

Az EU típus-jóváhagyási rendszerének alapját a harmadik fél általi jóváhagyáselvei és e jóváhagyások kölcsönös elismerésénekelvei képezik.

A típus-jóváhagyási rendszer szerint a jármű típusát - forgalomba helyezését megelőzően - valamely nemzeti műszaki szolgálat vizsgálja a jogszabályokkal összhangban, és a nemzeti jóváhagyó hatóság e vizsgálatok alapján adja ki a jóváhagyást („EK-típusbizonyítványt”). A gyártó bármely uniós országban benyújthat típusjóváhagyás iránti kérelmet.

Elég, ha csak egy uniós ország jóváhagyja a járművet, és az ahhoz a típushoz tartozó valamennyi jármű - a megfelelőségi igazolás alapján - az egész EU területén forgalomba helyezhető. A megfelelőségi nyilatkozat a gyártó által nyújtott nyilatkozat, amely bizonyítja, hogy a jármű megfelel az uniós típus-jóváhagyási követelményeknek. A gyártó felelőssége a gyártás jóváhagyott típusnak való megfelelőségének biztosítása.

A 2007/46/EK irányelv főként a járművek jóváhagyása tekintetében követendő adminisztratív eljárást öleli fel.

A jármű vizsgálatának alapját képező tényleges műszaki követelményeket az irányelv IV. mellékletében felsorolt egyéb uniós szövegek tartalmazzák. E szövegek többek között:

bizonyos jellemzőket kötelezővé tesznek, úgymint: ESC (elektronikus stabilitásvezérlés), új és javított tükrök, nappali fényszórók, oldalsó védőelemek annak megelőzésére, hogy a gyalogosok vagy a kerékpárosok a jármű alá kerüljenek, valamint sárvédők;

helyi és távolsági buszokra vonatkozó további követelményeket állapítanak meg (a jármű befogadóképességének megfelelő vészkijáratok, könnyebb beszállás a csökkent mozgásképességű személyek számára, megfelelő fennmaradó hely arra az esetre, ha a jármű az oldalára borul stb.);

bizonyos környezetvédelmi kötelezettségeket is tartalmaznak, mint például a következők: a CO2-kibocsátás szabványos mértéke, szennyezőanyag-kibocsátási korlátok, üzemanyag-fogyasztás, a motor teljesítménye vagy a járművek zajkibocsátása.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv alkalmazását fokozatosan - a jármű típusától függően -, a 2009-2014 közötti időszakban vezetik be.

HÁTTÉR

A járművekre vonatkozó uniós típus-jóváhagyási jogszabályok fő célja annak biztosítása, hogy a forgalomba hozott új járművek, alkatrészek és műszaki egységek a biztonság és környezetvédelem magas szintjének felelnek meg.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/46/EK irányelv

2007.10.29.

2009.4.28.

HL L 263., 2007.10.9., 1-160. o.

A 2007/46/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 31.12.2014

Top