Help Print this page 
Title and reference
Származtatott ügyletekre vonatkozó uniós szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Származtatott ügyletekre vonatkozó uniós szabályok

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek* általában magánúton kötött ügyletek. A vonatkozó információkhoz ennélfogva kizárólag a szerződő felek férnek hozzá, ami megnehezíti a felmerülő kockázatok jellegének és szintjének értékelését. E rendelet célja, hogy növelje a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piacainak átláthatóságát, hatékonyságát és biztonságát.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek* általában magánúton kötött ügyletek. A vonatkozó információkhoz ennélfogva kizárólag a szerződő felek férnek hozzá, ami megnehezíti a felmerülő kockázatok jellegének és szintjének értékelését. E rendelet célja, hogy növelje a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piacainak átláthatóságát, hatékonyságát és biztonságát.

MI A RENDELET CÉLJA?

Az európai piaci infrastruktúra-rendelet (EMIR) néven ismert rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre és a kereskedési adattárakra vonatkozó szabályokat állapítja meg a G20-csoport 2009 szeptemberében Pittsburgh-ben tett kötelezettségvállalásaival összhangban.

FŐBB PONTOK

A rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piaca átláthatóságának növelése érdekében arról rendelkezik, hogy valamennyi európai származtatott ügyletre vonatkozó információt jelenteni kell a kereskedési adattárak felé, valamint hozzáférhetővé kell tenni a felügyeleti hatóságok - többek között az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) - számára.

A partner-hitelkockázat* csökkentése céljából a rendelet a központi szerződő felekre vonatkozólag szigorú szervezeti, üzletviteli és prudenciális kötelezettségeket határoz meg, továbbá előírja, hogy a szabványos származtatott ügyletek elszámolása a központi szerződő felek bevonásával történjék.

A működési kockázat* csökkentése érdekében a rendelet előírja, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek feltételeinek időben történő visszaigazolása elektronikus eszközök útján történik.

Az elszámolási* és jelentéstételi kötelezettségek a következőkre vonatkoznak:

pénzügyi cégek, például bankok és biztosítótársaságok,

nem pénzügyi cégek, például energiavállalatok és légitársaságok, amelyek tőzsdén kívüli származtatott ügyletekben jelentős pozícióval rendelkeznek.

Az EÉPH felel az elszámolási kötelezettség hatálya alá kerülő, azaz azon szabványos ügyletek azonosításáért, amelyeket a központi szerződő fél bevonásával kell elszámolni. Az EÉPH felügyeli továbbá a kereskedési adattárakat*, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges technikai standardtervezeteket.

Az Európai Bizottság számos intézkedést fogadott el - többek között a rendeletben foglalt rendelkezések végrehajtására és megerősítésére irányuló technikai standardokat. Az EÉPH által kidolgozott technikai standardok számos területre kiterjednek, e területek között szerepelnek például a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelmények és a minimális adatszolgáltatási kötelezettség a kereskedési adattárak felé. A Bizottság ezen túlmenően elfogadta az „egyenértékűséggel” kapcsolatos határozatokat bizonyos EU-n kívüli országok központi szerződő feleire vonatkozó szabályozási rendszerek tekintetében.

Az Európai Bizottság 2015. február 3-án jelentést tett közzé, amelyben a nyugdíjalapok vonatkozásában az elszámolási kötelezettség alóli kétéves mentesítés biztosítására tesz javaslatot a tőzsdén kívüli származtatott ügyleteik tekintetében. Megállapította, hogy a központi szerződő feleknek ez esetben megoldást kell keresniük a nyugdíjalapokkal kapcsolatban.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2012. augusztus 16.

KULCSFOGALMAK

* A származtatott ügylet olyan pénzügyi szerződés, amely valamely mögöttes termék jövőbeni értékével vagy állapotával függ össze. Ez a mögöttes termék lehet egy eszköz, index vagy kamatláb.

* A tőzsdén kívüli származtatott ügylet két szerződő fél - például valamely bank és gyártó - között magánúton megkötött származtatott ügylet, amellyel nem tőzsdén kereskednek.

* A partner-hitelkockázat az ügyletben érintett partner, azaz a pénzügyi tranzakcióban részt vevő másik fél részéről felmerülő nemteljesítés kockázata.

* A központi szerződő fél (CCP) olyan jogi személy, amely helyettesíti a két szerződő felet valamely ügylet során, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben. A központi szerződő fél fő célja, hogy kezelje annak esetlegesen felmerülő kockázatát, hogy valamely szerződő fél nem képes a megkövetelt kifizetéseket teljesíteni, azaz a fél nemteljesítése áll fenn.

* A működési kockázat a veszteség kockázata, amely nem megfelelő vagy elmulasztott belső folyamatokból, vagy a csaláshoz, emberi hibához, terrorizmushoz hasonló külső eseményekből ered.

* Az elszámolás valamennyi olyan tevékenységet felölel, amely valamely tranzakció elindításától a kiegyenlítéséig tart.

* A kereskedési adattár olyan központi adattár, amely felé a származtatott ügyletek adatait jelentik. A kereskedési adattárak kereskedelmi cégek. Léteznek globális kereskedési adattárak a tőzsdén kívüli hitelderivatívák, a származtatott részvényügyletek* valamint a kamatláb derivatívák tekintetében.

* A részvényderivatíva a derivatívák egy bizonyos típusa, ide tartoznak például az opciós ügyletek vagy a határidős tőzsdei ügyletek.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának a származtatott ügyletekről/európai piaci infrastruktúra-rendeletről szóló oldalait.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

648/2012/EU rendelet

2012.8.16.

-

HL L 201., 2012.7.27., 1-59. o.

Módosító / Kiegészítő jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

153/2013/EU rendelet

2013.3.15.

-

HL L 52., 2013.2.23., 41-74. o.

575/2013/EU rendelet

2013.6.28.Hatálybalépés: 2014.1.1., kivéve egyes rendelkezések.

-

HL L 176., 2013.6.27., 1-337. o.

1002/2013/EU rendelet

2013.11.8.

-

HL L 279., 2013.10.19., 2-3. o.

2014/59/EU irányelv

2014.7.2.

2014.12.31.

HL L 173., 2014.6.12., 190-348. o.

591/2014/EU rendelet

2014.6.5.

-

HL L 165., 2014.6.4., 31-32. o.

600/2014/EU rendelet

2014.7.2.

-

HL L 173., 2014.6.12., 84-148. o.

1317/2014/EU rendelet

2014.12.15.

-

HL L 355., 2014.12.12., 6-7. o.

2015/849/EU irányelv

2015.6.25.

2017.6.26.

HL L 141., 2015.6.5., 73-117. o.

2015/880/EU rendelet

2015.6.12.

-

HL L 143., 2015.6.9., 7-8. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 85. cikkének (2) bekezdése alapján a nyugdíjkonstrukció-rendszerek által nem számlapénzben, változó biztosítékeszközként történő biztosítékeszköz-nyújtásra vonatkozó technikai megoldások kidolgozása tekintetében a központi szerződő felek által elért eredményeknek és erőfeszítéseknek, valamint a megoldást előmozdító esetleges intézkedések szükségességének a felméréséről (COM(2015) 39 final, 2015.2.3.).

Utolsó frissítés: 26.06.2015

Top