Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Származtatott ügyletekre vonatkozó uniós szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Származtatott ügyletekre vonatkozó uniós szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

648/2012/EU rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Az (EMIR néven ismert) európai piaci infrastruktúra-rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre*, a központi szerződő felekre* és a kereskedési adattárakra* vonatkozó szabályokat állapítja meg a G20-csoport 2009 szeptemberében Pittsburgh-ben tett kötelezettségvállalásaival összhangban.
 • Az EMIR célja a rendszerszintű kockázat csökkentésére, a származtatott ügyletek piaca átláthatóságának javítására és a pénzügyi stabilitás megőrzésére irányuló szabályozási célok elérése.

FŐBB PONTOK

 • A rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piaca átláthatóságának növelése érdekében arról rendelkezik, hogy valamennyi európai származtatott ügyletre vonatkozó információt jelenteni kell a kereskedési adattárak felé, valamint hozzáférhetővé kell tenni a felügyeleti hatóságok – többek között az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) – számára.
 • A partner-hitelkockázat* csökkentése céljából a rendelet a központi szerződő felekre vonatkozólag szigorú szervezeti, üzletviteli és prudenciális kötelezettségeket határoz meg. Előírja továbbá, hogy a szabványos származtatott ügyletek elszámolása a központi szerződő felek bevonásával történjék (lásd elszámolás*).
 • A működési kockázat* csökkentése érdekében a rendelet előírja, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek feltételeinek időben történő visszaigazolása elektronikus eszközök útján történik.
 • Az elszámolási* és jelentéstételi kötelezettségek a következőkre vonatkoznak:
  • pénzügyi cégek, például bankok és biztosítótársaságok,
  • nem pénzügyi cégek, például energiavállalatok és légitársaságok, amelyek tőzsdén kívüli származtatott ügyletekben jelentős pozícióval rendelkeznek.

Az EÉPH felel az elszámolási kötelezettség hatálya alá kerülő, azaz azon szabványos ügyletek azonosításáért, amelyeket a központi szerződő fél bevonásával kell elszámolni. Az EÉPH felügyeli továbbá a kereskedési adattárakat*. Az Európai Bizottság számos intézkedést fogadott el – többek között a rendeletben foglalt feltételek végrehajtására irányuló, az ESMA tervezetein alapuló – technikai standardokat. Az EÉPH által kidolgozott technikai standardok számos területre kiterjednek, e területek között szerepelnek például a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelmények és a minimális adatszolgáltatási kötelezettség a kereskedési adattárak felé. A Bizottság ezen túlmenően elfogadta az „egyenértékűséggel” kapcsolatos határozatokat bizonyos EU-n kívüli országok központi szerződő feleire vonatkozó szabályozási rendszerek tekintetében.

A Bizottság 2015 augusztusában elfogadott egy felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely meghatározza, hogy a tőzsdén kívüli származtatott kamatlábügyletek egyes kategóriáit szerződő felek bevonásával kell elszámolni. Az olyan euróban, font sterlingben, japán jenben vagy USA-dollárban denominált kamatlábügyletekre terjed ki, amelyek egyedi jellemzőkkel – többek között a következőkkel – bírnak:

 • származtatott ügyletekhez referenciaként használt index,
 • futamidő, és
 • névleges összeg (azaz a származtatott ügyletekkel kapcsolatos kifizetések kiszámításához használt név- vagy nominálérték).

Az Európai Bizottság 2015. június 5-én az EMIR 82. cikke (2) bekezdésével összhangban elfogadott egy felhatalmazáson alapuló rendeletet. Ez a rendelet 2017. augusztus 16-ig meghosszabbítja a nyugdíjkonstrukció-rendszerekre vonatkozó központi elszámolási kötelezettség alóli átmeneti mentességet. A jelenlegi rendelkezések szerint a nyugdíjkonstrukció-rendszereknek – amelyek a nyugdíjalapok valamennyi kategóriáját felölelik – a központi elszámoláshoz pénzeszközök formájában kellene forrásokat teremteniük. Mivel a nyugdíjkonstrukció-rendszerek nem rendelkeznek jelentős mennyiségű pénzeszközzel vagy magas likviditású eszközökkel, ez a kötelezettség az üzleti modell nagy horderejű és költséges módosítását igényelné, ami végső soron a nyugdíjasok nyugdíját érintené.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2012. augusztus 16-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek általában magánúton kötött ügyletek. A vonatkozó információkhoz ennélfogva kizárólag a szerződő felek férnek hozzá, ami megnehezíti a felmerülő kockázatok jellegének és szintjének értékelését.

KULCSFOGALMAK

* A származtatott ügylet olyan pénzügyi szerződés, amely valamely mögöttes termék jövőbeni értékével vagy állapotával függ össze. Ez a mögöttes termék lehet egy eszköz, index vagy kamatláb.

* A tőzsdén kívüli származtatott ügylet két szerződő fél – például valamely bank és gyártó – között magánúton megkötött származtatott ügylet, amellyel nem tőzsdén kereskednek.

* A partner-hitelkockázat az ügyletben érintett partner, azaz a pénzügyi tranzakcióban részt vevő másik fél részéről felmerülő nemteljesítés kockázata.

* A központi szerződő fél (CCP) olyan jogi személy, amely helyettesíti a két szerződő felet valamely ügylet során, így vevőként lép fel valamennyi eladóval szemben és eladóként valamennyi vevővel szemben. A központi szerződő fél fő célja, hogy kezelje annak esetlegesen felmerülő kockázatát, hogy valamely szerződő fél nem képes a megkövetelt kifizetéseket teljesíteni, azaz a fél nemteljesítése áll fenn.

* A kereskedési adattár olyan központi adattár, amely felé a származtatott ügyletek adatait jelentik. A kereskedési adattárak kereskedelmi cégek. Léteznek globális kereskedési adattárak a tőzsdén kívüli hitelderivatívák, a kamatláb derivatívák, valamint a származtatott részvényügyletek* tekintetében (lásd az utolsó kulcsfogalmat).

* Az elszámolás valamennyi olyan tevékenységet felölel, amely valamely tranzakció elindításától a kiegyenlítéséig tart.

* A működési kockázat a veszteség kockázata, amely nem megfelelő vagy elmulasztott belső folyamatokból, vagy a csaláshoz, emberi hibához, terrorizmushoz hasonló külső eseményekből ered.

* A részvényderivatíva a derivatívák egy bizonyos típusa, ide tartoznak például az opciós ügyletek vagy a határidős tőzsdei ügyletek.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1–59. o.)

A 648/2012/EU rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. augusztus 6.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2015.12.1., 13–21. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1515 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. június 5.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nyugdíjkonstrukció-rendszerekre vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 239., 2015.9.15., 63–64. o.)

utolsó frissítés 14.01.2016

Top