Help Print this page 
Title and reference
Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, központi szerződő felek és kereskedési adattárak

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, központi szerződő felek és kereskedési adattárak

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek általában magánúton kötött ügyletek. Következésképp az információkhoz kizárólag a szerződő felek férnek hozzá, ami megnehezíti a felmerülő kockázatok jellegének és szintjének értékelését. E hiányosságok orvoslása és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piacai hatékonyságának és biztonságának emelése érdekében ez a rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre és a kereskedési adattárakra vonatkozó rendelkezéseket állapítani meg, a G20-csoport 2009. szeptemberében Pittsburghben tett kötelezettségvállalásaival összhangban.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (EGT-vonatkozású szöveg)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet bizonyos származtatott ügyletek, például a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek keretszabályozását teremti meg, mégpedig elszámolási és kétoldalú kockázatkezelési kötelezettségek létrehozásával. A rendelet ezenkívül az összes származtatott ügyletre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségeket, valamint a központi szerződő felek és a kereskedési adattárak tevékenységének folytatására vonatkozó kötelezettségeket szabályozza.

A rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

 • központi szerződő felek és klíringtagjaik;
 • pénzügyi és nem-pénzügyi szerződő felek;
 • kereskedési adattárak;
 • bizonyos esetekbena kereskedési helyszínek.

Ez a rendelet nem vonatkozik az alábbiakra:

 • a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) tagjai;
 • az unió államadósságot kezelő állami szervei;
 • a Nemzetközi Fizetések Bankja.

Tőzsdén kívüli származtatott ügyletek: kockázatkezelés

A kötelező központi klíringre alkalmas tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre egy központi szerződő fél általi kötelező klíring vonatkozik. Annak értékelésére, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozzék-e klíring kötelezettség, az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) bizonyos kritériumokat kell figyelembe vennie, például a következőket:

 • a szerződési feltételek szabványosításának mértéke;
 • a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek érintett kategóriájában lebonyolított forgalom nagysága és likviditása;
 • a tisztességes, megbízható és elfogadott árra vonatkozó információk hozzáférhetősége.

Az ESMA közérdekű nyilvántartást köteles létrehozni, amelyben naprakésszé kell tennie a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kategóriáit és az elismert központi szerződő feleket, valamint a származtatott ügyletek futamidejét.

A kereskedési helyszín – kérésre – minden központi szerződő félnek köteles átadni a kereskedési adatokat.

A pénzügyi szerződő felek, valamint a nem pénzügyi szerződő felek formalizált és megalapozott eljárások segítségével kötelesek gondoskodni a működési partnerkockázat és a partner-hitelkockázat méréséről, ellenőrzéséről és csökkentéséről.

Központi szerződő felek: követelmények és felügyelet

A központi szerződő feleknek az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

 • engedély: a központi szerződő félnek az elszámolási szolgáltatások nyújtásához engedélyt kell szereznie a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságától. A központi szerződő fél más szolgáltatásokra is kiterjesztheti tevékenységeit, ha 7,5 millió EUR indulótőkével rendelkezik.
 • harmadik országok: harmadik országban székhellyel rendelkező központi szerződő fél az Unióban székhellyel rendelkező kereskedési helyszínek számára akkor nyújthat elszámolási szolgáltatásokat, ha az adott központi szerződő felet az ESMA elismerte.
 • szervezet: a központi szerződő fél a képviselőiből, klíringtagjaiból, független igazgatósági tagokból és ügyfeleinek képviselőiből álló kockázatkezelési bizottságot köteles létrehozni. Ez a bizottság köteles minden olyan intézkedéssel kapcsolatban tanáccsal ellátni az igazgatóságot, amely hatással lehet a központi szerződő fél kockázatkezelésére.
 • nyilvántartás: a központi szerződő fél köteles legalább tíz évig megőrizni az általa feldolgozott ügyletekre vonatkozó valamennyi információt.
 • mérés és értékelés: a központi szerződő félnek lehetősége van arra, hogy közel valós időben mérje és értékelje az egyes klíringtagokkal, valamint más olyan központi szerződő felekkel szembeni likviditási és hitelkockázatát, amelyekkel interoperabilitási megállapodást kötött.
 • biztosítékok, veszteségek és garanciaalap: a központi szerződő fél a hitelkockázati kitettség korlátozására biztosítékot ír elő, hív le és gyűjt be a klíringtagjaitól. E biztosítéknak elegendőnek kell lennie arra, hogy a kitettség megfelelő időszak alatti változásainak legalább 99%-ából eredő veszteségeket fedezze. Az e küszöbértéket meghaladó veszteségek fedezésére előfinanszírozott garanciaalapot kell létrehozni.

Interoperabilitási megállapodások

Az illetékes hatóságok jóváhagyását követően az interoperabilitási megállapodást kötő szerződő feleknek:

 • azonosítaniuk, felügyelniük és kezelniük kell a megállapodásból származó kockázatokat;
 • meg kell állapodniuk jogaikról és kötelezettségeikről;
 • azonosítaniuk, felügyelniük és kezelniük kell a hitel- és a likviditási kockázatot;
 • azonosítaniuk, felügyelniük és kezelniük kell a megállapodásból származó kölcsönös függéseket.

Kereskedési adattárak

A kereskedési adattárak az Unióban székhellyel rendelkeznek és kötelesek az ESMA-nál nyilvántartásba vetetni magukat. A kereskedési adattáraknak megbízható vállalatirányítási rendszerrel, valamint áttekinthető szervezeti felépítéssel kell rendelkezniük, amelyben jól elhatároltak a felelősségi körök.

Jelentési kötelezettség

Az unió szintjén egységes származtatott adatjelentési kötelezettséget vezettek be. Az összes félnek és központi szerződő félnek jelentenie kell a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek szerződéseinek részleteit a kereskedési adattáraknak. Ezeket a részleteket a szerződéskötést, módosítást vagy felmondást követő munkanapon kell jelenteni.

Információcsere

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piacának átláthatósága érdekében, az illetékes hatóságok, az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) és más illetékes hatóságok számára engedélyezett a kereskedési adattárakban lévő információkhoz való hozzáférés.

További információk: Pénzügyi piacok inftrastruktúrája

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje

Hivatalos Lap

648/2012/EU rendelet

2012.8.16.

HL L 201., 2012.7.27.

Módosító/kiegészítő jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje

Hivatalos Lap

153/2013/EU rendelet

2013.3.15.

-

HL L 52., 2013.2.23.

575/2013/EU rendelet

2013.6.28.Alkalmazás: 2014.1.1-től bizonyos rendelkezések kivételével

-

HL L 176., 2013.6.27.

149/2013/EU rendelet

2013.3.15.

-

HL L 52., 2013.2.23.

150/2013/EU rendelet

2013.3.15.

-

HL L 52., 2013.2.23.

151/2013/EU rendelet

2013.3.15.

-

HL L 52., 2013.2.23.

152/2013/EU rendelet

2013.3.15.

-

HL L 52., 2013.2.23.

153/2013/EU rendelet

2013.3.15.

-

HL L 52., 2013.2.23.

876/2013/EU rendelet

2013.10.3

-

HL L 244., 2013.9.13.

1002/2013/EU rendelet

2013.11.8

-

HL L 279., 2013.10.19.

1003/2013/EU rendelet

2013.10.22

-

HL L 279., 2013.10.19.

Utolsó frissítés: 12.03.2014

Top