Help Print this page 
Title and reference
Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal

A Tanács 2005-ben hagyta jóvá a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozását. A Hivatal célja a tagállamok által folytatott halászati ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek operatív koordinációjának megszervezése, valamint a tagállamok támogatása a közös halászati politika szabályainak alkalmazása terén.

JOGI AKTUS

A Tanács 768/2005/EK rendelete (2005. április 26.) a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Hivatal kötelezettségvállalásai és feladatai

A Hivatal az Európai Unió technikai és igazgatási szerve, amely a következő kötelezettségeket vállalja:

  • koordinálja a tagállamok által végzett ellenőrzést és felügyeletet;
  • koordinálja az érintett tagállamok által egyesített nemzeti ellenőrzési és felügyeleti eszközök alkalmazását;
  • segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy információkat szolgáltassanak a Bizottságnak és az érdekelt feleknek a halászati és az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekről;
  • segítséget nyújt a tagállamoknak a közös halászati politika szabályai értelmében felmerülő feladataik és kötelezettségeik teljesítésében;
  • segítséget nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak a közös halászati politika uniós alkalmazásának harmonizációjában, ideértve különösen az egyedi ellenőrzési és felügyeleti programokat, a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászattal kapcsolatos ellenőrzési programokat, valamint a nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti programokat;
  • hozzájárul a tagállamok és a Bizottság ellenőrzési és felügyeleti technikák kutatására és fejlesztésére irányuló munkájához;
  • elősegíti az ellenőrképzést és a tagállamok közötti tapasztalatcserét;
  • összehangolja a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelmet;

A Bizottság kérésére a Hivatalnak az Unió és tagállamai nemzetközi kötelezettségeihez kapcsolódó feladatokat is el kell látnia. A Hivatal segítséget nyújt számukra harmadik országokkal, illetve azon nemzetközi regionális halászati szervezetekkel fenntartott kapcsolatuk tekintetében, amelyeknek az Unió tagja. A Hivatal továbbá együttműködhet harmadik országok illetékes hatóságaival a nemzetközi regionális halászati szervezetek, illetve kétoldalú halászati megállapodások keretében. Ezenkívül a tagállamok nevében is végrehajthat feladatokat a nemzetközi halászati megállapodások értelmében.

Mindemellett a Hivatal a tagállamok számára szerződéses szolgáltatásokat nyújthat, például a felügyeleti hajók bérletbe adására és működtetésére vonatkozóan.

Operatív koordináció

A Hivatal közös alkalmazási tervek segítségével összehangolja az ellenőrzési és felügyeleti programok végrehajtását.

A közös alkalmazási terveket a Hivatal a tagállamokkal folytatott egyeztetést követően dolgozza ki.

A Hivatal ügyvezető igazgatója értesítést küld a terv tervezetéről az érintett tagállamoknak és a Bizottságnak. Amennyiben az értesítéstől számított 15 munkanapon belül ez ellen nem emelnek kifogást, a tervet elfogadják. Kifogás esetén az ügyvezető igazgató az ügyet a Bizottság elé terjeszti, amely elvégezheti a terven az elfogadáshoz szükséges kiigazításokat.

Az alkalmazási terv érvényre juttatja a Bizottság által az ellenőrzési és felügyeleti programokban meghatározott kritériumokat, teljesítményszinteket, prioritásokat és közös eljárásokat. Megszervezi a nemzeti eszközök alkalmazását, valamint az emberi és anyagi erőforrások felhasználását azokban az időszakokban és övezetekben, amikor és ahol ezeket alkalmazni kell.

A közös alkalmazási terv továbbá meghatározza azokat a feltételeket, amelyek megléte mellett egy tagállam ellenőrzési és felügyeleti eszközeivel egy másik tagállam felségterülete alá tartozó vizekre léphet.

A Hivatal évente értékelést készít az egyes közös alkalmazási tervek hatékonyságáról, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megvizsgálja, fennáll-e annak a kockázata, hogy a halászati tevékenységek nem felelnek meg az alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedéseknek.

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet elfogadásával a Hivatal – működése hatékonyságának javítása érdekében – új hatásköröket kapott.

Eszközök vásárlása, kölcsönzése és bérlése

A Hivatal mostantól megvásárolhatja, kölcsönözheti vagy bérelheti a közös alkalmazási tervek, valamint az ellenőrzési és felügyeleti programok végrehajtásához szükséges eszközöket.

Közösségi ellenőrök

A tagállamok által az egyedi ellenőrzési és felügyeleti programok, illetve a nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti programok keretében biztosított emberi erőforrásokon túl a Hivatal tisztviselőit kijelölhetik nemzetközi vizeken tevékenykedő közösségi ellenőrnek is.

Válságstáb

A Hivatal saját kezdeményezésére vagy legalább két tagállam megkeresésére válságstábot hozhat létre, ha a közös halászati politikát olyan súlyos kockázat fenyegeti, amelyet a meglévő eszközökkel nem lehet megelőzni.

A válságstáb feladata, hogy az összes szükséges információt begyűjtse és értékelje, továbbá meghatározza, hogy a közös halászati politikát fenyegető kockázat minél gyorsabb megelőzéséhez milyen lehetőségek állnak rendelkezésre.

Többéves munkaprogram

A többéves munkaprogram egy ötéves időszakra vonatkozóan intézkedésenként megállapítja a Hivatal átfogó célkitűzéseit, megbízatását, feladatait, teljesítménymutatóit és prioritásait.

Tengerészeti együttműködés

A Hivatal hozzájárul az EU integrált tengerpolitikájának végrehajtásához. Elsődleges feladata, hogy az igazgatási tanács jóváhagyását követően igazgatási megállapodásokat kössön más szervekkel.

Belső felépítés és működés

A Hivatal az Európai Unió egyik szerve, amelynek székhelye a spanyolországi Vigóban található.

Alkalmazottai ideiglenesen kirendelt vagy kijelölt tisztviselők, valamint a Hivatal által a feladatai végrehajtásához felvett egyéb alkalmazottak.

A Hivatal igazgatási tanáccsal rendelkezik, amely elfogadja a Hivatal kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez szükséges eljárásokat. Az igazgatási tanács az Európai Bizottság hat képviselőjéből, valamint a tagállamok által a tapasztalatuk alapján kijelölt egy-egy képviselőből áll.

Az igazgatási tanács öt évre ügyvezető igazgatót nevez ki, akinek hivatali ideje megújítható.

Az ügyvezető igazgató feladata a Hivatal irányítása és a közös halászati politika alapelvei alkalmazásának biztosítása. Ő fogadja el a Hivatal következő éves munkaprogramját és végleges költségvetését, valamint az előző évre vonatkozó általános jelentését.

Költségvetés

A Hivatal az alábbi három finanszírozási forrással rendelkezik: a közösségi költségvetés, a tagállamoknak nyújtott szolgáltatásokért felszámolt, valamint a kiadványok, képzés és egyéb szolgáltatások ellenében kapott díjak.

Értékelés

Az igazgatási tanács, a Hivatal feladatainak vállalását követő öt éven belül, és ezt követően minden ötödik évben, e rendelet végrehajtásának független, külső értékelésére ad megbízást.

Minden értékelés felméri a rendelet hatását, valamint azt, mennyire hasznos, fontos és hatékony a Hivatal szerepe a közös halászati politika egységes alkalmazásának biztosítása terén.

Háttér

A közös halászati politika 2002. évi reformját követően a szabályok végrehajtására vonatkozó harmonizált feltételek létrehozása a közös halászati politika kulcselemévé vált. Ez a politika szükségessé teszi egy állandó struktúra létrehozását, amely szavatolni tudja a halászati ágazatban végzett ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek összehangolását: ez a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal.

A Számvevőszék által (a 7/2007. sz. különjelentésükben) ismertetett ajánlásoknak megfelelően a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet később számottevően megerősítette a Hivatal hatásköreit. Ez pontosabban azt jelenti, hogy a Hivatal jelentősebb szerepet kapott az ellenőrzés és a felügyelet terén, elsősorban a közös alkalmazási tervekkel, valamint az ellenőrzési és felügyeleti programokkal összefüggésben.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

768/2005/EK rendelet

2005.6.10.

HL L 128., 2005.5.21.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1224/2009/EK rendelet

2010.1.1.

HL L 343., 2009.12.22.

Utolsó frissítés: 27.05.2010

Top