Help Print this page 
Title and reference
Védelmi vonatkozású termékek: az Unión belüli transzferre vonatkozó szabályok - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Védelmi vonatkozású termékek: az Unión belüli transzferre vonatkozó szabályok - EUR-Lex

Ezen irányelv célja az Európai Unió védelméhez kapcsolódó termékek szabad mozgásának megkönnyítése. Ennek érdekében egyszerűsíti és harmonizálja a nemzeti engedélyezési eljárásokat, ezáltal olyan ésszerűsített, átfogó és általános engedélyezési rendszert hoz létre, amelyben a leginkább korlátozó jellegű – az egyedi – engedélyek kiadására csak kivételes esetben lesz mód.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/43/EK irányelve (2009. május 6.) a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételek egyszerűsítéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 146., 2009.6.10.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja a védelmi vonatkozású termékek Unión belüli transzferének előmozdítása, valamint az európai védelmi piac versenyképességének és a tagállamok közötti ipari együttműködésnek a javítása.

E célból az irányelv a szolgáltatók számára kiállított transzferengedélyeken alapuló európai engedélyezési rendszert hoz létre. Ez a rendszer javítja az Unión belüli transzferek átláthatóságát és biztonságát. Ennek köszönhetően ösztönzi az európai védelmi vonatkozású termékek értékesítését, karbantartását és javítását.

Az irányelvet a mellékletében felsorolt védelmi vonatkozású termékekre kell alkalmazni. A Bizottság rendszeresen aktualizálja ezt a jegyzéket, hogy az szigorúan megfeleljen az Európai Unió közös katonai listájának.

Transzferengedélyek

Az irányelv értelmében a védelmi vonatkozású termékek transzfere előzetes engedély tárgyát képezi. Az engedélyt annak a tagállamnak kell kiállítania, amelynek területéről az adott termékeket szállítják.

Az irányelv előírja, hogy a védelmi vonatkozású termékek más tagállamokon keresztül való áthaladása vagy más – a címzett tartózkodási helye szerinti – tagállamok területére történő bevitele nem kötődik a tagállamok további engedélyéhez, kivéve, ha azt a közbiztonság vagy közérdek védelme, például a közlekedés biztonsága indokolja.

Háromféle transzferengedély létezik:

 • általános engedély;
 • átfogó engedély;
 • egyedi engedély.

Az általános engedélyeket a tagállamok teszik közzé, és azok címzettjei a területükön székhellyel rendelkező, valamint az engedélyben foglalt feltételeknek megfelelő szállítók. Ezeknek az engedélyeknek köszönhetően a szállítók egy másik tagállambeli címzettek kategóriája vagy kategóriái számára védelmi vonatkozású termékek transzferjeit hajthatják végre.

Az irányelv értelmében legalább az alábbi esetekben ki kell állítani az általános engedélyt: a címzett tanúsított vállalkozás, a címzett valamely tagállam fegyveres erői, a transzferre bemutatók, értékelések és kiállítások céljából kerül sor, illetve a transzferre karbantartás és javítás céljából kerül sor.

Ez az engedélytípus kormányközi együttműködési programokhoz kapcsolódó transzferekre is vonatkozhat.

Az átfogó engedélyt egyedi szállító részére adják ki, ha utóbbi ezt kéri. A szállító által benyújtott kérelemtől függően a tagállamok határozzák meg az átfogó engedély hatályát, érvényességi idejét (három év, és megújítható), valamint az engedélyezett címzetteket.

Az egyedi engedélyeket szintén egy szállító kérelme alapján állítják ki. Ezek egy adott címzett számára történő egyetlen transzferre korlátozódnak. Az irányelv ezeket mindössze négy esetben engedélyezi:

 • ha a kérelem egyetlen transzferre korlátozódik;
 • ha a tagállam saját biztonsági érdekeinek védelme érdekében vagy közérdekű okból van szükség az engedélyre;
 • amennyiben az a tagállamok nemzetközi kötelességeinek és kötelezettségeinek való megfelelés miatt szükséges;
 • amennyiben a tagállamnak nyomós oka van azt feltételezni, hogy a szállító nem lesz képes eleget tenni az átfogó transzferengedély megadásához szükséges feltételeknek.

A szállítók tájékoztatási kötelezettsége

A tagállamok biztosítják, hogy a védelmi vonatkozású termékek szállítói:

 • tájékoztassák a címzetteket a transzferendegélyhez kapcsolódó végfelhasználási feltételekről;
 • az általános transzferengedély használatára irányuló szándékukról első alkalommal értesítsék azon tagállam illetékes hatóságait, amelyek területéről termékeket kívánnak szállítani;
 • részletes és teljes körű nyilvántartást vezessenek transzfereikről.

A címzettek tanúsítása

Az irányelv létrehozza a címzettek tanúsítási rendszerét. E rendszer célja, hogy megállapítsa, vajon a címzett képes-e betartani a védelmi vonatkozású termékek sajátos jellegéhez kapcsolódó biztonsági előírásokat.

A tagállamok kijelölik azokat a hatóságokat, amelyek feladata az adott tagállam területén székhellyel rendelkező címzettek tanúsítása. A tanúsítást az alábbi kritériumok szerint végzik:

 • bizonyított tapasztalat a védelmi tevékenységek terén;
 • védelmi vonatkozású termékekkel kapcsolatos, jelentős ipari tevékenység;
 • a transzferekért és a kivitelekért felelős, vezető pozícióban levő munkatárs kinevezése a vállalkozáson belül;
 • a vállalkozás írásbeli kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy betartja a bármely neki szállított részegység vagy termék végfelhasználására és kivitelére vonatkozó feltételeket;
 • a vállalkozás írásbeli kötelezettségvállalása, hogy az illetékes hatóságokat kérésre tájékoztatja valamennyi kivitt, transzferált vagy egy másik tagállam transzferengedélye alapján kapott termék végfelhasználóiról és végfelhasználásáról;
 • a vállalkozásnál alkalmazott belső megfelelési program vagy kivitelkezelési rendszer aláírással ellátott leírása.

A legfeljebb öt évre szóló tanúsítvány tartalmazza az azt kiállító illetékes hatóság nevét, a címzett nevét és címét, a kiállítás dátumát és az érvényességi időt, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a címzett megfelel a követelményeknek. Az irányelv értelmében a tagállamok kötelesek elismerni a más tagállamok által az irányelvnek megfelelően kiállított tanúsítványokat.

A tagállamok rendszeresen közzéteszik és aktualizálják a tanúsított címzettek jegyzékét, és erről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot, amely ezt követően közzéteszi azt saját honlapján.

Amennyiben egy tagállam úgy véli, hogy komoly a kockázata annak, hogy egy másik tagállamban tanúsított címzett nem tartja be az általános transzferengedélyben foglalt feltételek valamelyikét, tájékoztatja a tanúsítványt kiállító tagállamot, és kéri a helyzet kivizsgálását. Ha a tagállamnak továbbra is kétségei vannak, felfüggesztheti a transzferengedélyt, és erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Ezenfelül a védelmi ipari vállalkozások tanúsításáról szóló 2011/24/EU bizottsági ajánlás gyakorlati tanácsokkal szolgál a tagállamok részére a tanúsítási rendszer végrehajtására vonatkozóan.

Háttér

A védelmi vonatkozású termékek az Unióban korábban 27 nemzeti engedélyezési rendszer hatálya alá tartoztak, amelyek az eljárások, az alkalmazási kör és a megadás határideje tekintetében rendkívül különbözőek voltak. Ezek az eltérések egyaránt rontották az európai védelmi ipari vállalkozások versenyképességét és akadályozták a védelmi vonatkozású termékek valódi európai piacának megteremtését. Ezenfelül úgy tűnt, hogy az uniós engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó követelmények a tényleges ellenőrzési igényekhez viszonyítva túlságosan szigorúak voltak, ugyanis évente több ezer kérelmet nyújtanak be, de egyet sem utasítanak el.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2009/43/EK rendelet

2009.6.30.

2011.6.30.

HL L 146., 2009.6.10.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2010/80/EU rendelet

2010.12.14.

2011.6.30.

HL L 308., 2010.11.24.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNY

A Bizottság 2012/10/EU irányelve (2012. március 22.) a 2009/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a védelmi vonatkozású termékek jegyzéke tekintetében történő módosításáról [HL L 85., 2012.3.24]: az irányelv a védelmi vonatkozású termékek Közösségen belüli transzferére vonatkozó feltételeiről szóló 2009/43/EK irányelv mellékletének helyébe lép azt követően, hogy 2011. február 21-én a Tanács elfogadta az Európai Unió naprakésszé tett közös katonai listáját. A tagállamoknak az irányelvet legkésőbb 2012. június 24-ig kellett átültetniük saját nemzeti jogukba.

12.11.2013

Top