Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akkreditálás és piacfelügyelet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akkreditálás és piacfelügyelet

E rendelet célja, hogy közös keretet biztosítson az Európai Unióban (EU) működő akkreditálási infrastruktúrák számára, és ezáltal megkönnyítse az áruk mozgását az egyes tagállamok között. Az akkreditálás az utolsó nyilvános ellenőrzési lépés a megfelelőséget értékelő rendszeren belül és tanúsítja a megfelelőséget értékelő testületek technikai kompetenciáját.

A rendelet ugyancsak kijelöli a termékek monitorozásának keretét az európai piacon, hogy garantálni lehessen azt, hogy azok megfelelnek a követelményeknek, biztosítva ez által a közvélemény érdekeinek magas szintű védelmét. A rendelet ugyancsak tartalmaz szabályokat a CE jelölésről.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet egyértelmű szabályokat állapít meg a tagállamokban működő és értékelési feladatokat végző, a megfelelőség értékelő szervek akkreditálási működésének szervezetére vonatkozóan, hogy biztosítani lehessen a vonatkozó követelményeknek való megfelelést. A magas szintű piacfelügyelet biztosítása igen fontos, hiszen csak így tarthatók be a közérdek védelmét szolgáló előírások az olyan területeken, mint például az egészségügy és a biztonság általában és a munkahelyeken, valamint a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem és a biztonság.

Ezek a szabályok megerősítik a már működő rendszert anélkül, hogy gyengítenék a jelenlegi eszközöket, például az általános termékbiztonságról szóló irányelvet, amely összességében nagyszerű eredményeket hozott.

Akkreditálás

Ez a rendelet keretrendszerbe foglalja az európai akkreditálási politikát. Az akkreditálás területén a rendelet első ízben határoz meg közös jogi alapokat, és ezáltal átfogó jogi keretrendszert biztosít, amely 2010. január 1-je óta szabályozza az akkreditálási tevékenységek szervezését az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén.

Az akkreditálást a megfelelőség-értékelési szervek ellenőrzésének legfelső szintjeként ismerik el, akár önkéntes, akár kötelező eljárásról van szó. Az akkreditálás nem szolgál olyan üzleti célokat, amelyek által veszítene értékéből vagy hitelességéből.

Az akkreditálás jellemzői a következők:

 • tagállamonként egyetlen ilyen testület létezik;
 • az akkreditáló testületek nem versenyezhetnek a megfelelőségértékelő szervezetekkel;
 • az akkreditálás állami hatósági tevékenységnek minősül;
 • az akkreditáló testületek nonprofit módon működnek, és tevékenységeiket az objektivitás és elfogulatlanság elvei alapján végzik.

Az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA) (EN) feladata az olyan szakértői értékelések irányítása, amelyek a nemzeti akkreditáló testületek hatásköreit és működését vizsgálják felül. A szakértői értékelés mechanizmusa révén az EA támogatja a nemzeti akkreditálási testületek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, és ezáltal a megfelelőségi tanúsítványoknak az EU területén, illetve az egész világon történő kölcsönös elfogadását.

Piacfelügyelet

A tagállamok garantálják saját piacuk hatékony felügyeletét. Alapos ellenőrzéseket kell megtervezniük és végrehajtaniuk ahhoz, hogy a közösségi harmonizációs jogszabályok hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek a közérdek védelmét szolgáló egészségügyi, illetve biztonsági előírásoknak.

Az egyes tagállamok illetékes piacfelügyeleti hatóságai a közösségi piacra kerülő termékek felügyeletét végzik. Feladataik az alábbiak:

 • a termékbiztonsági előírások betartásának ellenőrzése;
 • a termékkockázatokat érintő panaszok, illetve jelentések nyomon követése;
 • a vélhetően ilyen termékek által előidézett balesetek és egészségkárosodások kivizsgálása;
 • a helyesbítő intézkedések megtételének ellenőrzése;
 • a biztonsági kérdéseket érintő tudományos és technikai ismeretek figyelemmel kísérése és aktualizálása;
 • a veszélyes termékekkel kapcsolatos, RAPEX-ben tett bejelentések nyomon követése.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a megfelelő kommunikációt egymás között, valamint az információcserét saját hatóságaik és a Bizottság, illetve az érintett közösségi szervek között.

A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő ellenőrzéseket végeznek a termékek tulajdonságait illetően – dokumentumok áttekintése, illetve fizikai és laboratóriumi vizsgálatok útján –, és megkövetelhetik a gazdasági szereplőktől, hogy biztosítsák részükre a szükséges dokumentumokat és információkat, valamint a telephelyükre történő bejutást, hogy felügyeleti feladataikat önálló módon, még jobb minőségben láthassák el.

Ha a hatóságok egy terméket kockázatosnak ítélnek, erről értesítik a felhasználókat, illetve megteszik a szükséges intézkedéseket. Súlyos kockázat esetén a tagállamok gondoskodnak:

 • a termékre vonatkozó értesítés létrehozásáról a RAPEX rendszerben;
 • a termék visszahívásáról vagy forgalomból való kivonásáról;
 • a termék módosításáról és a kockázat megszüntetéséről.

Kockázat esetén a tagállamok haladéktalanul közlik döntésüket az érintett gazdasági szereplővel és a Bizottsággal, megjelölve annak pontos indokait.

A közösségi piacra kerülő termékek ellenőrzése tekintetében a tagállamok biztosítják vámhatóságaik részére az ahhoz szükséges eszközöket, amelyekkel megfelelően ellenőrizhető a termékek biztonsága a szabad forgalomba bocsátás előtt. Bármilyen – feltételezett vagy tényleges – súlyos kockázat esetén, illetve az előírt kísérő dokumentumok hiányában a vámhatóságok felfüggesztik az érintett termék szabad forgalomba bocsátását.

A piacfelügyeleti és vámhatóságok együttműködnek annak érdekében, hogy biztosítsák a termékek biztonságának hatékony ellenőrzését.

A CE jelölés az egyetlen olyan jelölés, amely bizonyítja a termék európai jogszabályoknak való megfelelését abban az esetben, ha a megjelölés szükséges. A jelölés felhelyezéséért, és így a követelményeknek történő megfelelés biztosításáért a gyártó a felelős. A jelölés jogosulatlan használata esetén a büntetőjogi szankciókat is magukban foglaló szankciók vannak érvényben.

E rendelet végrehajtásához kapcsolódó egyes tevékenységeket az Unió is finanszírozhat.

Ez a rendelet 2010. január 1-jétől hatályon kívül helyezi a 339/93/EK rendeletet.

Hivatkozás

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

765/2008/EK rendelet

2008.9.2.

HL L 218., 2008.8.13.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére: a termékek piaci felügyeletéről és 89/686/EK és a 93/15/EK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK), a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EU európai parlamenti és tanács rendelet módosítása. - [COM(2013) 75 végleges]: A Bizottság javasolja a jelenleg hatályban lévő, az (általános termékbiztonságról szóló és DGSP-ként ismert) 2001/95/EK irányelvből és a piacfelügyeletről és az ágazati szabályozás harmonizálásáról szóló 765/2008/EK rendeletből következő szabályok felülvizsgálatát. A gazdasági szereplők és a nemzeti hatóságok számára az átfedő szabályok zavart okoznak. A javaslat célja, hogy egyszerűsítse a belső piacon a nem élelmiszer jellegű fogyasztási termékekre vonatkozó jelenlegi felügyeleti rendszert, hogy a lehetséges mértékig egységesítse az összes termékre vonatkozó szabályokat. A főbb célkitűzések a következők:

 • a piacfelügyeletre vonatkozó összes szabálynak az összes ágazatra vonatkozó egyetlen jogi eszközben történő összevonása;
 • a szükségtelen párhuzamos munkavégzés elkerülése a jövőbeli rendelkezésekben;
 • egyetlen felügyeleti eljárás megszervezése; a javaslat támogatja, hogy veszélyes termékek esetén egyetlen riasztás legyen az unió gyors tájékoztatási rendszerén (RAPEX) keresztül;
 • a felügyeleti eljárás világos meghatározása a piac számára időbeli különbséget téve a különböző eljárási lépések között (egyenlőség, az információk nyilvánosságra hozatala, értesítés, stb.).

Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lapban L 218., 2008.8.13.].

utolsó frissítés 12.11.2013

Top