Help Print this page 
Title and reference
Szolgáltatási irányelv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Szolgáltatási irányelv

Annak érdekében, hogy létrejöjjön a szolgáltatások valódi belső piaca, a szolgáltatási irányelv támogatni kívánja a szolgáltatók más tagállamokban történő letelepedésének szabadságát és a tagállamok közötti szolgáltatásnyújtás szabadságát. Az irányelv célja továbbá, hogy a szolgáltatások fogyasztói számára szélesebb körű választási lehetőséget biztosítson, és az azokat igénybe vevő fogyasztók és vállalkozások számára egyaránt javítsa a szolgáltatások minőségét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról [Hivatalos Lap L 376., 2006.12.27.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv olyan általános jogi keretet hoz létre, amely megkönnyíti a szolgáltatók letelepedési szabadságának gyakorlását és a szolgáltatások szabad mozgását, a szolgáltatások magas színvonalának megőrzése mellett.

Az irányelv a következő négy pilléren nyugszik:

 • a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának támogatása az Unión belül;
 • a szolgáltatásokat igénybe vevők felhasználói jogainak megerősítése;
 • a szolgáltatások minőségének javítása;
 • hatékony igazgatási együttműködés létrehozása a tagállamok között.

Hatály

Ez az irányelv általános, valamennyi pénzbeli díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásra vonatkozó jogi keretet hoz létre (a kizárt ágazatok kivételével), az egyes tevékenységek vagy szakmák sajátosságaira is figyelemmel.

Az irányelv nagyszámú szolgáltatási tevékenységre alkalmazandó, amelyek együttesen az uniós GDP és a foglalkoztatás hozzávetőleg 40%-át képviselik. Hatálya alá tartoznak többek között az alábbi szolgáltatások:

 • építőipar és kézműipar;
 • kiskereskedelem;
 • a szabályozott szakmák többsége (például ügyvédek, építészek, mérnökök és könyvelők);
 • üzleti jellegű tevékenységek (például irodafenntartás, vállalatvezetési tanácsadás és reklámtevékenység);
 • idegenforgalom;
 • ingatlanszolgáltatások;
 • magánoktatás.

Egyes szolgáltatástípusok nem tartoznak az irányelv hatálya alá, többek között:

 • a pénzügyi szolgáltatások;
 • a távközlési hálózatok;
 • a közlekedés;
 • az egészségügyi szolgáltatások;
 • a játéktevékenységek;
 • egyes szociális szolgáltatások.

Az irányelvet az alábbi két esetben kell alkalmazni:

 • Állandó vállalkozás létrehozásakor, azaz akkor, amikor egy vállalkozó vagy társaság saját tagállamában vagy egy másik uniós tagállamban állandó létesítményt (vállalatot vagy fiókvállalatot) kíván létrehozni;
 • Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén, azaz akkor, amikor az Unió valamely tagállamában már működő vállalkozás állandó vállalat létrehozása nélkül kíván egy másik uniós tagállamban szolgáltatást nyújtani, illetve amikor az Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező fogyasztó egy másik uniós tagállamban letelepedett szolgáltató szolgáltatását kívánja igénybe venni.

Az irányelv ezenfelül a szolgáltatások igénybevevői, különösen a fogyasztók és a vállalkozások számára szélesebb körű választási lehetőséget, valamint a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést biztosít, amennyiben:

 • a kedvezményezettek jobb tájékoztatást kapnak a szolgáltatókról és az értékesítés utáni garanciákról vagy a javításról;
 • az irányelv megtilt minden, a szolgáltatás kedvezményezettjének állampolgárságán vagy lakóhelyén alapuló hátrányos megkülönböztetést.

Az ügyintézés egyszerűsítése

Az irányelv kötelezi a tagállamokat a szolgáltatási tevékenység létrehozásához és lebonyolításához kapcsolódó valamennyi eljárás egyszerűsítésére. A kivételektől eltekintve meg kell szüntetni az olyan alaki követelményeket, mint például az eredeti dokumentumok, a hitelesített fordítás vagy a hitelesített másolatok benyújtása. 2009 decembere óta a vállalkozások és a magánszemélyek számára biztosítani kell, hogy egyablakos ügyintézési pontoknál valamennyi szükséges alaki követelményt online teljesíthessenek.

Az egyablakos ügyintézési pontok az egyes uniós tagállamok nemzeti közigazgatásai által létrehozott e-kormányzati portálok. Ezeken keresztül a szolgáltatóknak az alábbiakra van lehetőségük:

 • részletes információkhoz juthatnak a külföldi vagy belföldi vállalkozási tevékenységről;
 • online elvégezhetik egy vállalkozás alapításához szükséges adminisztratív alakiságokat;
 • online elvégezhetik a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adminisztratív alakiságokat.

A szolgáltatási tevékenységek létrehozása előtt álló jogi és igazgatási akadályok elhárítása

A letelepedés szabadságának megkönnyítése érdekében az irányelv előírja:

 • az engedélyezési rendszerek megfelelőségének kötelező vizsgálatát a megkülönböztetésmentesség és az arányosság elve szempontjából, valamint bizonyos elvek betartását a szolgáltatási tevékenységekre alkalmazandó engedélyezési feltételek és eljárások tekintetében;
 • az egyes tagállamok jogrendjében létező és nem indokolható bizonyos jogi követelmények, például az állampolgárság követelményének tilalmát;
 • több más jogi követelmény megfelelőségének kötelező vizsgálatát a megkülönböztetésmentesség és az arányosság elve szempontjából.

A határokon átnyúló ideiglenes szolgáltatásnyújtás szabadságának megkönnyítése

A szolgáltatásnyújtás szabadságának megerősítése érdekében az irányelv előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell területükön a szolgáltatási tevékenység nyújtásának szabadságát és e szabadság gyakorlását. Az a tagállam, amelybe a szolgáltató utazik, csak abban az esetben kötelezheti a szolgáltatót saját nemzeti követelményei betartására, ha ezek a követelmények megkülönböztetésmentesek, arányosak, és azokat a közrend, a közbiztonság, a közegészségügy vagy a környezet védelme indokolja.

Az irányelv ezenkívül számos fontos eltérést engedélyez a fenti elvtől, például a szabályozott szakmák, a munkavállalók kiküldése és az általános gazdasági érdekű szolgáltatások tekintetében.

A fogyasztókat a szolgáltatások igénybevevőiként megillető jogok megerősítése

A szolgáltatásokat igénybe vevők jogainak védelmével összefüggésben az irányelv:

 • kimondja, hogy a szolgáltatások igénybevevői jogosultak igénybe venni egy másik tagállam szolgáltatásait;
 • meghatározza az igénybevevők azon jogát, hogy a letelepedés helyétől függetlenül tájékoztatást kapjanak a szolgáltatókra vonatkozó előírásokról, illetve egy adott szolgáltató által kínált szolgáltatásokról.

A szolgáltatások minőségének biztosítása

A szolgáltatások minőségét illetően az irányelv célja:

 • a szolgáltatások minőségének javítása többek között a tevékenységek önkéntes minősítésének vagy minőségbiztosítási charták kidolgozásának ösztönzése révén;
 • európai magatartási kódexek összeállításának ösztönzése elsősorban a szakmai testületek vagy szövetségek körében.

Hatékony igazgatási együttműködés létrehozása a tagállamok között

Annak érdekében, hogy elősegítse az Európai Unióban a szolgáltatók letelepedését és a szolgáltatások szabad mozgását, az irányelv:

 • jogilag kötelezővé teszi a tagállamok számára, hogy együttműködjenek más tagállamok hatóságaival, biztosítva ezáltal az Unión belül zajló szolgáltatási tevékenységek hatékony ellenőrzését és elkerülve az ellenőrzési intézkedések megkettőzését. Létrejön továbbá a tagállamok közötti riasztási mechanizmus;
 • lefekteti a tagállamok közötti elektronikus adatcsererendszer kifejlesztésének alapjait, amely nélkülözhetetlen a tagállamok közötti hatékony igazgatási együttműködés megvalósításához.

Háttér

A szolgáltatások az európai gazdaság motorját képezik. Az európai GDP és a foglalkoztatás körülbelül 70%-át teszik ki, és 10-ből 9 munkavállalót ebben a szektorban foglalkoztatnak. A lisszaboni stratégia keretében a Bizottság eleget tett az Európai Tanács azon felhívásának, hogy dolgozzon ki olyan politikát, amelynek célja a szolgáltatások szabad mozgása és a szolgáltatók letelepedésének szabadsága előtt álló akadályok felszámolása. Az irányelv választ ad arra a megállapításra, hogy az egységes szolgáltatási piac továbbra sem biztosítja mindazokat az előnyöket, amelyeket tőle elvárhatnánk. Annak ellenére, hogy a szolgáltatások az európai gazdaság valamennyi területén jelen vannak, az Unión belüli összes kereskedelemnek még mindig csupán egyötöde származik szolgáltatásokból. Az Európai Parlament és a Tanács 2006-ban fogadta el a szolgáltatási irányelvet. A tagállamok három évet kaptak az irányelv rendelkezéseinek nemzeti szintű végrehajtására. Az átültetés határideje 2009. december 28-én lejárt.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2006.12.28.

2009.12.28.

HL L 376., 2006.12.27.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2011/130/EU határozata (2011. február 25.) az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről [Hivatalos Lap L 53., 2011.2.26.].

E határozat célja, hogy lehetővé tegye az elektronikus aláírások ellenőrzését, amikor azokat a következőkben alkalmazzák:

 • eredeti példányokban;
 • hiteles másolatokban;
 • hitelesített fordításokban.

A tagállamok kötelesek meghozni az ahhoz szükséges technikai intézkedéseket, hogy fel tudják dolgozni a szolgáltatók által az egyablakos ügyintézési pontokon keresztül benyújtott és XML-, CMS- vagy PDF-formátumú elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. január 27.) [ndash] Úton a szolgáltatások jobban működő egységes piaca felé – a szolgáltatási irányelv kölcsönös értékelési folyamatának eredményeire építve [COM(2011) 20 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 2014/148/EU végrehajtási határozata (2014. március 17.) az illetékes hatóságok által a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 2011/130/EU határozat módosításáról [Hivatalos Lap L 80. 2014.3.19.].

Utolsó frissítés: 06.06.2014

Top