Help Print this page 
Title and reference
Pénzforgalmi szolgáltatások az Európai Unióban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pénzforgalmi szolgáltatások az Európai Unióban

A fogyasztók számára biztosítani kell azt, hogy az általuk az Európai Unión (EU-n) belül végrehajtott fizetési műveletek egyszerűek, hatékonyak és biztonságosak legyenek. E cél elérése érdekében az EU az uniós országok nemzeti szabályait a pénzforgalmi szolgáltatásokra* vonatkozó közös kerettel váltja fel.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A fogyasztók számára biztosítani kell azt, hogy az általuk az Európai Unión (EU-n) belül végrehajtott fizetési műveletek egyszerűek, hatékonyak és biztonságosak legyenek. E cél elérése érdekében az EU az uniós országok nemzeti szabályait a pénzforgalmi szolgáltatásokra* vonatkozó közös kerettel váltja fel.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv meghatározza a pénzforgalmi szolgáltatásokra - például az átutalásokra, a beszedési megbízásokra és a kártyás fizetésekre - vonatkozó szabályokat. E szabályok közé tartoznak a pénzforgalmi szolgáltatók számára előírt tájékoztatási követelmények, valamint a pénzforgalmi szolgáltatások használatához kötődő jogok és kötelezettségek.

FŐBB PONTOK

Engedélyezés

A pénzforgalmi szolgáltatásokat biztosító intézmények kötelesek engedélyt szerezni pénzforgalmi tevékenységeik Unióban való gyakorlásához. Valamennyi uniós ország kijelölt egy, az engedélyek kibocsátásáért felelős nemzeti szervet. A pénzforgalmi intézmények kizárólag akkor kapják meg az engedélyt, ha üzleti tevékenységük tekintetében szilárd vállalatirányítási rendszerrel rendelkeznek és elegendő tőke áll a rendelkezésükre.

Tájékoztatási követelmények

A pénzforgalmi szolgáltatók kötelesek szolgáltatásaik igénybe vevőinek egy sor egyértelmű információt biztosítani.

A pénzforgalmi szolgáltatás biztosítása előtt egyszerű nyelvezettel megfogalmazott tájékoztatást kell nyújtaniuk a díjakról, a panasztételi eljárásokról, valamint az összes fizetendő költségről.

A pénzforgalmi szolgáltatás végrehajtását követően tájékoztatást kell nyújtaniuk a fizető félnek. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a következőkre:

a fizetési művelet és a fizető fél azonosítását lehetővé tévő hivatkozás,

a fizetési művelet összege,

a fizetési művelethez kapcsolódó díjak és jutalékok.

A pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési művelet végrehajtását követően kötelesek tájékoztatást nyújtani a kedvezményezett számára.

Ezenfelül az irányelv konkrét szabályokat határoz meg a sorozatos fizetési műveletek jövőbeni teljesítését szabályozó szerződések esetén a pénzforgalmi szolgáltatók által rendelkezésre bocsátandó információkat illetően.

Jogok és kötelezettségek

Az euróban vagy egy euroövezeten kívüli uniós ország pénznemében történő fizetési műveleteket egy munkanap alatt kell teljesíteni.

A pénzforgalmi szolgáltatók teljes felelősséggel tartoznak a fizető felek felé a fizetési műveletek hibátlan teljesítéséért. Nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet esetén a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója köteles orvosolni a hibát vagy visszatéríteni a megfelelő összeget a fizető fél számára. Amennyiben egy, a fizető féltől eltérő személy visszaél valamely fizetőeszközzel (például hitelkártyával), a visszaélésből eredő veszteségek legfeljebb 150 EUR-ig a fizető felet terhelik.

A jogszabály a nem engedélyezett fizetési műveletek esetén fizetendő visszatérítést is szabályozza.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2007. december 25.

KULCSFOGALOM

A pénzforgalmi szolgáltatások olyan üzleti tevékenységek, amelyek lehetővé teszik az alábbiakat:

fizetési számlára történő készpénzbefizetés, ill. fizetési számláról történő készpénzfelvétel, valamint fizetési számla vezetése;

fizetési műveletek (pl.: tartós átutalási megbízások, átutalások stb.) teljesítése fizetési számlákon vagy elektronikus úton;

fizetési eszközök kibocsátása és/vagy elfogadása;

készpénzátutalás.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a pénzforgalmi szolgáltatásokkal foglalkozó honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007/64/EK irányelv

2007.12.25.

2009.11.1.

HL L 319., 2007.12.5., 1-36. o.

Helyesbítés

-

-

HL L 187., 2009.7.18., 5-5. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/111/EK irányelv

2009.12.7.

2010.10.31.

HL L 302., 2009.11.17., 97-119. o.

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve (2014. július 23.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról (HL L 257., 2014.8.28., 214-246. o.).

Utolsó frissítés: 15.04.2015

Top