Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

Ez az irányelv együttműködési rendszert hoz létre a határokon átnyúló tényállások esetén a bűncselekmények áldozatai számára a kárenyhítéshez való hozzájutás megkönnyítése céljából. Ez a rendszer olyan kárenyhítési mechanizmusokra épül, amelyeket a tagállamok hoztak létre a területükön szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatai számára.

JOGI AKTUS

A Tanács 2004/80/EK irányelve (2004. április 29.) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről [Hivatalos Lap L 261., 2004.8.6.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A bűncselekmények áldozatai számára igazságosan és megfelelő módon biztosítani kell a nekik okozott károk enyhítését, függetlenül attól, hogy a bűncselekményt az Európai Unión (EU-n) belül hol követték el. Ez az irányelv hozzájárul ehhez azáltal, hogy:

  • kötelezi a tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályokat hozzanak létre a területükön szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére;
  • olyan rendszert hoz létre, amely megkönnyíti a határokon átnyúló tényállások esetén a bűncselekmények áldozatai számára a kárenyhítéshez való hozzájutást (például lehetővé teszi, hogy az áldozat a tartózkodási helye szerinti tagállamban nyújthassa be kárenyhítési kérelmét, központi kapcsolattartókat jelöl ki a tagállamokban stb.).

EU-szerte megfelelő kárenyhítés biztosítása a bűncselekmények áldozatai számára

Az áldozatok kárenyhítése sokszor nehézségekbe ütközik, mivel az elkövető esetleg nem rendelkezik a kártérítés teljesítéséhez szükséges pénzeszközökkel, vagy mert az elkövetőt nem sikerült azonosítani, illetve nem vonható felelősségre (az elkövető által nyújtott kártérítés érvényesítésének lehetőségével a büntetőeljárásban részt vevő sértettek jogállásáról szóló kerethatározat foglalkozik). A legtöbb tagállam tisztában van ezzel, ezért államilag támogatott kárenyhítési mechanizmusokat hoztak létre. Ezek a mechanizmusok azonban nagyban különböznek egymástól, és ezen különbségek jelentős eltérésekhez vezetnek azt illetően, hogy az összes uniós polgárra kiterjednek-e, illetve a kárenyhítés összegének tekintetében.

Az irányelv hatálybalépését követően a bűncselekmények áldozatai számára lehetővé válik, hogy kárenyhítésben részesüljenek úgy a határon átnyúló, mint a nemzeti tényállások vonatkozásában, függetlenül az áldozat lakóhelye szerinti országára, illetve arra, hogy a bűncselekményt melyik tagállamban követték el. Az egyes áldozatoknak kifizetendő kárenyhítés összege a bűncselekmény elkövetési helye szerinti tagállam belátására van bízva, de annak igazságosnak és megfelelőnek kell lennie.

A kárenyhítéshez való hozzájutás megkönnyítése határokon átnyúló tényállások esetén a bűncselekmények áldozatai számára

Ez az irányelv együttműködési rendszert hoz létre a határokon átnyúló tényállások esetén a bűncselekmények áldozatai számára a kárenyhítéshez való hozzájutás megkönnyítése céljából. Ez a rendszer olyan kárenyhítési mechanizmusokra épül, amelyeket a tagállamok hoznak létre a területükön szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatai számára. A tagállamok ezért 2005. július 1-jéig kötelesek kárenyhítési mechanizmust létrehozni és nemzeti jogszabályokat alkotni az áldozatok kárenyhítését szolgáló rendszer biztosítása céljából.

A kárenyhítési rendszer biztosítása és a tagállamok közötti együttműködés erősítése

Valamennyi tagállam köteles gondoskodni arról, hogy a területükön szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatainak nyújtott kárenyhítés tekintetében nemzeti jogszabályaik előírják egy olyan rendszer meglétét, amely igazságos és megfelelő kárenyhítést biztosít az áldozatok számára.

Ez az irányelv olyan, a nemzeti hatóságok együttműködésén alapuló rendszert hoz létre, amely megkönnyíti a határokon átnyúló tényállások esetén a bűncselekmények áldozatai számára a kárenyhítéshez való hozzájutást. Az áldozatok a szokásos lakóhelyüktől eltérő országban elkövetett bűncselekmények esetében a tartózkodási helyüknek megfelelő tagállam egyik hatóságához (támogató hatóság) fordulva kérhetnek tájékoztatást arról, hogy miként nyújthatnak be kárenyhítési kérelmet. A szokásos lakóhelynek megfelelő tagállam hatósága közvetlenül továbbítja a kérelmet a bűncselekmény elkövetésének megfelelő tagállamban működő hatóságnak (döntéshozó hatóság), amely a kérelem elbírálásáért és a kárenyhítés kifizetéséért felelős.

A Bizottság formanyomtatványokat vezetett be az áldozatok kárenyhítésével kapcsolatos kérelmek és határozatok továbbítására (lásd „Kapcsolódó okmányok”).

Az alkalmazás tekintetében az irányelv elrendeli, hogy egy kézikönyvet kell összeállítani és az interneten közzétenni a támogató hatóságok számára. Az irányelv továbbá azt is elrendeli, hogy központi kapcsolattartó pontokat hozzanak létre minden tagállamban a határokon átnyúló tényállások esetében történő együttműködés elősegítésére. További információk a Polgári ügyek európai igazságügyi atlaszának honlapján találhatók.

A tagállamok kötelesek hatályba léptetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. január 1-jéig megfeleljenek.

A Bizottság legkésőbb 2009. január 1-jéig jelentést terjeszt az irányelv alkalmazásáról az Európai Parlament, a Tanács, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé.

Háttér

1999-ben a Bizottság közleményt nyújtott be azzal a céllal, hogy javítsa a bűncselekmények áldozatainak helyzetét az EU-ban. Emellett a tamperei Európai Tanács alkalmával a tagállamok elismerték az Unióban elkövetett bűncselekmények áldozatainak védelmével kapcsolatos minimumszabályok kidolgozásának szükségességét. 2001. március 15-én a Tanács elfogadta a büntetőeljárásban részt vevő sértettek jogállásáról szóló kerethatározatot. Ez a kerethatározat az elkövető által nyújtott kártérítésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, de semmilyen más formában nem foglalkozik a sértettek kárenyhítésének kérdésével.

Ezt követően 2001. szeptember 28-án a Bizottság zöld könyvet terjesztett elő a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről, amely a következő két lehetséges cselekvési területet vette célba:

  • európai szintű minimumszabályok bevezetése a kárenyhítésre vonatkozóan azáltal, hogy a tagállamok kötelesek bizonyos elfogadható összegű állami kárenyhítés kifizetését garantálni az áldozatoknak;
  • olyan intézkedések elfogadása, amelyek a kárenyhítéshez való hozzájutást megkönnyítik a gyakorlatban, függetlenül attól, hogy a bűncselekményt az EU melyik országában követték el.

Ez az irányelv a zöld könyv nyomán készült. A 2004. márciusi madridi terrortámadások után a Bizottság a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatában szorgalmazta, hogy 2004. május 1-jéig fogadják el az irányelvet.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2004/80/EK irányelve

2004.8.26.

2006.1.1.

HL L 261., 2004.8.6.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése (2009. április 20.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 2004/80/EK tanácsi irányelvnek a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése tekintetében történő alkalmazásáról [COM(2009) 170 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a jelentés értékeli az irányelvnek a tagállamokban történő alkalmazását a 2006. január 1. és 2008. december 31. közötti időszakban. Csak 15 tagállamnak sikerült a határidőt (2006. január 1.) betartva átültetni az irányelvet. 11 tagállam később nyújtotta be az értesítését. Ennélfogva az értékelés nem teljes.

Mindenesetre 25 tagállam hozott létre mechanizmusokat az áldozatok kérelmeinek benyújtására, alapította meg az illetékes hatóságokat, valamint léptette hatályba az igazgatási eljárásokkal foglalkozó rendelkezéseket. A többségük azokról az intézkedésekről és módszerekről is értesítést küldött, amelyekkel a kérelmezőket tájékoztatják a kárenyhítési mechanizmusokról.

Az irányelvet egyes tagállamok csak nemrég ültették át, egyes kérelmezők nyelvi nehézségekbe ütköztek, valamint hiányosak az ismeretek a más országok jogi rendszeréről és eljárásairól, így a határon átnyúló kérelmek és intézkedések száma továbbra is nagyon alacsony. Továbbá a kérelmek és a határozatok feldolgozása és továbbítása nagy eltéréseket mutat az egyes tagállamok között.

Egy kivételével minden tagállam igazságos és megfelelő nemzeti kárenyhítési mechanizmussal rendelkezik. A legtöbb tagállam személyi sérülés, tartós fogyatékosság és halál esetén kártérítést nyújt az áldozatoknak, valamint emberölés esetén a közeli hozzátartozóknak, de nem foglalkozik a gondatlanságból okozott sérülésekkel. A bűncselekményt azonban be kell jelenteni a rendőrségen. A legtöbb tagállam határidőt állapít meg a kérelmek benyújtását illetőleg, és felső határt szab ki a kifizethető kárenyhítések összegére. Többségük csökkentett mértékű kárenyhítést is biztosít olyan esetekre, amikor a sértett valamilyen módon közreműködött a sérülése előidézésében.

Csak 13 tagállam küldte el a Bizottságnak a támogató és döntéshozó hatóságok részletes adatait, továbbá az arról szóló tájékoztatást, hogy milyen nyelven történik az információtovábbítás ezek között a hatóságok között, milyen intézkedéseket hoztak a kérelmezők tájékoztatására, illetve milyen igénylőlapokat használnak. Következésképpen ezeket a részletes adatokat tartalmazó kézikönyvet – amelyet az Atlaszon tesznek közzé – folyamatosan frissítik.

A Bizottság 2006/337/EK határozata (2006. április 19.) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK tanácsi irányelv alapján a kérelmek és határozatok továbbítására használt formanyomtatványok létrehozásáról [Hivatalos Lap L 125., 2006.5.12.]. A Bizottság formanyomtatványokat vezetett be a kárenyhítéssel kapcsolatos kérelmek és határozatok továbbítására. Ezek a formanyomtatványok a határozat mellékletében találhatók.

Utolsó frissítés: 10.11.2009

Top