Help Print this page 
Title and reference
Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló rendszer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló rendszer

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1338/2001/EK tanácsi rendelet - az euró védelme a pénzhamisítással szemben

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló rendszert hozott létre.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet olyan rendszert hoz létre, amelynek révén az uniós országok a hamis bankjegyekkel és érmékkel kapcsolatos információkat összegyűjthetik és megoszthatják egymással, az Európai Központi Bankkal (EKB), az Európai Bizottsággal és - adott esetben - az EU-n kívüli országokkal.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

Az 1339/2001/EK tanácsi rendelet kiterjeszti a rendelet hatályát az EU-n kívüli országokra is.

Az euró védelmét szolgáló rendszer főbb jellemzői

Az uniós országok hatóságai (főképp a nemzeti központi bankok) rendszeresen továbbítják a hamis bankjegyekkel és érmékkel kapcsolatos műszaki információkat az EKB felé. Ezeknek az adatoknak a tárolása és feldolgozása az EKB feladata.

Az uniós országoknak lehetővé kell tenniük, hogy a nemzeti bankjegyszakértői központok a hamisgyanús bankjegyeket, a nemzeti érmeszakértői központok pedig a hamisgyanús érméket megvizsgálják. E szervek valamennyi új típusú gyanús bankjegyet megküldenek az EKB-nak, illetve valamennyi új típusú gyanús érmét az Európai Műszaki és Tudományos Központnak.

A hitelintézeteknek, egyéb pénzforgalmi szolgáltatóknak, valamint bankjegyek és érmék feldolgozásával és közforgalomba bocsátásával foglalkozó intézeteknek eleget kell tenniük bizonyos kötelezettségeknek. Az uniós országoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell kidolgozniuk a kötelezettségeiknek eleget nem tevő intézetekre vonatkozóan.

Az uniós országok illetékes hatóságai (különösen a pénzhamisítás visszaszorítására irányuló nemzetközi egyezmény szerint létrehozott nemzeti központi hivatalok), az EKB, a Bizottság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) együttműködnek egymással.

Az euróval kapcsolatos pénzhamisítási esetekre vonatkozó információkat nemzeti szinten központosítják és továbbítják az Europol felé.

Együttműködnek az EU-n kívüli országokkal és nemzetközi szervezetekkel (többek között az Interpollal).

Az uniós országoknak hozzáférhetővé kell tenniük azon hatóságok listáját, amelyek hatáskörrel rendelkeznek a hamisgyanús bankjegyeknek és érméknek a Bizottság és az EKB irányába történő meghatározása terén.

HÁTTÉR

Az euró 2002-es bevezetése előtt kiadott 1338/2001/EK rendelet célja az euróbankjegyek és -érmék hamisítással szembeni védelme.

A rendelet egy sor korábban - a következők tekintetében - hozott határozatot egészít ki:

nemzeti szakértői központok létrehozása;

az EKB és az euróérmékkel kapcsolatos elemzésekért felelős Európai Műszaki és Tudományos Központ által az euróhamisítással kapcsolatos műszaki információk gyűjtéséről szóló határozat;

az euróhamisítás elleni büntetőszankciók bevezetéséről szóló határozat.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

JOGI AKTUS

A Tanács 2001. június 28-i 1338/2001/EK rendelete az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1338/2001/EK rendelet

2001.7.4.

-

HL L 181., 2001.7.4., 6-10. o.

1339/2001/EK rendelet (amely az 1338/2001/EK tanácsi rendelet hatályát kiterjeszti a nem euróövezeti országokra)

2002.1.1.

-

HL L 181., 2001.7.4., 11. o.Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

44/2009/EK rendelet

2009.1.23.

-

HL L 17., 2009.1.22., 1-3. o.

45/2009/EK rendelet

2009.2.9.

-

HL L 17., 2009.4.22., 4. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2001. december 6-i 2001/887/IB határozata az euró pénzhamisítás elleni védelméről (HL L 329., 2001.12.14., 1-2. o.)

2001/912/EK: Az Európai Központi Bank 2001. november 8-i EKB/2001/11 határozata a hamispénz-figyelő rendszerhez (CMS) való csatlakozás egyes feltételeiről (HL L 337., 2001.12.20., 49-51. o.)

A Tanács2003. december 8-i 2003/861/EK határozata a hamis euro-érmékkel kapcsolatos vizsgálatról és együttműködésről (HL L 325., 2003.12.12., 44. o.)

2010/597/EU: Az Európai Központi Bank 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 határozata az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról (HL L 267., 2010.10.9., 1-20. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. december 15-i 1210/2010/EU rendelete az euroérmék hitelesítéséről és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezeléséről (HL L 339., 2010.12.22., 1-5. o.).

2013/211/EU: Az Európai Központi Bank 2013. április 19-i EKB/2013/10 határozata az eurobankjegyek címleteiről, technikai jellemzőiről, utánzatai készítéséről, cseréjéről és bevonásáról (HL L 118., 2013.4.30., 37-42. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 331/2014/EU rendelete az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész 2020 program”) létrehozásáról, valamint a 2001/923/EK, a 2001/924/EK, a 2006/75/EK, a 2006/76/EK, a 2006/849/EK és a 2006/850/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 103., 2014.4.5., 1-9. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/62/EU irányelve az euro és más pénznemek hamisítás elleni, büntetőjog általi védelméről, valamint a 2000/383/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról (HL L 151., 2014.5.21., 1-8. o.)

Megállapodás az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) és az Európai Központi Bank (EKB) között (HL C 123., 2015.4.17., 1-5. o.)

utolsó frissítés 06.10.2015

Top