Help Print this page 
Title and reference
A tartózkodási engedély egységes formátuma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A tartózkodási engedély egységes formátuma

Az Európai Unió egységes formátumot írt elő a harmadik országok állampolgárainak tartózkodási engedélye számára.

JOGI AKTUS

A Tanács 1030/2002/EK rendelete (2002. június 13.) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen rendelet felváltja a Tanács 97/11/IB, a tartózkodási engedélyek * egységes formátumáról szóló együttes fellépését (lásd lent, „Kapcsolódó okmányok” fejezet), valamint az annak alkalmazása céljából elfogadott tanácsi intézkedéseket. A Schengeni Egyezmény keretében az úti okmánnyal kísért tartózkodási engedély a vízum helyébe léphet. A harmadik országok állampolgárai * útlevelük és tartózkodási engedélyük felmutatásával beléphetnek a schengeni térség egy tagállamába, és egy rövid távú tartózkodás idejéig ott maradhatnak.

A rendelet ismerteti az egységes formátum általános jellemzőit; annak egy példánya a rendelet mellékletében szerepel. A tartózkodási engedélyeket a bemutatott formátum alapján önálló okmányként állítják ki. A hamisítás és meghamisítás elleni küzdelmet szolgáló egyéb rendelkezéseket az Európai Bizottság és a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK rendelet által létrehozott bizottság hozza meg. Amennyiben e rendelkezések titokban tartásáról szóló döntés születik, úgy azokat csak a tagállamok által kijelölt, a tartózkodási engedélyek nyomtatásával megbízott szervezetekkel közlik.

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv alapján minden olyan személy, akinek a részére tartózkodási engedélyt állítanak ki, jogosult kérelmezni, hogy az ezen engedélyen szereplő személyes adatokat kijavítsák.

A tartózkodási engedélybe az okmány eredetiségének és a harmadik ország állampolgára személyazonosságának ellenőrzése céljából biometrikus azonosítókat * illesztenek. Ezen azonosítók egy arcképből (fénykép) és két ujjlenyomatból állnak, amelyeket a nemzeti gyakorlatnak megfelelően, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény és az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermekek jogairól szóló egyezménye tiszteletben tartásával kell kezelni. A biometrikus azonosítók rögzítésére vonatkozó technikai előírásokat a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabályai alapján állapítják meg, amely előírások a 2252/2004/EK rendelet értelmében a tagállamok által állampolgáraik részére kiállított útleveleknél alkalmazandó technikai előírásokon alapulnak.

E rendelet nem alkalmazandó a harmadik országok állampolgáraira abban az esetben, ha e személyek:

 • a szabad mozgáshoz való jogát gyakorló uniós polgár családtagjai;
 • az Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz tartozó, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes országoknak a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló állampolgárai, valamint családtagjaik;
 • a vízumkötelezettség alól mentes harmadik országok állampolgárai, akik jogosultak legfeljebb három hónapig valamely tagállamban tartózkodni.

A tagállamok az egységes formátumot a rendelet által meghatározottaktól eltérő célra is felhasználhatják. Ez esetben azonban intézkedéseket kell hozni az egységes tartózkodási engedéllyel való összetévesztés elkerülése érdekében.

A tagállamok a tartózkodási engedély egységes formátumát a jelen rendeletnek megfelelően állítják ki, a kiegészítő biztonsági intézkedések elfogadása után legfeljebb egy évvel. A biometrikus azonosítókat a megfelelő technikai intézkedések elfogadása után legfeljebb két évvel (arckép), illetve három évvel (ujjlenyomatok) vezetik be. A más formátumú tartózkodási engedélyekre korábban kiállított engedélyek a tagállamok ellenkező értelmű rendelkezése hiányában érvényben maradnak. A tartózkodási engedély az arcképre vonatkozó technikai előírások elfogadását követő kétéves átmeneti időszakban öntapadó bélyeg formájában is kiállítható.

Írország és az Egyesült Királyság közölte, hogy részt kíván venni a rendelet elfogadásában és alkalmazásában. Dánia, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság és a Svájci Államszövetség tekintetében a jelen rendelet a schengeni vívmányok továbbfejlesztését jelenti.

Háttér

Az Európai Tanács 2003. június 19-én és 20-án Thesszalonikiben megtartott ülésén hangsúlyozta, hogy a biometrikus azonosítókat illetően bizonyos koherenciára van szükség, hogy biztosítani lehessen a harmadik országok állampolgárai számára kiállított okmányok, az uniós polgárok számára kiállított útlevelek és az információs rendszerek bizonyos fokú egységességét. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélyének egységes formátuma mindenekelőtt hozzájárul az illegális bevándorlás és az illegális tartózkodás megelőzéséhez. A biometrikus azonosítók beillesztése pedig – mivel megbízható kapcsolatot teremt a tartózkodási engedély és tulajdonosa között – hozzájárul az okmánnyal való visszaélések kiküszöböléséhez.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Tartózkodási engedély: egy tagállam hatóságai által kiadott minden olyan engedély, amely egy harmadik ország állampolgára számára lehetővé teszi a területén való jogszerű tartózkodást (az 1. cikk 2. bekezdésének a) pontjában meghatározott néhány kivétellel).
 • Harmadik ország állampolgára: bármely személy, aki nem az Európai Unió polgára (az 5. cikkben meghatározott néhány kivétellel).
 • Biometria: a biometria egy személy egy vagy több fizikai jellemzőjének (ujjlenyomatának, arcképének, íriszképének) valamilyen adathordozón (chipkártyán, vonalkódon vagy egyszerű okmányon) történő tárolását jelenti; célja, hogy lehetővé tegye annak ellenőrzését, hogy egy adott okmány felmutatója annak tulajdonosa-e. Mivel egy adott biometrikus adat csak egyetlen személynél fordul elő, a felhasználó azonosításának döntő elemét képezi.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 1030/2002/EK rendelet

2002.6.15.

HL L 157., 2002.6.15.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 380/2008/EK rendelet

2008.5.19.

HL L 115., 2008.4.29.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 98/243/IB határozata (1998. március 19.) a tartózkodási engedélyek egységes formájáról készülő nyomásra kész minta előállítási költségeinek megosztásáról [Hivatalos Lap L 99., 1998.3.31.]

A Tanács 98/701/IB határozata (1998. december 3.) a tartózkodási engedélyek egységes formátumának kitöltésével kapcsolatos közös szabályokról [Hivatalos Lap L 333., 1998.12.9.]

97/11/IB egységes fellépés (1996. december 16.), amelyet a Tanács az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján fogadott el a tartózkodási engedélyek egységes formátumáról [Hivatalos Lap L 7., 1997.1.10.] A jelen egységes fellépés létrehozta a harmadik országok állampolgárai számára kiállítandó tartózkodási engedélyek egységes formátumát. Az egységes fellépés értelmében a tartózkodási engedély „egy tagállam hatóságai által kiadott minden olyan engedély, amely egy harmadik ország állampolgára számára lehetővé teszi a területén való jogszerű tartózkodást”. Az együttes fellépés nem vonatkozik:

 • a vízumokra;
 • a hat hónapnál rövidebb időtartamra szóló engedélyekre;
 • a tartózkodási engedély iránti kérelem vagy menedékkérelem feldolgozásának időtartamára kiállított engedélyekre.

Az együttes fellépés nem vonatkozik továbbá:

 • a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló uniós polgárok családtagjaira;
 • az EFTA-hoz tartozó, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes országoknak a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló állampolgáraira és családtagjaikra.

Utolsó frissítés: 24.04.2009

Top