Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (PRTR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (PRTR)

Az Európai Unió (EU) létrehozta az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartást (PRTR). E nyilvánosság számára hozzáférhető elektronikus adatbázis feladata a szennyezés csökkentésének elősegítése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet létrehozza az európai szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartást (PRTR), amely a nyilvánosság számára hozzáférhető elektronikus adatbázis. Ez az adatbázis az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló, az EU által 2003-ban aláírt jegyzőkönyvében foglalt követelményeknek tesz eleget.

A nyilvántartás az interneten ingyenesenen hozzáférhető a nyilvánosság számára. A benne foglalt adatok különböző kritériumok alapján kereshetők vissza (a szennyező anyag fajtája, földrajzi elhelyezkedés, érintett környezeti elem, kibocsátó üzem stb.).

A PRTR tartalma

A nyilvántartás a levegőbe, a vízbe és a földtani közegbe kibocsátott szennyező anyagokkal, valamint a szennyvízben és a hulladékban lévő szennyező anyagok telephelyről történő elszállításával kapcsolatos információkat tartalmaz. A nyilvántartásban megtalálható a II. mellékletben felsorolt 91 szennyező anyag, többek között az üvegházhatású gázok, egyéb gázok, nehézfémek, növényvédő szerek, klórtartalmú szerves anyagok, egyéb szerves anyagok és szervetlen anyagok.

Azokat a szennyezőanyag-kibocsátásokat veszik nyilvántartásba, amelyek esetében a kibocsátási szint meghalad bizonyos küszöbértékeket, és amelyek az I. mellékletben foglalt 65 tevékenység közé tartoznak. E tevékenységek többségéről az ipari kibocsátásokról szóló irányelv is rendelkezik; ezek magukban foglalják többek között az energiatermelés, az ásványipar, a vegyipar, a hulladék- és szennyvízgazdálkodás, valamint a papírgyártás és a fafeldolgozás ágazatában működő üzemek tevékenységét.

A nyilvántartás a diffúz forrásokból eredő szennyezőanyag-kibocsátásokra is kiterjed .

A PRTR működése

Az adatbázisba rendszeresen felviszik a tagállamok által nemzeti szinten összegyűjtött és az Európai Bizottságnak továbbított információkat. Ezekről az információkról először az érintett üzemek üzemeltetői tesznek jelentést évente az illetékes nemzeti hatóságoknak.

A tagállamoknak nemzetközileg jóváhagyott módszerek alkalmazásával szintén információkat kell gyűjteniük a diffúz forrásokból eredő kibocsátásokról.

Az információgyűjtést követően a tagállamoknak bizonyos határidőn belül meg kell küldeniük az adatokat az Európai Bizottság számára (a 2007-re vonatkozó adatok esetében a 2007. év végétől számított 18 hónapon belül, ezt követően pedig a jelentési év végétől számított 15 hónapon belül). A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy egyes bizalmas információkat megőrizzenek; ez esetben tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy milyen típusú információkat és milyen okból tartanak vissza.

A Bizottság - az Európai Környezetvédelmi Ügynökség segítségével - az adatbázisban foglalt információkat az interneten való terjesztés útján bizonyos határidőn belül nyilvánosan hozzáférhetővé teszi (a 2007-re vonatkozó adatok esetében a 2007. év végétől számított 21 hónapon belül, ezt követően pedig az adott jelentési év végétől számított 16 hónapon belül).

A nyilvánosság részvétele

A rendelet lehetőséget biztosít a nyilvánosság számára a nyilvántartás bővítésében és módosításában való részvételre.

Háttér

2003 májusában az Európai Közösség aláírta a szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló ENSZ-EGB jegyzőkönyvet (PRTR jegyzőkönyv).

Az európai nyilvántartás azonban - a vizekre és a megmaradó szerves szennyező anyagokra vonatkozó közösségi jogszabályokra tekintettel - több anyagra terjed ki, mint az ENSZ-EGB jegyzőkönyv. E rendelet emellett a jegyzőkönyvben foglaltaknál rövidebb határidőket ír elő az információk bejelentésére.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 166/2006/EK rendelet

2006.2.24

-

HL L 33., 2006.2.4.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az 596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

-

HL L 188., 2009.7.18.

A 166/2006/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (Európai PRTR) létrehozásáról szóló 166/2006/EK rendelet [2013. március 5-i COM(2013)111 final - a Hivatalos Lapban nem tették közzé] végrehajtásának előrehaladásáról.

A jelentés felülvizsgálja a tagállamok által az Európai PRTR-en keresztül benyújtott kibocsátási jelentéseket, és - még általánosabban - értékeli a nyilvántartás vezetésének első három évéből nyert tapasztalatokat.

Legfontosabb következtetései a következők:

  • tudásalap: az integrált és egységes Európai PRTR a légköri, a vízi és a szárazföldi erőforrások költséghatékony és átlátható kezeléséhez szükséges ismeretek bővítésének fontos eszköze;
  • átláthatóság: a nyilvántartás létrehozása fontos lépés volt afelé, hogy átláthatóbb képet kapjunk az ipari kibocsátások típusairól és mennyiségéről, valamint a környezeti monitoringról; és
  • egy valódi sikertörténet: A tagállamok gyorsan alkalmazkodtak az új kötelezettségekhez, és ennek köszönhetően az adatokat mára a legtöbb kibocsátás tekintetében összegyűjtötték, értékelték és eljuttatták a Bizottság részére.

Mindemellett azonban szükség és lehetőség is van a nyilvántartás további javítására. Többek között: i. az adatminőség javítása és a felhasználói bizalom növelése; ii. az adatfelhasználás és az adatcsere javítása; és iii. az Európai PRTR jogalapjának további vizsgálata, és más jogszabályokkal való kapcsolatok.

A szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló ENSZ-EGB jegyzőkönyv ( EN) ( FR )

A Tanács 2006/61/EK határozata (2005. december 2.) a szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról szóló ENSZ-EGB jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről [Hivatalos Lap L 32., 2006.2.4.]

A jegyzőkönyvet az Európai Közösség és tagállamai (Málta és Szlovákia kivételével) 2003. május 21-én, Kijevben írták alá. Ez az első jogilag kötelező erejű többoldalú megállapodás az EU határain túl a szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásokról. Célja, hogy valamennyi tagállamban létrejöjjön egy összefüggő, egységes és a nyilvánosság számára hozzáférhető országos szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás.

Utolsó frissítés: 09.01.2014

Top