Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Környezeti felelősség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Környezeti felelősség

Az első olyan közösségi jogszabályként, amelynek főbb célkitűzései közé tartozik a szennyező fizet elvének alkalmazása, az irányelv közös felelősségi keretrendszert határoz meg az állatokban, a növényekben, a természetes élőhelyekben és a vízforrásokban okozott károk, valamint a talajt érő károsodások megelőzése és felszámolása érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A környezeti károk megelőzése és felszámolása érdekében az irányelv a környezeti felelősségre vonatkozó keretrendszert hoz létre a szennyező fizet elve alapján.

A környezeti károk

Az irányelv értelmében a környezeti károk meghatározása a következő:

  • a vízgazdálkodásra vonatkozó közösségi jogszabályok és a tengeri stratégiára vonatkozó keretirányelv hatálya alá tartozó vízi környezetben okozott közvetlen vagy közvetett károk;
  • a vadon élő madarak védelméről szóló irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv által közösségi szinten védett fajokban és természetes élőhelyekben okozott közvetlen vagy közvetett károk;
  • a földterület minden olyan közvetlen vagy közvetett elszennyeződése, amely az emberi egészség károsodásának jelentős kockázatával jár.

A felelősség elvének alkalmazási területe

A felelősség elvét azokra a keresőtevékenységből eredő környezeti károkra és közvetlen kárveszélyekre kell alkalmazni, amelyek esetében okozati összefüggést lehet megállapítani a kár és a szóban forgó tevékenység között.

Ezért az irányelv két kiegészítő helyzetet különböztet meg, amelyekre külön felelősségi rendszert kell alkalmazni: egyrészt az irányelvben felsorolt keresőtevékenységek esetében, másrészt az egyéb keresőtevékenységek esetében.

Az első felelősségi rendszer az irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes vagy potenciálisan veszélyes keresőtevékenységekre vonatkozik. Ezek elsősorban a következők:

Az első rendszer szerint a gazdasági szereplő akkor is felelősségre vonható, ha nem járt el vétkesen.

A második felelősségi rendszer az irányelv III. mellékletében fel nem sorolt összes egyéb tevékenységre vonatkozik, de kizárólag akkor, ha a közösségi jogszabályok által védett fajokban vagy természetes élőhelyekben okoznak kárt, vagy ha ilyen kár bekövetkezésének közvetlen veszélye áll fenn. Ebben az esetben a gazdasági szereplőt csak akkor vonják felelősségre, ha vétkesen vagy gondatlanul járt el.

Az irányelv meghatározza azokat az eseteket, amelyek nem tartoznak a környezeti felelősség hatálya alá. Ennek megfelelően a felelősségi rendszer nem alkalmazandó a fegyveres konfliktus, természeti katasztrófa, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó tevékenység, honvédelmi vagy nemzetközi biztonsági célokat szolgáló tevékenység, valamint a IV. mellékletben felsorolt egyes nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó tevékenység következtében bekövetkező környezeti károkra vagy azok közvetlen veszélyére.

Kármegelőzés és a károk felszámolása

Környezeti kár bekövetkezésének közvetlen veszélye esetén az egyes tagállamok által kijelölt illetékes hatóság:

  • kötelezheti a gazdasági szereplőt (a potenciális szennyezőt), hogy tegye meg a szükséges megelőző intézkedéseket; vagy
  • saját maga végrehajthatja a szükséges kármegelőzési intézkedéseket, és azt követően behajthatja az ilyen intézkedések vonatkozó költségeit.

Kár bekövetkezésekor az illetékes hatóság:

  • kötelezheti a gazdasági szereplőt, hogy tegye meg a megfelelő felszámolási intézkedéseket (amelyeket az irányelv II. mellékletében lefektetett szabályok és elvek alapján határoznak meg); vagy
  • saját maga végrehajthatja a szükséges felszámolási intézkedéseket, és azt követően behajthatja az ilyen intézkedések vonatkozó költségeit. Több kár bekövetkezése esetén az illetékes hatóság döntést hozhat a különböző károk felszámolásának fontossági sorrendjéről.

A környezeti károk felszámolása a kár típusától függően különböző formákban történhet:

  • talajkárosodás esetén az irányelv megköveteli, hogy az érintett talajt úgy kell megtisztítani a szennyeződéstől, hogy ne maradjon fenn az emberi egészséget fenyegető jelentős kockázat;
  • vizek vagy védett fajok és élőhelyek károsodása esetén az irányelv célja az, hogy a környezetet a kár bekövetkezése előtti állapotban állítsák helyre. Ezért a károsodott természeti erőforrásokat vagy szolgáltatásokat azonos, hasonló vagy egyenértékű természeti elemekkel kell helyreállítani vagy helyettesíteni az incidens bekövetkezésének helyszínén vagy szükség esetén egy alternatív területen.

Az irányelv II. melléklete részletesen meghatározza a környezeti károk felszámolásához figyelembe veendő technikákat.

A megelőzés és a felszámolás költségei

Abban az esetben, ha az illetékes hatóság maga is tett megelőző vagy felszámolási intézkedéseket, a kárért vagy a közvetlen kárveszélyért felelős gazdasági szereplővel megtérítteti a viselt költségeket. Ugyanezt az elvet kell alkalmazni a kár kiterjedésének és a felszámolására meghozandó intézkedések meghatározásához elvégzett környezeti vizsgálatok tekintetében. Az illetékes hatóságnak a megelőző vagy a felszámolási intézkedések befejezésétől vagy a felelős gazdasági szereplő, illetve harmadik fél azonosításától számított öt éven belül, attól függően, hogy melyik következik be később, meg kell kezdenie a behajtási eljárásokat.

Ha több gazdasági szereplő közösen felelős egy kárért, a felszámolással kapcsolatos költségeket együttesen vagy arányosan kell viselniük.

Az irányelv nem kötelezi a gazdasági szereplőket, hogy esetleges fizetésképtelenségük fedezésére pénzügyi biztosítékkal, például biztosítással lássák el magukat. A tagállamok azonban kötelesek az ilyen mechanizmusok igénybevételére ösztönözni a gazdasági szereplőket.

Intézkedés iránti kérelem

Azok a természetes vagy jogi személyek, akiket/amelyeket a környezeti károk hátrányosan érinthetnek, valamint a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek bizonyos feltételek mellett e károk kapcsán eljárásra kérhetik fel az illetékes hatóságokat. Azok a személyek vagy szervezetek, akik/amelyek intézkedés iránti kérelmet nyújtottak be, felülvizsgálati eljárást indíthatnak a bíróságon vagy egy ad hoc testületnél az illetékes hatóság határozatai, eljárásai vagy mulasztásai törvényességének megállapítására.

A tagállamok közötti együttműködés

Amennyiben a környezeti kár vagy a kárveszély több tagállamot is érinthet, azok együttműködnek a megelőző vagy a felszámolási tevékenység megvalósításában.

Jelentések

A Bizottság legkésőbb 2014. április 30-ig jelentést köteles benyújtani be a Parlamenthez és a Tanácshoz az irányelv alkalmazásáról, amely adott esetben tartalmazza a megfelelő módosítási javaslatokat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2004/35/EK irányelv

2004.4.30.

2007.4.30.

HL L 143., 2004.4.30.

Módosító jogszabály(ok))

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/21/EK irányelv

2006.5.1.

2008.5.1.

HL L 102., 2006.4.11

2009/31/EK irányelv

2009.6.25.

2011.6.25.

HL L 140., 2009.6.5

2013/30/EU irányelv

2013.7.18.

2015.7.19.

HL L 178., 2013.6.28.

A 2004/35/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának () a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdése alapján [COM(2010) 581 végleges 2010. október 12. -].

Utolsó frissítés: 07.04.2014

Top