Help Print this page 
Title and reference
Géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átvitele - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átvitele - EUR-Lex

Az Európai Unió végrehajtja a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyv rendelkezéseit. A jegyzőkönyv célja, hogy megfelelő szintű védelmet nyújtson azon géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) biztonságos szállítása, kezelése és felhasználása során, melyeknek káros hatásaik lehetnek az emberi egészségre, különös tekintettel a határokon átnyúló mozgásokra (valamely géntechnológiával módosított szervezet mozgása két tagállam között, kivéve az Európai Közösségen belül a cartagenai jegyzőkönyv részes felei között történő határokon átnyúló forgalmat).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete (2003. július 15.) a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) országhatárokon történő átvitelére vonatkozó közös értesítési és információs rendszer létrehozása. A végső cél annak biztosítása, hogy azok a mozgások, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a biológiai sokféleség fenntartható használatát és az emberi egészséget, tiszteletben tartsák a környezet és az emberi egészség védelmét.

GMO kivitele harmadik országokba

Ez a rendelet különbséget tesz a környezetbe történő szándékos kibocsátásra, illetve az élelmiszerként vagy takarmányként történő felhasználásra vagy feldolgozásra szánt GMO-k között.

A környezetbe történő szándékos kibocsátásra szánt GMO exportőre még a GMO országhatáron történő átvitele előtt köteles arról írásban értesíteni az importáló ország illetékes hatóságát. Az értesítésnek legalább a rendelet I. mellékletében meghatározott információt tartalmaznia kell. Ennek célja, hogy az importáló országnak módjában álljon kizárólag azokat a termékeket elfogadni, amelyeket a helyzet ismeretében előzetesen jóváhagyott.

Amennyiben az importőr az értesítés kézhezvételét követően 270 napig nem ad választ, az exportőr a kézhezvételtől számított 60 napos válaszadási határidőt tartalmazó írásos emlékeztetőt küld az importőr nemzeti hatóságának. Az értesítés és a kézhezvételi igazolás másolatát megküldi saját tagállama illetékes hatóságának és a Bizottságnak. Az országhatárokon történő átvitelre nem kerülhet sor az importőr előzetes írásos beleegyezése nélkül.

Az exportőr legalább öt évig megőrzi az értesítést és az importőr által a kézhezvételről küldött igazolást és a döntést. Ezenfelül az ezt kérő országokat értesítenie kell a GMO továbbításáról.

A Bizottság vagy a döntést hozó tagállam tájékoztatja a (cartagenai jegyzőkönyv által létrehozott) Biológiai Biztonsággal Foglalkozó Információs Központot (BCH) minden döntésről, amely az olyan GMO felhasználásáról szól – beleérve a forgalomba hozatalt is –, amely élelmiszerként vagy takarmányként történő felhasználás vagy feldolgozás céljából országhatárokon történő átvitelre kerülhet. Ennek a tájékoztatásnak legalább a II. mellékletben meghatározott információt tartalmaznia kell. Az élelmiszerként vagy takarmányként történő felhasználásra vagy feldolgozásra szánt GMO nem vihető át az országhatáron, kivéve, ha azt a Közösség engedélyezi, vagy az importőr kifejezetten hozzájárult a behozatalhoz (a 178/2002/EK rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül).

Az exportőrök gondoskodnak az általuk exportált GMO egyértelmű azonosításáról, megjelölve különösen azt, hogy az adott termék GMO-kból áll vagy azt tartalmaz, és feltüntetve a GMO-hoz rendelt kódot. Az élelmiszerként vagy takarmányként történő felhasználásra vagy feldolgozásra szánt GMO exportőrének nyilatkozatban kell tanúsítania, hogy ezt a GMO-t nem a környezetbe történő szándékos kibocsátásra szánja. A zárt rendszerben történő felhasználásra szánt GMO-k esetében azokhoz mellékelni kell a biztonságos tárolásukra, szállításukra és felhasználásukra vonatkozó követelményeket.

GMO-k nem szándékos, országhatárokon történő átvitele

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket a GMO-k nem szándékos, országhatárokon történő átvitelének megakadályozására. Amint valamely tagállam tudomására jut, hogy a GMO-k kibocsátásával járó olyan esemény történt, amely olyan nem szándékos, országhatárokon történő átvitelt eredményezhet, amely hátrányosan befolyásolhatja a környezetet vagy az emberi egészséget, az adott tagállam köteles:

  • tájékoztatni a polgárokat;
  • értesíteni a Bizottságot, a többi tagállamot, a BCH-t és az illetékes nemzetközi szervezeteket;
  • konzultálni az érintett államokkal, lehetővé téve számukra, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket.

Közös rendelkezések

A GMO-k harmadik országokba irányuló kivitelére vonatkozó információcsere-rendszer létrehozásának szellemében a rendelet ismerteti azokat az információkat, amelyeket a tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal és a BCH-val, valamint azokat, amelyekről a Bizottság köteles tájékoztatni a BCH-t.

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatási központokat jelölnek ki (olyan testületet, amely a nevükben felel a jegyzőkönyv titkárságával történő kapcsolattartásért). A tagállamok ezenfelül kijelölik nemzeti illetékes hatóságaikat is. Az egyes tagállamok és a Bizottság legkésőbb a jegyzőkönyv őket illető hatálybalépéséig tájékoztatja a jegyzőkönyv titkárságát az általuk kijelölt tájékoztatási központok és illetékes hatóságok nevéről és címéről.

A tagállamok legkésőbb 2004. november 5 -ig megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat.

A tagállamok legalább háromévente jelentést küldenek a Bizottságnak e rendelet végrehajtásáról. A Bizottság saját jelentést állít össze, és azt a cartagenai jegyzőkönyv szerződő feleinek ülése elé terjeszti.

Háttér: cartagenai jegyzőkönyv

A Közösség tagállamai 2000-ben aláírták a cartagenai jegyzőkönyvet. 2002 júniusában a Bizottság közzétette a biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő elfogadásáról szóló 2002/628/EK határozatot. A jegyzőkönyv célja annak biztosítása, hogy a modern biotechnológiából származó élő, módosított szervezetek szállítása, kezelése és felhasználása ne gyakoroljon káros hatást a biológiai sokféleségre és az emberi egészségre, különös tekintettel a határokon átnyúló mozgásokra. A közösségi jogszabályok értelmében a modern biotechnológiából származó élő, módosított szervezet szóösszetétel a GMO kifejezés szinonimájaként értelmezhető. A cartagenai jegyzőkönyv 2003 szeptemberében lépett hatályba.

2011 májusában az Európai Unió aláírta a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvhöz csatolt, a felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai-Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvet. A 2013/86/EU határozat alapján az EU jóváhagyta a Jegyzőkönyvet. A Jegyzőkönyv célja, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség megőrzéséhez és fenntartható hasznosításához. Ennek érdekében rögzíti, hogy milyen intézkedéseket kell tenni élő, módosított szervezetek határokon átnyúló mozgásából eredő károk esetén.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2003.11.25.

HL L 287., 2003.11.5.

12.11.2013

Top