Help Print this page 
Title and reference
Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás

A magfúzióval kapcsolatos tudományos kutatás és technológiafejlesztés előmozdítása érdekében létrejött a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/198/Euratom határozata (2007. március 27.) a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról [Hivatalos Lap L 90., 2007.3.30.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat 2007. április 19-től harmincöt évre létrehozza a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást.

A közös vállalkozás tagjai az Euratom, amelyet a Bizottság képvisel, az Európai Unió tagállamai, valamint azok a harmadik országok, amelyek a szabályozott magfúzió területén együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal. A közös vállalkozás létrehozásakor ez a harmadik ország Svájc.

A közös vállalkozás hozzájárulást biztosít az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezetének, valamint a tágabb megközelítés keretében folytatott azon tevékenységekhez, amelyeket Japánnal a fúziós energia gyors valóra váltása érdekében folytatnak; programot készít elő és hangol össze egy demonstrációs fúziós reaktor és a kapcsolódó létesítmények, ezen belül különösen a nemzetközi fúziósanyag-besugárzó berendezés megépítésének előkészítése érdekében.

Tevékenységei részeként a közös vállalkozás többek között felügyeli az ITER-projekt megvalósítására kijelölt helyszín előkészítését, anyagi, pénzügyi és emberi erőforrásokat bocsát az ITER-szervezet rendelkezésére, koordinálja a magfúzió területén végzett tudományos és technológiai kutatási és fejlesztési tevékenységeket, kapcsolatot tart az ITER-szervezettel stb.

A közös vállalkozás részére szükségesnek ítélt teljes forrásigény 9653 millió EUR, amelyhez az Euratom 7649 millió EUR-val járul hozzá (ennek legfeljebb 15%-a fordítható igazgatási kiadásokra).

A közös vállalkozás jogi személyiséggel rendelkezik. A közös vállalkozás szervei:

  • a közös vállalkozás tagjainak két-két képviselőjéből álló igazgatótanács, amelyet egy végrehajtó bizottság segít;
  • az igazgató, aki a közös vállalkozást képviseli és annak napi szintű vezetéséért felelős, beleértve a szerződések aláírását is.

A közös vállalkozás szerződéses felelősségére nézve a szóban forgó szerződés és a szerződésre alkalmazandó jog az irányadó. Amennyiben a szerződés választottbírósági kikötéseket tartalmaz, az Európai Bíróság rendelkezik ítélkezési hatáskörrel.

Emellett a közös vállalkozást – a tagállamok jogrendjében közös általános jogelvekkel összhangban – szerződésen kívüli felelősség terheli a közös vállalkozás alkalmazottai által feladataik ellátása során okozott kár megtérítéséért. Az e károkra vonatkozó kártérítéssel kapcsolatos jogvitákban az Európai Bíróság rendelkezik hatáskörrel. Ezenfelül a Bíróság rendelkezik hatáskörrel a közös vállalkozással szemben indított keresetek tekintetében is.

Háttér: ITER

A fúziós energia a megújuló energiák és a hasadási energia mellett a fosszilis tüzelőanyagok három alternatívájának egyike. Az említett három, nem fosszilis energiaforrás közül ez a legelterjedtebb a világegyetemben – a Nap és a többi csillag által sugárzott energia forrása is –, ugyanakkor a földön a legkevésbé fejlett.

Az 1978-ban indult JET (Joint European Torus) projekt több éven át támogatta a fúziós energia terén végzett fejlett kutatásokat. 1988-tól kezdve az ITER-projekt fejlesztésével új időszak kezdődött a magfúzió területén, amelynek lezárásaként 2001-ben elkészültek egy olyan kísérleti létesítmény részletes tervei, amelynek célja, hogy bizonyítsa a magfúzió energiaforrásként történő alkalmazásának megvalósíthatóságát, amelyből az EU jelentős előnyre tehet szert, különösen az energiaellátás hosszú távú biztonságának és diverzitásának biztosítása terén.

Az ITER helyszíne a franciaországi Cadarache-ban található, az ITER Közös Vállalkozás székhelye pedig a spanyolországi Barcelona.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2007/198/Euratom tanácsi határozat

2007.4.19.

HL L 90., 2007.3.30.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: a Tanács határozata (2006. május 19.) az ITER projekt közös megvalósítása érdekében az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete létrehozásáról szóló megállapodás, az ITER projekt közös megvalósítása érdekében az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete létrehozásáról szóló megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló megegyezés, valamint az ITER projekt közös megvalósítása érdekében az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezetét megillető kiváltságokról és mentességekről szóló megállapodás Bizottság általi megkötéséről [COM(2006) 240 végleges – Hivatalos Lap C 184., 2006.8.8.]. A határozatra irányuló javaslatot a Tanács 2006. szeptember 25-én fogadta el. A határozat felhatalmazza a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen az egyrészről az Európai Atomenergia Közösség (Euratom), másrészről Kína, Dél-Korea, az Egyesült Államok, India, Japán, illetve Oroszország között az ITER projekt közös megvalósítása érdekében az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet létrehozásáról kötendő megállapodásról. Jóváhagyja továbbá a megállapodás ideiglenes alkalmazására vonatkozó rendelkezés elfogadását is.

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács határozata a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében történő módosításáról [COM(2010) 403 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A Tanács 2010. július 12-i következtetéseire válaszul, amelyek értelmében az ITER-projekthez rövid távon, folyó árakon, 2012–2013 tekintetében 1,4 milliárd EUR (2012 tekintetében 800 millió EUR, 2013 tekintetében pedig 600 millió EUR) pótlólagos kötelezettségvállalási előirányzatokra van szükség, e bizottsági javaslat célja az, hogy 400 millió EUR-t biztosítson a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata révén úgy, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat érintő átfogó felső korlát a 2007–2013 közötti időszak vonatkozásában ne módosuljon. Ezzel egyidejűleg további 460 millió EUR finanszírozása valósul meg a hetedik kutatási keretprogram alfejezetből történő átcsoportosítás révén. A fennmaradó 540 millió EUR finanszírozására irányuló kötelezettségvállalás biztosítására később kerül sor, a 2010. novemberi költségvetési egyeztető üléssel kezdődően, valamint szükség esetén a következő éves költségvetési eljárások során a többéves pénzügyi keretben előirányzott valamennyi költségvetési eszköz felhasználásával.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2010. május 4.) – ITER: helyzetjelentés és a továbbhaladás lehetséges irányai [COM(2010) 226 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a közlemény megállapítja, hogy meg kell határozni az ITER-projekt irányítási és pénzügyi feltételeit.

2001-ben a projekt költségét 5,9 milliárd EUR-ra becsülték, amelyhez az Uniónak 45%-os hozzájárulást kell nyújtania. Az Uniót terhelő összeg az F4E (a „Fúziósenergia-fejlesztési” európai belső ügynökség) 2010. márciusában ülésező igazgatótanácsa szerint jelenleg 7,2 milliárd EUR. Ez a többletköltség finanszírozási hiányokkal magyarázható. Fontos tehát az ITER-projekt irányításának javítása a költségek ellenőrizhetetlen növekedésének elkerülése, valamint egy fenntartható pénzügyi keret meghatározása érdekében.

Ami a finanszírozást illeti, a Bizottság két lehetőséget irányoz elő:

  • a tagállamok nyújtotta kiegészítő finanszírozás végrehajtása;
  • a pénzügyi tervekben szereplő felső határok megfelelő szintre igazítása.

Az Európai Bizottság felkéri a Tanácsot és a Parlamentet, hogy az aktuális körülményeknek megfelelő határozatot hozzanak.

Communication from the Commission of 28 April 2003 – State of progress of the negotiations concerning the ITER international nuclear fusion energy research project [COM(2003) 215 final – Official Journal C 76 of 25.3.2004] (A Bizottság közleménye (2003. április 28.) – Az ITER nemzetközi fúziósenergia-kutatási projekttel kapcsolatos tárgyalások során tett előrelépés [COM(2003) 215 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Utolsó frissítés: 26.07.2010

Top