Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós országok és a közvállalkozások közötti, illetve egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az uniós országok és a közvállalkozások közötti, illetve egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi átláthatóság

A hatóságok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatoknak, illetve bizonyos vállalkozások pénzügyi és szervezeti struktúrájának átláthatósága kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Bizottság pártatlanul és hatékonyan alkalmazhassa az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2006/111/EK irányelve (2006. november 16.) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, illetve egyes vállalkozások pénzügyi átláthatóságáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A közvállalkozások * fontos szerepet játszanak az Európai Unió (EU) tagállamainak nemzetgazdaságában, és – akárcsak a különleges * vagy kizárólagos * jogokat élvező vállalkozásokra – az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 106. cikkének (1) bekezdése (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSZ) 86. cikkének (1) bekezdése) értelmében ugyanúgy érvényesek rájuk a versenyszabályok, mint a magánvállalkozásokra. Az EUMSZ 345. cikke (korábban az EKSZ 295. cikke) kimondja, hogy a Szerződés semmilyen módon nem sértheti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendre vonatkozó szabályokat. A versenyszabályok alkalmazása során ezért nem szabad indokolatlan módon megkülönböztetni a köz- és a magánvállalkozásokat. Az EUMSZ 106. cikkének (2) bekezdése mindamellett kivételt engedélyez az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott köz- vagy magánvállalkozások esetében.

A Szerződés állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseinek pártatlan és hatékony alkalmazásához átláthatóságra van szükség a hatóságok és a közvállalkozások közötti gyakran igen összetett pénzügyi kapcsolatok terén.

Ezenfelül az elszámolások különválasztásának kötelezettsége értelmében biztosítani kell a különleges vagy kizárólagos jogokkal felruházott, illetve általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásáért bármilyen jellegű ellentételezésben részesülő, de amellett más tevékenységet is végző köz- vagy magánvállalkozások pénzügyi és szervezeti struktúráinak átláthatóságát. Különösen biztosítani kell azt, hogy az ellentételezés ne haladja meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásának költségeit, és hogy ne kerüljön sor kereszttámogatásra egyazon vállalkozás különböző gazdasági tevékenységei között.

A Bizottságnak ezért részletes információkra van szüksége annak biztosításához, hogy a tagállamok ne nyújthassanak a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatást sem a köz-, sem a magánvállalkozásoknak.

A hatóságok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok

Az EU-tagállamoknak biztosítaniuk kell a közigazgatási szerveik és közvállalkozásaik közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságát: ennek érdekében a hatóságok által közvetlenül vagy (közvállalkozásokon, pénzügyi intézményeken keresztül) közvetetten a közvállalkozásoknak juttatott pénzeszközöket nyilvánosságra kell hozni, és egyértelműen közölni kell azok tényleges felhasználását.

A pénzügyi kapcsolatok átláthatóságát különösen a következők tekintetében kell alkalmazni:

 • a működési veszteségek pótlása;
 • a felhasznált állami pénzeszközök elvárható megtérüléséről való lemondás;
 • tőkejuttatás;
 • vissza nem térítendő támogatások vagy kedvezményes feltételek mellett nyújtott kölcsönök;
 • nyereségről vagy esedékes tartozások behajtásáról való lemondás révén nyújtott pénzügyi előnyök;
 • a hatóságok által kiszabott pénzügyi terhek megtérítése.

Az EU-tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatóságok és közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó információk öt éven keresztül a Bizottság rendelkezésére álljanak, és azokat kérelemre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Az elszámolások különválasztásának kötelezettsége bizonyos vállalkozások esetében

A valamely tagállam által különleges vagy kizárólagos jogokkal felruházott, illetve általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásával megbízott és ezzel összefüggésben bárminemű közszolgáltatási ellentételezésben részesülő, de amellett más tevékenységet is végző köz- vagy magánvállalkozásoknak elkülönített elszámolást kell vezetniük tevékenységeikről. Az elkülönített elszámolásoknak be kell mutatniuk a vállalkozás különféle tevékenységeit, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségeket és bevételeket, valamint a költségek és bevételek kijelölésének és megosztásának módszereit.

Az EU-tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett vállalkozások pénzügyi és szervezeti struktúrájára vonatkozó információk öt éven keresztül a Bizottság rendelkezésére álljanak, és azokat kérelemre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk.

Feldolgozóipar

Különös rendelkezések vonatkoznak azokra a feldolgozóiparban működő közvállalkozásokra, amelyek éves forgalma meghaladja a 250 millió eurót, mivel a részükre összeegyeztethetetlen módon nyújtott támogatások valószínűleg jelentős versenytorzító hatással járnak.

A tagállamoknak évente és az összes érintett vállalkozás tekintetében be kell nyújtaniuk azok éves üzleti jelentését és éves beszámolóját, a közgyűlések jegyzőkönyveit, valamint minden más vonatkozó információt. A tagállamoknak ezenfelül minden év március 31-ig meg kell küldeniük a Bizottság számára az érintett társaságok listáját.

A mentesség feltételei

Az irányelv nem alkalmazandó a következőkre:

 • olyan köz- és magánvállalkozások, amelyek által nyújtott szolgáltatások valószínűsíthetően nem befolyásolják érzékelhető mértékben az EU-tagállamok közötti kereskedelmet;
 • a központi bankok;
 • az állami hitelintézetek, a hatóságok által ezekben általános kereskedelmi feltételek mellett elhelyezett állami betétek vonatkozásában;
 • azok a közvállalkozások, amelyeknek összes éves nettó forgalma 40 millió eurónál kevesebb volt azt az évet megelőző két pénzügyi évben, amelyben az állami forrást rendelkezésükre bocsátották (az állami hitelintézetek esetében az irányadó határérték a 800 millió euró mérlegfőösszeg);
 • azok a köz- és magánvállalkozások, amelyeknek összes éves nettó forgalma 40 millió eurónál kevesebb volt azt az évet megelőző két pénzügyi évben, amelyben valamely tagállamtól különleges vagy kizárólagos jogot kaptak, vagy amelyben általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kaptak megbízást (az állami hitelintézetek esetében az irányadó határérték a 800 millió euró mérlegfőösszeg);
 • azok a vállalkozások, amelyek általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kaptak megbízást, amennyiben a számukra folyósított ellentételezés bármely formáját nyílt, átlátható és esélyegyenlőségen alapuló eljárás nyomán rögzítették egy megfelelő időszakra.

Háttér

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról szóló 80/723/EGK irányelvet.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Közvállalkozás: minden olyan vállalkozás, amelyre a hatóságok közvetlen vagy közvetett módon meghatározó befolyást gyakorolhatnak annak tulajdonosaként, a vállalkozásban fennálló pénzügyi részesedésükön keresztül vagy a vállalkozásra vonatkozó szabályok által.
 • Különleges jog: olyan jog, amelyet egy tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási eszközök segítségével biztosít korlátozott számú vállalkozás számára, és amely egy adott földrajzi területen kettőben vagy nagyobb számban határozza meg az olyan vállalkozások számát, amelyek jogosultak az objektív, arányos és esélyegyenlőséget biztosító feltételektől eltérő feltételek mellett nyújtani egy szolgáltatást vagy végezni egy tevékenységet; vagy az ilyen feltételektől eltérő feltételek mellett jelöl ki és jogosít fel több egymással versengő vállalkozást egy szolgáltatás nyújtására vagy egy tevékenység végzésére; vagy az ilyen feltételektől eltérő feltételek mellett biztosít törvényi vagy rendeleti úton valamely vállalkozásnak vagy vállalkozásoknak olyan előnyöket, amelyek lényegesen befolyásolják bármely más vállalkozás képességét arra, hogy ugyanazt a szolgáltatást vagy ugyanazt a tevékenységet alapvetően azonos feltételek mellett nyújtsa vagy végezze ugyanazon a földrajzi területen.
 • Kizárólagos jog: olyan jog, amelyet egy EU-tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási eszközök segítségével biztosít egy vállalkozás számára abból a célból, hogy egy adott földrajzi területen kizárólag ez a vállalkozás nyújtson egy szolgáltatást vagy végezzen egy tevékenységet.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/111/EK irányelv

2006.12.20.

HL L 318., 2006.11.17.

Utolsó frissítés: 15.11.2011

Top