Help Print this page 
Title and reference
Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Szerzői és szomszédos jogok az információs társadalomban

Az irányelv célja a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó szabályozás hozzáigazítása a műszaki fejlődéshez, és különösen az információs társadalomhoz.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Eltérő rendelkezés hiányában és a már hatályos rendelkezések sérelme nélkül az irányelv a következőkre alkalmazandó:

 • a számítógépi programok jogi védelmére;
 • a bérleti és haszonkölcsönzési jogra, illetve a szellemi tulajdon területén a szerzői joghoz kapcsolódó egyes jogokra;
 • a műholdas műsorsugárzásra és a vezeték útján történő továbbközvetítésre alkalmazandó szerzői és szomszédos jogokra;
 • a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejére;
 • az adatbázisok jogi védelmére.

Az irányelv három fő területtel foglalkozik: a többszörözési joggal, a nyilvánossághoz közvetítés jogával és a terjesztési joggal.

A többszörözési jog

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a közvetett vagy közvetlen, ideiglenes vagy tartós, bármely eszközzel vagy formában, egészben vagy részben történő többszörözés engedélyezésének, illetve megtiltásának kizárólagos jogát:

 • a szerzők számára műveik eredeti, illetve többszörözött példányai tekintetében;
 • az előadóművészek számára előadásaik rögzítése tekintetében;
 • a hangfelvétel-előállítók számára hangfelvételeik tekintetében;
 • a filmek első rögzítésének előállítói számára filmjeik eredeti és többszörözött példányai tekintetében;
 • a műsorsugárzó szervezetek számára műsoraik rögzítése tekintetében függetlenül attól, hogy a műsor közvetítése vezeték útján vagy vezeték nélkül történik, ideértve a kábelen keresztül vagy műhold útján történő közvetítést is.

A nyilvánossághoz közvetítés joga

A tagállamoknak a szerzők számára kizárólagos jogot kell biztosítaniuk műveik nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére, illetve megtiltására, beleértve az oly módon történő hozzáférhetővé tételt is, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

Ugyanez vonatkozik a védelem alatt álló teljesítmények nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételének jogára is, amikor a hozzáférhetővé tétel oly módon történik, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg:

 • az előadóművészek számára előadásaik rögzítése tekintetében;
 • a hangfelvétel-előállítók számára hangfelvételeik tekintetében;
 • a filmek első rögzítésének előállítói számára filmjeik eredeti és többszörözött példányai tekintetében;
 • a műsorsugárzók számára műsoraik rögzítése tekintetében, függetlenül a közvetítés módjától.

A terjesztési jog

Az irányelv a szerzők érdekében harmonizálja a műveik eredeti vagy többszörözött példányai nyilvános terjesztésének kizárólagos jogát. E terjesztési jog a mű Európai Unióban történő első eladásakor vagy tulajdonjogának más módon való első átruházásakor kimerül, ha az eladást vagy az átruházást a jogosult vagy az ő hozzájárulásával más végezte.

A többszörözési jog alóli kötelező kivétel

A többszörözési jog alól kötelező kivételt képeznek azok az időleges többszörözési cselekmények, amelyek valamely műszaki eljárás elválaszthatatlan részét képezik, és amelyek célja, hogy lehetővé tegyék egy mű vagy más védelem alatt álló teljesítmény jogszerű felhasználását vagy hálózaton harmadik személyek között közvetítő szolgáltató által végzett átvitelét, és önálló gazdasági jelentőséggel nem bírnak.

Az irányelv ezenkívül a többszörözés és a nyilvánossághoz közvetítés joga alóli más, nem kötelező kivételeket is meghatároz. Ezekben az esetekben a kivételeket az érintett tagállamok nemzeti szinten állapítják meg.

A többszörözési és nyilvánossághoz közvetítési jog

A többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jog alóli kivételek és korlátozások fakultatívak, és főként a nyilvános tartományt érintik. Három kivétel – a reprográfia, a magáncélú használat és a szociális intézmények általi közvetítések – esetében a jogosultak méltányos díjazásban részesülnek.

A terjesztési jogok alóli kivételeket és korlátozásokat a többszörözésre vagy a nyilvánossághoz közvetítésre vonatkozó kivétel függvényében állapítják meg.

Jogi védelem

A tagállamoknak megfelelő jogi védelmet kell biztosítaniuk egy műre vagy bármely más védelem alatt álló teljesítményre vonatkozó hatásos műszaki intézkedések megkerülése ellen. E jogi védelem az olyan „előkészítő intézkedésekre” is vonatkozik, mint a korlátozott használatú teljesítmények előállítása, behozatala, terjesztése, eladása vagy szolgáltatása. Egyes kivételek vagy korlátozások esetében és a jogosultak által tett önkéntes intézkedések hiányában ugyanakkor a tagállamoknak kell biztosítaniuk a kivétel vagy korlátozás alkalmazását a jogosultak számára. A magáncélú felhasználás esetében a tagállamok szintén hozhatnak ilyen intézkedéseket, feltéve, hogy a jogosultak a magáncélú többszörözést még nem tették lehetővé.

A jogkezelési adatok védelme

A tagállamok jogi védelemről gondoskodnak az alábbi cselekményeket tudatosan jogosulatlanul végző személyekkel szemben:

 • elektronikus jogkezelési adat eltávolítása vagy megváltoztatása;
 • olyan művek, illetve védelem alatt álló teljesítmények terjesztése, sugárzása, nyilvánossághoz közvetítése vagy a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, amelyekről az elektronikus jogkezelési adatot engedély nélkül eltávolították, illetve megváltoztatták.

Szankciók és jogorvoslatok

A tagállamoknak az irányelv rendelkezéseinek megsértése esetére szankciókról és jogorvoslatokról kell rendelkezniük.

Háttér

Az irányelv célja az 1996 decemberében a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) égisze alatt elfogadott, a szerzői és szomszédos jogokról szóló két szerződésből fakadó főbb nemzetközi kötelezettségek európai szintű átültetése.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2001/29/EK irányelv

2001.6.22.

2002.12.22.

HL L 167., 2001.6.22.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Irányelvek

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 95., 2010.4.15.]

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről [Hivatalos Lap L 157., 2004.4.30.]

Az irányelv célja a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása. A 2001/29/EK irányelv a szellemi tulajdonjogok területén a szankciók és megelőző intézkedések nagyfokú harmonizálásáról rendelkezik.

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról [Hivatalos Lap L 345., 2003.12.31.] A 2003/98/EK irányelv meghatározza a közszféra dokumentumainak további felhasználására vonatkozó feltételek keretét. Az irányelv célja ily módon a belső piacon a kereskedelmi kiadókra vonatkozó méltányos feltételek biztosítása. Mindamellett az ilyen további felhasználást engedélyező közigazgatási szervek maradnak a szerzői és szomszédos jogok jogosultjai. E szerveket ugyanakkor arra ösztönzik, hogy e jogokat a dokumentumok további felhasználását könnyítő módon gyakorolják.

Határozat

Az Európai Parlament és a Tanács 1639/2006/EK határozata (2006. október 24.) a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról [Hivatalos Lap L 310., 2006.11.9.]

E keretprogram különösen az információs technológiák alkalmazására ösztönöz, ami azután vált lehetővé, hogy a 2001/29/EK irányelv választ adott a digitális tartalmak szellemi tulajdonjogának kérdésére.

Ajánlások

A Bizottság ajánlása (2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről [Hivatalos Lap L 236., 2006.8.31.]

A Bizottság ajánlása értelmében a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk a kulturális anyagok digitalizálását és online hozzáférhetőségét, valamint digitális megőrzését. Európa kulturális anyagai digitalizálásának, hozzáférhetővé tételének és megőrzésének ugyanakkor a 2001/29/EK irányelv maradéktalan tiszteletben tartása mellett kell történnie.

A Bizottság ajánlása (2005. május 18.) a jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről [Hivatalos Lap L 276., 2005.10.21.]

Az ajánlás intézkedéseket javasol annak érdekében, hogy európai szinten javítsák az online felhasználáshoz tartozó szerzői jogok engedélyezését. Ezekre a javításokra azért van szükség, mert az új internetes szolgáltatásokra (a sugárzással egy időben számítógépes hálózattal történő nyilvánossághoz közvetítés, kérésre történő zeneletöltés stb.) olyan engedélyeket kell kiadni, amelyek a szolgáltatóknak az Unió egészében kifejtett tevékenységét lefedik.

See also

 • Szerzői és szomszédos jogok (DE) (EN) (FR) – Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság

Utolsó frissítés: 04.07.2011

Top