Help Print this page 
Title and reference
Közösségi formatervezési minta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Közösségi formatervezési minta

Ez a rendelet létrehozza a belső piacon belül azonos oltalomban részesülő közösségi formatervezésiminta-oltalom megszerzésének egységes rendszerét. Ennek célja a Közösségen belüli versenyt akadályozó és torzító tényezők felszámolása. Emellett az Európai Unió egész területén egységes és megbízható védelmet biztosítva ösztönözni kívánja a kreativitást és az innovációt.

JOGI AKTUS

A Tanács 6/2002/EK rendelete (2001. december 12.) a közösségi formatervezési mintáról (Hivatalos Lap L 3., 2002.1.5.) [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet egyszerű és megfizethető eljárást hoz létre a formatervezésiminta-oltalomnak az Európai Unió alicante-i székhelyű Belső Piaci Harmonizációs Hivatalánál (BPHH) (DE) (EN) (FR) történő bejegyzésére.

A cél a Közösségen belüli versenyt akadályozó tényezők felszámolása, valamint az ipart a nemzeti jogszabályok közötti eltérések miatt érintő jogbizonytalanság megszüntetése. A közösségi ipari formatervezési minta létrehozásának további célja, hogy az Európai Unió egész területén egységes és megbízható védelmet biztosítva ösztönözze a kreativitást és az innovációt.

Az európai rendszer a nemzeti oltalmi rendszerekkel párhuzamosan létezik. Minden olyan kérdés, amelyről e rendelet nem rendelkezik, az érintett tagállam nemzeti jogának hatálya alá tartozik.

Hatály

A formatervezési minta akkor részesülhet oltalomban, ha új és egyéni jellegű (azaz különböznie kell a már meglévő termékektől). A rendszer nem vonatkozik az összetett termék olyan alkotóelemére, amelynek jelenléte meghatározza az adott formatervezési mintát (például a gépjárművek látható alkatrészei). Ezzel szemben más termékek alkotóelemei, amelyek a termékbe történt beillesztést követően is láthatók maradnak annak rendeltetésszerű használata során, részesülnek az e rendelet által biztosított védelemben.

A közösségi formatervezésiminta-oltalom tartalma

A formatervezésiminta-oltalom joga a szerzőt vagy jogutódját illeti. A rendelet kétféle formatervezésiminta-oltalomról rendelkezik, amelyek valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandók, úgymint:

  • alakszerűségi követelmények nélkül „lajstromozás nélküli közösségi formatervezésiminta-oltalomként”;
  • „lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalomként”, ha azt a BPHH-nál bejegyezték.

A két mintaoltalom közötti különbségek

A lajstromozás nélküli közösségi formatervezésiminta-oltalom rövid távú oltalmat biztosít: a mintaoltalom attól a naptól számított hároméves időtartamra szól, amelyen az Európai Unióban először jutott nyilvánosságra (a terméket marketingintézkedések vagy előzetes közzététel útján értékesítésre kínálták). Ez az oltalmi forma hasznos lehet azon ágazatok számára, amelyek nagy mennyiségű formatervezési mintát állítanak elő gyakran rövid piaci életű termékekre nézve. A rendelet rendelkezései így a hosszabb eljárásban való részvétel követelménye nélkül bizonyos szintű védelmet nyújtanak e termékeknek.

Ami a lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalmat illeti, ennek érvényessége legalább öt és legfeljebb huszonöt évre szól.

Ezenkívül a lajstromozott és lajstromozás nélküli formatervezésiminta-oltalom esetében az oltalom szintje is eltérő. A lajstromozott formatervezési minta a rendszerszerű másolással és a független, hasonló formatervezési minták előállításával szemben is oltalmat élvez, míg a lajstromozás nélküli formatervezési minták oltalma csak a rendszerszerű másolásra vonatkozik.

A lajstromozott formatervezésiminta-oltalom tehát hivatalosabb és fokozottabb jogbiztonságot nyújt.

Mindemellett a lajstromozás nélküli formatervezési minták esetében a BPHH nem rendelkezik hatáskörrel.

A biztosított jogok korlátai

A közösségi formatervezésiminta-oltalomból eredő jogok nem terjednek ki többek között a magánhasználat céljából végzett, illetve a gazdasági tevékenység körén kívül eső cselekményekre, valamint az idézésre és az iskolai oktatás céljából végzett cselekményekre.

Nem tartozik a rendelet hatálya alá a külföldön lajstromozott és időlegesen az Unió területén tartózkodó hajók és légi járművek felszerelése.

A rendelet végrehajtása

A rendelet végrehajtásáért európai szinten a Hivatal felel.

A tagállamok kijelölnek egy vagy több, első és másodfokon eljáró olyan közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróságot, amelyek fő hatásköre az alábbiakra terjed ki:

  • határozathozatal bitorlási ügyekben, illetve, ha a nemzeti jog erre lehetőséget ad, a bitorlásra irányuló kísérletek ügyében;
  • lajstromozás nélkül oltalomban részesülő közösségi formatervezési minta oltalmának megsemmisítése iránti perek;
  • a bitorlással összefüggő perekben előterjesztett, a közösségi formatervezési minta oltalmának megsemmisítésére irányuló viszontkeresetek.

A közösségi formatervezési minta lajstromozása

A közösségi formatervezési minta lajstromozására irányuló bejelentést a Hivatalnál, a tagállam központi iparjogvédelmi hivatalánál, vagy a már közös formatervezési mintával rendelkező Benelux-államokban a Benelux Mintaoltalmi Hivatalnál kell benyújtani. A bejelentéseket minden esetben továbbítják a Hivatalhoz, amely hivatalos vizsgálatot folytat, és a közösségi formatervezési mintát adott esetben a közösségi formatervezési minták lajstromába a bejelentő nevére bejegyzi. Ezt követően a Hivatal a lajstromozás tényét nyilvánosan hozzáférhető közlönyben közzéteszi. A bejelentő a bejelentés benyújtásakor az érzékeny információk védelme érdekében kérheti a közzétételnek a bejelentés benyújtásától számított 30 hónapos időtartamra történő elhalasztását.

A Hivatal 2003 óta végez lajstromozást.

Hasznosítási engedély

A közösségi formatervezési minta hasznosítási engedély tárgya lehet az Unió egésze vagy egy része tekintetében. A hasznosítási engedély kizárólagos vagy nem kizárólagos lehet. Minden esetben szükség van a jogosult hozzájárulására.

Megsemmisítés

A közösségi formatervezésiminta-oltalmat a hozzá közvetlenül benyújtott megsemmisítési kérelem alapján a Hivatal, illetve bitorlási perben indított viszontkereset * alapján egy közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróság semmisítheti meg. Megsemmisítés többek között az alábbi esetekben kérhető:

  • a formatervezési minta nem felel meg a formatervezési mintákra vonatkozó feltételeknek;
  • a közösségi formatervezésiminta-oltalmat nem adták meg annak, akit megillet;
  • a formatervezési minta valamely tagállam szerzői joga alapján oltalom alatt álló művet jogosulatlan használ.

A Hivatal vagy a közösségi formatervezésiminta-oltalmi bíróságok – saját hatáskörükön belül – megfelelő indokolással ellátott, érvényes kérelem alapján hozhatnak semmissé nyilvánító határozatot. A formatervezésiminta-oltalom bizonyos esetekben változtatással fenntartható.

A közösségi formatervezésiminta-oltalomról való lemondás

A jogosult részben vagy egészben lemondhat a közösségi formatervezésiminta-oltalomról. Erről tájékoztatnia kell a Hivatalt, és adott esetben a hasznosítási engedélyek tulajdonosait. A lemondás tényét a Hivatal közzéteszi.

Fellebbezés

A Hivatal lajstromozott közösségi formatervezésiminta-oltalomra vonatkozó határozataival szemben fellebbezésnek van helye, amellyel a fellebbviteli bírósághoz lehet fordulni. Ezek a határozatok az Európai Unió Bírósága elé terjesztett keresetek tárgyát is képezhetik. Bizonyos esetekben a Bíróság elé fellebbezés terjeszthető, amely hatáskör hiányára, a Szerződés vagy e rendelet megsértésére alapítva indítható.

Jogkövetkezmények

A rendelet részletesen ismerteti a bitorlás megállapításakor alkalmazható szankciókat. Ezek többek között a bitorlással előállított termékek gyártásának megtiltása vagy azok lefoglalása. A tagállami bíróság egyéb szankciókat is kiszabhat.

Az eljárás nyelve

A lajstromozására irányuló bejelentést az Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell benyújtani. A bejelentőnek ezenkívül meg kell jelölnie egy második nyelvet, amely egyben a Hivatal nyelveinek egyike, és amelynek használatát a bejelentő a Hivatal előtti eljárások lehetséges nyelveként elfogadja.

Háttér

A formatervezési minták oltalmával kapcsolatos nemzeti jogszabályok harmonizációjának folyamatát a 98/71/EK európai irányelv kezdeményezte. Az irányelv ugyanakkor nem irányozta elő közösségi formatervezési minta létrehozását, ugyanis egy adott formatervezésiminta-oltalmat továbbra is a tagállamokban kellett bejegyeztetni. Ez a rendelet ezért most először lehetővé teszi a közösségi formatervezésiminta-oltalom egységes európai rendszerének bevezetését.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Viszontkereset: a felperes által a vele szemben az eredeti keresetet benyújtó ellen ugyanahhoz a bírósághoz benyújtott kereset.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

6/2002/EK tanácsi rendelet

2002.3.6.

HL L 3., 2002.1.5.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány – II. melléklet: A csatlakozási okmány 20. cikkében említett jegyzék – 4. Az áruk szabad mozgása – C. Iparjogvédelem Közösségi formatervezési minták

2004.5.1.

HL L 236., 2003.9.23.

A Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány – III. melléklet: A csatlakozási okmány 19. cikkében említett jegyzék: az intézmények által elfogadott jogi aktusok kiigazítása – 1. Vállalati jog – Iparjogvédelem – III. Közösségi formatervezési minták

2007.1.1.

HL L 157., 2005.6.21.

1891/2006/EK tanácsi rendelet

2008.1.1.

HL L 386., 2006.12.29.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) – A közösségi ipari formatervezésiminta-oltalmak nemzetközi lajstromozási rendszere

A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a közösségi védjegyről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 78., 2009.3.24.].

A Tanács 2006/954/EK, Euratom határozata (2006. december 18.) az Európai Közösségnek az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról szóló Hágai Megállapodás 1999. július 2-án Genfben elfogadott Genfi Szövegéhez való csatlakozásának jóváhagyásáról [Hivatalos Lap L 386., 2006.12.29.].

Végrehajtási rendelet

A Bizottság 2245/2002/EK rendelete (2002. október 21.) a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 341., 2002.12.17.].

A Hivatalnak fizetendő díjak

A Bizottság 2246/2002/EK rendelete (2002. december 16.) a közösségi formatervezési minták lajstromozása tekintetében a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról [Hivatalos Lap L 341., 2002.12.17.].

A nemzeti jogszabályok közelítése

Az Európai Parlament és a Tanács 98/71/EK irányelve (1998. október 13.) a formatervezési minták oltalmáról [Hivatalos Lap L 289., 1998.10.28.].

E formatervezési minták oltalmáról szóló irányelv célja a formatervezési minták oltalmára vonatkozó nemzeti jogszabályok közelítése, az innováció előmozdítása a belső piacon folyó szabad verseny előtt álló akadályok felszámolása érdekében.

Utolsó frissítés: 04.07.2011

Top