Help Print this page 
Title and reference
Az európai szövetkezet statútuma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az európai szövetkezet statútuma

Az Európai Unió sajátosságaik figyelembevételével, megfelelő jogi eszközökkel támogatja a szövetkezetek határokon átnyúló tevékenységeinek fejlesztését. Lehetővé teszi, hogy természetes vagy jogi személyek európai szinten új szövetkezeteket alapítsanak. Biztosítja az európai szövetkezet (SCE) munkavállalói számára az információhoz, a konzultációhoz és a részvételhez való jogot.

JOGI AKTUSOK

A Tanács 1435/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az európai szövetkezet (SCE) statútumáról.

A Tanács 2003/72/EK irányelve (2003. július 22.) az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétellel kapcsolatos kiegészítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet létrehozza az európai szövetkezet * (SCE) statútumát. Ez a statútum biztosítja a szövetkezetek és a tőketársaságok közötti versenyben az azonos versenyfeltételeket. A rendelet hozzájárul az európai szövetkezetek határon túli tevékenységei fejlődéséhez.

Az SCE alapítása

SCE a következők szerint alapítható:

 • legalább öt − az Európai Gazdasági Térség (EGT) legalább két különböző tagállamában lakóhellyel rendelkező, egy európai uniós tagállam joga alapján alapított és legalább az Európai Unió legalább két tagállamának joga alá tartozó − természetes és/vagy jogi személy által;
 • egy tagállam joga szerint alapított olyan szövetkezetek egyesülésével, amelyek alapszabály szerinti székhelye és központi ügyvezetése a Közösségen belül van, amennyiben közülük legalább kettő más tagállam joga alá tartozik;
 • egy tagállam joga szerint alapított olyan szövetkezet átalakulásával, amelynek alapszabály szerinti székhelye és központi ügyvezetése a Közösségen belül van, amennyiben legalább két éve működik egy másik tagállam joga alá tartozó létesítménye vagy leányvállalata.

Egy tagállam előírhatja, hogy az SCE alapításában olyan jogalany is részt vehet, amelynek központi ügyvezetése a Közösségen kívül van, feltéve hogy az adott jogalany:

 • egy tagállam joga alapján jött létre;
 • az alapszabály szerinti székhelye az adott tagállamban van;
 • valós és folyamatos kapcsolatban áll valamely tagállam gazdaságával.

Az SCE tőkéje

Az SCE tőkéjét a tagok részjegyei jelenítik meg. Összege nem lehet 30 000 EUR-nál kevesebb. A meghatározott tevékenységeket (például banki, biztosítási tevékenységet stb.) végző jogalanyok számára magasabb jegyzett tőkét előíró tagállami jogszabályokat azon SCE-k tekintetében kell alkalmazni, amelyek alapszabály szerinti székhelye az adott tagállamban van.

A közgyűlés évente egyszer állásfoglalásban rögzíti a tőke összegét az üzleti év végén, valamint annak az előző üzleti évhez képest történt változását.

Amennyiben az SCE alapszabálya szerinti székhely szerinti tagállam joga megengedi, az SCE-nek lehetnek korlátozott szavazati joggal rendelkező befektető tagjai.

Az SCE alapszabálya

Az alapító tagok az SCE alapszabályát az SCE alapszabályában meghatározott székhely szerinti tagállamnak a szövetkezetek alapítására vonatkozó jogszabályaival összhangban hozzák létre. Az alapszabályt írásban készítik el, és az alapító tagok írják alá.

Az alapszabály szerinti székhely áthelyezése

Az SCE alapszabály szerinti székhelye áthelyezhető egy másik tagállamba anélkül, hogy ez az SCE felszámolását vagy új jogi személy keletkezését eredményezné. Az SCE alapszabály szerinti székhelynek a Közösség területén kell lennie, és a székhelynek kell a központi ügyvezetés helyének lennie.

A megkülönböztetésmentesség elve

E rendeletre is figyelemmel, az SCE-t valamennyi tagállamban olyan bánásmódban kell részesíteni, mintha tagállami szövetkezet lenne.

A bejegyzés és a nyilvánosságra hozatal

Valamennyi SCE-t az alapszabálya szerinti székhely szerinti tagállamban jegyzik be az adott tagállam joga által kijelölt nyilvántartásba. Az SCE bejegyzéséről, valamint e bejegyzés törléséről – tájékoztatás céljából – közleményt tesznek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Az SCE szerkezete

Az SCE szerkezete egyrészt a közgyűlésből, másrészt:

 • vagy egy irányító szervből és egy felügyelő szervből (kétszintű rendszer);
 • vagy egy ügyviteli szervből (egyszintű rendszer) áll, az SCE alapszabálya által elfogadott megoldástól függően.

A közgyűlésen a tagok fő szabály szerint azonos szavazati joggal rendelkeznek. Bizonyos pénzügyi szövetkezeteknél ettől eltérő, a nagybefektető szövetkezeti tagok számára kedvezőbb szavazati szabályokat is meg lehet állapítani.

A választott szerkezetnek megfelelően az irányító vagy az ügyviteli szerv felelős az SCE vezetéséért és képviseli azt harmadik személyekkel szemben és a bírósági eljárások során.

Az SCE alapszabálya felsorolja azon jogügyleteket, amelyekhez meghatalmazásra van szükség. A felügyelő szerv vagy a közgyűlés meghatalmazást adhat az irányító vagy az ügyviteli szervnek.

Könyvvizsgálat és a beszámoló közzététele

Az éves beszámolók és a konszolidált éves beszámolók összeállítása, valamint ezek könyvvizsgálata és közzététele tekintetében az SCE a székhelye szerinti állam jogszabályi rendelkezései hatálya alá tartozik.

Végelszámolás, felszámolás, fizetésképtelenség és a fizetések beszüntetése

Az SCE megszűnésének kimondása:

 • az SCE megszűnését kimondhatja a közgyűlés, amennyiben az SCE-t határozott időre alapították és az alapszabályban meghatározott idő eltelt, illetve ha a saját tőke összege a jegyzett tőke meghatározott minimuma alá csökkent;
 • az SCE megszűnését kimondhatja a bíróság, ha székhelyét az EGT-n kívüli államba helyezik át.

A felszámolási, fizetésképtelenségi vagy fizetések beszüntetése miatti eljárások tekintetében az SCE-re a székhely szerinti állam rendelkezései vonatkoznak.

Munkavállalói részvétel

Valamennyi SCE-ben megállapítják a munkavállalói részvételre (tájékoztatás, konzultáció és részvétel) vonatkozó szabályokat.

Általános szabály szerint különleges tárgyaló testületet alakítanak ki. Ez a testület fogja össze az SCE vagy leányvállalatai megalapításában résztvevő jogalanyok munkavállalóinak képviselőit.

A testület és a résztvevő jogalanyok hatáskörrel rendelkező szervei megállapodásban határozzák meg a munkavállalók leendő SCE-n belüli részvételére vonatkozó szabályokat. Megállapodás hiányában az alapvető szabályok alkalmazandók.

Ugyanakkor a munkavállalók SCE-n belüli részvételére vonatkozó szabályok meghatározására a székhely szerinti állam nemzeti szabályai alkalmazandók azokra az SCE-kre, amelyeket:

 • kizárólag természetes személyek vagy egyetlen jogalany és természetes személyek hozzák létre, és
 • amelyek együttesen kevesebb mint 50 munkavállalót foglalkoztatnak, illetve legalább 50 munkavállalót foglalkoztatnak egyetlen tagállamban.

Háttér

Az SCE statútuma létrehozásának célja a belső piac fejlődésének támogatása az ilyen típusú társaságok európai szintű tevékenységének elősegítésével. Ugyanezzel a célkitűzéssel fogadta el a Tanács a 2137/85/EGK rendeletet az európai gazdasági egyesülésről, valamint a 2157/2001/EK rendeletet az európai részvénytársaság statútumáról, valamint a 2005/56/EK irányelvet a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről.

Kulcsfogalmak

 • Szövetkezet: önként társult személyek autonóm egyesülése, amelynek célja a tagok közös gazdasági, szociális és kulturális elvárásainak és szükségleteinek kielégítése egy olyan közös tulajdonban levő vállalkozás révén, amelyben a hatalmat demokratikusan gyakorolják.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1435/2003/EK rendelet

2003.8.21.

HL L 207., 2003.8.18.

2003/72/EK irányelv

2003.8.18.

2006.8.18.

HL L 207., 2003.8.18.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2003. július 22-i 2003/72/EK tanácsi irányelv felülvizsgálatáról [COM(2010) 481 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság vizsgálatot folytatott az SCE-kben való munkavállalói részvételről szóló irányelv alkalmazásáról. Megállapítja, hogy a tagállamok általánosságban megfelelően ültették át a 2003/72/EK irányelvet, de az átültetés csak 2009-re fejeződött be valamennyi európai uniós tagállamban. A Bizottság a munkavállalói részvételre vonatkozó különböző irányelvek átültetése vonatkozásában megállapít néhány közös problémát, többek között az európai társasági formákkal történő − a munkavállalók jogaiktól való megfosztására irányuló − visszaélés megakadályozása terén. A Bizottság kiemeli, hogy tekintettel az SCE-k, valamint az általuk foglalkoztatott munkavállalók nagyon korlátozott számára, hiányzik az irányelv alkalmazásával kapcsolatos tapasztalat. Megjegyzi továbbá, hogy az SCE alapítási szabályai túlságosan bonyolultak lehetnek a kisebb szövetkezetek számára.

A 2003/72/EK irányelv felülvizsgálata előtt a Bizottságnak értékelnie kell az SCE statútumáról szóló 1435/2003/EK rendeletet, valamint a munkavállalói részvételt szabályozó további irányelveket, mint például az európai társaságokról szóló 2001/86/EK irányelvet.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on the promotion of co-operative societies in Europe [COM(2004) 18 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának [2004. február 23.] az európai szövetkezetek népszerűsítéséről Európában) [COM(2004) 18 végleges − a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szövetkezetekben rejlő lehetőségeket nem hasznosítják annyira, amennyire lehetne, és a szövetkezetekről alkotott képen mind tagállami, mind európai szinten javítani kell. E téren olyan intézkedéseket javasol, amelyek elősegíthetnék, hogy Európa-szerte gyakrabban éljenek a szövetkezeti formában rejlő lehetőségekkel. Ezek az intézkedések kihangsúlyozzák a tagállami szövetkezeti szabályozások megnövekedett láthatóságát és megerősített minőségét, valamint a szövetkezeteknek a közösségi politikák megvalósításában való szélesebb körű részvételét. A közlemény főbb irányvonalai a következők:

 • a szövetkezeti forma igénybevételének ösztönzése Európa-szerte az ágazat láthatóságának, jellemzőinek és megértésének javításával;
 • az európai szövetkezetekre vonatkozó jogi szabályozás javításának folytatása;
 • a közösségi célkitűzésekben a szövetkezetek figyelembevételének, valamint a szövetkezetek e célkitűzésekhez való hozzájárulásának fenntartása és javítása.

See also

 • Európai Bizottság, Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi Összetartozás Főigazgatósága (DE) (EN) (FR)
 • Európai Bizottság, Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság (EN)

Utolsó frissítés: 20.01.2011

Top