Help Print this page 
Title and reference
Légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelmények

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelmények

Az Amerikai Egyesült Államokban a légi szállítási ágazat ellen végrehajtott terrortámadásokat követően az Európai Unió (EU) foglalkozni kezdett a légiközlekedési iparágra vonatkozó biztosítási követelmények kérdésével. A közös közlekedéspolitika részeként, valamint a fogyasztóvédelem elősegítése és a légifuvarozók közötti verseny torzulásának elkerülése érdekében az EU megfelelő minimális szintű biztosítást kíván garantálni, amely fedezi a légifuvarozók felelősségét az utasok, a poggyász, a rakomány és harmadik felek tekintetében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 785/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja, hogy megállapítsa a minimális biztosítási követelményeket a légifuvarozókra és légijármű-üzembentartókra vonatkozóan – beleértve mind a kereskedelmi, mind a nem kereskedelmi légi utazást – az utasok, a poggyász, a rakomány és harmadik felek tekintetében.

A postai küldemények szállítására vonatkozó biztosítási követelményeket az 1008/2008/EGK rendelet, valamint az európai uniós (EU) tagállamok nemzeti jogszabályai tartalmazzák.

Alkalmazási kör

Ezt a rendeletet minden EU-tagállam területén belül, területére, területéről vagy területe felett repülést végző valamennyi légifuvarozóra és légijármű-üzembentartóra alkalmazni kell.

A rendeletet nem alkalmazandó a következőkre:

  • állami légi járművekre (katonai, vámhatósági vagy rendőri repülőgépekre);
  • a 20 kg MTOM-nél * kisebb tömegű légijármű-modellekre;
  • lábról indítható repülőgépekre (beleértve a motoros siklóernyőket és sárkányrepülőket);
  • kötött ballonokra;
  • sárkányokra;
  • ejtőernyőkre (beleértve a vontatott ejtőernyőket is);
  • 500 kg MTOM-nél kisebb tömegű légi járművekre, beleértve a vitorlázó repülőgépeket is, valamint az ultrakönnyű repülőgépekre, amelyeket nem kereskedelmi célokra, illetve helyi repülésoktatásra használnak (amennyiben a háború és terrorizmus kockázatához kapcsolódó, e rendeletben megállapított biztosítási követelményekről van szó).

A rendelet a jogalkotók szándéka szerint a gibraltári repülőtérre is alkalmazandó. Spanyolország és az Egyesült Királyság kormánya értesíti a Tanácsot a hatálybalépés időpontjáról.

Biztosítási alapelvek

A légifuvarozóknak és légijármű-üzembentartóknak e rendeletnek megfelelően biztosítást kell kötniük az utasokra, a poggyászra, a rakományra és harmadik felekre vonatkozó, a repüléshez kapcsolódó sajátos felelősségükre tekintettel (a biztosításnak ki kell terjednie a háborús cselekmények, a terrorizmus, a repülőgép-eltérítés, a szabotázsakciók, a légi jármű jogellenes hatalomba kerítése, valamint a zavargások kockázatára).

Ez a rendelet nem sérti a nemzetközi egyezményekből, az uniós jogból, valamint az EU-tagállamok nemzeti jogából eredő felelősséggel kapcsolatos szabályokat.

A rendelet betartása

A légifuvarozók, illetve szükség esetén a légijármű-üzembentartók az érintett EU-tagállam * illetékes hatóságánál letétbe helyezett biztosítási igazolással vagy egyéb, az érvényes biztosítás meglétét igazoló okirattal bizonyítják, hogy megfelelnek az e rendeletben meghatározott biztosítási követelményeknek.

Az utasokra, a poggyászra és a rakományra vonatkozó felelősségbiztosítás

Az utasokra vonatkozó felelősség tekintetében a biztosítási fedezet minimális összege utasonként 250 000 SDR *. Mindazonáltal 2700 kg vagy annál kisebb maximális felszállótömegű légi jármű nem kereskedelmi jellegű üzemeltetése esetében a tagállam ennél alacsonyabb szintű minimális biztosítási fedezetet is megállapíthat, feltéve, hogy a szóban forgó fedezet eléri az utasonkénti 100 000 SDR értékét.

A poggyászra vonatkozó felelősség tekintetében a biztosítási fedezet minimális értéke kereskedelmi tevékenység esetén utasonként 1131 SDR.

A rakományra vonatkozó felelősség tekintetében a biztosítási fedezet minimális értéke kereskedelmi tevékenység esetén kilogrammonként 19 SDR.

A fedezet mértékére vonatkozó említett szinteket nem kell alkalmazni az EU-n kívüli légifuvarozók, illetve a EU-n kívül lajstromba vett légi járműveket használó üzemben tartók által indított, az EU-tagállamok területe felett áthaladó járatokra, amennyiben azok nem járnak az említett területen történő le- és felszállással.

Harmadik felekre vonatkozó felelősségbiztosítás

A harmadik felekre vonatkozó felelősség tekintetében a biztosítási fedezet minimális értéke balesetenként az egyes légi járművek esetében a következő:

Kategória

MTOM(kg)

Minimális biztosítás(millió SDR)

1

‹ 500

0,75

2

‹ 1000

1,5

3

‹ 2700

3

4

‹ 6000

7

5

‹ 12 000

18

6

‹ 25 000

80

7

‹ 50 000

150

8

‹ 200 000

300

9

‹ 500 000

500

10

≥ 500 000

700

Végrehajtás és szankciók

Az EU-tagállamok gondoskodnak róla, hogy a légifuvarozók és légijármű-üzembentartók betartsák e rendeletet.

Az átrepülő EU-n kívüli légifuvarozók, illetve az EU-n kívül lajstromba vett légi járművek esetében – amennyiben nem történik le-, illetve felszállás a tagállamok területén –, valamint az ilyen járművek által végrehajtott nem kereskedelmi célú leszállások esetében az érintett tagállam kérheti az igazolást az e rendeletben megállapított biztosítási követelményeknek való megfelelésről.

Az e rendelet megsértéséért az EU-tagállamok által kiszabott szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A közösségi légifuvarozók tekintetében a szankciók magukban foglalhatják a működési engedélynek a visszavonását is. Az EU-n kívüli légifuvarozók és az EU-n kívül lajstromba vett légi járművek esetében a szankciók magukban foglalhatják a valamely tagállam területén történő leszállás jogának megtagadását is.

Ha a tagállamok úgy ítélik meg, hogy az e rendeletben foglalt feltételek nem teljesülnek, mindaddig nem adnak felszállási engedélyt a légi járműnek, amíg az érintett légifuvarozó vagy légijármű-üzembentartó nem bizonyítja e rendeletnek megfelelően a kellő biztosítás meglétét.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • „MTOM”: maximális felszállótömeg, amely az egyes légijármű-típusokra egyedileg, a légi jármű légialkalmassági bizonyítványában meghatározott, hitelesített tömeg.
  • „Érintett EU-tagállam”: az a tagállam, amely a közösségi légifuvarozónak a működési engedélyt kiadta, illetve amelyben a légi jármű üzemben tartójának légi járművét lajstromba vették. Az EU-n kívüli légifuvarozók és az EU-n kívül lajstromba vett légi járművek üzemben tartói esetében az érintett tagállam" az a tagállam, amelybe vagy amelyből a járatokat működtetik.
  • „SDR”: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által meghatározott, az IMF tagjainak szabadon használható valutáira vonatkozó különleges lehívási jog vagy esetleges követelés (Special Drawing Right) (az SDR meghatározása az IMF honlapján (EN ES FR

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

785/2004/EK rendelet

2005.4.30.

HL L 138., 2004.4.30.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21.

285/2010/EK rendelet

2010.4.8.

HL L 87., 2010.4.7.

A 785/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról [Hivatalos Lap L 293., 2008.10.31.].

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelmények az EU-ban – Jelentés a 785/2004/EK rendelet alkalmazásáról [COM(2008) 216 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK rendelete (2002. május 13.) a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (EGT- vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 140., 2002.5.30.].

Ez a rendelet a légifuvarozóknak az utasok tekintetében fennálló felelősségével foglalkozik, és 2004. április 30., azaz azóta kerül alkalmazásra, hogy a Montreali Egyezmény hatályba lépett az Európai Unióban.

A Tanács 2001/539/EK határozata (2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről [Hivatalos Lap L 194., 2001.7.18.].

A Közösség a 2001/539/EK tanácsi határozattal megkötötte a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezményt, amelyet 1999. május 28-án Montrealban fogadtak el. Ez az egyezmény új szabályokat fektetett le a személyek, a poggyász és a rakomány nemzetközi szállításával kapcsolatos felelősségre vonatkozóan.

Utolsó frissítés: 28.07.2010

Top