Help Print this page 
Title and reference
Hajók által okozott környezetszennyezés és büntetőjogi szankciók

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Hajók által okozott környezetszennyezés és büntetőjogi szankciók

Az Európai Unió létrehozza az olaj és más ártalmas anyagok hajókról közösségi vizekbe történő kibocsátása esetén kiróható – különösen büntetőjogi – szankciókra vonatkozó jogi keretet.

JOGI AKTUSOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/35/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a hajók általi szennyezőanyag-kibocsátás – ami irányelv szerint konkrétan az olaj vagy más ártalmas anyagok hajókról történő kibocsátását jelenti – elvben bűncselekménynek minősül. A kisebb veszélyt jelentő kibocsátások nem minősülnek automatikusan bűncselekménynek, csak akkor, ha ismételt előfordulásuk a vízminőség romlását idézi elő.

A szennyező anyag-kibocsátásért felelős személyek büntetőjogi felelősségre vonhatók, amennyiben azt szándékosan, tudatos gondatlanságból * vagy súlyos hanyagságból követték el. A szennyezőanyagok kibocsátásával kapcsolatos felbujtás vagy bűnsegédlet szintén büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

Az irányelv a lobogóra és típusra való tekintet nélkül minden hajóra alkalmazandó. Tilos szennyező anyagok kibocsátása:

  • az Európai Unió (EU) tagállamainak belvizein, beleértve a kikötőket is;
  • a tagállamok felségvizein;
  • nemzetközi hajózásra használt, az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1982. évi tengerjogi egyezményében meghatározottaknak megfelelő tranzitátkelésre vonatkozó rendszer hatálya alá tartozó tengerszorosokon;
  • a tagállamok kizárólagos gazdasági övezetében;
  • a nyílt tengeren.

Kivételek

A rendszer nem alkalmazandó az állami tulajdonban vagy üzemeltetésben lévő és kizárólag kormányzati, nem kereskedelmi célokra használt hadihajók vagy egyéb hajók által kibocsátott szennyező anyagokra.

A szennyezőanyag-kibocsátás tilalma alól kivételt képezhetnek azok a helyzetek is, amelyek emberek vagy a hajó biztonságát veszélyeztetik.

Jogi személyek

A magánjog hatálya alá tartozó jogi személyekre * is alkalmazhatók büntetőjogi szankciók, ha egy természetes személy azok javára követett el bűncselekményt. Ez független attól, hogy a természetes személy egyénileg vagy a jogi személy valamely testületének részeként járt el. A természetes személynek vezető tisztséget kell betöltenie a jogi személy struktúráján belül.

A jogi személyt felelősségre lehet vonni abban az esetben is, ha a természetes személy által elkövetett bűncselekményeket figyelmetlenség, nevezetesen a felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé.

A jogi személy felelősségének megállapítása nem zárja ki az érintett természetes személyek elleni büntetőeljárás folytatását.

Szankciók alkalmazása

A nemzeti hatóságok – a kisebb kárt okozó jogsértések esetében is – biztosítják a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók alkalmazását. A hatóságok együttműködnek azon esetekben, amikor egy hajót egyikük vizein illegális kibocsátáson érnek, mielőtt a hajó kikötne egy másik EU-tagállam valamely kikötőjében.

Háttér

Az Erika tartályhajó 1999. decemberi, majd a Prestige 2002. novemberi elsüllyedése felhívta a figyelmet arra, hogy szükség van a hajókról származó szennyezéssel kapcsolatos intézkedések megerősítésére. Mindemellett a szennyezések legfőbb forrását nem a balesetek jelentik: azokra legtöbbször szándékos kibocsátások (tartálytisztítási műveletek és a fáradt olaj leeresztése) eredményeképpen kerül sor.

E szabályok lehetővé teszik a hajókból származó szennyezés megelőzéséről szóló, 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz 1978-ban csatolt jegyzőkönyv (az 1973/1978. évi Marpol-egyezmény (EN)) beépítését a közösségi jogba. Ezáltal lehetővé válik az egyezmény rendelkezéseinek harmonizált alkalmazása.

E két egyezmény kétszintű felelősségi rendszert épít fel, amely a következő elemekből áll:

  • a hajó tulajdonosának (korlátozott) objektív felelőssége;
  • egy olyan kollektív finanszírozású alap, amely kiegészítő kártérítést nyújt az olajszennyezés áldozatainak, amennyiben azok nem kapnak teljes kártérítést.

Kulcsfogalmak

  • Tudatos gondatlanság: annak tudatában elkövetett cselekmény, hogy az valószínűleg kárt fog okozni.
  • A magánjog hatálya alá tartozó jogi személyek: minden jogi személy (például vállalkozások), kivéve az államokat, a közjogi szerveket és a nemzetközi közjogi szervezeteket.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2005/35/EK irányelv

2005.9.30.

2007.3.1.

HL L 255., 2005.9.30.

2009/123/EK irányelv

2009.11.16.

2010.11.16.

HL L 280., 2009.10.27.

A 2005/35/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1406/2002/EK rendelete (2002. június 27.) az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról.

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/59/EK irányelve (2000. november 27.) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről [Hivatalos Lap L 332., 2000.12.28.].

Utolsó frissítés: 18.06.2010

Top