Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A pénzügyi eszközök piaca (MiFID) és befektetési szolgáltatások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A pénzügyi eszközök piaca (MiFID) és befektetési szolgáltatások

Az Európai Unió átfogó szabályozási keretet hoz létre a befektetői ügyletek tőzsdék, más kereskedési helyek és befektetési vállalkozások általi szervezett lebonyolításának biztosítására. E célból többek között a befektetési vállalkozásokra vonatkozó egységes megállapodást léptet életbe, hogy azok az Unió egész területén minimális alaki követelményekkel működhessenek, miközben megerősíti az ügyfelek védelmét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 145., 2004.4.30.] [lásd a módosító jogszabályokat ].

ÖSSZEFOGLALÓ

A pénzügyi szolgáltatásokról szóló cselekvési tervvel összhangban az Unió irányelvet fogadott el, amelynek célja a befektetési szolgáltatások és a szabályozott piacok közösségi jogi keretének megerősítése, és ezáltal két fő célkitűzés fokozottabb támogatása:

  • a befektetők védelme és a piac integritásának megőrzése az engedélyezett közvetítők tevékenységére vonatkozó harmonizált követelmények meghatározása révén;
  • a pénzügyi piacok tisztességességének, átláthatóságának, hatékonyságának és integrációjának előmozdítása.

A 2004/39/EK irányelvet a 2014/65/EU (úgynevezett MiFID 2) irányelv keretében nemrég átdolgozták azzal a céllal, hogy a szöveg jelentős módosításait feltüntessék.

Az engedélyezés feltételei és eljárásai

Az irányelv kötelezi a tagállamokat a befektetési szolgáltatásokra és a befektetési tevékenységek gyakorlására vonatkozó szabályok harmonizációjára. E célból a tagállamoknak engedélyezési rendszert kell létrehozniuk, amelynek keretében a befektetési vállalkozások az Unió egész területén szabadon nyújthatják szolgáltatásaikat. E vállalkozásokról nyilvántartást kell készíteni, amelyet nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Az engedélyeket be kell jelenteni az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (EÉPH).

Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgozhat ki. Emellett segíti a Bizottságot a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok és azok piacainak értékelése során.

Ez azt jelenti, hogy az irányelvnek lehetővé kell tennie a befektetési vállalkozások, bankok és tőzsdék számára, hogy a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által kibocsátott engedély alapján a határokon túl is nyújthassák szolgáltatásaikat. Mivel az engedélynyújtás feltételei valamennyi tagállamban megegyeznek, az engedély elősegíti a befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályok harmonizációját.

Ebben az összefüggésben az irányelv a befektetési szolgáltatások nyújtásával és a tőzsdék működésével kapcsolatos nemzeti szabályok közelítésére törekszik, amellyel végső célja az értékpapírokra vonatkozó egységes európai szabályozási keret létrehozása. A hatékony és versenyképes piacok előmozdítása révén a befektetők, kibocsátók és más piaci szereplők érdekeit szolgálja.

Prudenciális értékelés

Az irányelv további célja a befolyásoló részesedés megszerzéséhez kapcsolódó eljárási szabályok és értékelési kritériumok harmonizációja. Többek között a lehető legnagyobb mértékben harmonizálni kívánja a szándékolt részesedésszerzéssel vagy a befolyásoló részesedés elidegenítésével kapcsolatos bejelentés határértékeit, az értékelési eljárást és az értékelési kritériumok listáját.

A szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban a részvényesek és a vezetőség felügyeleti értékelését az illetékes hatóságok részletes kritériumok alapján, összehangolt módon végzik.

Az irányelv többek között előírja, hogy e hatóságok a következők alapján értékelik a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a szándékolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságát:

  • a szándékolt részesedésszerzés eredményeképpen a biztosítóintézet üzleti tevékenységét irányító bármely személy jó hírneve és tapasztalata;
  • a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatósága;
  • léteznek-e ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek el vagy kísérelnek meg.

A befektetők védelme

Az irányelv további célja a befektetők védelmének megerősítése a befektetési szolgáltatások ügyfeleknek történő nyújtásával kapcsolatos üzletmenet és az illetékes nemzeti hatóságoknak adott megbízásra és hatáskörökre vonatkozó minimumkövetelmények meghatározása, valamint az irányelv megsértése eseteinek kivizsgálását és a felelősségre vonást lehetővé tevő, valós idejű és hatékony együttműködési mechanizmusok kialakítása révén.

A piac átláthatósága és integritása

Az irányelv értelmében kötelező a piac integritásának fenntartása, az ügyletek bejelentése és nyilvántartás vezetése. Az EÉPH hozzáfér ezekhez az információkhoz.

Az irányelv többek között a kereskedés előtti átláthatóságra vonatkozó kötelezettséget ír elő. Ennek értelmében az internalizálók (pénzügyi eszközökkel saját számlára kereskedő szolgáltatók, akik ügyfélmegbízásaikat a szabályozott piacon vagy MTF-en kívül hajtják végre) kötelesek nyilvánosságra hozni azokat az árakat, amelyeken vállalják, hogy ügyfeleiktől vásárolnak, illetve részükre értékesítenek. Az árak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettség azonban a rendes piaci méretet, azaz a piacon végrehajtott megbízások átlagos nagyságát meghaladó ügyletekre korlátozódik.

Minden tagállam köteles összeállítani a szabályozott piacok jegyzékét, és azt eljuttatja a többi tagállamnak, valamint az EÉPH-nak.

Ilyen feltételek mellett az európai nagykereskedelmi piacokra a kereskedés előtti átláthatóság követelménye nem vonatkozik, és az nem fenyegeti a nagykereskedelmi közvetítők árjegyzőként betöltött szerepét.

A szolgáltatók védelme

Az irányelv egy sor intézkedést ír elő a jegyzési ár kötelező meghatározásakor internalizáló szolgáltatók védelmére annak érdekében, hogy ezt az alapvető szolgáltatást túlzott kockázatvállalás nélkül nyújthassák ügyfeleiknek. Többek között lehetőségük van a jegyzési ár módosítására és visszavonására.

Az irányelv egyúttal a kisbefektetők számára is tisztességes piacot teremt. Tiltja a pénzintézetek számára, hogy előbbiek között megkülönböztetést tegyenek például azáltal, hogy néhányuk számára a közzétettnél kedvezőbb árat kínálnak.

Az illetékes hatóságok kijelölése

A tagállamok kötelesek kijelölni illetékes hatóságaikat, és a szükséges információkról tájékoztatják a Bizottságot, az EÉPH-t, valamint a többi tagállam illetékes hatóságait. Az illetékes hatóságok a tagállamok kapcsolattartó pontjaiként működnek. Az EÉPH naprakész jegyzéket vezet ezekről a hatóságokról. A hatóságoknak szorosan együtt kell működniük az EÉPH-val.

A tagállamok és az EÉPH együttműködési megállapodást köthet a következőkre vonatkozóan:

  • a hitelintézetek felügyelete;
  • a vállalkozásokat érintő felszámolás és csődeljárások;
  • a befektetési vállalkozások beszámolóinak törvényben előírt könyvvizsgálati eljárásai;
  • a befektetési vállalkozások felszámolásában és csődeljárásában érintett szervezetek felügyelete;
  • a biztosítóintézetek, hitelintézetek, befektetési vállalkozások és más pénzügyi intézmények beszámolóinak törvény által előírt könyvvizsgálatával megbízott személyek felügyelete.

Záró rendelkezések

Az irányelv célja az értékpapírpiacok közösségi szabályozásának javítása. Ennélfogva általános kötelezettségeket ír elő, amelyek betartását a tagállami hatóságoknak kell biztosítaniuk.

Ebben az összefüggésben a Bizottság a tagállami piaci szereplőkkel folytatott konzultációt követően és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának véleményére is figyelemmel végrehajtási intézkedéseket és jelentéseket készít, valamint felülvizsgálatot végez.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2004.4.30.

2007.1.31.

HL L 145., 2004.4.30.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2006/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2006.4.28.

2007.1.31.

HL L 114., 2006.4.27.

2007/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2007.9.21.

2009.3.20.

HL L 247., 2007.9.21.

2008/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2008.3.20.

HL L 76., 2008.3.19.

2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331., 2010.12.15.

2014/65/EU irányelv

2014.7.2.

2016.7.3.

HL L 173., 2014.6.12.

A 2004/39/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és Tanács 2011/61/EU irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról [Hivatalos Lap 174., 2011.7.1.].

A Bizottság 2006/73/EK irányelve (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 241., 2006.9.2.].

Ezen irányelv célja a befektetési vállalkozásokra irányadó szervezeti követelmények és működési feltételek harmonizált keretének létrehozása.

Utolsó frissítés: 30.07.2014

Top