Help Print this page 
Title and reference
Értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információk átláthatóságának megerősítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információk átláthatóságának megerősítése

Az átláthatóságról szóló irányelv célja a befektetők védelmére és a piaci hatékonyságra irányuló célokat szolgáló átláthatósági szint és tájékoztatás biztosítása.

JOGI AKTUS

A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezen irányelv a valamely tagállamban lévő vagy működő szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóiról szóló, befektetők részére nyújtott tájékoztatás javítására törekszik. Ezen irányelv a tagállamokat a szavazati jogok jelentős százalékának birtoklására vonatkozó folyamatos tájékoztatáson túlmenően a pénzügyi év során szerzett bevételeikről szóló időszakos pénzügyi információk közzétételére kötelezi.

2013-ban az átláthatóságról szóló irányelvet a 2013/50/EU irányelv megfelelőképpen módosította, amely utóbbi irányelv célja különösen:

  • a kis és közepes kibocsátókra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése a tőkéhez jutásuk javítása céljából;
  • az átláthatósági rendszer hatékonyságának javítása, különös tekintettel a vállalati tulajdonosi szerkezet közzétételére.

Az új irányelvre vonatkozó szabályozás annak tagállamokban történő átültetését követően legkésőbb 2015. november 26-tól alkalmazandó.

Időszakos pénzügyi információk

Az időszakos tájékoztatás az értékpapír-kibocsátó és az ellenőrzése alatt álló vállalkozások pénzügyi helyzetére vonatkozó információkra vonatkozik. Az értékpapírok kibocsátóinak - amennyiben még nem tettek közzé negyedéves pénzügyi beszámolókat - éves pénzügyibeszámolókat , valamint évközi pénzügyi beszámolókat (a továbbiakban: időközi vezetőségi nyilatkozatokat) kell közzétenniük.

A 2013/50/EU irányelv azonban megszüntette az időközi nyilatkozat és a negyedéves pénzügyi beszámoló közzétételére vonatkozó kötelezettséget. Másrészről a pénzügyi beszámolónak az eddigi öt hónap helyett legalább tíz hónapig nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

A jelentős mértékű szavazati jogok birtoklására vonatkozó bejelentés

Amennyiben egy részvényes olyan kibocsátó részvényeit vásárolja meg vagy kínálja, akinek részvényeit szabályozott piacra bevezették, és amely részvényekhez szavazati jog kapcsolódik, akkor a részvényes az ügyletet követően tájékoztatja a kibocsátót a birtokában lévő szavazati jogok százalékos arányáról. Ezen szabály abban az esetben alkalmazandó, ha ez a százalékos arány elér vagy meghalad bizonyos küszöbértékeket (5%, 10%,15%, 20%, 25%, 30%, 50% és 75%), vagy e küszöbértékek alá csökken. Ez azokra az esetekre is érvényes, amikor valamely természetes vagy jogi személy a szavazati jogok megszerzésére, eladására vagy gyakorlására jogosult.

A 2013/50/EU irányelv kiterjesztette a bejelentési kötelezettséget az olyan pénzügyi eszközökkel összefüggő küszöbértékek átlépésére is, amelyek hasonló gazdasági hatást kiváltó részvények megszerzésére való jogosultságot vagy képességet eredményezhetnek. A küszöbértékek átlépésének értékelése céljából a tulajdonosnak jóvá kell hagynia az egyéb pénzügyi eszközökre vonatkozó részvényeket.

A bejelentés - amely a lehető leghamarabb teljesítendő - a szavazati jogok új megoszlására, a részvényes személyazonosságára, a változás időpontjára és az elért szavazati küszöbértékre vonatkozik.

A kormányok részére teljesített kifizetésekre vonatkozó jelentés

A 2013/50/EU irányelv által bevezetett új intézkedés. Ezen irányelv a nyersanyag-kitermelő iparágakban (olaj, gáz és ásványi anyagok) vagy az erdők fakitermelésében tevékenykedő, tőzsdén jegyzett társaságokat arra kötelezi, hogy évente egy külön beszámoló formájában jelentsék be a működésük helye szerinti országok kormányainak fizetett összegeket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2004/109/EK irányelv

2005.1.20.

2007.1.20.

HL L 390., 2004.12.31.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/22/EK irányelv

2008.3.20.

-

HL L 76., 2008.3.19.

2010/73/EU irányelv

2010.12.31.

2012.7.1.

HL L 327., 2010.12.11.

2010/78/EU irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331., 2010.12.15.

2013/50/EU irányelv

2013.11.26.

2015.11.26.

HL L 294., 2013.11.6.

A 2004/109/EK irányelv módosításait és későbbi helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ezen egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti létrehozásáról szóló 1569/2007/EK bizottsági rendelet [(Hivatalos Lap L 340., 2007.12.22.).

A 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, a szabályozott információk központi tárolására hivatalosan kijelölt rendszerek elektronikus hálózatáról szóló, 2007. október 11-i 2007/657/EK bizottsági ajánlás (Hivatalos Lap L 267., 2007.10.12.).

A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv egyes rendelkezéseinek végrehajtására irányadó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. március 8-i 2007/14/EK bizottsági irányelv (Hivatalos Lap L 69., 2007.3.9.).

Utolsó frissítés: 29.05.2014

Top