Help Print this page 
Title and reference
Az élelmiszerekben és takarmányokban található növényvédő szerek megengedett határértéke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az élelmiszerekben és takarmányokban található növényvédő szerek megengedett határértéke

Az Európai Unióban (EU) az emberi és az állati egészség védelme érdekében valamennyi emberi fogyasztásra szánt élelmiszerre és állati takarmányra vonatkozóan meghatározzák a bennük előforduló növényvédőszer-maradékok megengedett határértékét (MRL). A rendelet egyetlen szövegben egyesíti és harmonizálja a különböző élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó határértékeket és meghatároz egy általánosságban alkalmazandó határértéket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 70., 2005.3.16.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban megengedett növényvédőszer-maradékok határértékét határozza meg. A növényvédőszer-maradékok határértéke (MRL) magában foglalja egyrészről az egyes élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó egyedi MRL-eket, másrészről pedig egy általánosan alkalmazandó határértéket arra az esetre, ha egyedi határértéket nem állapítottak meg.

A cél annak biztosítása, hogy az élelmiszerekben előforduló növényvédőszer-maradékok ne jelentsenek elfogadhatatlan kockázatot a fogyasztók és az állatok egészségére.

A rendelet által érintett élelmiszerek és takarmányok

E rendeletet az I. mellékletben felsorolt, élelmiszerként vagy takarmányként használt termékekre kell alkalmazni.

A meghatározott határértékek nem vonatkoznak ezekre a termékekre, ha azokat vetésre vagy ültetésre, a hatóanyagaik vizsgálatával kapcsolatos engedélyezett tevékenységekre, élelmiszerektől és takarmánytól eltérő termékek előállítására vagy az Európai Unióból való kivitelre szánják.

Alapérték és egyedi határértékek

Az élelmiszerekben előforduló növényvédőszer-maradékok megengedett határértéke 0,01 mg/kg. Ez egy alapértelmezés szerinti általános határérték, vagyis minden olyan esetben alkalmazandó, amikor nem határoztak meg egyedi MRL-t egy adott termékre vagy terméktípusra.

A II. mellékletben szereplő egyedi MRL-ek bizonyos esetekben meghaladják az alapértelmezés szerinti értéket.

Bizonyos feltételek mellett ideiglenes MRL-ek is meghatározhatók, ezeket a III. melléklet tartalmazza. Ideiglenes MRL értéket többek között az alábbi esetekben kell meghatározni:

  • méz és gyógynövénytea esetében;
  • a növényvédő szerrel történt szennyeződés egyes kivételes eseteiben;
  • a még nem harmonizált nemzeti MRL-ekre vonatkozóan;
  • amennyiben új terméket vesznek fel az I. mellékletbe és egy tagállam ezt kéri, hogy az így nyert idő alatt átfogó tudományos értékelést készíthessen, feltéve, hogy nem merül fel a fogyasztókat érintő kockázat.

Tilos a meghatározott határértékeknek nem megfelelő termékek hígítása, kivéve a Bizottság által felsorolt egyes feldolgozott és/vagy összetett termékek esetében (VI. melléklet).

Kivételek

A Bizottság által (a VII. mellékletben) felsorolt egyes anyagok akkor is engedélyezhetők, ha túllépik a rájuk vonatkozó megengedett MRL-szintet, feltéve, hogy:

  • az ilyen termékek nem azonnali fogyasztásra szánt termékek;
  • ellenőrzési mechanizmusok biztosítják, hogy az ilyen termékek ne legyenek hozzáférhetők a fogyasztók számára;
  • a megtett intézkedésekről a többi tagállamot és a Bizottságot tájékoztatták.

Kivételes esetben a tagállamok engedélyezhetik az I. és II. mellékletben meghatározott határértékeknek nem megfelelő terméket is, ha ez a termék nem jelent elfogadhatatlan kockázatot. A tagállamnak erről haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot, a többi tagállamot és az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot (EFSA) a megfelelő intézkedések (ideiglenes MRL stb.) mielőbbi meghozatala érdekében.

Egyes hatóanyagok tekintetében egyáltalán nem határoznak meg megengedett növényvédőszer-maradék értéket. Ezek a (növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló) 91/414/EGK irányelv alapján értékelt, a növényvédő szerekben előforduló olyan hatóanyagok, amelyekre vonatkozóan nem tartották szükségesnek MRL meghatározását. Ezeket a hatóanyagokat a Bizottság által az e rendelet hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül elkészítendő IV. melléklet sorolja fel.

Az MRL megállapítása, módosítása és törlése

Annak érdekében, hogy valamely növényvédő szer forgalomba hozatala megfeleljen a 91/414/EGK irányelvnek, a bennük található hatóanyagoknak értékelésen kell átesniük azon küszöbérték megállapítása céljából, amelyet meghaladva az élelmiszerekben mért koncentrációjuk veszélyezteti az emberek vagy az állatok egészségét.

Ez a rendelet megállapítja az MRL-re vonatkozó kérelemmel kapcsolatos eljárást. A kérelmet a tagállamhoz kell benyújtani, amely továbbítja azt az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak (EFSA).

Az EFSA felméri a kockázatokat, és minden tervezett új MRL-ről, módosításról vagy törlésről határozatot hoz (kivéve, ha a törlés a növényvédő szer engedélyének visszavonása miatt vált szükségessé). Az EFSA véleményt készít, amely tartalmazza többek között a növényvédő szer / termék kombinációra vonatkozó előrelátható kimutatási határértéket , valamint a megengedhető napi bevitel túllépésével járó kockázatok értékelését.

Az EFSA véleménye alapján a Bizottság rendeletet készít az új MRL meghatározásáról, illetve a meglévő MRL módosításáról vagy törléséről.

Az MRL ellenőrzése

A tagállamok évente naprakésszé tett többéves közösségi és nemzeti programok alapján a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó ellenőrzéseket végeznek, hogy meggyőződjenek az MRL szintek betartásáról. Az ellenőrzések során többek között mintát vesznek, azt megvizsgálják és meghatározzák a benne található növényvédő szereket, valamint azok maradékainak szintjét.

Háttér

E rendeletet megelőzően valamennyi tagállam egyedi felső határértékeket alkalmazott a növényvédő szerek tekintetében. A korábbi uniós szabályozás a termék típusa szerint eltérő növényvédőszer-határértékeket állapított meg a következőképpen: a gyümölcsökre és zöldségekre (76/895/EGK irányelv), a gabonafélékre (86/362/EGK irányelv), az állati eredetű élelmiszerekre (86/363/EGK irányelv) és növényi eredetű termékekre, beleértve a gyümölcsöket és a zöldségeket is (90/642/EGK irányelv). Ez a rendelet hatályon kívül helyezi a fenti irányelveket, és valamennyi élelmiszerre vonatkozóan összehangolt felső határértékeket javasol. Az állati takarmányokra vonatkozóan azonos szintű védelmet biztosít. Most először határoznak meg ilyen, valamennyi növényvédőszer-típus esetében közös, európai szintű határértéket anélkül, hogy különbséget tennének az egyes élelmiszer-kategóriák között.

A növényeket károsító szervezetek elleni védekezés egyik legelterjedtebb eszköze a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek használata. Ezek használatának egyik lehetséges következménye azonban a növényvédőszer-maradékok jelenléte az ilyen hatóanyagokkal kezelt termékekben, az e termékkel takarmányozott állatokban, valamint az ilyen hatóanyagokkal érintkezésbe lépő méhek által termelt mézben. Ennélfogva biztosítani kell, hogy az ilyen növényvédőszer-maradékok jelenléte ne haladja meg azt a szintet, amely az emberek, illetve adott esetben az állatok számára elfogadhatatlan kockázatot jelentene.

A Bizottságot a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó megengedett határértékekkel kapcsolatos döntések meghozatalában az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti. A tagállamokban a kijelölt nemzeti hatóságok feladata a Bizottsággal, az EFSA-val, valamint a többi tagállammal és az e rendelet által érintett valamennyi szereplővel való kapcsolattartás.

HIVATKOZÁS

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2005.4.5.

HL L 70., 2005.3.16.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

178/2006/EK bizottsági rendelet

2006.2.22.

HL L 29., 2006.2.2.

149/2008/EK bizottsági rendelet

2008.9.1.

HL L 58., 2008.3.1.

260/2008/EK bizottsági rendelet

2008.4.8.

HL L 76., 2008.3.19.

299/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.4.10.

HL L 97., 2008.4.9.

839/2008/EK bizottsági rendelet

2008.8.31.

HL L 234., 2008.8.30.

256/2009/EK bizottsági rendelet

2009.3.28.

HL L 81., 2009.3.27.

A 396/2005/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A rendelet mellékleteit a Bizottság végrehajtási rendeletek útján igen gyakran frissíti, hogy a növényvédőszer-maradékok megengedett határértékét (MRL) az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleménye alapján kiigazítsa.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 915/2010/EU rendelete (2010. október 12.) az Unió 2011., 2012. és 2013. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékoknak való expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt ellenőrzési programjáról [Hivatalos Lap L 269., 2010.10.13.].

882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [Hivatalos Lap L 165., 2004.4.30.].

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről.

2002/63/EK bizottsági irányelv [Hivatalos Lap L 187., 2002.7.16.].

A növényi és állati eredetű termékekben és azok felszínén található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi módszerek megállapításáról.

Utolsó frissítés: 06.02.2014

Top