Help Print this page 
Title and reference
A veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelméről szóló Rotterdami Egyezmény

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelméről szóló Rotterdami Egyezmény

Az Európai Unió szabályozás alá vonta a vegyi anyagok kivitelét és behozatalát, és jóváhagyta az 1998. évi Rotterdami Egyezményt. Az egyezmény célja, hogy az emberi egészség és a környezet védelme érdekében jobbá tegye az egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek kereskedelmének nemzetközi szabályozását, valamint elősegítse ezen anyagok ökológiai szempontból ésszerű felhasználását.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/730/EK határozata (2006. szeptember 25.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről [Hivatalos Lap L 299., 2006.10.28.].

Az Európai Parlament és a Tanács 689/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról [Hivatalos Lap L 204., 2008.7.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Rotterdami Egyezményt 1998. szeptember 11-én írta alá az Európai Közösség. A határozatot, amely a Rotterdami Egyezményt az Európai Közösség nevében jóváhagyja, egy tanácsi rendelet kíséri, amely az egyezmény rendelkezéseinek az Európai Unióban (EU) történő végrehajtását biztosítja.

A ROTTERDAMI EGYEZMÉNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT

Alapelv

Az egyezmény egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek behozatalát és kivitelét szabályozza. Az egyezmény az előzetes tájékoztatás alapelvén nyugszik (ez az ún. PIC, amely az angol Prior Informed Consent rövidítése). Az egyezmény összefüggésében ez azt jelenti, hogy az egyezmény hatálya alá tartozó valamely vegyi anyag kivitele kizárólag az importőr előzetes hozzájárulásával történhet. A vegyi anyagok nemzetközi kereskedelmével kapcsolatban az egyezmény eljárást vezet be annak érdekében, hogy az importáló országok által hozott határozatokról tudomást lehessen szerezni és azokat be lehessen jelenti, és ezzel érvényre lehessen juttatni a PIC-elvet. Az egyezmény egyes rendelkezései részletes információkat követelnek meg a termékekre vonatkozóan annak érdekében, hogy a szóban forgó határozatot a termékek tulajdonságainak és hatásainak – különösen az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatások – ismeretében hozzák meg.

Érintett termékek

Az egyezmény a tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi anyagokra, valamint a súlyosan veszélyes peszticidkészítményekre vonatkozik. Jelenleg több mint harminc vegyi anyag tartozik a PIC-eljárás hatálya alá.

Egyes termékek azonban nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. Ezek a következők:

Az egyezmény végrehajtása

Mindegyik félnek ki kell jelölnie azt a nemzeti hatóságot, amely a nemzeti vagy regionális szintű végrehajtást biztosítja. Az egyezmény létrehozza a részes felek konferenciáját, amely az egyezmény nemzetközi szinten történő végrehajtását és értékelését biztosítja, a módosítások elfogadását is beleértve. Ezenfelül egy kiegészítő testületet is létrehoz: ez a vegyi anyagok vizsgálati bizottsága (a továbbiakban: a bizottság). Ez a bizottság felel többek között a termékek elemzéséért és értékeléséért. A titkárság elsősorban a koordinációt és az adminisztratív feladatok ellátását biztosítja.

A veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek bejelentése

A részes feleknek minden olyan jogszabályról tájékoztatniuk kell a titkárságot, amelyet a területükön egy vagy több vegyi anyagra vagy peszticidre vonatkozóan hoztak. A bejelentéshez mellékelni kell a termék tulajdonságaira, azonosítására és felhasználására vonatkozó információkat, valamint a jogszabályt. Abban az esetben, ha ugyanarra a vegyi anyagra vonatkozóan két bejelentés érkezik, amely legalább két különböző régiótól származik, a bizottság kivizsgálja az összegyűjtött adatokat, és adott esetben javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a terméket felvegyék-e az egyezmény rendelkezéseinek hatálya alá tartozó termékek jegyzékébe. A súlyosan veszélyes peszticidekre különleges rendelkezések vonatkoznak. Az egyezményben figyelembe vették azt, hogy a fejlődő országok vagy az átmeneti gazdaságú országok szűkösebb eszközökkel rendelkeznek, ezért ezek az országok további technikai segítséget vehetnek igénybe, ha egy peszticidet fel szeretnének vetetni a jegyzékbe. Az információk kivizsgálását követően a bizottság javasolhatja a peszticid felvételét a jegyzékbe.

A bizottság ajánlását a részes felek konferenciája vizsgálja meg, majd meghozza a végső döntést. Ezenfelül a konferencia arra is jogosult, hogy valamely terméket kivonjon az egyezmény hatálya alól.

Behozatal

Mindegyik részes félnek közölnie kell, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy az egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes vegyi anyagokat vagy peszticideket hozzanak be a területére. Lehetőség van arra, hogy a behozatalt csak bizonyos, pontosan meghatározott feltételek mellett engedélyezzék. Átmeneti határozatokat is lehet hozni. Minden olyan részes félnek, amely valamely vegyi anyag behozatalát nem, vagy csak bizonyos feltételek mellett engedélyezi, úgy kell eljárnia, hogy a származási helytől függetlenül a termék bármilyen behozatalára, valamint a terméknek a belföldi fogyasztás céljából történő belföldi előállítására azonos feltételek vonatkozzanak.

Kivitel

Természetesen mindegyik exportáló részes félnek tiszteletben kell tartania a többi részes fél által a termékek behozatalának engedélyezésére vonatkozóan hozott határozatokat. Tilos a terméket olyan részes fél részére exportálni, amely nem adott választ, vagy csak ideiglenes választ adott e termék behozatalával kapcsolatban. Ez alól azonban vannak kivételek. Például a termék kivihető, ha a szóban forgó termék esetében az importáló részes fél ahhoz kifejezetten hozzájárult.

Ezenfelül az exportáló feleknek kérésre segítséget kell nyújtaniuk az importáló felek részére, hogy további adatokat kaphassanak, és fejleszthessék kapacitásaikat annak érdekében, hogy az érintett vegyi anyagokat az egész életciklusuk során kezelni tudják.

Minden, az egyezmény rendelkezései értelmében tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső exportált termékhez kiviteli bejelentést kell mellékelni, és az importáló félnek vissza is kell igazolnia a termék kézhezvételét. Az egyezmény rendelkezéseket állapít meg arra vonatkozóan, hogy milyen információkat kell mellékelni a vegyi anyagokhoz, például meghatározza a címkézéssel kapcsolatos szabályokat.

Információcsere

Az aktus rendelkezik az egyezmény hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó tudományos, műszaki, gazdasági és jogi információk átadásának megkönnyítéséről, valamint az erre a területre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatásról.

Technikai segítségnyújtás

A fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok technikai segítséget kaphatnak a vegyi anyagok szabályozásában előbbre tartó felektől.

Vitarendezés

Az egyezmény rendelkezéseinek megsértésére vonatkozó rendelkezéseket a részes felek konferenciája dolgozza ki. A viták rendezéséhez a felek választottbírósági eljárást vehetnek igénybe. Azok a részes felek, amelyek nem minősülnek regionális gazdasági integrációs szervezetnek, a vitát a Nemzetközi Bíróság elé is terjeszthetik.

Az egyezmény felmondása

Az egyezmény hatálybalépésétől számított három év elteltével bármelyik fél visszaléphet az egyezménytől. A felmondás hatálybalépésének határideje a kérelem kézhezvételétől számított legalább egy év.

A KIVITELRŐL ÉS A BEHOZATALRÓL SZÓLÓ RENDELET

A rendeletnek az a célja, hogy az Európai Közösségben végrehajtsa a Rotterdami Egyezmény rendelkezéseit. Biztosítja, hogy megtegyék az egyezményben előírt intézkedéseket, egyes rendelkezései pedig még az egyezményben foglalt követelményeket is meghaladják.

Az érintett vegyi anyagok

A rendelet hatálya tágabb, mint az egyezményé: a Közösségben vagy valamely tagállamban tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső egyes veszélyes vegyi anyagokra is kiterjed. Meghatározza továbbá az összes exportált vegyi anyag besorolását, csomagolását és címkézését is.

Kiviteli folyamat

A rendelet meghatározza a bejelentési eljárással kapcsolatos határidőket és kötelezettségeket. A rendszer előírja, hogy az exportőrök minden évben, a vegyi anyag első kivitele előtt kötelesek kiviteli bejelentést tenni. A bejelentéseket egy központi nyilvántartásban rögzítik.

A rendelet szigorúbb intézkedéseket javasol, mint az egyezmény. Eszerint minden, a Közösségben tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi anyaghoz vagy peszticidhez, valamint az ilyen vegyi anyagokat tartalmazó termékekhez bejelentést kell mellékelni. Ezenfelül a kivitelhez való kifejezett hozzájárulásra van szükség minden olyan, a Közösségben tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső veszélyes vegyi anyag vagy peszticid esetében, amely megfelel a PIC-bejelentés feltételeinek, még akkor is, ha nem tartozik az egyezmény rendelkezéseinek hatálya alá, és nem szerepel a már PIC-eljárás alá vont termékek között. A rendelet továbbá minimális előírásokat állapít meg, többek között az exportált vegyi anyagok vagy növényvédő szerek hasznos élettartamával és a tárolási feltételekkel kapcsolatban. A címkézésre és a csomagolásra vonatkozó szabályok szintén szigorúbbak.

A kiviteli szabályok az összes harmadik országba – nem csupán az egyezményben félként részes országokba – irányuló kivitelre vonatkoznak.

A rendelet értelmében egyes vegyi anyagok vagy növényvédő szerek kivitele teljes mértékben megtiltható.

Szankciók

A tagállamok megállapítják a rendeletben foglalt rendelkezések megszegése esetén alkalmazandó szankciók szabályait. A szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Információcsere

A rendelkezések minden országra kiterjednek, és a rendelet utal arra, hogy az Európai Közösségnek részt kellene vennie a Kormányközi Kémiai Biztonsági Fórum által létrehozott kapacitásépítési információs hálózatban.

Nyomon követés és értékelés

A rendelet értelmében rendszeresen jelentést kell készíteni a kereskedelmi forgalomban lévő, érintett vegyi anyagok/peszticidek mennyiségéről. A rendelet végrehajtásának nyomon követése és értékelése érdekében a tagállamoknak rendszeresen információt kell továbbítaniuk a Bizottsághoz, amelynek e tárgyban rendszeresen jelentéseket kell készítenie.

Végrehajtás

A végrehajtási szabályokat nagyrészt az egyezmény állapítja meg. Mindegyik félnek ki kell jelölnie egy vagy több nemzeti hatóságot, amely a rendelet nemzeti szinten történő végrehajtását biztosítja. A Közösségben történő végrehajtásért az Európai Bizottság felel, amely a tagállamok közti, valamint az Európai Közösség és az egyezmény intézményei közti koordinátor szerepét is betölti. A mellékletek módosításáért szintén az Európai Bizottság felel. Feladatai ellátásában egy bizottság segíti.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2006/730/EK határozat

2002.2.19.

-

HL L 299., 2006.10.28.

A 689/2008/EK rendelet

2008.8.1.

-

HL L 204., 2008.7.31.

A 689/2008/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 06.09.2010

Top