Help Print this page 
Title and reference
Általános szabályok: termékbiztonság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Általános szabályok: termékbiztonság

Az európai szabályozás gondoskodik a fogyasztók egészségének és biztonságának magas szintű és egységes védelméről. A belső piacon forgalomba hozott termékekre általános biztonsági előírások vonatkoznak. Az Európai Unió (EU) létrehozta továbbá a fogyasztókra súlyos veszélyt jelentő termékek esetében alkalmazandó gyors tájékoztatási rendszert (RAPEX).

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról [Hivatalos Lap L 11., 2002.1.15.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ezt az irányelvet az egyes termékkategóriák biztonságát szabályozó különös európai rendelkezések hiányában, illetve akkor kell alkalmazni, ha e különös (ágazati) rendelkezések hiányosak. Az irányelv alkalmazása nem sértheti a hibás termékekért való felelősségről szóló 85/374/EGK irányelvet.

Általános biztonsági előírások

Az irányelv általános biztonsági követelményt ír elő minden olyan, a belső piacon forgalomba hozott termékre vonatkozóan, amelyet a fogyasztóknak szántak, vagy amelyet a fogyasztók valószínűsíthetően használnak, ideértve a szolgáltatás igénybevételekor a fogyasztók által használt termékeket is. Ez a követelmény nem vonatkozik a régiségként értékkel bíró vagy megjavítandó használt termékekre.

Biztonságos termék az a termék, amely kizárólag alacsony (a termék használatával összeegyeztethető), és a személyek biztonságának és egészségének magas szintű védelme szempontjából elfogadható veszélyt jelent.

Egy termék biztonságosnak tekinthető, ha megfelel az európai jogszabályok által előírt biztonsági rendelkezéseknek, illetve ezek hiányában a forgalomba hozatala szerinti tagállam nemzeti jogszabályainak. Egy termék biztonságosnak minősül továbbá, ha megfelel az ezen irányelvben foglalt eljárás szerint kidolgozott valamely európai szabványnak. Ilyen jogszabályok vagy szabványok hiányában a termék megfelelőségét az alábbiak alapján értékelik:

 • (a megfelelő európai szabványokat átvevő) önkéntesen alkalmazandó nemzeti szabványok, a (termékbiztonság értékeléséről szóló iránymutatásokat megállapító) bizottsági ajánlások;
 • az abban a tagállamban érvényes szabványok, amelyben a terméket gyártják vagy forgalomba hozzák;
 • a szakmai termékbiztonsági vagy egészségügyi szabályzatok;
 • a tudomány és a technológia állása az adott időpontban;
 • a fogyasztó által elvárható biztonság.

A gyártók és a forgalmazók kötelezettségei

A gyártók csak az általános biztonsági előírásoknak megfelelő terméket hozhatnak forgalomba. Többek között kötelesek:

 • a fogyasztókat megfelelő információval ellátni a termék által jelentett veszélyekre vonatkozóan, amennyiben az ilyen veszélyek közvetlenül nem érzékelhetőek;
 • megfelelő intézkedéseket tenni e veszélyek elkerülése érdekében (pl. a termékek piacról való kivonása, a fogyasztók figyelmeztetése, már leszállított termékek visszahívása a fogyasztóktól stb.).

A forgalmazók szintén kötelesek:

 • az általános biztonsági előírásnak megfelelő termékeket leszállítani;
 • figyelemmel kísérni a forgalomba hozott termékek biztonságát;
 • rendelkezésre bocsátani a termékek nyomonkövethetőségének biztosításához szükséges dokumentációt.

Ha a gyártó vagy a forgalmazó megállapítja, hogy egy termék veszélyt jelent, figyelmeztetnie kell az illetékes hatóságokat, és adott esetben együtt kell működnie azokkal. Ezt az információszolgáltatási kötelezettséget az irányelv I. melléklete részletesebben meghatározza.

A tagállamok kötelezettségei

A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók és a forgalmazók teljesítsék az őket terhelő kötelezettségeket. Olyan hatóságokat hoznak létre, amelyek hatáskörükön belül:

 • ellenőrzik, hogy a termékek megfelelnek-e az általános biztonsági előírásoknak;
 • veszélyt jelentő termékek esetén megfelelő intézkedéseket hoznak (pl. forgalomba hozatal tilalma) és erről tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok megállapítják a jogsértés esetén alkalmazandó szankciókat, és gondoskodnak a fogyasztói panaszok kivizsgálására szolgáló rendszerről.

A Bizottság szerepe

A Bizottság az európai szabványügyi testületek megbízatásának meghatározásakor, illetve – az általános biztonsági előírásnak való megfelelést lehetővé tevő – európai szabványok hivatkozásainak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésekor figyelembe veszi az általános biztonsági előírást. Feladata a RAPEX-rendszer irányítása, és a tagállamokkal együttműködésben sürgősségi intézkedéseket fogadhat el.

RAPEX-rendszer: gyors beavatkozás súlyos veszélyt jelentő termékek esetén

A tagállamok azonosítják az egészséget és a biztonságot súlyosan veszélyeztető termékeket, és a fogyasztók védelme érdekében gyors beavatkozási intézkedéseket hoznak. Ilyen esetben a tagállamok a RAPEX-rendszeren (EN) keresztül haladéktalanul értesítik a Bizottságot. A rendszer gyors információcserét tesz lehetővé a tagállamok és a Bizottság között, és segítségével korlátozható vagy megakadályozható a veszélyes termékek elterjedése. A RAPEX működésére vonatkozó eljárásokat az irányelv II. melléklete tartalmazza.

Az élelmiszerekre, gyógyszerekre és gyógyászati termékekre más intézkedési rendszerek irányadóak.

A RAPEX igénybevétele esetén a tagállamok legalább az alábbi adatokról értesítik a Bizottságot:

 • a termék azonosítását lehetővé tevő információk;
 • a termék által jelentett veszély leírása, valamint a veszély értékeléséhez szükséges valamennyi dokumentum;
 • a már meghozott intézkedések;
 • a termék forgalmazására vonatkozó információk.

A Bizottság európai szintű gyors intézkedéseket is végrehajthat, amennyiben tudomást szerez arról, hogy egy adott termék súlyos veszélyt jelent. A tagállamokkal folytatott konzultációt követően egy évre szóló határozatot hozhat, amelynek érvényessége ugyanilyen időközönként megújítható. Ezek a határozatok többek között:

 • különös biztonsági rendelkezéseket írhatnak elő;
 • megtilthatják egyes anyagok használatát; illetve
 • kötelezhetik a gyártókat, hogy termékeiken helyezzenek el figyelmeztetést.

Bizottságok

A Bizottság munkáját a sürgősségi intézkedések és a szabványügyi határozatok meghozatala során a fogyasztói termékek biztonságának szabályozásával foglalkozó bizottság segíti.

Az irányelv egyéb szempontjait illetően a Bizottság munkáját a fogyasztói termékek biztonságával foglalkozó tanácsadó bizottság támogatja.

Átláthatóság

A termékekből eredő veszélyekkel kapcsolatos információkat nyilvánosságra kell hozni. A szakmai titoktartás kizárólag megfelelően indokolt esetekben alkalmazható.

Háttér

Az irányelv az általános termékbiztonságról szóló 92/59/EGK irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatokra vonatkozó, az Európai Parlamentnek címzett, 2000. március 29-i bizottsági jelentés alapján készült, és 2004. január 15-től hatályon kívül helyezte az általános termékbiztonságról szóló 92/59/EGK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2001/95/EK irányelv [elfogadás: COD/2000/0073 együttdöntési eljárás]

2002.1.15.

2004.1.15.

HL L 11., 2002.1.15.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

765/2008/EK rendelet

2010.1.1.

-

HL L 218., 2008.8.13.

596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

-

HL L 188., 2009.7.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap C 38., 2009.2.17.].

A Bizottság közzéteszi a 2001/95/EK irányelv által harmonizált európai szabványok címét és hivatkozásait.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentek és a Tanácsnak (2009. január 14.) az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról [ COM(2008) 905 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A termékbiztonság közösségi kerete a 2001/95/EK irányelv végrehajtása óta hatékonyabb lett. Az európai gyors tájékoztatási és riasztórendszernek köszönhetően számos veszélyes terméket vontak ki a piacról. A fogyasztók teljes körű védelmének biztosítása érdekében azonban egyes területeken további előrelépésre van szükség. Ez a jelentés prioritásokat határoz meg az alábbi területekre vonatkozóan:

 • a fogyasztói termékek biztonságossága, különösen a nyomonkövethetőség szempontjából, megerősítve az akár a gyártót, akár a forgalmazót érintő termékazonosítási kötelezettséget;
 • piacfelügyelet, egyrészről a tagállami feladatok információcserén és a bevált gyakorlatok cseréjén alapuló jobb összehangolásának köszönhetően (ideértve a vámügyi együttműködést is), másrészről pedig azáltal, hogy a RAPEX-rendszert megnyitják a nemzetközi, regionális vagy harmadik országok nemzeti szervezetei előtt;
 • szabványosítás, az egyes termékkategóriákra vonatkozó eljárások egyszerűsítése és e szabványoknak az általános biztonsági előírásokkal való megfelelőségére vonatkozó vélelem létrehozása révén;
 • a gyors tájékoztatási rendszer keretében végrehajtott sürgősségi intézkedések, amelyek a veszélyes termékek visszahívásának biztosítása céljából véglegessé tehetők.

A 2001/95/EK irányelv hatálya ezenkívül a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások biztonságára is kiterjed. Ezt az irányelvet valamennyi tagállam átültette.

RAPEX

A Bizottság 2010/15/EU határozata (2009. december 16.) a 2001/95/EK irányelv (az általános termékbiztonságról szóló irányelv) 12. cikke alapján létrehozott Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) és a 11. cikke alapján létrehozott értesítési eljárás irányítására vonatkozó iránymutatások megállapításáról [Hivatalos Lap L 22., 2010.1.26.].

A Bizottság új iránymutatásokat fogad el, amelyek tervei szerint megkönnyítik a RAPEX-rendszer, valamint a veszélyes termékekkel kapcsolatos értesítési eljárás irányítását. Ezen iránymutatások címzettjei a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok.

HORDOZHATÓ ZENELEJÁTSZÓK

A Bizottság 2009/490/EK határozata (2009. június 23.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a hordozható zenelejátszókra vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 161., 2009.6.24.].

A Bizottság által meghatározott biztonsági előírás célja annak elkerülése, hogy ésszerűen előrelátható feltételek mellett a hordozható zenelejátszók hangereje az azokat használó fogyasztóknál halláskárosodást okozzon. Ezt a követelményt a hordozható zenelejátszók tervezése és gyártása során figyelembe kell venni. Az előírás segítséget nyújt a szabványügyi testületeknek a megfelelő szabványok kidolgozásához. Ezenkívül a termékeken figyelmeztetést kell elhelyezni, amely tájékoztatja a felhasználókat a felmerülő kockázatokról.

ÖNGYÚJTÓK

A Bizottság 2009/298/EK határozata (2009. március 26.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról (az értesítés a C(2009) 2078. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 81., 2009.3.27.].

A Bizottság (2007/231/EK és 2008/322/EK határozatokkal módosított) 2006/502/EK határozata (2006. május 11.) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 198., 2006.7.20.].

Az öngyújtók kisgyermekek általi helytelen – játékként való – használata évente 1500–1900 sérülést és 34–40 gyermek halálát okozza az EU-ban. Az ilyen balesetek megelőzése érdekében az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon már mintegy egy évtizede léteznek a gyermekek biztonságát szavatoló, kötelezően alkalmazandó mechanizmusok. A gyermekbiztonsági előírások bevezetését követően az Egyesült Államokban a balesetek száma 60%-kal csökkent.

Az újabb balesetek megelőzése érdekében a Bizottság 2006. május 11-én elfogadta a 2006/502/EK határozatot, amely olyan intézkedések meghozatalára kötelezi a tagállamokat, amelyek biztosítják, hogy kizárólag gyermekbiztos öngyújtókat lehessen forgalomba hozni, egyúttal pedig megtiltják az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát.

A Bizottság 2008/357/EK határozata (2008. április 23.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az öngyújtókra érvényes európai szabványok által követendő, különleges gyermekbiztonsági előírásokról [Hivatalos Lap L 120., 2008.5.7.].

Az öngyújtók tekintetében a gyermekbiztonsági előírásokat a 2001/95/EK irányelv 4. cikke rendelkezéseinek értelmében kell meghatározni, azzal a céllal, hogy kérjék a szabványügyi testületeket az EN 13869 szabvány felülvizsgálatára, és hogy biztosítsák a felülvizsgált szabvány Hivatalos Lapban történő kihirdetését.

A határozat megállapítja azokat a biztonsági előírásokat, amelyek alapján a CEN-nek (Európai Szabványügyi Bizottság) az öngyújtók biztonsága és a vizsgálati módszerek tekintetében felül kell vizsgálnia az EN 13869 szabványt.

CIGARETTA

A Bizottság 2008/264/EK határozata (2008. március 25.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a cigarettákra vonatkozó európai szabványok által követendő tűzvédelmi előírásokról [Hivatalos Lap L 83., 2008.3.26.].

A meggyújtott és felügyelet nélkül hagyott cigaretta komolyan veszélyezteti a fogyasztók biztonságát. Az ilyen gondatlanság becslések szerint évente 1000 halálesetet okoz az Európai Közösségben. Márpedig léteznek olyan technikai megoldások, amelyek a cigarettapapírban egymástól bizonyos távolságban elhelyezett papírszalagoknak köszönhetően lassítják a cigaretta égését, sőt, akár ki is olthatják a lángot. E megoldásnak köszönhetően a felügyelet nélkül hagyott égő cigaretta oxigénhiány miatt a legtöbb esetben önmagától kialszik.

A határozat megállapítja azokat a biztonsági előírásokat, amelyek alapján a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) eleget tehet a cigaretta gyúlékonysági képességének csökkentését célzó szabvány elfogadására vonatkozó követelménynek. Ez az előírás a 2001/95/EK irányelven alapul.

A szabvány hatékonyságát a forgalomba hozott cigarettákból vett minta vizsgálatával ellenőrzik, a cél pedig az, hogy a vizsgált cigaretták legfeljebb 25%-a égjen le teljes hosszában.

CSECSEMŐK ÉS KISGYERMEKEK

A Bizottság 2010/9/EU határozata (2010. január 6.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt fürdőkarikákra, fürdetési segédeszközökre, fürdőkádakra és fürdőkádállványokra vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (az értesítés a C(2009) 10290. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 3., 2010.1.7.].

A csecsemők és kisgyermekek fürdetéséhez használt termékeknek meg kell felelniük az általános termékbiztonsági követelménynek. E célból az európai szabványügyi testületeknek az alábbiakra vonatkozó biztonsági szabványokat kell létrehozniuk:

 • fürdőkádülőkék: kizárólag olyan gyermek esetében használhatók, aki segítség nélkül képes egyenesen ülni, de még nem tud álló helyzetbe emelkedni;
 • fürdetési segédeszközök: fürdetés közben lehetővé teszik a gyermek dőlt vagy fekvő helyzetben tartását, a születésétől egészen addig, amíg segítség nélkül képes egyenesen ülni;
 • a gyermek születésétől 12 hónapos koráig használható csecsemő- és gyermekkádak: ezek olyan termékek, amelyek a szokványos fürdőkádba vagy annak peremére vagy a padlóra állítva is használhatók, vagy állvánnyal kombinálhatók.

A Bizottság 2010/11/EU határozata (2010. január 7.) a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a fogyasztók által felszerelhető, gyermekbiztos ablak- és erkélyajtó-záróeszközökre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (az értesítés a C(2009) 10298. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 4., 2010.1.8.].

Egyes gyermekbiztos ablak- és erkélyajtó-záróeszközöket elemenként árusítanak, és azokat a fogyasztónak kell felszerelnie. Ezen 51 hónapnál fiatalabb gyermekek esetében használandó mechanizmusok tekintetében különleges európai biztonsági szabványokat kell elfogadni.

BIOCID TERMÉKEK

A Bizottság 2009/251/EK határozata (2009. március 17.) a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok számára való előírásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 74., 2009.3.20.].

A dimetil-fumarát (DMF) olyan biocid termék, amely egyes fogyasztási cikkek (bútorok, lábbelik, bőrruházat stb.) raktározás vagy szállítás során történő tartósítására szolgál. A DMF súlyos bőrreakciókat (érintkezés útján kialakuló bőrgyulladást) válthat ki, és káros hatásait klinikai vizsgálatok igazolják.

2009. május 1-jétől a tagállamoknak gondoskodniuk kell a DMF-et tartalmazó termékek forgalomba hozatalának és hozzáférhetővé tételének tilalmáról. A kereskedelmi forgalomban már kapható termékeket ki kell vonni a piacról, és a fogyasztókat tájékoztatni kell az ilyen termékekhez kapcsolódó kockázatokról. DMF-et tartalmazó termék az a termék, amelynek 1 kg-ja vagy a termék egy ekkora tömegű része 0,1 mg-nál több DMF-et tartalmaz.

A határozat 2010. március 15-ig alkalmazandó, és hatálya adott esetben meghosszabbítható.

JAVASLAT

Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a fogyasztási cikkek biztonságosságáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [ COM(2013)78 - a Hivatalos Lapban nem tették közzé]

A javaslat az élelmiszernek látszó termékekről szóló 87/357/EGK és az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelveknek a fogyasztási cikkek biztonságosságáról szóló új rendelettel történő felváltására irányul. A javasolt rendelet megőrzi a hatályos jogszabály alapelvét, amely szerint valamennyi fogyasztói terméknek biztonságosnak kell lennie a piacon való forgalomba hozatalkor. Nagyobb hangsúlyt fektet azonban a termékek jobb azonosíthatóságára és nyomon követhetőségére. Az új szabványok kidolgozására vagy a meglévő szabványok aktualizálására irányuló eljárásokat jelentős mértékben egyszerűsítették, ami növeli a fogyasztói termékek biztonságosságával kapcsolatos szabványok szerepét.

A rendeletjavaslat a termékbiztonsági és piacfelügyeleti csomag részét képezi, amelyben megtalálható a piacfelügyeletről szóló egységes rendeletre irányuló javaslat és egy a 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó többéves piacfelügyeleti cselekvési terv is. A 2012-ben elfogadott II. egységes piaci intézkedéscsomag megerősíti, hogy a termékbiztonsági és piacfelügyeleti csomag kulcsfontosságú intézkedés, amelynek célja az EU-ban forgalmazott termékek biztonságosságának javítása.

Utolsó frissítés: 21.01.2014

Top