Help Print this page 
Title and reference
Elhasználódott járművek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Elhasználódott járművek

Az Európai Unió célja, hogy csökkentse a járművekből származó hulladék keletkezését és fokozza az elhasználódott járművek és azok alkatrészeinek újrahasználatát, visszanyerését és más módon történő hasznosítását. E kettős cél megvalósítása érdekében új követelményeket ír elő az európai gyártók számára, akiknek többek között könnyen újrahasznosítható járműveket kell tervezniük.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv a járművekre és az elhasználódott járművekre, valamint alkatrészeikre és anyagaikra vonatkozik. Különösképpen az alábbiakra alkalmazandó:

 • legalább négy kerékkel és legfeljebb kilenc ülőhellyel rendelkező, személyszállításra szolgáló gépjárművek (M1 kategória);
 • legalább négy kerékkel rendelkező, személyszállításra szolgáló gépjárművek, amelyeknek legnagyobb tömege nem haladja meg a 3,5 tonnát (N1 kategória); és
 • háromkerekű gépjárművek.

A hulladékkeletkezés korlátozása

Az irányelv célja a járművekből származó hulladék mennyiségének csökkentése. Ennek megfelelően arra ösztönzi az európai uniós járműgyártókat, illetve -importőröket, hogy:

 • korlátozzák az új járművekben alkalmazott veszélyes anyagok mennyiségét;
 • a járművek kialakításánál és gyártásánál törekedjenek az újrahasználat és a visszanyerés megkönnyítésére;
 • nagyobb mennyiségű visszanyert anyagot használjanak fel.

A 2003. július 1-je után forgalomba hozott járművek alkatrészeiben tilos a higany, a hatvegyértékű króm, a kadmium és az ólom használata. Ezek az anyagok ugyanakkor bizonyos célokra továbbra is alkalmazhatók, amennyiben felhasználásuk elkerülhetetlen (lásd a 2000/53/EK irányelv II. mellékletét).

A hulladékbegyűjtés megszervezése

A tagállamok kötelesek rendszert kialakítani a járművekből származó hulladék begyűjtésére. Gondoskodnak továbbá arról, hogy minden elhasználódott jármű engedélyezett hulladékkezelő létesítménybe kerüljön.

Amikor az elhasználódott járművet az engedélyezett hulladékkezelő létesítménybe szállítják, annak tulajdonosa vagy üzemben tartója átvételi (szétszerelési) igazolást kap. Az igazolást az adott létesítmény adja ki. A tulajdonos vagy az üzemben tartó az igazolás alapján töröltetheti járművét a hatóságok nyilvántartásából. A járművek hulladékkezelő létesítménybe történő szállításából eredő költségeket részben vagy egészben a gyártó viseli.

A hulladékkezelés megszervezése

A tagállamok a hulladékokról szóló keretirányelvben és az ezen irányelv I. mellékletében foglalt követelményekkel összhangban kötelesek megszervezni az elhasználódott járművek tárolását és kezelését. Az engedélyezett hulladékkezelő létesítményeknek a kezelési műveletet megelőzően szennyezésmentesíteniük kell az elhasználódott járműveket, és azokból minden környezetre ártalmas alkatrészt kötelesek kiszerelni.

A hulladékok újrahasználatának és hasznosításának előtérbe helyezése

Előnyben kell részesíteni a járművek alkatrészeinek újrahasználatát és hasznosítását (újrahasznosítás, visszanyerés, regenerálás stb.). Az irányelv célja, hogy növelje az újrahasználat és a hasznosítás mértékét.

Az újrahasználat és a hasznosítás mértékének (évente, átlagos járműtömegre vetítve) el kell érnie:

 • legkésőbb 2006. január 1-jéig a 85%-ot;
 • legkésőbb 2015. január 1-jéig a 95%-ot.

Az újrahasználat és a visszanyerés mértékének (évente, átlagos járműtömegre vetítve) el kell érnie:

 • legkésőbb 2006. január 1-jéig a 80%-ot;
 • legkésőbb 2015. január 1-jéig a 85%-ot.

Az 1980 előtt gyártott járművekre kevésbé szigorú feltételek vonatkoznak.

A bontás megkönnyítése az alkatrészekre és az anyagokra vonatkozó információknak köszönhetően

A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók az alkatrészekre és anyagokra vonatkozóan kódolási szabványokat alkalmazzanak. Ezek a szabványok az egyes alkatrészek és anyagok azonosítására szolgálnak, és ezáltal megkönnyítik a bontást.

Az európai kódolási szabványokat a Bizottság dolgozza ki. Ennek során figyelembe veszi a nemzetközi testületek által végzett munkát.

A gyártók minden új forgalomba hozott járműtípus esetében kötelesek megadni a bontásra vonatkozó információkat. Ezt legkésőbb hat hónappal a forgalomba hozatalt követően meg kell tenniük.

Az elért eredmények értékelése a végrehajtásról szóló jelentések alapján

A gazdálkodó szervezetek (gyártók, forgalmazók, bontók stb.) kötelesek nyilvánosságra hozni az alábbiakra vonatkozó adatokat:

 • a járművek és alkatrészeik tervei (hasznosíthatóság és visszanyerhetőség);
 • az elhasználódott járművek kezelése;
 • az újrahasználat, visszanyerés és hasznosítás fejlesztése és optimalizálása az elhasználódott járműveknél és azok alkatrészeinél;
 • a visszanyerésben és hasznosításban elért eredmények.

A tagállamok ezen információk alapján háromévente jelentést küldenek a Bizottság számára. A jelentést a Bizottság által kidolgozott kérdőív formájában kell benyújtani. Ez a kérdőív lehetővé teszi a Bizottság számára a gépjárművek értékesítésével és begyűjtésével, bontásával, aprításával, hasznosításával és visszanyerésével foglalkozó ágazatok szerkezetében bekövetkezett esetleges változások figyelemmel kísérését. Kilenc hónappal a tagállamok jelentésének kézhezvétele után a Bizottság jelentést tesz közzé ezen irányelv végrehajtásáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2000/53/EK irányelv

2000.10.21.

2002.4.21.

HL L 269., 2000.10.21.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2002/525/EK határozat

2003.1.1.

-

HL L 170., 2002.6.29.

A 2005/438/EK határozat

2005.6.10.

-

HL L 152., 2005.6.15.

A 2005/673/EK határozat

2005.7.1.

-

HL L 254., 2005.9.30.

A 2008/33/EK irányelv

2008.3.21.

-

HL L 81., 2008.3.20.

A 2008/112/EK irányelv

2009.1.12.

-

HL L 345., 2008.12.23.

A 2010/115/EU határozat

2010.2.23.

-

HL L 48. 2010.2.25.

A 2011/37/EU határozat

2011.4.20.

-

HL L 85. 2011.3.31.

A 2013/28/EU határozat

2013.6.11.

-

HL L 135. 2013.2.25.

A 2000/53/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv 2005-2008 közötti időszakban történő végrehajtásáról [ COM(2009) 635 végleges 2009. november 20. - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottsághoz benyújtott huszonöt jelentésből megállapítható, hogy az irányelv egyes rendelkezéseit nem teljeskörűen vagy nem megfelelően ültették át. 2006-ban több tagállam nem tudta elérni az újrahasználat/visszanyerés/hasznosítás tekintetében meghatározott célértékét. Mindössze tizenkilenc tagállam érte el például az újrahasználat/visszanyerés tekintetében megállapított 80%-os célértéket, míg az újrahasználat/hasznosítás tekintetében megállapított 85%-os célértéket tizenhárom tagállam teljesítette.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv 2002-2005 közötti időszakban történő végrehajtásáról [ COM(2007) 618 végleges 2007. október 17. - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Összességében elmondható, hogy az elhasználódott járművekről szóló irányelvet a tagállamok többségében megfelelően átültették, különösen a bizonyos ártalmas anyagok járművekbe és alkatrészeikbe történő beépítésére vonatkozó tilalom, illetve az elhasználódott járművek kötelező díjtalan visszavétele tekintetében. Az 1980 előtt gyártott járművek újrahasználatát, hasznosítását és visszanyerését illetően több tagállam alacsonyabb célokat határozott meg. Az irányelv átültetésében elért jelentős előrehaladás ellenére az irányelv végrehajtása nem teljes mértékben kielégítő; a Bizottság ennek alapján megállapítja, hogy a tagállamoknak fokozniuk kell az e területhez kapcsolódó jogszabályok alkalmazásának ellenőrzését célzó intézkedéseiket.

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelve (2005. október 26.) a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 310., 2005.11.25.].

Ez az irányelv meghatározza az új gépjárművek alkatrészeinek és anyagainak újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra vonatkozó minimális határértékeit. Ezen intézkedések célja, hogy az elhasználódott járművek újrafeldolgozása és hasznosítása tekintetében 2015-re kitűzött célok elérése érdekében megkönnyítsék az alkatrészek újrafelhasználását, újrafeldolgozását és hasznosítását. Az irányelv előírja, hogy a gyártónak az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti jóváhagyás tagállami megadása előtt előzetes értékelést kell folytatnia. 2008. december 15. után az ezen irányelvben foglalt követelményeknek nem megfelelő járművekre EK-típusjóváhagyás és nemzeti típusjóváhagyás nem adható. Ezenfelül 2010. július 15-től tilos olyan új járművek forgalomba hozatala, amelyek nem teljesítik az irányelv rendelkezéseit.

A 2005/293/EK határozat [Hivatalos Lap L 94., 2005.4.13.].

A Bizottság határozata (2005. április 1.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés céljainak ellenőrzését szolgáló részletes szabályok megállapításáról.

A 2003/138/EK határozat [Hivatalos Lap L 53., 2003.2.28.].

A Bizottság határozata (2003. február 27.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti alkatrész- és anyagkódolási szabványok létrehozásáról.

A 2002/151/EK határozat [Hivatalos Lap L 50., 2002.2.21.].

A Bizottság határozata (2002. február 19.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről.

Utolsó frissítés: 29.04.2014

Top