Help Print this page 
Title and reference
Hulladéklerakás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hulladéklerakás

Az Európai Unió olyan szigorú műszaki követelményeket irányoz elő a hulladéklerakókra vonatkozóan, amelyek révén, amennyire lehetséges, megakadályozhatja és csökkentheti a környezetre, különösen a felszíni vizekre, a talajvízre, a talajra, a levegőre, és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.

JOGI AKTUS

A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról [Hivatalos Lap L 182., 1999.7.16.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv célja, hogy megakadályozza vagy csökkentse a hulladéklerakás kedvezőtlen környezeti hatásait.

Felsorolja a hulladékok különböző kategóriáit (települési hulladék, veszélyes hulladék, nem veszélyes hulladék, inerthulladék), és minden olyan hulladéklerakóra alkalmazandó, amely olyan hulladékártalmatlanító létesítmény, amely a hulladéknak a földre vagy földbe (föld alá) való lerakására szolgál. A hulladéklerakók három kategóriába sorolhatók:

 • veszélyeshulladék-lerakók;
 • nem veszélyeshulladék-lerakók;
 • inerthulladék-lerakók.

Ezzel szemben nem tartoznak az irányelv hatálya alá az alábbiak:

 • iszap talajon való szétterítése (beleértve a szennyvíziszapot és a kotrási műveletekből származó iszapot);
 • inerthulladék felhasználása tereprendezésre (rekultivációra) a hulladéklerakóban;
 • ásványkincsek feltárásából, kitermeléséből, kezeléséből és tárolásából, valamint kőfejtők működéséből származó nem szennyezett talaj vagy nem veszélyes inerthulladék lerakása;
 • nem veszélyes kotrási iszap lerakása olyan kisebb vizek partja mentén, ahonnan azt kiemelték, és nem veszélyes iszap elhelyezése felszíni vízbe, beleértve a vízágyat és altalajt.

A veszélyek elkerülése érdekében egységes hulladékátvételi eljárást határoznak meg:

 • a hulladékokat a lerakásra való átvétel előtt kezelni kell;
 • az irányelvben foglalt kritériumoknak megfelelő veszélyes hulladékokat veszélyeshulladék-lerakóban kell elhelyezni;
 • a nem veszélyeshulladék-lerakó a települési hulladék és a nem veszélyes hulladék elhelyezésére használható;
 • az inerhulladék-lerakót csak inerthulladékok elhelyezésére szabad használni.

Az alábbi hulladékokat tilos a hulladéklerakókban átvenni:

 • folyékony hulladékok;
 • tűzveszélyes hulladékok;
 • robbanásveszélyes vagy oxidáló hulladékok;
 • fertőző kórházi vagy klinikai hulladékok;
 • a megjelölt kivételektől eltekintve a használt gumiabroncsok;
 • minden más olyan típusú hulladék, amely nem elégíti ki a II. melléklet szerint meghatározott átvételi kritériumokat.

Az irányelv a hulladéklerakók létesítésére vonatkozó engedélyezési eljárást ír elő. Az engedélykérelemnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 • a kérelmező és adott esetben az üzemeltető személyi adatai;
 • a lerakandó hulladék típusainak leírása és tervezett összes mennyisége;
 • a hulladéklerakó befogadó kapacitása;
 • a helyszín leírása;
 • a szennyezés megelőzésére és csökkentésére tervezett módszerek;
 • a működési, megfigyelési és ellenőrzési terv;
 • a lezárással és az utógondozással kapcsolatos eljárások terve;
 • a kérelmező által nyújtott pénzügyi biztosíték;
 • hatásvizsgálat, ha arra az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv értelmében szükség van.

A tagállamok biztosítják, hogy a működő hulladéklerakók csak akkor folytathassák működésüket, ha a lehető leghamarabb végrehajtják az irányelvben foglalt rendelkezéseket.

A tagállamok háromévente jelentést küldenek a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról.

E jelentések alapján a Bizottság közösségi jelentést tesz közzé az irányelv végrehajtásáról (lásd az alábbi „Kapcsolódó okmányok” c. részt).

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1999/31/EK tanácsi irányelv

1999.7.16.

2001.7.16.

HL L 182., 1999.7.16.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2003.11.20.

HL L 284., 2003.10.31.

1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21.

Az 1999/31/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Tájékoztatás a hulladéklerakókról szóló irányelv 3. cikkének (4) bekezdése alapján a tagállamok által kivételnek tekintett szigetekről és elzárt településekről [Hivatalos Lap C 316., 2005.12.13.].

A Tanács 2003/33/EK határozata (2002. december 19.) a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján [Hivatalos Lap L 11., 2003.1.16.].

A Bizottság 2000/738/EK határozata (2000. november 17.) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről [Hivatalos Lap L 298., 2000.11.25.].

Jelentések

A Bizottság jelentése (2009. november 20.) a hulladékokkal kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtásáról, többek között a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelvről, a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelvről, a hulladékolajokról szóló 75/439/EGK irányelvről, a szennyvíziszapról szóló 86/278/EGK irányelvről, csomagolásról és a csomagolási hulladékokról szóló 94/62/EK irányelvről, a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelvről, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvről, valamint a 2002/96/EK irányelv 2004–2006 közötti végrehajtásáról [COM(2009) 633 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A hulladéklerakókról szóló irányelv gyakorlati végrehajtása egyáltalán nem kielégítő, és jelentős erőfeszítéseket kell tenni a javítása érdekében. Tíz évvel az irányelv elfogadása után sem tud beszámolni az összes tagállam az irányelv valamennyi rendelkezésének átültetéséről és végrehajtásáról. Továbbra is nagyszámú olyan illegális hulladéklerakó működik, amelyek nem rendelkeznek az Unió által a hulladékokra vonatkozó szabályozásban előírt engedélyekkel. A tagállamok döntő többsége nem tartotta be a 2009. július 16-i határidőt, amikorra az irányelv bevezetése előtt már létező valamennyi, az előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakót összhangba kellett volna hozni az irányelvben foglalt követelményekkel (az engedélyezett eltérések kivételével). Csak kilenc tagállam számolt be arról, hogy megvalósította a biológiailag lebomló hulladékoknak a hulladéklerakókból történő eltérítésére irányuló 2006. évi célkitűzéseket, a hulladéklerakó-gázok befogása pedig elégtelennek tűnik.

2009-ben tizenhárom meg nem felelési és tizenegy helytelen alkalmazással kapcsolatos eljárás volt folyamatban a tagállamokkal szemben. A hulladékokra vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő végrehajtásának a tagállamok általi rendszeres elmulasztására válaszul a Bizottság stratégiai megközelítést alkalmazott.

A Bizottság jelentése (2009. július 19.) a hulladékokkal kapcsolatos közösségi jogszabályok, azaz a hulladékokról szóló 75/442/EGK irányelv, a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv, a hulladékolajokról szóló 75/439/EGK irányelv, a szennyvíziszapról szóló 86/278/EGK irányelv, és a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv és a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv 2001–2003 közötti időszakban történő végrehajtásáról [COM(2006) 406 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. E jelentés szerint több tagállam kihasználta az irányelv által biztosított lehetőséget arra, hogy egyes hulladékokat vagy hulladéklerakókat kivegyen az irányelv néhány rendelkezése alól (például az elzárt települések és a földalatti hulladéklerakók tekintetében). Több tagállamban 2009-ig az irányelvnek való megfelelés érdekében számos nem veszélyeshulladék- vagy inerthulladék-lerakót fel kell újítani vagy be kell zárni. A legtöbb tagállam hulladékátvételi kritériumokat, valamint a hulladéklerakókba kerülő, biológiailag lebontható hulladékok csökkentésére vonatkozó nemzeti stratégiát fogadott el. A Bizottság számos jogsértési eljárást indított illegális hulladéklerakók létezése, illetve amiatt, hogy a tagállamok nem teljesítették azon kötelességüket, amelynek értelmében biztosítaniuk kellett volna, hogy 2002 júliusában valamennyi hulladéklerakó-üzemeltető fejlesztési tervet nyújtson be.

A Bizottság jelentése (2005. március 30.) a hulladéklerakókba kerülő, biológiailag lebontható hulladékok mennyiségének csökkentésére vonatkozó, a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti nemzeti stratégiákról [COM(2005) 105 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]). 2004 januárjában tizenkét tagállam nyújtotta be nemzeti stratégiáját a Bizottsághoz (Írország és Spanyolország nem nyújtott be nemzeti stratégiát, míg a finnországi stratégiát késve nyújtották be, így azt ebben a jelentésben nem tudták figyelembe venni). Belgium és az Egyesült Királyság regionális alapú stratégiát készített. A tíz új tagállamnak a csatlakozásukat követően kellett benyújtania saját stratégiáját.

A jelentés hangsúlyozza, hogy valamennyi stratégiában szerepel a komposztálás, a papír-újrahasznosítás és az energetikai hasznosítás ösztönzése. A legtöbb stratégia szerint a keletkezéskor szétválogatott szerves hulladék használata elengedhetetlen a jó minőségű komposzt előállításához. A stratégiák és a célkitűzések elérése érdekében előírt intézkedések részletezettsége eltérő. Egyes tagállamok jogilag kötelező erejű intézkedéseket választottak, míg mások önkéntes és ösztönző jellegű megoldások mellett döntöttek. A stratégiák elemzése alapján nem állapítható meg biztosan, hogy meg tudják-e valósítani a célkitűzéseket azok a tagállamok, amelyekben ez még nem történt meg. Mindenesetre úgy tűnik, hogy ennek érdekében további erőfeszítéseket kell tenni.

Utolsó frissítés: 24.02.2010

Top