Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A GMO-k nyomonkövethetősége és címkézése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A GMO-k nyomonkövethetősége és címkézése

Az Európai Unió (EU) a élelmiszerlánc egésze mentén biztosítja a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) és az ezekből előállított termékek nyomon követhetőségét és címkézését. A GMO-k nyomon követhetősége lehetővé teszi a címkén szereplő állítások ellenőrzését és vizsgálatát, a környezetre gyakorolt hatások figyelemmel kísérését, valamint a termékek piacról történő visszahívását, amennyiben újabb tudományos ismeretek igazolják, hogy az adott termékben használt GMO veszélyt jelent az egészségre vagy a környezetre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról [Hivatalos Lap L 106., 2001.4.17.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet létrehozza a GMO-knak az élelmiszerlánc egésze mentén történő nyomon követhetőségére vonatkozó szabályozási keretrendszert, beleértve azon feldolgozott termékeket is, amelyek DNS-ét a gyártási módszer roncsolja vagy genetikailag módosítja (pl.: olajok). Ezeket a szabályokat az emberi fogyasztásra szánt GMO-kon túl a termesztésre szánt GMO-kra (vetőmag) is alkalmazni kell.

Célkitűzések

Az Európai Unió két fő célkitűzést fogalmaz meg:

  • a fogyasztók tájékoztatása a kötelező címkézés révén, biztosítva számukra a választás valódi szabadságát;
  • „biztonsági háló” létrehozása a GMO-k valamennyi gyártási szakaszában és a forgalomba hozatalakor történő nyomon követhetősége révén. Ez a „biztonsági háló” lehetővé teszi a címkézés ellenőrzését, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges hatások figyelemmel kísérését, valamint az emberi egészségre vagy a környezetre jelentett nem várt kockázat megjelenése esetén a termék visszahívását.

A GMO-k

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

  • a GMO-ból álló vagy azt tartalmazó valamennyi termékre (ez olyan különféle területeket foglal magában, mint az élelmiszer- vagy takarmányláncba rendeltetésszerűen bekerülő termékek, a nem emberi fogyasztást célzó ipari feldolgozásra szánt termékek [pl. bioüzemanyagok gyártása] vagy a díszítésre használt termékek [pl. vágott virágok termesztése]);
  • a GMO-ból álló vagy azt tartalmazó takarmányokra.

Címkézés és nyomon követhetőség

Az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi terméket kötelezően olyan címkével kell ellátni , amely lehetővé teszi a fogyasztó pontos tájékoztatását, valamint a GMO-kból álló vagy azokat tartalmazó termék vásárlása tekintetében biztosítja számára a választás szabadságát.

Az e rendeletben foglalt, a címkézésre vonatkozó egyedi követelmények nem elszigetelten alkalmazandók, mivel azok az alábbi, szintén a címkézéssel kapcsolatos szabályokat egészítik ki:

  • az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekre vonatkozó általános címkézési szabályok (2000/13/EK irányelv);
  • a takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozó általános címkézési szabályok (767/2009/EK rendelet);
  • a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó egyedi címkézési szabályok (1829/2003/EK rendelet).

A nyomon követhetőség a termelési lánc egésze mentén lehetővé teszi a GMO-k és az azokból előállított termékek figyelemmel kísérését. E rendszer alapja az, hogy minden piaci szereplő információkat továbbít és tárol.

A GMO-k és a GMO-kat tartalmazó termékek

A piaci szereplők kötelesek írásban átadni a következő információkat:

A GMO-k keverékéből álló termékek esetében a piaci szereplő e termékek felhasználására vonatkozó nyilatkozatot adhat ki, amelyet egy, a keverék kialakítása során felhasznált valamennyi GMO egyedi azonosítóját tartalmazó jegyzék kísér.

Ezeket az információkat 5 évig meg kell őrizni.

A GMO-ból álló vagy azt tartalmazó előrecsomagolt terméket forgalomba hozó piaci szereplőnek az előállítási lánc valamennyi szakaszában biztosítania kell, hogy a termék címkéjén szerepeljenek az „Ez a termék géntechnológiával módosított szervezetet tartalmaz” vagy „Ez a termék géntechnológiával módosított (szervezet[ek] neve)-t tartalmaz” kifejezések. Nem előrecsomagolt, akár nagy mennyiségű termék esetén is, ha a címke használata nem lehetséges, a piaci szereplőnek gondoskodnia kell arról, hogy ezeket az információkat a termékkel együtt más módon átadja. Ez történhet például kísérő dokumentumokon.

GMO-ból előállított termékek

Ilyen termékek forgalomba hozatalakor a piaci szereplőnek a következő információkat írásban át kell adnia azon piaci szereplőnek, aki a terméket átveszi:

  • minden olyan élelmiszer-összetevő megjelölése, amelyet GMO-ból állítottak elő;
  • minden olyan takarmány-összetevő vagy -adalékanyag megjelölése, amelyet GMO-ból állítottak elő;
  • amennyiben nem létezik az összetevők jegyzéke, annak feltüntetése, hogy a terméket GMO-ból állították elő.

Ezeket az információkat úgyszintén 5 évig meg kell őrizni.

A GMO-k véletlen előfordulására vonatkozó határérték

Valamennyi GMO-ból álló, azt tartalmazó vagy abból előállított, emberi vagy állati fogyasztásra szánt terméket kötelezően el kell látni ezt jelző címkével, ideértve a közvetlen feldolgozásra szánt termékeket is. E követelmény alól kizárólag a GMO-k nyomai mentesülnek, ha nem haladják meg a 0,9%-ot, és ha előfordulásuk véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a termékekkel kapcsolatos vizsgálati és ellenőrzési intézkedéseket végrehajtsák, beleértve a szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, valamint az élelmiszerek minőségi és mennyiségi vizsgálatát is. Ezek az intézkedések azt jelentik, hogy a tagállamok visszahívhatják a piacról az olyan termékeket, amelyek nem tesznek eleget az e rendeletben foglalt feltételeknek.

Háttér

Ez a rendelet harmonizálja a nyomon követhetőségre vonatkozóan már létező, elsősorban a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló 2001/18/EK irányelvben előírt jogszabályi intézkedéseket.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2003.11.7.

2004.1.16.

HL L 268., 2003.10.18.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21.

A 1830/2003/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.

Utolsó frissítés: 19.04.2011

Top