Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése

A peres eljárások folyamán az érintett felek között iratok továbbítására kerül sor. Ez a rendelet egységes eljárást vezet be az iratok továbbítására, biztosítva ezzel a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok gyors és hatékony kézbesítését a különböző tagállamokban található peres felek között. Ez a 2008. november 13-án hatályba lépő rendelet hatályon kívül helyezi az 1348/2000/EK rendeletet.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”) és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 324., 2007.12.10.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet olyan polgári és kereskedelmi ügyekben alkalmazható, amelyekben bírósági vagy bíróságon kívüli iratokat egy adott tagállamból egy másikba kell kézbesítés céljából továbbítani. Nem terjed ki a rendelet hatálya az adó-, vám- és közigazgatási ügyekre, a közhatalom gyakorlásával összefüggő cselekményekért és mulasztásokért fennálló állami felelősségre, illetve az olyan esetekre, amikor az irat címzettjének címe ismeretlen.

A bírósági és bíróságon kívüli iratok hatékonyabb kézbesítése

E rendelet célja az 1348/2000/EK rendelet hatékonyabb alkalmazása (lásd a COM(2004) 603 jelentést). A rendelet az alábbi főbb újdonságokat tartalmazza:

  • egy új szabályt, amely szerint az átvevő intézmény köteles minden szükséges lépést megtenni annak érdekében, hogy az iratkézbesítés a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az átvételtől számított egy hónapon belül megtörténjen;
  • egy új formanyomtatványt, amely arról tájékoztatja a címzettet, hogy a kézbesítendő irat átvételét a kézbesítés alkalmával, illetve az iratnak a kézbesítéstől számított egy héten belül az átvevő intézmény részére való visszaküldésével megtagadhatja;
  • egy új szabályt, amely szerint a bírósági tisztviselő, illetve az átvevő tagállam joga szerint illetékes személy eljárása folytán felmerülő költségeknek meg kell felelniük az e tagállam által előzetesen megállapított egységes díjnak, az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elvével összhangban;
  • egységes feltételeket az iratok postai szolgáltatások útján történő kézbesítésénél (tértivevényes ajánlott levél vagy azzal egyenértékű küldemény).

A továbbítás a tagállami intézmények feladata

Az iratok továbbítása és átvétele a tagállamok által kijelölt intézmények felelőssége. A tagállamok kötelesek közölni a Bizottsággal az említett intézmények nevét és címét, megjelölve azok területi illetékességét, az általuk elfogadott nyelveket és az iratok átvételének lehetséges módjait. Ezenkívül minden tagállamban működik egy központi szerv, amelynek feladata az intézmények tájékoztatása, a felmerülő nehézségek megoldása és kivételes esetekben az áttevő intézmény kézbesítési kérelmeinek továbbítása az illetékes átvevő intézmény részére. A szövetségi államok, illetve a több jogrendszerrel rendelkező vagy autonóm területi egységeket magukban foglaló államok több intézményt és több központi szervet is kijelölhetnek. Ez a kijelölés öt évre szól, és ötévente meghosszabbítható.

A bírósági és bíróságon kívüli iratok gyorsabb kézbesítése

Az irat továbbítását megelőzően felmerülő fordítási költségek az iratokat az áttevő intézménynek átadó kérelmezőt terhelik. Az áttevő intézménynek tájékoztatnia kell a kérelmezőt arról, hogy amennyiben az irat nem a címzett számára érthető nyelven vagy a kézbesítés helyéül szolgáló tagállam hivatalos nyelvén készült, a címzettnek jogában áll megtagadni az irat átvételét.

Az iratokat az intézmények között közvetlenül és a lehető legrövidebb időn belül, bármilyen arra alkalmas eszköz útján kell továbbítani, feltéve, hogy a tartalma jól olvasható és megfelel az eredeti irat tartalmának. Az irathoz csatolni kell egy, a rendelet mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti kérelmet, amelyet az adott tagállam által elfogadott nyelvek egyikén kell kitölteni. Az iratok mentesülnek a hitelesítés vagy bármely hasonló alaki követelmény alól. Az átvevő intézménynek az átvételt követő hét napon belül átvételi elismervényt kell küldenie. Hiányzó információ esetén az átvevő intézmény a lehető legrövidebb időn belül köteles kapcsolatba lépni az áttevő intézménnyel.

Iratok kézbesítése az átvevő tagállamok jogának megfelelően, egy hónapon belül

Az átvevő intézmény egy hónapon belül köteles kézbesíteni az iratot, illetve gondoskodni annak kézbesítéséről. Ha ez nem lehetséges, az átvevő intézménynek további kísérleteket tennie az irat kézbesítésére az áttevő intézmény értesítése mellett. Az iratot az átvevő tagállam jogának megfelelően vagy az áttevő intézmény által kért különös módon kell kézbesíteni, amennyiben ez utóbbi összeegyeztethető az átvevő tagállam jogával. A kézbesítés megtörténtéről egy, az alaki követelmények teljesítését tanúsító igazolást kell kiállítani az áttevő tagállam által elfogadott nyelvek egyikén, és azt el kell küldeni az áttevő intézménynek.

A kézbesítés időpontja az a nap, amelyen az iratot az átvevő tagállam jogának megfelelően kézbesítették. Ha azonban valamely tagállam joga szerint az iratot meghatározott időtartamon belül kell továbbítani, akkor az e tagállam joga által meghatározott időpontot kell figyelembe venni. A kézbesítésért az átvevő tagállamban nem számítható fel semmiféle költség vagy illeték, kivéve valamely különös kézbesítési mód igénybevétele vagy bírósági tisztviselő eljárása esetén. Ebben az esetben a költségeket a kérelmező viseli. A tagállamoknak előzetesen meg kell állapítaniuk egy egységes díjat, amelyről tájékoztatják a Bizottságot.

Az iratok kézbesíthetők közvetlenül is tértivevényes ajánlott levél útján, illetve az átvevő tagállam bírósági tisztviselőjén, köztisztviselőjén vagy más illetékes személyén keresztül, amennyiben azt az adott tagállam joga lehetővé teszi. Kivételes esetekben az iratok konzuli vagy diplomáciai úton is kézbesíthetők egy másik tagállam intézményei részére.

A címzett tájékoztatása a kézbesítendő irat visszautasításához való jogáról

Az átvevő intézmény tájékoztatja a címzettet arról, hogy joga van visszautasítani az irat átvételét, amennyiben azt nem valamely számára érthető nyelven, vagy nem a kézbesítés helyéül szolgáló tagállam egyik hivatalos nyelvén szövegezték meg. A visszautasítás történhet a kézbesítés időpontjában, vagy az iratnak az átvevő intézmény részére egy héten belül történő visszaküldésével.

Idézés vagy azzal egyenértékű irat esetében amennyiben az alperes nem jelenik meg, az ügyben mindaddig nem hozható határozat, amíg megállapítást nem nyer, hogy az iratot a tagállam jogának megfelelően kézbesítették illetve átadták, és az alperesnek elegendő ideje volt a védekezése előterjesztésére. Hozható azonban határozat abban az esetben, ha az iratot az e rendeletben előírt módok egyikén továbbították, és hat hónapon keresztül semmiféle igazolást nem sikerült beszerezni az irat kézbesítéséről az átvevő tagállam illetékes hatóságainál történt valamennyi ésszerű intézkedés ellenére sem. Ha az alperes azért nem tudott megjelenni, mert nem értesült kellő időben az iratról, a döntésről való tudomásszerzést követő ésszerű határidőn belül kérelmezheti a jogorvoslati határidő elmulasztásának következményei alóli mentesítését (mentesítés a jogvesztés következményei alól).

A Bizottság köteles egy kézikönyvet készíteni a tagállamok által nyújtott információkról, és azt rendszeresen naprakésszé tenni. A Bizottság 2011-ig, majd azt követően ötévente jelentést terjeszt elő a rendelet alkalmazásáról, különös tekintettel az intézmények hatékonyságára.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [elfogadás: COD/2005/0126 együttdöntési eljárás]

2007.12.30.2008.11.13-tól alkalmazandó,kivéve a 23. cikket, amelyet 2008.8.13-tól kell alkalmazni

HL L 324., 2007.12.10.

See also

  • További információk a Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlaszában találhatók, amely a következő címen érhető el: Iratok kézbesítése

Utolsó frissítés: 21.05.2008

Top