Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kis értékű követelések európai eljárása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kis értékű követelések európai eljárása

A kis értékű, azaz legfeljebb 2000 EUR összegű követelések elbírálására vonatkozó európai eljárást a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi jogvitákban kell alkalmazni. Ez az eljárás, amely 2009-től kezdődően Dánia kivételével az Európai Unió minden uniós országában alkalmazandó, a nemzeti jogszabályok által biztosított eljárások alternatívájaként áll az uniós polgárok rendelkezésére.

JOGI AKTUS

A kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i európai parlamenti és tanácsi 861/2007/EK rendelet

ÖSSZEFOGLALÓ

A kis értékű követelések európai eljárása a kis értékű követelések határokon átnyúló polgári és kereskedelmi jogvitákban történő elbírálásának egyszerűsítését és gyorsítását, valamint a költségek csökkentését célozza. A követelés értéke (annak bíróság általi kézhezvételekor) nem haladhatja meg a 2000 EUR-t. Az ítéleteket végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás nélkül el kell ismerni és végre kell hajtani más uniós országokban. A kis értékű követelések európai eljárása fakultatív módon vehető igénybe az uniós országok jogszabályaiban foglalt lehetőségek kiegészítéseként.

A rendelet hatálya

A kis értékű követelések európai eljárása abban az esetben alkalmazható, ha legalább az egyik fél azon bíróságtól eltérő uniós országban állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, amely bírósághoz a keresetet benyújtották.

A rendelet hatálya nem terjed ki az adó-, vám- és közigazgatási ügyekre, sem az államnak az államhatalom gyakorlása során hozott aktusaiért vagy elkövetett mulasztásaiért fennálló felelősségére (acta jure imperii), ezenkívül a rendelet hatálya az alábbiakra sem terjed ki:

természetes személyek személyi állapota, jog- és cselekvőképessége;

családi jogi ügyek;

csődeljárás;

szociális biztonság;

választottbíráskodás;

munkajog;

ingatlan bérlete, a pénzbeli követelésekre irányuló keresetek kivételével;

a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a személyiségi jogok megsértése (pl. rágalmazás).

Eljárás

A kis értékű követelésekre vonatkozó európai eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező, és az eljárás az alábbiak szerint zajlik:

A keresetlevél benyújtása

A kereseti kérelmet közvetlenül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz kell benyújtani a követelés jellegét, összegét stb. feltüntető formanyomtatvány (a rendelet mellékletében meghatározott „A” formanyomtatvány) alkalmazásával. Amennyiben a kereset nem elfogadható (lásd alább), a bíróság tájékoztatja erről a felperest; amennyiben a felperes nem vonja vissza keresetét, a bíróság azon uniós ország eljárási jogának megfelelően tárgyalja az ügyet, amely országban az eljárást lefolytatják.

A kereset kiegészítése és/vagy javítása

Amennyiben a felperes által szolgáltatott információk hiányosak, a bíróság egy második („B”) formanyomtatványt küld meg részére, és felszólítja, hogy egészítse ki és/vagy javítsa a keresetet megadott határidőn belül. A keresetet a bíróság elutasítja, amennyiben a felperes a határidőn belül nem teljesíti a felszólítást, vagy a követelés nyilvánvalóan alaptalan vagy nem elfogadható.

Az alperes értesítése

A megfelelően kitöltött keresetlevél kézhezvétele után a bíróság kitölti a („C”) válasz-formanyomtatványt, amelyet a keresetlevél és az azt alátámasztó iratok egy példányával együtt 14 napon belül kézbesíti az alperesnek. Az iratokat a kézhezvétel időpontját is igazoló tértivevényes postai küldeményként kell megküldeni; amennyiben ez nem lehetséges, egyéb szolgáltatás is igénybe vehető.

Az alperes válasza

Az alperesnek a válasz-formanyomtatvány kézbesítésének napjától számított harminc napon belül kell válaszolnia. E válasz bírósághoz való beérkezését követő 14 napon belül a bíróság megküldi azt a felperesnek, a választ alátámasztó releváns iratok egy példányával együtt.

Az alperes által (az „A” formanyomtatványon) benyújtandó minden esetleges viszontkeresetet kézbesíteni kell a felperesnek, akinek 30 nap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon arra. Ha a viszontkereset összege meghaladja a 2000 EUR-t, akkor a keresetet és a viszontkeresetet is azon uniós ország eljárási jogának megfelelően kell elbírálni, amelyben az eljárást lefolytatják.

Határozat és határidők

Az alperes (vagy viszontkereset esetén a felperes) válaszának a bírósághoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül a bíróság köteles ítéletet hozni. Lehetősége van 30 napon belül benyújtandó, kiegészítő információk kérésére, és/vagy bizonyítás-felvétel lefolytatására, vagy a felek tárgyalásra idézésére (lásd alább), amely tárgyalást szintén az idézést követő 30 napon belül kell megtartani. Ebben az esetben a bíróság az összes szükséges információ beérkezésétől vagy a tárgyalástól számított 30 napon belül hozza meg ítéletét.

A bíróság abban az esetben is meghozza ítéletét, ha a felek az előírt határidőn belül nem tesznek eleget a hiánypótlási felhívásnak. A végrehajtás szerinti országban nincs helye az ítélet érdemi felülvizsgálatának. A bíróság valamelyik fél kérésére (térítésmentesen) kiállítja az ítéletre vonatkozó tanúsítványt a „D” formanyomtatvány kitöltésével.

Tárgyalás

Tárgyalásra akkor kerül sor, ha azt az eljáró bíróság szükségesnek tartja, vagy ha a felek valamelyike azt kérelmezi. A bíróság azonban el is utasíthatja az ilyen kérelmet, ha az ügy méltányos elbírálásához nyilvánvalóan szükségtelen a tárgyalás tartása. A tárgyalás videokonferencia vagy egyéb kommunikációs technológia segítségével is megtartható.

Bizonyításfelvétel

Az ítélethozatalhoz szükséges bizonyításfelvétel terjedelmét és a bizonyításfelvétel eszközeit a bíróság határozza meg, ennek során a bizonyításfelvétel legegyszerűbb és legkevésbé terhelő módját választja.

Az ítélet végrehajtása

Az ítéletet a végrehajtás szerinti ország eljárási jogának megfelelően kell végrehajtani, a végrehajtást kérő fél ennek érdekében köteles bemutatni az ítélet és a tanúsítvány („D” formanyomtatvány) egy - a végrehajtás szerinti ország hivatalos nyelvére lefordított - hiteles példányát. Semmiféle biztosíték, óvadék vagy letét nem követelhető a végrehajtást kérőtől arra hivatkozva, hogy külföldi állampolgár, illetve hogy nem rendelkezik állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel a végrehajtás szerinti országban. A végrehajtást kérő fél nem kötelezhető arra, hogy a végrehajtási eljárásban illetékes képviselőkön kívül meghatalmazott képviselővel vagy levelezési címmel rendelkezzen a végrehajtás szerinti országban.

Az ítélet végrehajtásának megtagadása

Az alperes kérésére a végrehajtás szerinti ország bírósága megtagadhatja az ítélet végrehajtását, amennyiben:

az ítélet összeegyeztethetetlen valamely, ugyanazon ügyben, ugyanazon felek között született korábbi ítélettel;

a korábbi ítéletet a végrehajtás szerinti uniós országban hozták, vagy az megfelel a végrehajtás szerinti országban való elismeréséhez szükséges feltételeknek; és

az ítéletek összeegyeztethetetlenségét a kis értékű követelések európai eljárása során nem hozták fel kifogásként, és azt nem is lehetett volna kifogásként felhozni.

Amennyiben valamelyik fél kifogást támaszt a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítélettel szemben, a végrehajtás szerinti ország a végrehajtási eljárást biztosítási intézkedésekre korlátozhatja, a végrehajtást biztosíték nyújtásától teheti függővé, vagy bizonyos esetekben felfüggesztheti a végrehajtási eljárást.

Jogorvoslat

Valamely ítélettel szembeni jogorvoslattal akkor lehet élni, ha arról az ügyben eljáró bíróság székhelye szerinti ország joga rendelkezik.

Felülvizsgálat

Az alperes az ítéletet meghozó bíróság előtt kérelmezheti az ítélet felülvizsgálatát, amennyiben:

a keresetlevélhez vagy a tárgyalásra szóló idézéshez nem csatolták az alperes általi kézhezvételüket bizonyító iratot, valamint a kézbesítésre az alperesnek fel nem róható okból nem megfelelő időben került sor ahhoz, hogy a védekezéshez szükséges előkészületeket meg tudja tenni; vagy

az alperes a kereset ellen vis maior miatt, neki fel nem róható okból nem tudott kifogást emelni.

Az alperesnek bármelyik esetben haladéktalanul kell intézkednie. Ha a felülvizsgálat indokoltnak bizonyul, az eredeti ítéletet semmisnek nyilvánítják.

A bíróság nem kötelezi a feleket a követelés jogi minősítésére. Szükség esetén tájékoztatja a feleket az eljárási kérdésekről, valamint arra törekszik, hogy a felek egyezségre jussanak.

Nyelvek és fordítás

A keresetlevelet, valamint többek között a választ, az esetleges viszontkeresetet, az alátámasztó iratok részletezését és a lényeges dokumentumokat az eljáró bíróság nyelvén kell benyújtani.

Költségek

Az eljárás költségeit a pervesztes fél viseli. A bíróság azonban nem ítéli meg a pernyertes félnek azoknak a költségeknek a megtérítését, amelyek nem voltak szükségesek, illetve nem arányosak a követeléssel.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

861/2007/EK rendelet

2007.8.1. Hatályos: 2009.1.1-től (25. cikk 2008.1.1-től)

-

HL L 199., 2007.7.31., 1-22. o.

Módosítás

-

-

HL L 141., 2015.6.5., 118 o.

A 861/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 10.09.2015

Top