Help Print this page 
Title and reference
Európai fizetési meghagyásos eljárás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Európai fizetési meghagyásos eljárás

Ez a rendelet megállapítja az európai fizetési meghagyásos eljárás szabályait. Ez az eljárás egyszerűsíti és felgyorsítja a jogviták rendezését, valamint csökkenti azok költségeit a nem vitatott pénzkövetelésekre vonatkozó határokon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben. Az európai fizetési meghagyást Dánia kivételével az Európai Unió (EU) minden tagállamában elismerik és végrehajtják, hozzá nincs szükség végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás lefolytatására.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a 2008-tól alkalmazott rendelet megállapítja az európai fizetési meghagyásos eljárás szabályait. Ez az eljárás egyszerűsíti és felgyorsítja a jogviták rendezését, valamint csökkenti azok költségeit a nem vitatott pénzkövetelésekre vonatkozó határokon átnyúló ügyekben. A rendelet lehetővé teszi az európai fizetési meghagyásoknak az Európai Unió (EU) teljes területén történő szabad áramlását olyan minimumszabályok megállapítása révén, amelyek betartása szükségtelenné tesz bármely, az elismerést és végrehajtást megelőző köztes eljárást a végrehajtás szerinti EU-tagállamban.

Az eljárás alkalmazása polgári és kereskedelmi ügyekben

Az európai fizetési meghagyásos eljárás határokon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben kerül alkalmazásra, tekintet nélkül a bíróság jellegére. Határokon átnyúló ügy-nek minősül az, amelyben legalább az egyik fél az eljáró bíróság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. A rendelet Dánia kivételével minden EU-tagállamra vonatkozik.

Az eljárás nem terjed ki adó-, vám- és közigazgatási ügyekre, illetve az államnak az államhatalom gyakorlása során hozott aktusai vagy elkövetett mulasztásai miatti felelősségére (acta iure imperii).

Az alábbiak szintén nem esnek hatálya alá:

 • házassági vagyonjogi rendszerek;
 • csődeljárás, fizetésképtelen társaságok vagy más jogi személyek felszámolására vonatkozó eljárások, csődegyezség, kényszeregyezség és hasonló eljárások;
 • szociális biztonság;
 • szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések, kivéve, ha azok a felek közötti megállapodás tárgyát képezték, illetve ha a kötelezett elismerte tartozását, vagy ha azok egy közös tulajdonból eredő számszerűsített tartozás kiegyenlítésére szolgálnak.

Európai fizetési meghagyás kérelmezése

A rendelet tartalmaz egy nyomtatványt, az I. mellékletben található A formanyomtatványt, amely az európai fizetési meghagyás kérelmezésére szolgál. A pénzkövetelésnek az európai fizetési meghagyás iránti kérelem benyújtásának időpontjában esedékes meghatározott összegről kell szólnia.

A bíróságok joghatóságáról a vonatkozó uniós jogszabályok döntenek, különösen a Tanács 44/2001/EK rendelete. Ha egy követelés egy fogyasztó által gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső céllal megkötött szerződésre vonatkozik, és amennyiben a kötelezett a fogyasztó, kizárólag azon EU-tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal, amelyekben a kötelezett állandó lakóhellyel rendelkezik.

Az a bíróság, amelyhez az európai fizetési meghagyás iránti kérelmet benyújtották, a lehető leghamarabb megvizsgálja, hogy teljesülnek-e az alkalmazhatóság feltételei (határokon átnyúló polgári vagy kereskedelmi ügyről van-e szó, joghatósággal rendelkezik-e a kérdéses bíróság stb.), valamint a követelés megalapozottságát.

Ha a kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány nincs hiánytalanul kitöltve, a bíróság lehetőséget ad a jogosultnak a kérelem kiegészítésére vagy kijavítására egy megadott határidőig, kivéve, ha a követelés nyilvánvalóan alaptalan vagy a kérelem elfogadhatatlan. Erre a célra szolgál a rendelet II. mellékletében található B formanyomtatvány.

Ha a feltételek csak a követelés egy részére teljesülnek, a bíróság javasolhatja a kérelem módosítását. Erre a célra a rendelet III. mellékletében található egy nyomtatvány (a C formanyomtatvány). A jogosult egy bizonyos határidőn belül elfogadhatja vagy elutasíthatja a bíróság által javasolt, meghatározott összegről szóló európai fizetési meghagyást. A jogosultat tájékoztatni kell döntése következményeiről. A formanyomtatvány visszaküldésével kell választ adnia.

Amennyiben a jogosult elfogadja a bíróság javaslatát, a bíróság európai fizetési meghagyást bocsát ki a követelés jogosult által elfogadott részére vonatkozóan. Az eredeti követelés fennmaradó részét illető következményekre a nemzeti jogot kell alkalmazni. Ha a jogosult a bíróság által meghatározott határidőn belül nem küldi meg válaszát, vagy elutasítja a bíróság javaslatát, a bíróság teljes egészében elutasítja az európai fizetési meghagyás iránti kérelmet.

A bíróság a jogosultat a D formanyomtatvány (IV. melléklet) útján tájékoztatja a kérelem elutasításának indokairól. A kérelem elutasítása ellen fellebbezésnek nincs helye. A kérelem elutasítása azonban nem akadályozza meg a jogosultat abban, hogy egy új európai fizetési meghagyás iránti kérelem vagy bármely egyéb, valamely EU-tagállam joga alapján rendelkezésre álló eljárás útján érvényesítse a követelést.

Az európai fizetési meghagyás kibocsátása

Amennyiben az európai fizetési meghagyás kérelmezésére vonatkozó feltételek teljesülnek, a bíróság a lehető leghamarabb és általában a kérelem benyújtását követő 30 napon belül kibocsátja a meghagyást. A 30 napos határidőbe nem számít bele a kérelem jogosult általi kiegészítése, kijavítása vagy módosítása céljából felhasznált idő.

Az európai fizetési meghagyást kizárólag a jogosult által nyújtott adatok alapján bocsátják ki, ezeket a bíróság nem ellenőrzi. A meghagyás végrehajthatóvá válik, kivéve, ha a kötelezett a származási bírósághoz ellentmondást nyújt be.

A rendelet eltörli a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárást, tehát az európai fizetési meghagyást a többi EU-tagállamban is elismerik és végrehajtják a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás és az elismerés kifogásolásának bármilyen lehetősége nélkül. A végrehajtási eljárásokra azon EU-tagállam jogát kell alkalmazni, amelyben az európai fizetési meghagyás végrehajtását kérelmezték.

Az európai fizetési meghagyás kézbesítése a kötelezettnek

Az európai fizetési meghagyást azon állam nemzeti jogával összhangban kézbesítik a kötelezettnek, amely államban a kézbesítés helye található. A rendelet meghatároz bizonyos eljárási minimumszabályokat a kézbesítésre vonatkozóan mind olyan esetekre, amikor a kézbesítés az átvétel igazolásával történik, mind olyanokra, amikor az átvétel igazolása nélkül.

Kézbesítés az átvétel igazolásával:

 • személyes kézbesítés: a kötelezett aláír egy átvételi elismervényt, amely az átvétel időpontját is tartalmazza;
 • személyes kézbesítés: a kézbesítést végző illetékes személy aláír egy megfelelő dátummal ellátott iratot, amely tartalmazza, hogy a kötelezett átvette az iratot vagy bármely jogos indok nélkül visszautasította annak átvételét;
 • a kötelezett aláír és visszaküld egy megfelelő dátummal ellátott átvételi elismervényt, amikor postán vagy elektronikus úton (például fax vagy e-mail útján) megkapja az európai fizetési meghagyást.

Kézbesítés az átvétel igazolása nélkül:

 • személyes kézbesítés: a kötelezett személyes címére, a kötelezettel egy háztartásban élő vagy ott alkalmazott személyeknek;
 • személyes kézbesítés: a kötelezett üzlethelyiségeiben a kötelezett által alkalmazott személyeknek, amennyiben a kötelezett önálló vállalkozó vagy jogi személy;
 • a meghagyás elhelyezése útján a kötelezett postaládájában;
 • meghagyás valamely postahivatalban vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságoknál való letétbe helyezésével és a kötelezett postaládájában a letétbe helyezésről szóló írásos értesítés elhelyezésével;
 • elektronikus úton, a kézbesítésről szóló automatikus visszaigazolással, feltéve, hogy a kötelezett előzetesen kifejezetten elfogadta a kézbesítés ezen módját.

Ahhoz, hogy az európai fizetési meghagyás kézbesíthető legyen, a kötelezett címét teljes bizonyossággal ismerni kell. A kézbesítés foganatosítható a kötelezett képviselőjének is.

Az európai fizetési meghagyással szembeni ellentmondás

Az európai fizetési meghagyást átvevő személy, tehát a kötelezett a meghagyást kibocsátó bíróságnál ellentmondást nyújthat be. Az ellentmondást a meghagyás kötelezettnek történő kézbesítése időpontjától számított 30 napon belül kell megküldeni. Az ellentmondás benyújtására az európai fizetési meghagyással együtt kézhez kapott, a VI. mellékletben található nyomtatvány (F formanyomtatvány) szolgál. A kötelezettnek az ellentmondásban nyilatkoznia kell arról, hogy vitatja a követelést, annak indokát azonban nem kell megjelölnie.

Amennyiben a kötelezett ellentmondást nyújt be, az eljárás a származási EU-tagállam hatáskörrel rendelkező bíróságán a polgári peres eljárásra vonatkozó szabályokkal összhangban folytatódik, kivéve, ha a jogosult kifejezetten kérte, hogy ebben az esetben az eljárást szüntessék meg.

A rendelet lehetővé teszi, hogy a kötelezett kivételes esetekben az európai fizetési meghagyás felülvizsgálatát kérje a hatáskörrel rendelkező bíróságtól az ellentmondás benyújtására vonatkozó 30 napos határidő lejártát követően, feltéve, hogy:

 • a fizetési meghagyás kézbesítésére a kötelezett általi átvétel igazolása nélkül került sor, és a kézbesítés nem történt meg kellő időben ahhoz, hogy a kötelezett gondoskodhasson védelméről;
 • a kötelezettet vis maior vagy különleges körülmények akadályozták abban, hogy a követelés ellen ellentmondással éljen;
 • a fizetési meghagyást tévesen bocsátották ki.

Ha a bíróság a kötelezett kérelmét elutasítja, az európai fizetési meghagyás hatályban marad. Ha azonban a bíróság úgy határoz, hogy a felülvizsgálat indokolt, az európai fizetési meghagyás semmissé válik.

A végrehajtást a kötelezett kérelme alapján a végrehajtás szerinti EU-tagállam hatáskörrel rendelkező bírósága akkor is elutasítja, ha az európai fizetési meghagyás összeegyeztethetetlen valamely EU-tagállamban vagy EU-n kívüli országban hozott bármely korábbi határozattal vagy meghagyással. Ehhez a korábbi határozatnak ugyanazon jogalap tárgyában, ugyanazon felek között kellett születnie, és elismertnek kell lennie a végrehajtás szerinti tagállamban.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1896/2006/EK rendelet

2006.12.31.

HL L 399., 2006.12.30.

A 1896/2006/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A kollektív jogorvoslat horizontális európai kerete felé [COM(2013) 401 final , 2013.6.11. - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Ez a dokumentum a tagállamok által alkalmazott kollektív jogorvoslati mechanizmusok tekintetében egy sor közös, nem kötelező érvényű elvet terjeszt elő annak érdekében, hogy a polgárok és a vállalkozások érvényesíteni tudják az uniós jogszabályok által biztosított jogaikat azok sérelme esetén.

A közlemény célja, hogy biztosítsa a kollektív jogorvoslat koherens megközelítését az Unióban anélkül, hogy a tagállamok rendszereit harmonizálná. Azokon a területeken, amelyeken az Unió jogokat ruház a polgárokra és a vállalkozásokra - például a fogyasztóvédelem vagy a pénzügyi szolgáltatások terén - nemzeti jogorvoslati mechanizmusokat kell biztosítani. E mechanizmusok célja, hogy javuljon az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, ugyanakkor megfelelő eljárási garanciák álljanak rendelkezésre a visszaélésszerű perlés kiküszöböléséhez.

Az ajánlás felkéri az uniós tagállamokat, hogy két éven belül hozzák meg a megfelelő intézkedéseket. A Bizottság akkor a tagállamok éves jelentése alapján értékelni fogja a kollektív jogorvoslat aktuális helyzetét annak meghatározásához, hogy szükség van-e további intézkedésekre a horizontális megközelítés megerősítéséhez.

Utolsó frissítés: 08.04.2014

Top