Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A menekültügyre és a migrációra vonatkozó uniós statisztikák

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

A menekültügyre és a migrációra vonatkozó uniós statisztikák

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

862/2007/EK rendelet – A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó uniós statisztikák

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a migrációval (kivándorlással* és bevándorlással*), a nemzetközi védelemmel (menedékjoggal), a legális és illegális migrációval, valamint az EU és az EFTA-országok általi visszaküldésekkel kapcsolatos statisztikák gyűjtésére és összeállítására vonatkozó uniós szintű szabályokat határoz meg.

FŐBB PONTOK

Statisztikai követelmények

A rendelet különböző adatkategóriákra vonatkozó statisztikai követelményeket határoz meg:

A nemzetközi migráció tekintetében az uniós országoknak a következőkkel kapcsolatban kell statisztikákat szolgáltatniuk az Eurostat felé:

az ország területére költözött bevándorlók;

az ország területéről elköltözött kivándorlók;

az adott országban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek;

az állampolgárságot szerzett személyek.

A tartózkodási engedélyek és az EU-n kívüli országok polgárainak tartózkodása tekintetében a következőkkel kapcsolatban kell az uniós országoknak statisztikákat szolgáltatniuk az Eurostat felé:

kiadott tartózkodási engedélyek, valamint a bevándorlói jogállás vagy a tartózkodási ok megváltozása miatt kiadott engedélyek;

az érvényes tartózkodási engedélyek és a hosszú távú tartózkodásra jogosító engedélyek száma.

A nemzetközi védelem tekintetében az uniós országoknak a következőkkel kapcsolatban kell statisztikákat szolgáltatniuk az Eurostat felé:

nemzetközi védelmet kérelmező személyek;

nemzetközi védelmet kérelmező kísérő nélküli gyermekek;

elbírálás alatt álló nemzetközi védelemre irányuló kérelmek;

visszavont menedékjog iránti kérelmek;

elutasított nemzetközi védelemre irányuló kérelmek;

menekült jogállás, kiegészítő védelem, nemzeti humanitárius és átmeneti védelem megadása;

a Dublin III. rendelet szerinti kérelmek, határozatok és átadások;

áttelepítés* kedvezményezettjei.

Az illegális belépés és tartózkodás megelőzése, valamint a visszatérések tekintetében az uniós országoknak a következő személyek számára vonatkozólag kell statisztikákat szolgáltatniuk:

EU-n kívüli országok állampolgárainak a külső határon az uniós országok területére való belépésének elutasítása;

EU-n kívüli országok állampolgárai, akikről megállapították, hogy az uniós ország területén illegálisan tartózkodnak;

az uniós ország területének elhagyására vonatkozó kötelezettséget előíró közigazgatási vagy bírósági határozatok;

EU-n kívüli országok azon állampolgárainak a száma, akik az ország területének elhagyását előíró határozat kiadását követően visszatértek országukba.

Adatforrások

A statisztikák számos forrásból származnak, többek között a következőkből:

a közigazgatási és a bírósági intézkedések nyilvántartásai;

a személyek népességére vagy a közigazgatási intézkedésekre vonatkozó nyilvántartások;

népszámlálások;

mintavételes felmérések.

A statisztikákat általában életkor, nem, állampolgárság, illetve születési hely szerinti bontásban gyűjtik. Más kategóriák szerint is sor kerülhet az adatgyűjtésre – ilyen például a tartózkodási engedély kiadásának oka, illetve a korábbi vagy következő tartózkodási hely a migrációs adatok tekintetében.

Végrehajtás

A Bizottság háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és Tanácshoz a rendelet végrehajtásáról. A 2015. évi jelentésből az derül ki, hogy történtek előrelépések az adatok rendelkezésre állása, teljessége, minősége és időszerűsége terén.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2007. augusztus 20-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

* Kivándorlás: az a cselekmény, amely során a személy a korábbi szokásos, egyik uniós országbeli tartózkodási helyét egy másik országba teszi át legalább 12 hónapos, vagy várhatóan legalább ilyen hosszú időtartamra.

* Bevándorlás: az a cselekmény, amely során a személy – akinek a korábbi szokásos tartózkodási helye egy másik uniós országban vagy valamely EU-n kívüli országban volt – a szokásos tartózkodási helyét egy uniós ország területére teszi át, amely tartózkodás időtartama legalább 12 hónapos, vagy várhatóan legalább annyi.

* Illegális migráció: az a cselekmény, amikor oly módon lépik át emberek a határokat, amely nem felel meg a küldő, a tranzit- vagy a fogadó ország közigazgatási vagy jogi előírásainak.

* Áttelepítés: EU-n kívüli országok állampolgárainak valamely uniós ország számára történő átadása, ahol nemzetközi védelmi okokból engedélyezett a tartózkodásuk.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007 július 11.) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 199., 2007.7.31., 23–29. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 351/2010/EU rendelete (2010. április 23.) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a születési hely szerinti ország csoportjai, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai és az állampolgárság csoportjai kategóriák fogalommeghatározásai tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 104., 2010.4.24., 37–39. o.)

A Bizottság 216/2010/EU rendelete (2010. március 15.) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tartózkodási engedélyek indokainak kategorizálása tekintetében történő alkalmazásáról (HL L 66., 2010.3.16., 1–2. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet végrehajtásáról (COM(2015) 374 final, 2015.7.30.)

utolsó frissítés 04.01.2016

Top