Help Print this page 
Title and reference
Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok (CITES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok (CITES)

Ez a rendelet azt a célt szolgálja, hogy kereskedelmük ellenőrzésével biztosítsa a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok védelmét és megőrzését úgy, hogy a CITES egyezmény értelmében feltételeket szab ezen fajok behozatalára, kivitelére és újrakivitelére, illetve az Európai Unión belül történő szállítására vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet összhangban áll a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) célkitűzéseivel, elveivel és rendelkezéseivel. Négy mellékletben (A, B, C és D) megadja a veszélyeztetett fajok listáját. A védelem mértéke és az érintett fajokra vonatkozó kereskedelmi intézkedések jellege attól függően változik, hogy a fajokat melyik melléklet listája tartalmazza.

E rendelet értelmében azonos feltételek vonatkoznak:

  • a rendelet által érintett fajok példányainak behozatalával, kivitelével vagy újrakivitelével kapcsolatos okmányok megadására, használatára és bemutatására. Valamely tagállam által hozott esetleges szigorúbb intézkedések sérelme nélkül ezek a dokumentumok az egész Közösségben érvényesek;
  • az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak Közösségen belül történő eladására vagy bármely más kereskedelmi célból való értékesítésére.

A Közösség területére való behozatal

A veszélyeztetett fajok példányainak behozatalára vonatkozó feltételek:

  • a rendeltetési hely szerinti tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély vagy behozatali bejelentés bemutatása; és
  • a szükséges ellenőrzések elvégzése.

A Bizottság a behozatalt általánosságban vagy bizonyos származási országok vonatkozásában korlátozhatja; az ilyen korlátozások listáját rendszeresen közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A Közösség területéről való kivitel vagy újrakivitel

A veszélyeztetett fajok példányainak kivitelére vagy újrakivitelére vonatkozó feltételek:

  • kiviteli engedély vagy újrakiviteli tanúsítvány bemutatása, amelyeket azon tagállam igazgatási hatósága bocsát ki, amelyben a példányok találhatók; és
  • a szükséges ellenőrzések elvégzése.

Az engedélyek és tanúsítványok iránti kérelmek elutasítása

Ha egy tagállam elutasít egy engedély vagy bizonyítvány megadása iránti kérelmet, akkor késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot, amely pedig a többi tagállam tájékoztatásáért felelős.

Eltérések

A rendelet eltérő rendelkezéseket határoz meg a fogságban született és nevelt vagy mesterségesen szaporított példányok, a tranzitszállítás alatt álló példányok és a személyi vagy háztartáshoz tartozó, illetve a tudományos intézeteknek szánt példányok esetében.

A kereskedelmi tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak megvétele vagy kereskedelme tilos.

A tagállamok ezenkívül megtilthatják az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak tartását is.

Élő példányok szállítása

Az A. mellékletben felsorolt fajok élő példányainak Közösségen belüli szállításának feltétele azon tagállam igazgatási hatósága által megadott előzetes felhatalmazás, amelyben a példány található.

A B. mellékletben felsorolt fajok élő példányainak Közösségen belüli szállításának feltétele, hogy a címzett betartja az állatok védelmére vonatkozó szabályokat (megfelelő elhelyezés és gondozás).

A Bizottság bármikor korlátozhatja azon fajok élő példányainak tartását vagy szállítását, amelyek Közösségbe való behozatalát korlátozzák.

Behozatali és kiviteli helyek

A tagállamok kötelesek:

  • vámhivatalokat kijelölni a rendelet hatálya alá eső fajokra vonatkozó ellenőrzések és vámkezelés elvégzése céljából. Ezeknek a hivataloknak a listáját közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában;
  • kijelölni a rendelet végrehajtásáért felelős igazgatósági hatóságokat és tudományos testületeket. Ezeknek a hatóságoknak és testületeknek a listáját közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában;
  • ellenőrizni a rendelet előírásainak betartását és büntetni a jogsértéseket.

Az információk közlése

A rendelet bevezet egy rendszert a különféle, a rendelet végrehajtásában érintett hatóságok (a tagállamok, a Bizottság, a CITES titkársága stb.) közötti információcserére.

A tagállamok éves jelentést készítenek, amelyben részletesen leírják a rendelet hatálya alá tartozó példányok kereskedelmének volumenjét. Kétévente részletes jelentést készítenek a rendelet végrehajtásáról és alkalmazásáról.

Háttér

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt (CITES) 1973. március 3-án Washingtonban írták alá, és 1975. január 1-jén lépett hatályba. Az egyezményhez eddig 175 fél csatlakozott.

A CITES szövegét 1983-ban módosították annak érdekében, hogy regionális gazdasági integrációs szervezetek – így például az Európai Közösség is – részt vehessenek az egyezményben (Gaborone-módosítás). Azonban a módosítást nem ratifikálta elég aláíró fél ahhoz, hogy hatályba léphessen. Ezért a CITES-konferenciákon a Közösség álláspontját a Tanács által létrehozott álláspontot együttesen képviselve fellépő EU-tagállamok képviselik.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 338/97/EK rendelete

1997.3.1.

-

HL L 61., 1997.3.3.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Bizottság 1497/2003/EK rendelete

2003.8.30.

-

HL L 215., 2003.8.27.

Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete

2003.11.20.

-

HL L 284., 2003.10.31.

A Bizottság 834/2004/EK rendelete

2004.5.19.

-

HL L 127., 2004.4.29.

A Bizottság 1332/2005/EK rendelete

2005.8.22.

-

HL L 215., 2005.8.19.

Az Európai Parlament és a Tanács 398/2009/EK rendelete

2009.6.10.

-

HL L 126., 2009.5.21.

A 338/97/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak tájékoztató jellegű.

A MELLÉKLETEK MÓDOSÍTÁSAI

I. melléklet – A veszélyeztetett fajok listája

A Bizottság 318/2008/EK rendelete [Hivatalos Lap L 95., 2008.4.8.];

A Bizottság 407/2009/EK rendelete [Hivatalos Lap L 123., 2009.5.19.];

A Bizottság 709/2010/EU rendelete [Hivatalos Lap L 212., 2010.8.12.];

A Bizottság 1158/2012/EU rendelete [Hivatalos Lap 339., 2012.12.12].

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 997/2010/EU rendelete (2010. november 5.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba történő behozatala felfüggesztéséről [Hivatalos Lap L 290., 2010.11.6.].

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság 2007/425/EK ajánlása (2007. június 13.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtását segítő intézkedésekről [Hivatalos Lap L 159., 2007.6.20.].

A tagállamoknak meg kell tenniük bizonyos intézkedéseket, beleértve a 338/97/EK rendelet végrehajtásának összehangolását célzó nemzeti cselekvési tervek elfogadását, visszatartó erejű szankciók előkészítését a rendelet megsértésének esetére, a rendelet végrehajtásáért felelős hivatalok megfelelő ellátását humán és pénzügyi erőforrások, illetve képzés tekintetében, a nyilvánosság megfelelő tájékoztatását, a kereskedők, állat- és növénytartó létesítmények, mint például állatkereskedések, tenyésztők és kertészetek rendszeres vizsgálatát, a vadon élő állatok és növények kereskedelmével kapcsolatos országos információs pontok kijelölését, az irányítási és ellenőrzési képességeket fejlesztő programok a harmadik országokban, valamint az intézményközi együttműködés és a tagállamok közötti, illetve a megfelelő igazgatási hatóságokkal (például a CITES, az Interpol és a Vámigazgatások Világszervezete igazgatási hatóságaival) való információcsere támogatását.

A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 166., 2006.6.19.].

Az importengedélyek, az exportengedélyek és az újrakiviteli tanúsítványok céljára használt formanyomtatványoknak meg kell felelniük a rendelet I. mellékletében megadott mintának. Az importbejelentések céljára használt formanyomtatványoknak meg kell felelniük a II. mellékletben megadott mintának. A vándorkiállítások tanúsítványainak céljára használt formanyomtatványoknak meg kell felelniük a III. mellékletben megadott mintának. A személyitulajdon-bizonyítványok pótlapjainak céljára használt formanyomtatványoknak meg kell felelniük a IV. mellékletben megadott mintának. Az 5., 8. és 9. cikkben előírt formanyomtatványoknak meg kell felelniük a V. mellékletben megadott mintáknak. A címkék mintái a VI. mellékletben találhatók. A kódokat, amelyeket a fajok leírásának tartalmaznia kell, valamint a használandó mértékegységeket a VII. melléklet sorolja fel. A VIII. mellékletben található a fajok tudományos nevének megadásához használható irodalomjegyzék. A tranzakciók célját és a fajok származási helyét a IX. mellékletben megadott kódok segítségével kell feltüntetni. Emellett a rendelet előírásokat tartalmaz a dokumentumok kiállításáról, felhasználásáról és érvényességéről. Előírásokat vezet be továbbá a fogságban született és nevelt vagy mesterségesen szaporított példányokra, illetve a mintákra vonatkozóan.

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

Utolsó frissítés: 14.01.2014

Top