Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kombinált Nómenklatúra, közös vámtarifa és az Európai Unió integrált vámtarifája (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Kombinált Nómenklatúra, közös vámtarifa és az Európai Unió integrált vámtarifája (TARIC)

A Kombinált Nómenklatúra a vámunió vám- és statisztikai nómenklatúrája. A közös vámtarifa az a külső vámtarifa, amely az Európai Unióba (EU-ba) behozott termékekre vonatkozóan kerül alkalmazásra. Az Európai Unió integrált vámtarifáját TARIC-nak is nevezik. A TARIC az EU-ba behozott, illetve az EU-ból kivitt árukra alkalmazandó valamennyi uniós vámtarifát, agrár- és kereskedelempolitikai intézkedést tartalmazza. A TARIC igazgatása a Bizottság hatáskörébe tartozik, amely napi rendszerességgel frissítve közzéteszi a vámtarifa aktuális változatát a TARIC internetes oldalán.

JOGI AKTUS

A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról [Lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja egy olyan Kombinált Nómenklatúra kialakítása, amely eleget tesz a vámunió vámtarifára vonatkozó és statisztikai követelményeinek, valamint az Európai Unió integrált vámtarifájának (a TARIC-nak) a létrehozása. A Kombinált Nómenklatúra a legjobb eszköz az EU külkereskedelmi statisztikájára vonatkozó adatok összegyűjtésére, cseréjére és közzétételére. Ezenkívül az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó külkereskedelmi statisztikai adatok gyűjtésére és közzétételére is felhasználják.

Az Európai Unió integrált vámtarifája (TARIC)

A TARIC az Európai Unió integrált vámtarifája. Tartalmaz minden vámtételt és bizonyos, az EU külkereskedelmére alkalmazandó uniós szabályokat. A TARIC jogi alapját a Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) képezi.

A TARIC segíti az áruknak az uniós tagállamok általi vámkezelését. Emellett olyan eszközöket kínál, amelyek az EU külkereskedelmi statisztikájához szükséges adatok összegyűjtését, cseréjét és közzétételét szolgálják. Ezek az adatok azonban nem általánosan hozzáférhetőek mindenki számára.

A Kombinált Nómenklatúra és a TARIC

A rendelet célja olyan árunómenklatúra (az úgynevezett Kombinált Nómenklatúra) kialakítása, amely eleget tesz mind a közös vámtarifa, mind az EU külkereskedelmi statisztikája által megkívánt követelményeknek. A Kombinált Nómenklatúra alapját a harmonizált rendszer szerinti nómenklatúra alkotja, amelyet saját alszámos bontásokkal, az úgynevezett KN-alszámokkal egészít ki.

A Kombinált Nómenklatúra a közös vámtarifa nómenklatúrája és a Nimex-nómenklatúra (az EU statisztikai nómenklatúrája) egyesítésével jött létre.

A rendelet I. melléklete meghatározza a szerződéses vámtételeket, a közös vámtarifa bizonyos autonóm vámtételeit (olyan esetekben, amikor azok alacsonyabbak a szerződéseseknél), valamint a kiegészítő statisztikai egységeket.

A Bizottság a Kombinált Nómenklatúra alapján alakítja ki az Európai Unió integrált vámtarifáját (a TARIC-ot). Ez további uniós alszámos bontásokat tartalmaz (az úgynevezett TARIC-alszámokat), amelyek az áruknak a bevezetett jogszabályok szerinti leírására szolgálnak, amikor az áruk eredetétől függő egyedi vámtételek, vagy számos egyéb kereskedelempolitikai intézkedés kerül alkalmazásra.

Minden KN-alszámhoz egy nyolc számjegyű kódszám tartozik. Az első hat számjegy a harmonizált rendszer szerinti nómenklatúra vámtarifaszámaira és vámtarifaalszámaira utal. A hetedik és nyolcadik számjegy határozza meg a KN-alszámokat. A TARIC-alszámokat a 9. és 10. számjegy azonosítja.

A Bizottság szerepe

A Bizottság minden évben rendeletet ad ki, amely tartalmazza a Kombinált Nómenklatúra teljes változatát a közös vámtarifa vámtételeivel együtt, figyelembe véve a Tanács és a Bizottság által elfogadott módosításokat. Ezt a rendeletet legkésőbb október 31-ig ki kell hirdetni a Hivatalos Lapban, és a következő év január 1-jétől kell alkalmazni.

A Bizottság felelős a TARIC kihirdetéséért és számítógépes kezeléséért. A Bizottság határozza meg a TARIC-kódszámokat, naprakész állapotban tartja a TARIC-ot, és tájékoztatja az EU-tagállamokat naponta elektronikus úton az esetleges változásokról.

Bizottsági eljárások

A Bizottság munkáját ezen a téren a Vámkódexbizottság segíti, amelyet a 2913/92/EGK rendelet 247. cikke és a 2658/87/EGK rendelet 10. cikke hozott létre. Ez a testület a tagállamok képviselőiből áll, és elnöke az Európai Bizottság képviselője. Ez a bizottság bármely kérdést megvizsgálhat a Kombinált Nómenklatúrára, a TARIC-nómenklatúrára vagy bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan, amely a Kombinált Nómenklatúrán alapul.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2658/87/EGK rendelet

1987.9.10.

-

HL L 256., 1987.9.7.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

3528/89/EGK rendelet

1989.11.28.

-

HL L 374., 1989.12.22.

2913/92/EGK rendelet

1992.10.22.

-

HL L 302., 1992.10.19.

1969/93/EGK rendelet

1993.7.26.

-

HL L 180., 1993.7.23.

254/2000/EK rendelet

2000.2.10.

-

HL L 28., 2000.2.3.

A 2658/87/EGK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A 2658/87/EGK rendelet 1. mellékletét rendszeres időközönként módosítják.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (A Bizottság közleménye – A Kombinált Nómenklatúra igazgatására vonatkozó magatartási kódex).

A magatartási kódex rendeltetése, hogy megkönnyítse az alapvető rendelet I. mellékletében szereplő alszámok kezelését, azaz karbantartását, létrehozását és törlését a Kombinált Nómenklatúra (KN) egyszerűsítése és modernizálása érdekében. A magatartási kódexben foglalt elveket a KN-alszámok módosítását célzó valamennyi kérelemre alkalmazzák. A Kombinált Nómenklatúra módosítását kérelmezheti az Adózási és Vámuniós Főigazgatóság, az Eurostat és a Bizottság más szervezeti egységei, a Vámkódexbizottság, az EU tagállamai, valamint az Európai kereskedők érdekképviseleti szövetségei. A kérelmeket ezután az Eurostat felé kell továbbítani, amennyiben statisztikákhoz kapcsolódnak, illetve az Adózási és Vámuniós Főigazgatóság felé, ha nem statisztikai természetűek. Elvileg a kérelmeket a hatályba lépésük előtti év április 30-ig el kell küldeni. Minden kérelemnek tartalmaznia kell egy magyarázó kísérő iratot, a szóban forgó KN-alszámokat, a kereskedelmi forgalom volumenjére vonatkozó becslést, valamint az érintett áruk ismertetését.

A Tanács 1255/96/EK rendelete (1996. június 27.) egyes ipari és mezőgazdasági termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről [Hivatalos Lap L 158 (1996.6.29.].

A közös vámtarifa e rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó autonóm vámtételei részlegesen vagy teljesen felfüggesztésre kerülnek, ugyanis e termékek gyártása az EU-ban nem elégséges, vagy nem is létezik. A gyártók ennek köszönhetően ki tudják elégíteni az EU felhasználóiparának szükségleteit. A Bizottság elfogadta azokat a technikai kiigazításokat, amelyek a Kombinált Nómenklatúra kódjai és a TARIC-kódok módosítása nyomán váltak szükségessé.

Az Európai Unió kombinált nómenklatúrájának magyarázata. [Hivatalos Lap C 137., 2011.5.6.].

Ez a magyarázat legfrissebb verziója, amely fontos segítséget nyújt a különböző vámtarifaszámok hatókörének értelmezéséhez. Megjegyzendő azonban, hogy a magyarázat jogilag nem kötelező érvényű.

A Bizottság 1001/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. október 4.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról [Hivatalos Lap L 290., 2013.10.31.].

Ez a kombinált nómenklatúra rendelet I. mellékletének legújabb változata. 2014. január 1-jén lépett hatályba, és figyelembe veszi mindazokat a nemzetközi szinten elfogadott változásokat, amelyeket vagy a Vámigazgatások Világszervezete fogadott el a harmonizált rendszer (HR) szintű nómenklatúra vonatkozásában, vagy a Világkereskedelmi Világszervezet a szerződéses vámtételekkel kapcsolatban. A rendelet számításba veszi továbbá a statisztikával és a kereskedelempolitikával szemben megfogalmazott követelmények módosulását, a technológiai és kereskedelmi fejlődését, valamint a szövegek harmonizálásának és egyértelművé tételének szükségességét is.

Utolsó frissítés: 09.02.2014

Top