Help Print this page 
Title and reference
Termékek forgalomba hozatala – CE megfelelőségi jelölés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Termékek forgalomba hozatala – CE megfelelőségi jelölés

Ez a határozat az ágazati jogszabályokban azok felülvizsgálatakor és átdolgozásakor alkalmazandó közös elveket ír elő. Ezenfelül megteremti a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó feltételeket harmonizáló jövőbeli jogszabályok keretrendszerét. Elősegíti a fogyasztói bizalom megerősítését és az áruk szabad mozgásának javítását az Európai Unión belül.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 218., 2008.8.13.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere a következőket határozza meg:

  • közös fogalommeghatározások;
  • a termékek megfelelőségértékelésére vonatkozó közös eljárások;
  • a gazdasági szereplőkre (gyártók, importőrök, forgalmazók stb.) vonatkozó általános kötelezettségek;
  • a CE-jelölés használatára vonatkozó szabályok, amelyek ezáltal lehetővé teszik az Unióban forgalmazott termékek iránti bizalom megerősítését;
  • a megfelelőségértékelő szervezetek bejelentésének kritériumai;
  • védintézkedési eljárások.

A közös keretrendszer eszköztárként szolgál a jogszabályok közelítését (harmonizációját) célzó jövőbeli ágazati jogszabályokhoz. A rendszer alapja az új megközelítés, amelynek értelmében a szabályozás az alapvető követelmények meghatározására és a harmonizált szabványokra való hivatkozásra korlátozódik. Ennélfogva a jövőbeli ágazati jogszabályoknak lehetőség szerint az e határozatban szereplő rendelkezésekre kell épülniük, és a termékek forgalmazására vonatkozó alapvető követelményeket kell meghatározniuk. Szükség esetén azonban az egyes jogszabályok másféleképpen is eljárhatnak.

Fogalommeghatározások

E határozat világos meghatározásokat vezet be például a következő alapvető fogalmakra: „gyártó”, „forgalmazó”, „importőr”, „harmonizált szabvány”, „forgalomba hozatal” és „megfelelőségértékelés”. Az egységes és egyértelmű fogalommeghatározások megkönnyítik majd az e területhez kapcsolódó jövőbeli jogszabályok értelmezését és helyes alkalmazását.

A gyártó, az importőr és a forgalmazó kötelezettségei

Egy termék akkor hozható piaci forgalomba, ha megfelel bizonyos alapvető követelményeknek. A gyártónak megfelelőségértékelési eljárás elvégzése vagy elvégeztetése révén gondoskodnia kell arról, hogy terméke megfeleljen a vonatkozó követelményeknek. Amennyiben a termék megfelel az alapvető követelményeknek, a gyártó elhelyezi rajta a CE-jelölést, és EK-megfelelőségi nyilatkozatot készít. A terméken feltünteti saját nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint levelezési címét. A gyártó biztosítja a sorozatgyártás megfelelőségét. A termékhez mellékelni kell használati utasítást és biztonsági tájékoztatót a felhasználók által ismert valamely nyelven. Amennyiben külső megfelelőségértékelő szervezet bevonására kerül sor, a gyártó ez utóbbi azonosító számát tünteti fel.

Az importőrnek és a forgalmazónak meg kell győződnie arról, hogy a gyártó valóban eleget tett kötelezettségeinek, tehát ellenőrizniük kell, hogy a terméken szerepel-e a megfelelőségi jelölés, és mellékelték-e hozzá az előírt dokumentumokat.

A gyártónak (vagy meghatalmazott képviselőjének), a forgalmazónak és az importőrnek az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania az érintett termékre vonatkozó összes olyan információt, amelyre a termék nyomon követhetőségének biztosításához szükség van.

A termék megfelelősége

Ez a határozat a megfelelőségértékelés tekintetében egyértelműbb keretrendszert határoz meg. Számos (a mellékletben felsorolt) megfelelőségértékelési eljárást ír elő, amelyek közül a jogalkotó kiválaszthatja a leginkább megfelelőt.

Továbbá rögzíti a CE-jelölés elhelyezésére vonatkozó szabályokat és feltételeket is, amelyre a 765/2008/EK rendeletben meghatározott általános elvek alkalmazandók. A tagállamok biztosítják a CE-jelölést szabályozó rendszer helyes végrehajtását, és jogsértés esetére szankciókat helyeznek kilátásba.

Megfelelőségértékelés

Egyes megfelelőségértékelési eljárások esetében a megfelelőségértékelést megfelelőségértékelő szervezetek végzik, amelyeket a tagállamok bejelentenek a Bizottságnak.

Ez a határozat közös kritériumokat ír elő a megfelelőségértékelő szervezetek bejelentésére vonatkozóan. A megfelelőségértékelő szervezeteknek szavatolniuk kell, hogy tevékenységüket függetlenül, objektív módon, pártatlanul, valamint szakmai feddhetetlenséggel végzik. Rendelkezniük kell továbbá a rájuk bízott feladatok megfelelő végrehajtásához szükséges képességekkel és technikai eszközökkel.

A Bizottság e bejelentett szervezetek között megfelelő koordinációt és együttműködést teremt.

Védintézkedési eljárások

Azokra a termékekre vonatkozóan, amelyek nemzeti szinten veszélyt jelentenek, a határozat közösségi védintézkedési eljárás alkalmazásáról rendelkezik. Többek között előírja a Bizottság és a többi tagállam tájékoztatását. A védintézkedési eljárás a tagállamok között az egyik tagállam által hozott intézkedéseket illetően kialakult vita esetén alkalmazandó.

Háttér

Ez a határozat hatályon kívül helyezi a megfelelőségértékelési eljárások moduljairól és CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi határozatot.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

768/2008/EK határozat

2008.7.9.

HL L 218., 2008.8.13.

See also

Utolsó frissítés: 25.01.2011

Top