Help Print this page 
Title and reference
Az Unió végrehajtó hivatalainak alapszabálya

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az Unió végrehajtó hivatalainak alapszabálya

Ez a rendelet a közösségi programok igazgatásáért felelős végrehajtó hivatalok alapszabályát állapítja meg. Ezen belül néhány lényeges szempontot rögzít a szervezeti felépítésre, a feladatokra, a működésre, a költségvetési rendszerre, a személyzetre, a felügyeletre és a felelősségre vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 58/2003/EK rendelete (2002. december 19.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A közösségi programok végrehajtása a Bizottság feladata. Annak érdekében, hogy intézményi feladataira összpontosíthasson, a Bizottság úgy határozott, hogy egyes közösségi programok végrehajtásával harmadik személyeket bíz meg: ezek a végrehajtó hivatalok. Ez a rendelet az ilyen hivatalokra vonatkozó alapszabályt állapítja meg. A Bizottságnak mint a közösségi programok végrehajtásáért felelős intézménynek képesnek kell lennie arra, hogy szigorúan felügyelje a hivatalok tevékenységét.

Ezért a Bizottságnak egy költség-haszon elemzés alapján joga van dönteni egy végrehajtó hivatal létrehozásáról, felszámolásáról, vagy működési időtartamának meghosszabbításáról. A költség-haszon elemzés számos szempontot vesz figyelembe, például:

 • a kihelyezés alapjául szolgáló feladatok meghatározása;
 • a költség és a haszon értékelése, beleértve az emberi erőforrásokat;
 • a végrehajtás hatékonysága és rugalmassága;
 • a használt eljárások leegyszerűsítése;
 • a tevékenységnek a végső kedvezményezettekhez való közelsége.

Ha a Bizottság úgy véli, hogy egy hivatalra többé nincs szükség, vagy működése már nem felel meg a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek, akkor rendelkezik annak felszámolásáról.

Egy közösségi program elfogadásakor a Bizottság köteles tájékoztatni a költségvetési hatóságot arról, hogy a program végrehajtására létre kíván-e hozni végrehajtó hivatalt.

Jogállás

A végrehajtó hivatal egy közszolgáltatási feladattal felruházott közösségi szerv, amely jogi személyiséggel rendelkezik.

Feladatok

A végrehajtó hivatal egy vagy több közösségi program végrehajtásáért felelős. Ennek keretében az alábbi feladatokkal bízható meg:

 • a projekt egyes szakaszainak igazgatása és ellenőrzése;
 • a költségvetés végrehajtására vonatkozó jogi aktusok elfogadása, szerződések és támogatások odaítélése;
 • a közösségi program végrehajtását érintő információk gyűjtése, elemzése és a Bizottságnak történő továbbítása.

A hivatal nem tölthet be olyan funkciókat, amelyek politikai döntést foglalnak magukban.

A Bizottság a felhatalmazó jogi aktusban határozza meg a hivatalok tevékenységére vonatkozó feltételeket, kritériumokat, paramétereket és eljárásokat.

Belső szervezeti felépítés

A végrehajtó hivatalt egy operatív bizottság és egy igazgató irányítja.

Az operatív bizottság öt tagból áll, akiket a Bizottság nevez ki; megbízatásuk két évre szól és meghosszabbítható. Ez a bizottság fogadja el az éves munkaprogramot, a működési költségvetést és az éves tevékenységi jelentést, ezenkívül intézkedéseket alkalmaz a csalás és a szabálytalanság elleni küzdelem érdekében.

Az igazgatót a Bizottság nevezi ki négy éves időtartamra, amely meghosszabbítható. Az igazgatónak az Európai Közösségek tisztviselőjének kell lennie. Feladatai a következők:

 • a végrehajtó hivatal képviselete, ellenőrzése és igazgatása, különös tekintettel a személyzet igazgatására;
 • az operatív bizottság munkájának előkészítése;
 • a végrehajtó hivatal munkaprogramjának teljesítése;
 • a közösségi programok pénzügyi végrehajtása, valamint a végrehajtó hivatal működési költségvetésének teljesítése;
 • a végrehajtó hivatal működési költségvetésének éves tervezése;
 • a hivatal jelentéseinek elkészítése, beleértve a tevékenységeiről szóló éves beszámolót.

A végrehajtó hivatal személyzete egyrészt ideiglenes alkalmazottként kirendelt közösségi tisztviselőkből, másrészt a hivatallal szerződött egyéb munkatársakból áll.

Pénzügyi rendelkezések

A végrehajtó hivatal működési költségvetése az Európai Unió általános költségvetéséből származó támogatáson alapul, amelynek összegét a Bizottság határozza meg. E költségvetés teljesítése a Bizottság által elfogadott szabványos költségvetési rendelet (lásd a Kapcsolódó okmányoknál) rendelkezései szerint történik.

Az igazgató minden évben előzetes mérleget nyújt be az operatív bizottságnak, amely mérleg tartalmazza az előző pénzügyi évet érintő összes bevételt és kiadást. Ezután az operatív bizottság továbbítja a kimutatásokat a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek. Végül a Tanács ajánlása alapján az Európai Parlament hagyja jóvá a hivatal működési költségvetésének teljesítését.

Ellenőrzés

A végrehajtó hivatalok működését az alábbi szervek ellenőrzik:

 • a Bizottság, ezen belül annak belső könyvvizsgálója;
 • az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF);
 • a Számvevőszék.

Minden harmadik évben külső értékelési jelentés készül, amelyet a végrehajtó hivatal operatív bizottságának, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek nyújtanak be. E jelentések lehetőséget biztosítanak a végrehajtó hivatalnak tevékenysége fejlesztésére, a Bizottságnak pedig arra, hogy a hivatal felszámolásáról határozzon, amennyiben fenntartását szükségtelennek találja.

A végrehajtó hivatal bármely, harmadik személyeket sértő jogi aktusa ellen jogorvoslati kérelem nyújtható be. A jogorvoslatról a Bizottság két hónapon belül dönt.

Felelősség

A végrehajtó hivatal szerződéses, szerződésen kívüli és személyes felelősségét a szóban forgó helyzetre alkalmazandó feltételek határozzák meg.

Dokumentumokhoz való hozzáférés

A végrehajtó hivatal dokumentumai bizonyos feltételek mellett hozzáférhetők a nyilvánosság számára. A végrehajtó hivatal tevékenységében részt vevő valamennyi személy számára tilos a szakmai titoktartás körébe tartozó információk közzététele.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

58/2003/EK tanácsi rendelet [2000/0337/CNS konzultációs eljárás]

2003.1.26.

HL L 11., 2003.1.16.

Utolsó frissítés: 02.04.2007

Top