Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A szülői felelősségről és a gyermekek védelméről szóló egyezmény

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A szülői felelősségről és a gyermekek védelméről szóló egyezmény

A nemzetközi vonatkozású ügyekben a gyermekek védelmének javítása, valamint a különböző nemzeti jogrendszerek közötti ütközések elkerülése érdekében az egyezmény szerződő országai számára közös szabályokról rendelkezik a joghatóság, az alkalmazandó jog, az elismerés, a végrehajtás és az együttműködés tekintetében a szülői felelősség és a gyermekek védelme terén.

JOGI AKTUS

A Tanács 2003/93/EK határozata (2002. december 19.) egyes tagállamoknak a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló 1996. évi Hágai Egyezménynek a Közösség érdekében történő aláírására való felhatalmazásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

A szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló egyezményt 1996. október 19-én kötötték meg a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia keretében. Az egyezményhez azonban csak szuverén államok csatlakozhatnak. A Tanács ennélfogva kivételes jelleggel felhatalmazza az Európai Unió (EU) tagállamait az egyezmény aláírására.

Az Unió mindamellett fenntartja a kizárólagos hatáskört az egyezmény azon rendelkezései tekintetében, amelyek a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló rendelet (a Brüsszel II. rendelet) hatálya alá tartoznak. Az uniós tagállamoknak következésképpen az egyezmény aláírásakor nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy az egyezménnyel összefüggő kérdésekre vonatkozó határozatok valamely uniós tagállam általi elismerése és Unión belüli végrehajtása tekintetében továbbra is az uniós jog alkalmazandó.

Alkalmazási kör

Az egyezmény elősegíti a gyermekek nemzetközi szintű védelmét. A 18 évesnél fiatalabb gyermekekre alkalmazandó egyezmény célja az alábbiak meghatározása:

 • melyik ország joghatóságába tartozik, hogy intézkedéseket tegyen a gyermek személyének vagy vagyonának védelmére;
 • az e joghatóság gyakorlására alkalmazandó jog;
 • a szülői felelősség tekintetében alkalmazandó jog;
 • a védelmi intézkedések elismerése és végrehajtása az összes szerződő országban;
 • a szerződő országok közötti együttműködés.

A gyermekek védelmét célzó intézkedések az alábbiakkal függenek össze:

 • szülői felelősség;
 • felügyeleti jogok;
 • gyámság;
 • a gyermek képviselete;
 • a gyermek nevelőszülőknél vagy másfajta gondozásban történő elhelyezése;
 • a gyermek gondozásának felügyelete;
 • a gyermek vagyonának kezelése.

Joghatóság

Általában a gyermek személyének vagy vagyonának védelmére irányuló intézkedések meghozatalára a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti államnak van joghatósága. A menekült gyermekek és olyan gyermekek esetében, akik országuk elhagyására kényszerültek vagy szokásos tartózkodási helyük nem állapítható meg, a joghatóság azt az államot illeti meg, amelynek területén a gyermekek jelenleg tartózkodnak.

Kivételes esetben egy másik államnak is engedélyezhető a joghatóság gyakorlása, amennyiben az alkalmasabbnak tűnik arra, hogy megítélje a gyermek mindenek felett álló érdekét. Sürgős esetben azon államnak is joghatósága lehet a szükséges védőintézkedések meghozatalára, amelynek területén a gyermek vagy a gyermek tulajdonát képező vagyon található.

Alkalmazandó jog

Az államok a joghatóságuk gyakorlása során saját jogukat alkalmazzák. Amennyiben azonban a gyermek mindenek felett álló érdeke úgy kívánja, kivételesen alkalmazhatják vagy figyelembe vehetik olyan másik állam jogát, amellyel a helyzet szoros kapcsolatban van. Az egyezmény által megjelölt jog alkalmazását csak akkor lehet megtagadni, ha alkalmazása a közrendbe ütközne, és feltéve, hogy a gyermek mindenek felett álló érdeke ezt kívánja.

Elismerés és végrehajtás

Az egyezmény értelmében valamely állam által a gyermek személyének vagy vagyonának védelmében hozott intézkedéseket az összes többi szerződő államban el kell ismerni. Az elismerés csak néhány, az egyezményben részletezett esetben tagadható meg. A valamely másik államban végrehajtandónak nyilvánított védelmi intézkedéseket az utóbbi államban úgy kell végrehajtani, mintha az intézkedéseket ennek az államnak a hatóságai hozták volna, és a végrehajtásra ennek az államnak a joga szerint kerül sor.

Együttműködés

Minden szerződő állam kijelöl egy vagy több központi hatóságot azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket ez az egyezmény ró az adott államra. A központi hatóságok együttműködnek egymással, információt cserélnek, és elősegítik az államaikon belüli hatóságok közötti együttműködést.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2003/93/EK határozat

2003.6.1.

HL L 48., 2003.2.21.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2008/431/EK határozata (2008. június 5.) egyes tagállamoknak a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, 1996. évi Hágai Egyezménynek a Közösség érdekében történő megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra, valamint egyes tagállamoknak a közösségi jog vonatkozó belső szabályozásának alkalmazására vonatkozó nyilatkozat tételére való felhatalmazásáról [Hivatalos Lap L 151., 2008.6.11.]. Ez a határozat felhatalmazza az uniós tagállamokat arra, hogy ha még nem tették meg, ratifikálják az egyezményt, illetve csatlakozzanak ahhoz. Ez a következő országokra vonatkozik: Belgium, Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság. Ratifikációs vagy csatlakozási okirataik egyidejű letétbe helyezését illetően ezen országoknak információkat kell cserélniük a Bizottsággal és a Tanáccsal a kapcsolódó eljárások előrehaladásáról. Erre 2009. december 5-ig van lehetőség; azután meghatározzák az egyidejű letétbe helyezés időpontját (lehetőleg 2010. június 5. előtt).

A határozat egyben felhatalmazza Bulgáriát, Ciprust, Lettországot, Máltát, Hollandiát és Lengyelországot egy olyan nyilatkozat megtételére, amely azt hivatott biztosítani, hogy az ítéletek elismerésére és végrehajtására az Unión belül továbbra is az uniós szabályokat alkalmazzák.

See also

 • Az Európai Bizottság Igazságügyi Főigazgatósága: Válás és szülői felelősség (EN).
 • Polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat: Szülői felelősség
 • A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia: az 1996. évi Hágai Egyezmény szövege (DE) (EN) (FR) és a szerződő államok általi ratifikációjának státusa (DE) (EN) (FR).

Utolsó frissítés: 08.12.2010

Top